Văn bản khác 153/KH-UBND

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2013 thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của y ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Th tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn gc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ;

Căn cứ điều kiện kinh tế-xã hội và thực trạng nhà ở, đất ở của người có công với cách mạng do Thành phố và các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

UBND Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Hà Nội, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU:

- Triển khai chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng bằng hình thức xây dựng mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở, góp phần cải thiện điều kiện sống, từng bước cải thiện nhà ở của người có công với cách mạng;

- Việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định với thủ tục đơn giản, thuận tiện nhất với người được hỗ trợ và tạo điều kiện đcác cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công;

- Các S, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, lập kế hoạch, chương trình và công khai thủ tục, quy định cụ thể về hồ sơ trên nguyên tắc đơn giản hóa thtục hành chính, cử cán bộ có đủ năng lực, đủ uy tín đng thời tổ chức bộ máy để thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả nhất;

- Tăng cường chđạo tập trung, thường xuyên của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố; sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan Bộ, Ngành Trung ương nhm đạt được yêu cu đ ra.

II. NỘI DUNG K HOẠCH:

1. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách:

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (gọi tt là Quyết định s22/2013/QĐ-TTg); Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

- Tchức tuyên truyền, giải thích trực tiếp đến nhân dân, đặc bit là các đối tượng người có công các quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ; thẩm quyền xét duyệt; trình tự thủ tục hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng.

2. T chức tập huấn nghiệp vụ:

- Thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác chính sách người có công ở các sở, ngành liên quan; các quận, huyện, thị xã về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ tình hình thực tế, các ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và hướng dẫn các quy định cụ thể về chính sách người có công đến các đơn vị thuộc thm quyền và UBND các xã, phường, thị trấn.

3. Triển khai thực hiện:

Công tác triển khai thực hiện gồm các nội dung sau:

- Tổng hợp và phê duyệt danh sách người có công được hỗ trợ vnhà ở.

- Lập Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn lập hồ sơ, xét duyệt đối tượng được hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương để phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu áp dụng để xây dựng nhà ở.

- Thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở.

- Thanh tra, kiểm tra; tổng hợp báo cáo việc thực hiện chính sách t Thành phố đến cơ sở.

III. T CHỨC THC HIỆN:

A. Trách nhiệm của đối tượng được hưởng chính sách hỗ tr về nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg:

- Tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Chủ động kê khai và cung cấp đủ tư liệu cần thiết theo quy định đcác cơ quan hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định.

B. Trách nhiệm của các cơ quan:

1. SXây dựng: Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch Đầu tư, tổ chức kiểm tra, trình UBND Thành ph:

+ Phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg cho các đối tượng theo danh sách các quận, huyện, thị xã báo cáo;

+ Kế hoạch, btrí kinh phí cho các quận, huyện, thị xã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (từng giai đoạn) và chi phí quản lý để triển khai thực hiện;

+ Căn cứ thực tế triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính ph; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính, xem xét; quyết định việc ban hành Hướng dẫn để thực hiện (nếu cần).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở ngành liên quan thm định, xét duyệt và trình UBND Thành phố Quyết định cụ th các trường hợp gia đình người có công được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở theo quy định của pháp luật; Giải đáp thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà cho gia đình người có công.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác chính sách người có công ở các sở, ngành liên quan; các quận, huyện, thị xã về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai đúng phần công việc được phân công, đảm bảo tiến độ, thời hạn thực hiện;

- Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với Cách mạng; Kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, vượt quá thẩm quyền xử lý của các đơn vị;

- Tchức thanh tra kiểm tra báo cáo UBND Thành phố xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

- Thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các sở Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội: tổ chức công tác tập huấn, giải thích, tuyên truyền chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng đmọi người hiểu và thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ; tổng hợp những vấn đề phát sinh báo cáo UBND Thành phố.

2. S Lao động Thương binh và Xã hội:

- Phi hợp với Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ nêu tại điểm 1 mục B Phần III của Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, giải quyết kiến nghị liên quan đến việc xác nhận đối tượng là người có công với cách mạng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định s 22/2013/QĐ-TTg.

3. Các s: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ nêu tại điểm 1 mục B Phần III của Kế hoạch này.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật có liên quan: Giải quyết việc bố trí kinh phí cho các quận, huyện, thị xã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và chi phí quản lý để triển khai thực hiện; Hướng dẫn các ngành, đơn vị quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các ngun kinh phí hỗ trợ người có công theo quy định.

4. S Thông tin và Truyền thông:

Tổ chức công bố cung cấp thông tin tuyên truyển trên cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội nội dung của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

5. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và Hội Cựu chiến binh Thành ph:

Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng.

6. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn.

- Tổng hợp và phê duyệt Danh sách người có công được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng để tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

- Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác chính sách người có công ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính.

- Phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và cấp kinh phí ủy quyền cho UBND phường, xã, thị trấn hoặc giao dự toán cho UBND phường, xã, thị trấn theo hình thức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

- Hướng dẫn xã, phường, thị trấn thực hiện việc hỗ trợ người có công về nhà ở; quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng; công khai kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 ca Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của các xã, phường, thị trấn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, stiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, stiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện).

Hàng tháng có báo cáo nhanh; 03 tháng một lần có báo cáo định kỳ gửi Sở Xây dựng để tổng hợp.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND Thành phcác hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

7. UBND các xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

- Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định s22/2013/QĐ-TTg tại trụ sở UBND.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặc sửa chữa theo quy định.

- Vận động các hộ tự xây dựng nhà ở; vận động các hội, đoàn th; dòng họ; nhân dân hỗ trợ vật tư, ngày công;....

- Tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà ở được (gia đình có hoàn cảnh già cả, neo đơn, khuyết tật,....).

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo quy định tại mục 2b Điều 5-Thông tư s 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng);

- Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở, bao gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình;

+ Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn;

+ Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng;

+ Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

- Tng hợp, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã về kết quả thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn (gồm số hộ gia đình được hỗ trợ, số nhà đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho hộ gia đình, khó khăn, vướng mc, kiến nghị trong quá trình thực hiện).

Hàng tháng có báo cáo nhanh; 03 tháng một lần có báo cáo định kỳ gửi UBND quận, huyện, thị xã để tổng hợp.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Trong Quý III năm 2013

- UBND các phường, xã, thị trấn hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn (danh sách, số lượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến) và tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã.

- UBND các quận, huyện, thị xã tổng hp và phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- SXây dựng làm đầu mi tổng hợp thông tin; phối hợp với các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, i chính, Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan lập và trình UBND Thành phố phê duyệt:

+ Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn Thành phố để gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định btrí vốn hỗ trợ t ngân sách Trung ương.

+ Kế hoạch, bố trí kinh phí cho các quận, huyện, thị xã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (từng giai đoạn) và chi phí quản lý để triển khai thực hiện.

2. Trong tháng 10/2013:

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác chính sách người có công về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ tình hình thực tế, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác chính sách người có công ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Trường hợp cần thiết, UBND các quận, huyện, thị xã liên hệ với các sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn, tập huấn theo chuyên đề. Các sở, ngành của Thành phố có trách nhiệm trả lời bằng văn bản hoặc cử cán bộ trực liếp hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan.

3. Trong năm 2013

- UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác tuyên truyền, phbiến chính sách trên địa bàn.

- Căn cứ thực tế triển khai Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính, SXây dựng nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố ban hành Hướng dẫn để thực hiện (nếu cần).

- Phấn đấu thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng trong danh sách UBND Thành phố đã báo cáo Đoàn giám sát của y ban thường vụ Quốc hội năm 2012.

4. Sau năm 2013:

Thực hiện hỗ trợ cho các trường hợp còn lại thuộc diện được hỗ trợ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TC, KHĐT;
- UBMTTQ TP;
- Các Sở: XD, LĐTBXH, TC, KH&ĐT, TTTT;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Hội CCB;
- VPCB: CVP, các PCVP, QHXDGT, KT, VX;
- Lưu VT, XDv,q2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu153/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2013
Ngày hiệu lực30/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu153/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành30/09/2013
        Ngày hiệu lực30/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng nhà ở Hà Nội

            • 30/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực