Văn bản khác 154/KH-UBND

Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2019-2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 154/KH-UBND 2018 an toàn thông tin mạng Cần Thơ 2019 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Thực hiện Chỉ thị s 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020;

2. Đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng được triển khai tập trung tại Trung tâm dữ liệu thành phố theo Kiến trúc chính phủ điện tử thành phố. Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại và đảm bảo an toàn thông tin các thiết bị máy tính đầu cuối tại các cơ quan nhà nước thành phố gồm các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, xã, phường thị trấn, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, giao dịch điện tử, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử thành phố và phát triển đô thị thông minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng, tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

2. Đầu tư trang thiết bị, giải pháp an toàn thông tin mạng tại Trung tâm dữ liệu thành phố và các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

3. Triển khai giải pháp phòng, chống mã độc tập trung bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan, có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới và có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Triển khai các hoạt động giám sát an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

6. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra mức độ đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống mã độc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; tổ chức thống kê, rà soát, đánh giá tổng thể về lỗ hổng bảo mật khả năng lây nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan, đơn vị và các hệ thống thông tin triển khai tập trung đặt tại Trung tâm dữ liệu thành phố, báo cáo theo quy định về Bộ Thông tin và Truyền thông.

7. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông báo đài; tuyên truyền, phổ biến trong các bộ, công chức, viên chức về an toàn thông tin mạng.

8. Diễn tập an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ.

9. Tổ chức hội thảo, các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách an toàn thông tin các đơn vị, thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những mục tiêu, nội dung chủ yếu của Kế hoạch này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của đơn vị.

2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định trình phê duyệt theo quy định. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện./.

ính kèm phụ lục chi tiết nội dung, thời gian thực hiện các nội dung trên)

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Nội dung các nhiệm vụ

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng, tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tỷ lệ hệ thống thông tin phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin:

- Năm 2019: 50%

- Năm 2020: 100%

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

2020

2

Đầu tư trang thiết bị, giải pháp an toàn thông tin mạng tại Trung tâm dữ liệu thành phố và các sở ban ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Hoàn thành dự án “Nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin thành phố Cần Thơ” theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2019 - 2020

3

Triển khai giải pháp phòng, chống mã độc tập trung bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan, có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới và có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan được trang bị

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2020

4

Triển khai các hoạt động giám sát an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

02 cuộc/năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2019 - 2020

5

Tăng cường sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử

95% văn bản (không mật) trình Ủy ban nhân dân thành phố và trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử ký số (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy)

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

6

Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra mức độ đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống mã độc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; tổ chức thống kê, rà soát, đánh giá tổng thể về lỗ hổng bảo mật khả năng lây nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan, đơn vị và các hệ thống thông tin triển khai tập trung đặt tại Trung tâm dữ liệu thành phố, báo cáo theo quy định về Bộ Thông tin và Truyền thông

02 cuộc/năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

2019 - 2020

7

Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông báo đài; tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức về an toàn thông tin mạng

100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Phát thanh truyền hình TP. Cần Thơ, Báo Cần Thơ; Văn phòng UBND TP; Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện

2019 - 2020

8

Diễn tập an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ

01 cuộc/ năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện

2019 - 2020

9

Tổ chức hội thảo, các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách an toàn thông tin các đơn vị, thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ

Ít nhất 01 hội thảo/ năm 02 lớp tập huấn/ năm

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2019 - 2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu154/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực03/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 154/KH-UBND 2018 an toàn thông tin mạng Cần Thơ 2019 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 154/KH-UBND 2018 an toàn thông tin mạng Cần Thơ 2019 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu154/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành03/12/2018
        Ngày hiệu lực03/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 154/KH-UBND 2018 an toàn thông tin mạng Cần Thơ 2019 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 154/KH-UBND 2018 an toàn thông tin mạng Cần Thơ 2019 2020

           • 03/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực