Văn bản khác 152/KH-UBND

Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 152/KH-UBND 2017 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

- Gắn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; phát huy đầy đủ vai trò của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các sở, ban, ngành, đoàn th, Ủy ban nhân dân các cấp trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phưng, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Tư pháp xã, phường, thị trấn

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Ni.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phi hp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch xây dựng các văn bản, đề án thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ.

b) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong Quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Cơ quan ch trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tại địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội v, Phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

2. Quán triệt, phổ biến, truyền thông đ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Phổ biến, thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí của Hà Nội hoặc các hình thức phù hợp về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử... của Hà Nội).

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thông tấn báo chí của Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Tổ chức quán triệt, tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức của sở, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được giao theo dõi, triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2017: Sở Tư pháp tham gia tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn vào Quý III/2017;

+ Các năm tiếp theo: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoặc giải đáp vướng mắc theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ trên thực tế.

c) Biên soạn Các tài liệu về tiếp cận pháp luật đgiải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, chấm điểm, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Theo văn bản chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

b) Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

c) Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã tự đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

d) Đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục, cải thiện, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở kết quả đánh giá hằng năm, tập trung trọng tâm vào địa bàn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả thấp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu, đxuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện theo chỉ đạo và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp trên.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì:

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (định kỳ, đột xuất).

b) Chọn điểm (mỗi năm ít nhất 01 xã) để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp, cận pháp luật gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả và khen thưởng nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết năm 2018, tổng kết năm 2020.

d) Thực hiện đầu mối quản lý, theo dõi về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cp huyện, cp xã

a) Sở Tư pháp: là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg theo các nhiệm vụ cụ thể đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện, đánh giá chấm điểm đối với tiêu chí 18 (18.5) theo quy định tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

c) Sở Nội vụ: Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

d) Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở quận, huyện, thị xã và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

đ) Các sở, ngành có liên quan: Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến sở, ngành mình đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

e) Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Định hướng các cơ quan báo, Đài của Thành phố, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

g) UBND các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

- Giao Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tại Kế hoạch này.

- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hằng năm của sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của BTài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm cho đơn vị.

Cơ quan Tư pháp các cấp lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cùng cấp và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm cho đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
-
TT Thành y, TTHĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Đoàn Đại biểu QHHN;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP P.C. C
ông Các phòng: NC, TKBT, TH;
- Lưu VT, NC(b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu152/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực28/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 152/KH-UBND 2017 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 152/KH-UBND 2017 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu152/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành28/06/2017
        Ngày hiệu lực28/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 152/KH-UBND 2017 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 152/KH-UBND 2017 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Hà Nội

           • 28/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực