Văn bản khác 151/KH-UBND

Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2015 về quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 151/KH-UBND quan trắc môi trường Đồng Tháp 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

1.1. Mục tiêu:

- Giám sát hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường theo không gian và thời gian trên địa bàn tỉnh với những số liệu được cập nhật thường xuyên và chính xác.

- Nhận dạng các vấn đề môi trường bức xúc liên quan đến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả và kịp thời.

- Cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết về hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm, 5 năm trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Nguyên tắc:

- Phù hợp với các quy định trong các bộ luật: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ rừng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

- Không tách rời Chiến lược Bảo vệ môi trường, Quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020.

- Kế thừa và tận dụng tối đa các điểm quan trắc đã và đang được thực hiện trên địa bàn Tỉnh nhằm khai thác, kế thừa chuỗi số liệu quan trắc đã có.

- Kế hoạch có tính mở, linh hoạt để có thể thích nghi với những yêu cầu mới, nhất là khi có những biến động phức tạp về môi trường của tỉnh.

1.3. Yêu cầu:

- Đảm bảo tính khách quan và khoa học.

- Đảm bảo thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về tình hình chất lượng môi trường của tỉnh.

- Đảm bảo tính khả thi và phù hợp với nguồn lực sẵn có.

- Tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong quan trắc môi trường.

- Kế hoạch phải có tính kế thừa, tận dụng và phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ quan trắc viên hiện có; điểm quan trắc phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, yêu cầu bảo vệ tài nguyên - môi trường, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản phục vụ phát triển bền vững của Tỉnh trong giai đoạn 2016 -2020.

- Mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh được bố trí phải bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp trên địa bàn Tỉnh và có đội ngũ cán bộ đủ năng lực để vận hành. Cùng một yếu tố quan trắc, tại mỗi thời điểm và vị trí xác định, việc quan trắc chỉ do một đơn vị sự nghiệp thực hiện theo một quy trình thống nhất.

- Mạng lưới quan trắc môi trường của Tỉnh là một hệ thống mở, liên tục được bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện, kết nối và chia sẻ thông tin bảo đảm thông suốt từ Tỉnh đến các địa phương với sự quản lý thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Việc bố trí, lựa chọn các điểm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh dựa trên một số cơ sở như sau:

- Mục tiêu quan trắc và kinh phí đã được phân bổ cụ thể.

- Đối tượng quan trắc ưu tiên tập trung vào các đoạn sông, rạch bị ô nhiễm, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư tập trung, khu nuôi trồng thủy sản… có ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng đến môi trường và cuộc sống

của người dân.

- Dựa trên kinh nghiệm bố trí các điểm phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương đã thực hiện trong thời gian qua.

- Kết hợp các chương trình, dự án… bố trí các điểm quan trắc, giám sát vừa quan trắc, giám sát vừa phát hiện các mức ô nhiễm cao nhất, vừa giám sát sinh hoạt dân cư, tác động nguồn và phông môi trường.

- Các điểm quan trắc phải có tính đại diện đặc trưng cho mục tiêu quan trắc và giám sát các thành phần môi trường, đáp ứng các yêu cầu quản lý môi trường.

3. CƠ SỞ LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ, TẦN SUẤT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Việc lựa chọn các thông số, tần suất quan trắc môi trường căn cứ các quy định của các văn bản pháp luật về môi trường và tình hình thực tế của tỉnh, cụ thể như:

Căn cứ vào Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để lựa chọn các thông số quan trắc bắt buộc và các thông số ô nhiễm đặc trưng đối với tình trạng ô nhiễm môi

trường tại địa phương. Ngoài ra, các thông số sẽ được cập nhật điều chỉnh theo quy chuẩn hiện hành của từng giai đoạn.

Tần suất quan trắc được lựa chọn căn cứ theo Thông tư quy định quy trình kỹ thuật quan trắc. Ngoài ra, tùy theo mục đích sử dụng số liệu mà chọn thời gian lấy mẫu, tần suất lấy mẫu và dạng thiết bị phù hợp, tốn ít công sức và kinh phí mà vẫn đảm bảo các mục tiêu đề ra. Tần suất có thể là 01 tháng, 02 tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.

3.1. Môi trường không khí

Các thông số quan trắc môi trường không khí được lựa chọn phù hợp QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT bao gồm:

STT

Thông số

Tần suất (lần/năm)

1

Ồn

2

2

Bụi

2

3

Nhiệt độ

2

4

Áp suất khí quyển

2

5

Tốc độ gió

2

6

Bức xạ

2

7

Độ ẩm

2

8

Sunfua dioxyt (SO2)

2

9

Carbon monoxyt (CO)

2

10

Nitơ dioxyt (NO2)

2

3.2. Môi trường nước

Các thông số quan trắc môi trường nước được lựa chọn phù hợp QCVN 08:2009/BTNMT; QCVN 09:2009/BTNMT; QCVN 14:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, bao gồm:

STT

Nội dung

I

Nước mặt

1

Thông số

pH, DO, TSS, BOD5, COD, NO2-, NO3-, E. Coli, Coliforms, hóa chất BVTV lân hữu cơ, Sunfat (SO42-), Amoni (NH4+ ), Tổng N, Clorua (Cl-), Nhiệt độ, Phosphat (PO43-), độ đục, Dầu mỡ khoáng.

2

Tần suất

04 (lần/năm)

3

Quy chuẩn áp dụng

QCVN 08:2008/BTNMT

II

Nước thải sinh hoạt

1

Thông số

pH, BOD5, TSS, TDS, N-NH4+, NO3-, PO43-, Dầu mỡ động thực vật, S2-, Coliforms.

2

Tần suất

02 (lần/năm)

3

Quy chuẩn áp dụng

QCVN 14:2008/BTNMT

III

Nước thải công nghiệp, nước thải ao cá tra, nước thải làng nghề

1

Thông số

pH, BOD5, COD, TSS, N-NH4+, S2-, NO3-, P - tổng, N- tổng, tổng dầu mỡ khoáng, Coliforms.

2

Tần suất

02 (lần/năm)

3

Quy chuẩn áp dụng

QCVN 40:2011/BTNMT

IV

Nước ngầm + Cụm giếng khoan

1

Thông số

- Chỉ tiêu phân tích: Nhiệt độ, Độ đục, pH, Chất rắn tổng số, Độ cứng tính theo CaCO3, Clorua (Cl-), Florua, Sắt (Fe), Sunfat (SO42-), Nitrate (NO3-), Nitrite (NO2-), Asen (As), Mangan (Mn), Chì (Pb), Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Coliforms, E.Coli.

- Đo mực nước tĩnh cụm giếng khoan.

2

Tần suất

- Phân tích các chỉ tiêu: 02 (lần/năm)

- Đo mực nước tĩnh: 01 (lần/tuần)

3

Quy chuẩn áp dụng

QCVN 09:2008/BTNMT

3.3. Môi trường đất

Các thông số quan trắc môi trường đất được lựa chọn phù hợp QCVN 03:2008/BTNMT bao gồm:

STT

Nội dung

1

Thông số

Thành phần cơ giới, As, Pb, Cu, Zn, Cd

2

Tần suất

02 lần/năm

3

Quy chuẩn áp dụng

QCVN 03:2008/BTNMT

4. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH BỐ TRÍ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

4.1. Vị trí các điểm quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn:

Đơn vị

Vị trí lấy mẫu

Tọa độ

Thành phố Cao Lãnh

1. Phía trước chợ Cao Lãnh, đường Lý Thường Kiệt, Phường 2

N:10o27.296’

E:105o38.261’

2. Cổng trường Đại học Đồng Tháp

N:10o25.162’

E:105o38.590’

3. Khu vực Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

N:10o28.283’

E:105o37.544’

Thành phố Sa Đéc

4. Làng nghề làm bột chăn nuôi heo xã Tân Phú Đông

N: 10o17.019’

E: 105o45.860’

5. Khu vực chợ Sa Đéc

N:10o17.529’

E:105o46.037’

6. Khu vực Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

N:10o17.308’

E:105o46.031’

Huyện Cao Lãnh

7. Ngã 4 Nguyễn Trãi-Nguyễn Minh Trí, Thị trấn Mỹ Thọ

N:10o26.811’

E:105o41.713’

8. Khu dân cư xã Nhị Mỹ

N:10o28.275’

E:105o40.509’

Huyện Tháp Mười

9. Khu vực CCN Trường Xuân

N:10o32.678’

E:105o54.650’

10. Khu vực chợ Tháp Mười, đường Trần Phú, Thị trấn Mỹ An

N:10o31.178’

E:105o50.669’

11. Ngã 3 đường Thét, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý

N:10o31.565’

E:105o43.438’

Huyện Thanh Bình

12. Khu vực chợ Thanh Bình, Thị trấn Thanh Bình

N:10o33.443’

E:105o29.199’

13. Khu vực tái chế bọc nylon xã Tân Qưới

N: 10o39.006’

E:105o23.024’

Huyện Tân Hồng

14. Phía trước chợ Tân Hồng, Thị trấn Sa Rài

N:10o52.904’

E:105o27.081’

15. Khu vực Chợ Dinh Bà

N: 10o57.785’

E: 105o25.558’

Thị xã Hồng Ngự

16. Quốc lộ 30, chợ Hồng Ngự

N:10o48.214’

E:105o 21.014’

17. Khu trung tâm hành chính Thị xã Hồng Ngự

N:10o48.494’

E:105o20.514’

Huyện Tam Nông

18. Khu vực chợ Bách hóa Tam Nông, TT. Tràm Chim

N:10o48.494’

E:105o20.514’

19. Khu dân cư Thị trấn Tràm Chim

N:10o39.651’

E:105o33.256’

Huyện Châu Thành

20. Khu vực sản xuất gạch xã An Hiệp

N: 10o16.727’

E: 105o47192’

21. Khu vực chợ Cái Tàu Hạ, Thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

N:10o15.577’

E:105o52.224’

Huyện Lấp Vò

22. Cụm Công nghiệp Vàm Cống

N:10o19.564’

E:105o39.117’

23. Khu vực chợ Lấp Vò

N:10o21.745’

E:105o31.319’

Huyện Lai Vung

24. Quốc lộ 80, trước UBND huyện Lai Vung

N:10o17.206’

E:105o39.627’

25. Cụm Công nghiệp Tân Dương, huyện Lai Vung

N:10o19.244’

E:105o42.793’

Huyện Hồng Ngự

26. Chợ Mương Miễu

N:10o43.308’

E:105o21.814’

27. Cửa khẩu Thường Phước

-

4.2. Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước mặt:

TT

Tên điểm quan trắc

Vị trí lấy mẫu

Kinh độ

Vĩ độ

1

Sông Tiền, xã Thường Phước 2, bến phà Hồng Ngự đi Tân Châu

105°14'55.17"

10°48'19.76"

2

Sông Cái Vừng, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Khu nuôi cá ấp Phú Thạnh B)

105°18.906’

10°43.240’

3

Sông Tiền, ngay thị xã Hồng Ngự

105°20'15.62"

10°48'25.08"

4

Sông Sở Thượng (đối diện UBND xã Tân Hội)

105°20'615"

10°50'297"

5

Sông Tiền, xã An Hòa, H. Tam Nông

105°21'58.41"

10°43'54.69"

6

Kênh An Bình, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông

105°30'35.48"

10°45'33.35"

7

Kênh Đồng Tiến, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

105°33'41.32"

10°40'26.20"

8

Cống C4, Khu A1 - Vườn Quốc Gia Tràm Chim

105°31'24.94"

10°40'52.81"

9

Kênh Ven Khu A4 - Vườn Quốc Gia Tràm Chim

105°29'45"

10°45'27"

10

Kênh Đốc Vàng Hạ, Cầu Đốc Vàng Hạ; Thị trấn Thanh Bình

105°28'59.54"

10°33'44.72"

11

Sông Tiền, thị trấn Thanh Bình (bến đò chợ Thủ)

105°28'27.42"

10°32'25.98"

12

Sông Tiền (ngay CCN Bình Thành), xã Bình Thành, huyện Thanh Bình

105°31'53.93"

10°32'20.49"

13

Rạch Cái Dầu (ngay chợ Bình Thành cũ), xã Bình Thành), huyện Thanh Bình

105°32'21.05"

10°32'22.17"

14

Sông Tiền, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh

105°33'51.91"

10°30'4.94"

15

Kênh Nguyễn Văn Tiếp, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh

105°33'32.97"

10°31'1.12"

16

Khu bè cá xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh

105°36.568’

10°26.361’

17

Sông Tiền, xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh (ngay bến đò Cồn Lân)

105°34'53.24"

10°25'11.06"

18

Sông Tiền, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh

105°38'41.78"

10°24'54.17"

19

Sông Cao Lãnh, Phường 11 (phía sau chợ Trần Quốc Toản)

105°34'57.10"

10°29'5.69"

20

Sông Cao Lãnh, Thành phố Cao Lãnh (ngay Cầu Đúc)

105°37.957’

10°27.229’

21

Sông Cái Sao Thượng - ngay cầu Đình Trung

105°38.579’

10°27.561’

22

Sông Cái Sao Thượng, xã Mỹ Tân - ngay cầu chợ Mỹ Ngãi

105°37'32.67"

10°28'14.82"

23

Sông Cái Sao Thượng, xã An Bình, huyện Cao Lãnh (cuối đường số 1 CCN Cần Lố)

105°40'37.18"

10°26'37.38"

24

Sông Cần Lố, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh

105°40'170"

10°26'709"

25

Kênh Nguyễn Văn Tiếp, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh

105°39.006’

10°31.728’

26

Sông Tiền, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh

105°43'40.48"

10°23'25.86"

27

Sông Tiền, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh

105°46'13.55"

10°18'39.69"

28

Sông Cái Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh

105°46'35.12"

10°20'39.26"

29

Sông Tiền, vùng nuôi Bình Thạnh, xã Bình Thạnh

105°46'50.95"

10°17'53.06"

30

Kênh Tân Thành (Ngay cầu Đúc đi từ Thị trấn Sa Rài qua Bình Phú)

105°26'52.80"

10°52'50.11"

31

Kênh Trung Ương - xã Phú Hiệp (ngay cầu Giồng Găng)

105°30'14.33"

10°49'15.42"

32

Kênh Cây Dương, xã Tân Hộ Cơ (gần Vùng nuôi Cty Hùng Cá)

105°25.558’

10°54.590’

33

Kênh Trung Ương - xã Tân Phước (gần Cửa hàng VTNN 9 Việt Kiều)

105°35'44.22"

10°49'49.84"

34

Kênh Hưng Thạnh, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười

105°46'47.69"

10°39'31.00"

35

Kênh Nguyễn Văn Tiếp, TT. Mỹ An ngay ngã 4 kênh Tháp Mười - kênh Nguyễn Văn Tiếp

105°50.960’

10°31.116’

36

Kênh Đồng Tiến, xã Hưng Thạnh,

105°41'56.23"

10°39'54.76"

37

Kênh Nguyễn Văn Tiếp B (đối diện chợ Thanh Mỹ)

105°51.778’

10°24.280’

38

Sông Tiền, phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc (cuối rạch Thông Tây)

105°45'20.20"

10°19'26.65"

39

Sông Sa Đéc (chân cầu Hòa Khánh), Thành phố Sa Đéc

105°46.115’

10°17.434"

40

Sông Sa Đéc (gần cầu Sa Đéc)

105°45.097’

10°18.761’

41

Rạch Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông (của Ông Thung)

105°47'47.84"

10°19'25.86"

42

Ngã 3 Rạch Ngã Cại - kênh Đốc Phủ Hiền

105°26'52.80"

10°17'1.67"

43

Sông Tiền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

105°50’868"

10°17’899 "

44

Sông Tiền (nhánh nhỏ), xã An Nhơn, huyện Châu Thành

105°53’618"

10o16’740 "

45

Sông Tiền, ấp Tân Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành

105°47'43.62"

10°16'27.34"

46

Rạch Cái Tàu, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

105°52'9.79"

10°15'35.85"

47

Kênh Đốc Phủ Hiền, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

105°44'6.74"

10°15'15.29"

48

Sông An Khánh, xã Tân Bình, huyện Châu Thành

105°49'33.71"

10° 9'44.87"

49

Sông Hậu, xã Bình Thành, Lấp Vò

105°29'32.53"

10°20'2.27"

50

Kênh xáng Lấp Vò, ngay cầu đúc xã Vĩnh Thạnh

105°31'21.36"

10°21'49.76"

51

Sông Hậu - Vàm Cống

105°29.542’

10°20.057

52

Rạch Cái Dâu, thị trấn Lấp Vò

105°31'6.00"

10°21'37.19"

53

Sông Hậu, xã Tân Thành, Lai Vung

105°35'41.28"

10°15'0.01"

54

Rạch Hòa Long, Thị trấn Lai Vung

105°39.510’

10°17.254’

55

Sông Hậu, xã Định Hòa, Lai Vung

105°39.308’

10°09.968’

56

Ngã ba sông Sở Thượng và sông Sở Hạ, xã Thường Lạc

108°21’33 3’’

10°52’47 2’’

57

Ngã ba sông Sở Hạ và kênh Tân Thành - Lò gạch xã Tân Hộ Cơ

105°25’31 0’’

10°58’09 4’’

58

Ngã ba sông Sở Hạ và kênh Tân Thành - Lò gạch xã Thông Bình

105°29.47 2’’

10°56’50 9’’

4.3. Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước ngầm:

TT

Huyện/ Thị/Thành

Vị trí lấy mẫu

1

Huyện

Tân Hồng

01. Phan Văn Sơn, đường Nguyễn Trãi, ấp 2, Thị trấn Sa Rài.

02. Mai Phi, đường Nguyễn Trãi, ấp 2, Thị trấn Sa Rài.

2

Huyện

Hồng Ngự

03. Đặng Văn Tấu Em, ấp 1, xã Thường Phước 1.

04. Phan Minh Ghi, ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền.

3

Thị xã

Hồng Ngự

05. Lò giết mổ gia súc Thị xã Hồng Ngự, xã Bình Thạnh.

06. Trương Văn Nhỏi, ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh.

4

Huyện

Tam Nông

07. Lê Bá Bình, ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B

08. Nguyễn Văn Dọn, ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ

5

Huyện

Thanh Bình

09. Phan Văn Hùng, khóm Phú Mỹ, Thị trấn Thanh Bình.

10. Hộ Nguyễn Thị The, ấp Nhất, xã An Phong, Thanh Bình

6

Thành phố

Cao Lãnh

11. Hộ Nguyễn Văn Em, 766/1 QL 30 xã Mỹ Tân (sâu 69m).

12. Đặng Thị Thái, số 40, Trần Thị Thu, Khóm 2, Phường 4.

7

Huyện

Cao Lãnh

13. Hộ Lê Văn Thẻ, ấp An Định, An Bình.

14. Hộ Đặng Thị Ngọc Lý, Thị trấn Mỹ Thọ (sâu 60m).

8

Huyện

Tháp Mười

15. DNTN Vĩnh Tường, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười.

16. Hộ Lê Thị Bảy, ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Quý.

9

TP Sa Đéc

17. Phạm Hoàng Sang, số 24, ĐT 848, Khóm Tân An, phường

An Hòa.

18. Cơ sở nem Tuấn Phát, số 93, QL 80, K. Hòa Khánh, Phường 2

10

Huyện

Lấp Vò

19. Lê Thế Cường, ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung.

20. Nguyễn Văn Đức, 134 ấp Tân Trong, Tân Mỹ.

11

Huyện

Lai Vung

21. Hộ Huỳnh Văn Sĩ, ấp Long Thành A, xã Long Hậu.

22. Trương Hoàng Kế, 119/3, ấp Định Thành, xã Định Hòa.

12

Huyện

Châu Thành

23. Ngô Văn Liêm, ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông

24. Trần Hữu Thanh, ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông.

13

04 giếng quan trắc tại cụm giếng khoan TP. Cao Lãnh.

14

05 giếng quan trắc tại cụm giếng khoan huyện Tam Nông.

15

05 giếng quan trắc tại cụm giếng khoan huyện Tháp Mười.

4.4. Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước thải:

TT

Tên điểm quan trắc

1

Chợ Cao Lãnh, Thành phố Cao Lãnh

2

Chợ Thị xã Hồng Ngự

3

Chợ Tháp Mười, huyện Tháp Mười

4

Khu dân cư 500 căn, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh

5

Cụm dân cư Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh

6

Vùng nuôi Hùng Cá, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh

7

Vùng nuôi Công ty Hùng Cá, T.T Tràm Chim, huyện Tam Nông

8

Làng nghề làm bột, nuôi heo xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

9

Làng nghề duyệt choàng xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

10

Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc

11

Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Trần Quốc Toản

12

Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Sông Hậu

4.5. Vị trí các điểm quan trắc môi trường đất:

TT

Tên điểm quan trắc

Vị trí lấy mẫu

Kinh độ

Vĩ độ

1

Đất vườn xoài, Phường 3, TP Cao Lãnh

105o39.001’

10o26.002’

2

Đất trồng lúa + màu xã Tân Khánh Đông

105o43.238’

10o21.951’

3

Đất vườn xoài xã Bình Hàng Tây

105o45.370’

10o21.670’

4

Đất trồng lúa xã Ba Sao

105o40.167’

10o39.105’

5

Đất trồng lúa gần UBND xã Mỹ Hòa

105o48.534’

10o35.947’

6

Đất trồng lúa xã Trường Xuân

105o46.339’

10o39.105’

7

Đất trồng lúa xã An Phong

105o25.968’

10o35.067’

8

Đất trồng hoa màu Thị trấn Sa Rài

105o28.083’

10o52.121’

9

Đất trồng lúa xã Thường Thới Tiền

105o15.788’

10o48.882’

10

Đất trồng lúa + màu xã Bình Thạnh

105o21.851’

10o49.168’

11

Đất trồng lúa + màu xã Phú Ninh

105o23.050’

10o41.353’

12

Đất vườn phía sau UBND xã Tân Nhuận

Đông, huyện Châu Thành

105o49.826’

10o15.955’

13

Đất trồng hoa màu xã Định An

105o31.404’

10o19.490’

14

Đất vườn xã Tân Thành, Lai Vung

105o35.705’

10o15.300’

15

Đất trồng hoa màu xã Vĩnh Thới

105o36.842’

10o13.902’

16

Đất trồng hoa kiểng khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc

-

-

17

Đất trồng hoa kiểng khóm Đông Huề, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc

-

-

4.6. Tổng hợp kế hoạch bố trí mạng lưới quan trắc môi trường Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020:

STT

Nội dung

Số điểm

Chỉ tiêu

Tần suất (lần/năm)

Thời gian (tháng)

1

Không khí

27

Bụi, ồn, SO2, NO2, CO, áp suất khí quyển, tốc độ gió, nhiệt độ, bức xạ và độ ẩm

2

4,10

2

Nước mặt

58

pH, DO, TSS, BOD5, COD, NO2-, NO3-, E. Coli, Coliforms, hóa chất BVTV lân hữu cơ, Sunfat (SO42-), Amoni (NH4+), Tổng N, Clorua (Cl-), Nhiệt độ, Phosphat (PO43-), độ đục, Dầu mỡ khoáng.

4

2,5,8,11

3

Nước thải

15

pH, BOD5, TSS, TDS, N-NH4+, NO3-, PO43-, Dầu mỡ động thực vật, S2-, Coliforms, COD, P - tổng, N- tổng, tổng dầu mỡ khoáng.

2

3, 9

4

Nước ngầm

24 và 03 cụm

Nhiệt độ, Độ đục, pH, Chất rắn tổng số, Độ cứng tính theo CaCO3, Clorua (Cl-), Florua, Sắt (Fe), Sunfat (SO42-), Nitrate (NO3-), Nitrite (NO2-), Asen (As), Mangan (Mn), Chì (Pb), Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Coliforms, E.Coli

2

3, 9

5

Đất

18

Dung trọng, Độ ẩm, Thành phần cơ giới, Tỷ trọng, As, Pb, Cu, Zn, Cd

2

3, 10

5. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường hàng năm ước tính khoảng 2,4 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh.

Định kỳ hàng năm, Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định kinh phí thực hiện quan trắc môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc môi trường giai đoạn 2016 - 2020. Sau khi hoàn thành quan trắc môi trường hàng năm, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi đến các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để áp dụng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT-KTN.Ng.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu151/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 151/KH-UBND quan trắc môi trường Đồng Tháp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 151/KH-UBND quan trắc môi trường Đồng Tháp 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu151/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Thanh Hùng
        Ngày ban hành15/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 151/KH-UBND quan trắc môi trường Đồng Tháp 2015

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 151/KH-UBND quan trắc môi trường Đồng Tháp 2015

         • 15/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực