Văn bản khác 1545/KH-UBND

Kế hoạch 1545/KH-UBND năm 2019 về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1545/KH-UBND 2019 nâng cao cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1545/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

- Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong tỉnh, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin.

- Phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh, tập trung xây dựng tại Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài và Khu kinh tế Cửa khẩu Xa Mát nhằm nâng cao hiệu quả kết ni giữa tỉnh Tây Ninh và các địa phương khác với Vương quốc Campuchia.

- Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dịch vụ logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường trong nước.

- Ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển dịch vụ logistics, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có đủ trình độ về logistics, góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, tái cấu trúc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Triển khai các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics

- Rà soát, ban hành các văn bản triển khai phát triển dịch vụ logistics cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của tỉnh.

- Nghiên cứu, áp dụng triệt để, có hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ logistics.

2. Đầu tư hạ tầng logistics

- Tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng kho bãi và ứng dụng công nghệ mới trong logistics.

- Xây dựng các trung tâm logistics tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát nhằm nâng cao hiệu quả, tính kết nối giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và một số tỉnh của Campuchia.

3. Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ

- Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trong một số ngành chủ lực của tỉnh áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến như: Ngành dệt may xuất khẩu, ngành nông sản - thực phẩm,...

- Từng bước tích hp sâu dịch vụ logistics với các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh, lưu thông hàng hóa trong nước và các ngành dịch vụ khác.

4. Phát triển thị trường dịch vụ logistics

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại dịch vụ logistics; thu hút nguồn hàng từ các nước Lào, Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát vào Việt Nam và ngược lại.

- Khuyến khích sự liên doanh, liên kết, cộng tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở khai thác, sử dụng thế mạnh hiện có của các doanh nghiệp (cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống thông tin...) để triển khai, phát triển dịch vụ logistics và mở rộng tầm hoạt động của các doanh nghiệp.

5. Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực

- Đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho địa phương.

- Có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các trường để đẩy mạnh công tác đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt, cung cấp nhân lực đáp ứng cho ngành.

6. Các nhiệm vụ khác

- Đầu tư trang thiết bị kiểm tra, đo lường và kiểm định phương tiện phục vụ hoạt động logistics.

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và thu thập dữ liệu thống kê về logistics.

Các nhiệm vụ cụ thể về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 quy định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được huy động từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước; vốn doanh nghiệp, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tài trợ quốc tế và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

IV. Tổ chức thc hin

1. Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu trong Kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương mình. Hàng năm, có báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hp báo cáo Chính phủ.

2. Sở Tài chính: cân đối nguồn kinh phí hàng năm và trên nhu cầu thực tế của từng đơn vị, bố trí nguồn kinh phí cho các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

3. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch hành động này và tổng hp báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.VP t
nh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Ngọc

 

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1545/KH-UBND ngày 14/7/2019 của UBND tỉnh)

TT

Nhiệm vụ

Kết quả đạt được

Cơ quan chủ trì

Đơn vị phi hợp

Thời gian thc hin

1

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics.

1

Phổ biến, tuyên truyền về các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến dịch vụ logistics

Nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về các cam kết quốc tế liên quan đến logistics để áp dụng đúng các cam kết này.

Sở Công Thương

Các cơ quan Báo, Đài, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

2019-2025

2

Nghiên cứu, áp dụng và xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics tại địa phương

Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics tại địa phương hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban ngành liên quan, Ban quản lý Khu kinh tế

2020-2021

II

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng Logistics

1

Rà soát các quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển dịch vụ logistics

Đảm bảo các quy hoạch, kế hoạch về giao thông, vận tải phù hp với các chiến lược, quy hoạch về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn kết quy hoạch về trung tâm logistics, kho ngoại quan trong một tổng thể thống nhất

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Công Thương

2019-2020

2

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất của tỉnh gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics

Đảm bảo các quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics phù hp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, BQL khu kinh tế tỉnh

2019-2020

III

Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ.

1

Khuyến khích một số khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng hình mẫu khu công nghiệp dựa trên nền tảng logistics

Một số khu công nghiệp, khu chế xuất cung cấp các dịch vụ logistics khép kín, hỗ trợ doanh nghiệp trong khu rút ngắn thời gian, chi phí giao nhận nguyên vật liệu và sản phm

Ban Quản lý khu kinh tế

Các Sở, ngành có liên quan

2021

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1545/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1545/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1545/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1545/KH-UBND 2019 nâng cao cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1545/KH-UBND 2019 nâng cao cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1545/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1545/KH-UBND 2019 nâng cao cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Tây Ninh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1545/KH-UBND 2019 nâng cao cạnh tranh phát triển dịch vụ logistics Tây Ninh

             • 19/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực