Văn bản khác 153/KH-UBND

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa tỉnh Phú Yên đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 153/KH-UBND 2017 giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Phú Yên, ngày 3 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các hoạt động triển khai Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 3449/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020;

2. Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát đánh giá thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhằm theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Đề án, có giải pháp điều chỉnh về cơ chế, chính sách kịp thời để nâng cao chất lượng thực hiện Đề án;

3. Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm triển khai hiệu quả Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa tỉnh đến năm 2020.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách nhằm triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Nâng cao năng lực về giám sát đánh giá cho cán bộ triển khai Bộ Tiêu chí từ cấp tỉnh đến cơ sở;

b) Tiến hành đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020.

c) Hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất Bộ tiêu chí theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

d) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để làm cơ sở giám sát đánh giá việc thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vai trò và ý nghĩa của việc triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá và các văn bản chính sách có liên quan đến hoạt động giám sát đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kịp thời phát hiện và nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện các giải pháp triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020;

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

3. Thông qua triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá, kịp thời đề xuất, điều chỉnh và ban hành các chính sách để triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020 đạt kết quả.

IV. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền:

a) Nội dung tuyên truyền:

- Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của từng tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí đánh giá giám sát nhằm hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững trên 03 yếu tố: Kinh tế, xã hội và môi trường.

- Thống nhất cách hiểu chung cho từng tiêu chí, cách tính và ý nghĩa theo dõi đánh giá của từng tiêu chí gắn với từng mục tiêu, định hướng, nội dung và giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các tiểu ngành.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và của người dân trong việc triển khai giám sát đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo các mục tiêu của từng cấp đã được xác định;

- Tăng cường sự trao đổi thông tin giữa cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá; nhằm kịp thời đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách triển khai Đề án đạt hiệu quả.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Tập trung tuyên truyền dưới nhiều hình thức: Tài liệu tuyên truyền, báo viết, báo nói và truyền hình;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đối thoại trao đổi về những kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc, kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động giám sát đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

2. Nâng cao năng lực về giám sát đánh giá:

- Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức để nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai hoạt động giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực giám sát đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho cán bộ các cấp.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá:

- Thu thập số liệu nền năm 2013 và năm 2016 của tỉnh Phú Yên để cung cấp cho Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT) xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Xây dựng bộ chỉ số giám sát các tiểu ngành, lĩnh vực phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh.

- Cập nhật thử nghiệm phần mềm về báo cáo theo Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp (do Văn phòng thường trực tái cơ cấu nông nghiệp - Vụ Kế hoạch xây dựng, tập huấn, chuyển giao).

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và hàng năm về giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí.

4. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án:

- Đánh giá giữa kỳ: Tổ chức thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị liên quan để xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ về triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020 nhằm xem xét tiến độ và kết quả thực hiện, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Đánh giá cuối kỳ: Tổ chức thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị liên quan để xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020 nhằm xem xét, đánh giá các kết quả đạt được của Đề án.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm và hội nghị tổng kết giai đoạn đến năm 2020 về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện hoạt động giám sát đánh giá Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020 theo Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp hiện hành và huy động từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự toán ngân sách cho hoạt động giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh:

a) Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh):

- Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực triển khai các hoạt động giám sát đánh giá; ứng dụng và cập nhật thử nghiệm phần mềm báo cáo theo Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch triển khai của Bộ Nông nghiệp và PTNT (dự kiến từ tháng 3 năm 2018).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá ở cấp tỉnh. Xây dựng bộ chỉ số giám sát các tiểu ngành, lĩnh vực; phối hợp và hướng dẫn các địa phương tiến hành thu thập, tổng hợp và tính toán chỉ số giám sát đánh giá tại cấp huyện và xã (theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các nội dung giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo Bộ tiêu chí. Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và hàng năm về giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT; đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết. Thời gian thực hiện: Theo chế độ báo cáo quy định.

- Tổng hợp báo cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng và tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh báo cáo đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ về kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Thời gian thực hiện: Đánh giá giữa kỳ (vào tháng 7 năm 2018), đánh giá cuối kỳ (vào tháng 7/2020).

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (dự kiến vào tháng 7/2018) và Hội nghị tổng kết giai đoạn đến năm 2020 về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên (dự kiến vào tháng 7/2020).

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì xây dựng chương trình truyền thông, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá và các văn bản có liên quan đến hoạt động giám sát đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

c) Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí ngân sách hàng năm để thực hiện các hoạt động giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách tài chính liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

d) Các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tích cực, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, tiến hành phân công nhiệm vụ, hướng dẫn tổ chức triển khai Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo và phân công các phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ các xã thực hiện công tác giám sát đánh giá; thu thập, tổng hợp và tính toán chỉ số giám sát đánh giá ở địa phương mình.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp và người dân trên địa bàn về nội dung, ý nghĩa và mục đích triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn, đảm bảo tiến độ báo cáo theo quy định.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ hằng năm (từ ngày 18 - 20 tháng 11) UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Bộ tiêu chí gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan trước ngày 30/11 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị chủ động báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ NN và PTNT;
-
TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- CVP và các PVP. UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ Đề án TCCNN tỉnh;
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Đ, HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu153/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 153/KH-UBND 2017 giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 153/KH-UBND 2017 giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu153/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 153/KH-UBND 2017 giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 153/KH-UBND 2017 giám sát đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp Phú Yên

           • 03/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực