Văn bản khác 151/KH-UBND

Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai thi hành luật nghĩa vụ quân sự Nghệ An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/KH-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán trit, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự đến cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng và nhân dân; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác nghĩa vụ quân sự.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tchức triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự phải bám sát Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm kịp thời, đng bộ, hiu quả, tiết kim.

- Xác định nội dung công vic cụ thể gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương. Trong quá trình thực hin phải bảo đảm sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyn, thành phố, thị xã, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự

a) Tổ chức phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về pháp luật nghĩa vụ quân sự.

b) Phân công thực hiện

- Các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hin và phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp tổ chức phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường thời lượng phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Thời gian thực hin: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về nghĩa vụ quân sự

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác nghĩa vụ quân sự ở địa phương về Luật Nghĩa vụ quân sự, các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự;

- Tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định gọi công dân nhập ngũ hằng năm đúng quy định (trên cơ sở chỉ tiêu được giao, tình hình dân số và khả năng hoàn thành nhiệm vụ giao quân của từng địa phương trong tỉnh);

- Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết đánh giá việc thi hành, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dn theo quy định.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các văn bản liên quan, quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự (theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và thực hiện đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho Quân đội (theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật Nghĩa vụ quân sự).

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành liên quan và các tổ chức đoàn thể tổ chức phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự cho hội viên, đoàn viên; vận động nhân dân chấp hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự; giám sát vic thực hiện chính sách, pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

5. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

6. Kinh phí thực hin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự tại sở ngành và địa phương mình có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lnh QK4 (b/c);
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT Lê Xuân Đại;
- Chánh VP, Phó V
ăn phòng NC;
- Bộ C
HQS tỉnh; Bộ CHBĐ BP tỉnh;
-
UBMTTQ và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, th
;
- Lưu VP
,NC/UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu151/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2016
Ngày hiệu lực18/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai thi hành luật nghĩa vụ quân sự Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai thi hành luật nghĩa vụ quân sự Nghệ An 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu151/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành18/03/2016
        Ngày hiệu lực18/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai thi hành luật nghĩa vụ quân sự Nghệ An 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai thi hành luật nghĩa vụ quân sự Nghệ An 2016

             • 18/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực