Văn bản khác 155/KH-UBND

Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2017 về tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 155/KH-UBND 2017 tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh lớn Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2020- CV/VPTU ngày 20/7/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở phân công của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7404/UBND-THKH ngày 29/6/2017 về việc phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh; xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3839/SKHĐT-KTĐN ngày 22/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phân công nhiệm vụ theo dõi các dự án cụ thể để đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh.

2. Phân công các sở, ban, ngành làm nhiệm vụ đầu mối, tạo sự chủ động và nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án.

3. Xác định rõ các mốc thời gian hoàn thành các công việc, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

Phân công đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành làm đơn vị đầu mối, theo dõi dự án; xác định cụ thể kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án, gồm: (1) thời điểm hoàn thành hồ sơ, thủ tục; (2) thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư; (3) thời điểm khởi công xây dựng công trình; (4) thời điểm hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ THEO DÕI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bng; cập nhật tình hình triển khai thực hiện các dự án vào ngày 15 hàng tháng (tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc) và tổ chức giao ban định kỳ để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

2.1. Yêu cầu các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ đầu mối trực tiếp theo dõi tình hình thực hiện dự án

- Trên cơ sở kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện dự án được ban hành kèm theo Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết đối với tng dự án cụ thể theo đúng trình tự đầu tư xây dựng, từ bước lập quy hoạch đến khi hoàn thành dự án; đồng thời, ký cam kết về tiến độ triển khai thực hiện với nhà đầu tư, làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện dự án.

- Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện cam kết về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình triển khai thực hiện từng dự án cụ thể, định kỳ ngày 15 hàng tháng (hoặc đột xuất), báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo dự án.

- Chủ động phối hợp, đấu mối với nhà đầu tư để nắm bắt thông tin, giải quyết nhng khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công để chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và của tỉnh.

- Chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoặc thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư vi phạm cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án.

2.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế.

2.3. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường của các dự án kèm theo Kế hoạch này, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan, rút ngắn 50% thời gian giải quyết so với các quy định hiện hành.

2.4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn do mình quản lý (bao gồm cả các dự án do nhà đầu tư tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng) và chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

2.5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện các dự án, trong đó phải nêu rõ kết quả đạt được so với tiến độ đề ra, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chuyên môn thuộc VP UBND
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Kế hoạch số: 155/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư (hoặc dự kiến chủ đầu tư)

Đơn vị đầu mối, theo dõi dự án

Địa điểm đầu tư

Kế hoạch triển thực hiện dự án

Ghi chú

Thời điểm hoàn thành hồ sơ, thủ tục (tháng/năm)

Thời điểm hoàn thành GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư (tháng/năm)

Thời điểm khi công xây dựng (tháng/năm)

Thời điểm hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động (tháng/năm)

I

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng (Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung)

8 dự án

1

Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Mai Lâm, xã Tĩnh Hi và xã Hi Yến huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

31/12/2017

 

2

Nhà máy nhit điện Nghi Sơn 2.

Công ty Nhiệt Điện Nghi Sơn II

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn

12/2017

9/2017

12/2017

- T máy 01: 06/2021

- Tổ máy 02: 12/2021

 

3

Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, gii trí cao cấp Bến En

Công ty CP Tập đoàn Mặt trời

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Như Thanh

Quý 1/2018

Quý 2/2018

Quý 2/2018

Quý 2/2020

 

4

Sân golf Bến En, huyện Như Thanh

Công ty CP Tập đoàn Mật trời

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Huyện Như Thanh

Quý 1/2018

Quý 2/2018

Quý 2/2018

Quý 2/2020

Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư

5

Khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hóa

Công ty CP Tập đoàn Mặt trời

SKế hoạch và Đầu tư

TP. Thanh Hóa

 

 

 

 

Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đang trong quá trình lp, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

6

Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (1.246ha)

Công ty CP Tập đoàn Mặt trời

Sở Kế hoạch và Đầu tư

TP. Sm Sơn

 

 

 

 

Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đang trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

7

Khu đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham và xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (550ha)

Công ty CP ORG (thành viên của Tập đoàn BRG)

Sở Xây dựng

Xã Quảng Nham, Quảng Thạch, huyện Qung Xương

 

 

 

 

Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đang trong quá  trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

8

Khu đô thị du lịch sinh thái bin Quảng Xương (328ha)

Công ty CP xây dựng FLC FAROS

Sở Xây dựng

xã Quảng Thái, Quảng Hải, Quảng Lưu, huyện Quảng Xương

 

 

 

 

Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đang trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

9

Khu đô thị sinh thái, khu du lịch ven sông Mã và khu du lịch cồn Nổi (450ha)

Công ty CP Tập đoàn FLC

Sở Xây dựng

TP. Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa

 

 

 

 

Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư; đang trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

II

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

11 dự án

10

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tnh Thanh Hóa

Liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech và Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Thành

Sở Tài nguyên và Môi trường

Xã Đông Nam, Đông Sơn

10/2017

8/2017

8/2017

8/2018

 

11

Trung tâm các trang trại chăn nuôi bò sữa chất lượng cao.

Công ty TNHH hai thành viên bò sữa thống nhất Thanh Hóa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thị trn Thống Nhất, huyện Yên Định

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

- GĐ 1:8/2017;

- GĐ 2: 12/2018;

- GĐ 3: 12/2019;

- GĐ 4; 12/2020.

 

12

Chăn nuôi bò Úc.

Công ty CP chăn nuôi Bá Thước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại thôn Trung Thủy, xã Lương Trung, Bá Thước

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

- GĐ 1: Đã hoàn thành

- GĐ 2: Chưa có kế hoạch xây dựng GĐ 2

 

13

Khu đô thị mới ven sông Hạc.

Tổng công ty BĐS Đông Á - Công ty TNHH

Sở Xây dựng

P. Nam Ngạn, P. Đông Thọ, TPTH

Đã hoàn thành

6/2018

Đã khi công xây dựng

12/2023

 

14

Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại xã Cẩm Tú, huyện Cm Thy

Công ty CP đu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

9/2017

8/2018

 

15

Chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa

Công ty TNHH 2 TV ng dụng nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm sữa Yên Mỹ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nông Cng, Như Thanh

11/2017

12/2017

Quý 4/2017

- GĐ 1: Quý

4/2019

- GĐ 2: Quý

1/2022

 

16

ng dụng công nghệ cao đchăn nuôi lợn giống, sản xut thức ăn lên men và sản xuất phân bón

Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thái Dương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Minh Tiến, Ngọc Lặc

12/2017

Đã hoàn thành

6/2018

- GĐ 1: 12/2019;

- GĐ2: 12/2021.

 

17

04 dự án trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa cht lượng cao của các Công ty RTD, APPE, T.I.G.E.R, APPE AC tại huyện Lang Chánh

Công ty TNHH MTV chăn nuôi RTD; APPE; T.I.G.E.R; APPE AC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Huyện Lang Chánh

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

12/2019

 

18

Trang trại chăn nuôi và chế biến thực phẩm tại xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành

Công ty TNHH Newhope Singapore Pte.Ltd

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành

11/2017

10/2017

11/2017

11/2018

 

19

Nhà máy giết mổ, chế biến gia cm xuất khẩu Viet Avis

Công ty CP nông sn Phú Gia và Tập đoàn Master Good (Hungary)

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và Xã Hong Quỳ, huyện Hoằng Hóa

11/2017

9/2017

9/2017

Q4/2018

 

20

Sản xuất rau an toàn, rau cao cấp; chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; chăn nuôi lợn thịt tại xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc

ng ty TNHH 2TV FLC Lam Sơn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc

11/2017

Đất của nông trường Lam Sơn

Q4/2017

- GĐ 1: Quý 4/2019

- GĐ 2: Quý 4/2025

 

III

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn

10 dự án

21

Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn

Công ty CP gang thép Nghi Sơn

Ban Qun lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn, KKT Nghi Sơn

9/2017

12/2017

GĐ 1: 9/2017

GĐ 2: 3/2019

1: 01/2019

GĐ 2: 12/2020

Nhà đầu tư đã đăng ký tiến độ chi tiết 02 GĐ đầu, 02 GĐ tiếp theo (GĐ 3 và GĐ 4) sẽ được hoàn thành từ năm 2020 - 2024 và 2024 - 2028 theo Công văn số 5254/QĐ BCT ngày 28/5/2015 của Bộ Công thương

22

Nhà máy sản xuất dầu ăn và các sản phẩm chiết xuất từ dầu ăn.

Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Hải Hà, KKT Nghi Sơn

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

4/2018

 

23

Đầu tư xây dựng hạ tng khu công nghiệp I và khu tập kết vật tư, thiết bị phục vụ các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Tng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Mai Lâm và xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tnh Thanh Hóa

9/2018

6/2018

Đã khởi công xây dựng

- Khu 67ha: Hoàn thành xây dựng khu 40ha: 4/2018, toàn bộ khu: 02/2019;

- Khu 90ha: 9/2019

 

24

Hạ tầng Khu công nghiệp s 3 KKT Nghi Sơn.

Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Tân Trường và xã Tùng Lâm, Tĩnh Gia

- GĐ 1: 01/2018;

- GĐ 2: 7/2018; -GĐ3: 7/2019;

- GĐ 4: 7/2020

- GĐ 1: 12/2017;

- GĐ 2: 6/2018;

- GĐ 3: 6/2019;

- GĐ 4: 6/2020

- GĐ 1:9/2017;

- GĐ 2: 9/2018;

- GĐ 3: 9/2019;

- GĐ 4: 9/2021

- GĐ 1: 6/2018;

- GĐ 2: 9/2019;

- GĐ 3: 6/2020;

- GĐ 4: 9/2021

 

25

Nhà máy sản xuất bao bì Đại Dương

Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương

Ban Qun lý KKT Nghi Sơn và các KCN

KCN số 5, KKT Nghi Sơn

12/2017

11/2017

- GĐ 1: 01/2018;

- GĐ2: 7/2019

-GĐ 1: 6/2019;

- GĐ 2: 12/2020

 

26

Central Resort

Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt lạnh Hải Nam

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia

12/2017

12/2017

01/2018

9/2020

 

27

Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước - Khu kinh tế Nghi Sơn (hạng mục Khu tổ hợp nhà ở mái bao gm 400 căn hộ phục vụ chuyên gia Lọc hóa dầu)

Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia

Đã hoàn thành

Đã có mặt bằng sạch

Đã khởi công xây dựng

31/5/2018

 

28

Tổ hợp du lịch nghdưỡng biển Hải Hòa.

Công ty CP Hiền Đức

Ban Qun lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia

10/2017

10/2017

12/2017

12/2019

 

29

Khu nghdưỡng sinh thái BID

Công ty CP BID Group

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia

5/2018

5/2018

6/2018

9/2020

 

30

Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng

Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung

Ban Qun lý KKT Nghi Sơn và các KCN

KCN Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

02/2018

01/2018

03/2018

- GĐ 1: 6/2019;

- GĐ 2: 6/2020;

- GĐ 3: 12/2021;

- GĐ4; 12/2022

 

IV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền

5 dự án

32

Khu dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Liên doanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty CP thiết bị y tế Việt Nam.

SY tế

Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh.

1/2018

Dự án không phải GPMB vì thuc khuôn viên bệnh viện

02/2018

01/2021

 

33

Khu dịch vụ y tế cht lượng cao tại Bệnh viện Phụ sản tnh Thanh Hóa

Liên doanh Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP Y tế Miền Trung, Công ty CP thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa

Sở Y tế

Trong khuôn viên Bệnh viện phụ sn tnh.

1/2018

Dự án không phi GPMB vì thuộc khuôn viên bệnh viện

02/2018

5/2020

 

34

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực khu vực Nghi Sơn

Tng Công ty CP Hợp Lực

Sở Y tế

Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh gia

12/2017

Không phải thực hiện GPMB do khu đất đã được nhà đầu tư trước đây GPMB

Quý 1/2018

Quý 3/2019

 

35

Bệnh viện quốc tế Sao Mai

Công ty CP Tập đoàn Sao Mai

Sở Y tế

Xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn

11/2017

Đã hoàn thành

Quý 1/2018

Quý 4/2021

 

36

Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu tại KKT Nghi Sơn + Trung tâm khai thác mẫu

Công ty TNHH giày Annora Việt Nam

Ban Qun lý KKT Nghi Sơn và các KCN

KKT Nghi Sơn

12/2017

12/2017

01/2018

01/2019

 

V

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn

8 dự án

37

Đường vành đai phía Tây, Thành phố Thanh Hóa.

Công ty BOT đường tránh TP, Thanh Hóa

Sở Giao thông Vận ti

TP. Thanh Hóa

Đã hoàn thành

9/2017

Đã khi công xây dựng

02/2018

 

38

Cảng chuyên dụng Công Thanh.

Công ty CP xi măng Công Thanh

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Khu cảng chuyên dụng - Phía Bắc đảo Biện Sơn, Tĩnh Gia

5/2018

12/2017

6/2018

12/2019

 

39

Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

Công ty CP Gang thép Nghi Sơn

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Cảng Nghi Sơn, KKT Nghi Sơn

- Bên 1, 2, 2A, 3, 4: Đã hoàn thành;

- Bến 5: 10/2017;

- Bến 6: 5/2019;

- Bến 7: 5/2020;

- Bến 8: 5/2021

- Bến 1, 2, 2A, 3, 4: Đã bàn giao;

- Bến số 5: Còn 15 hộ chưa GPMB, dự kiến tháng 10/2017 hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng cho chđầu tư;

- Bến 6: 4/2019;

- Bến 7: 4/2020;

- Bến 8: 4/2021

Đã khởi công xây dựng

- Bến 1, 2, 2A: Đã hoàn thành.

- Bến 3: 3/2018

- Bến 4: 6/2018

- Bến 5: 12/2018

- Bến 6: 10/2019;

- Bến 7: 10/2020;

- Bến 8: 10/2021

Dự án chưa có luồng tàu vào và vũng quay tàu nên chưa thể vận hành khai thác

40

Khai thác cng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia

12/2017

Đã hoàn thành

01/2018

9/2020

 

41

Cảng Container Long Sơn.

Công ty TNHH Long Sơn

Ban Qun lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Hải Hà, KKT Nghi Sơn

- GĐ 1: 9/2017;

- GĐ 2; 01/2019;

- GĐ 3: 06/2020;

- GĐ 4: 3/2023

- GĐ 1: Đã hoàn thành;

- GĐ2: 12/2018;

- GĐ 3: 05/2020;

- GĐ 4: 02/2023

- GĐ 1: 9/2017;

- GĐ 2: 02/2019;

- GĐ 3: 7/2020;

- GĐ 4: 4/2023

- GĐ 1: 12/2018;

- GĐ 2: 6/2020;

- GĐ 3: 01/2023;

- GĐ 4: 3/2025

 

42

Khu bến container 2 và khu hậu cần cng

Công ty CP gang thép Nghi Sơn

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Khu cảng container 2 và khu phát triển logistic K9B

12/2017

9/2017

01/2018

12/2020

 

43

Trạm dừng nghtại KKT Nghi Sơn

Công ty CP Fuhucorp

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia

10/2017

Đã hoàn thành

11/2017

11/2019

 

44

Đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

 

S Giao thông vận tải

TP. Sầm Sơn, các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hong Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia

11/2018

12/2019

12/2018

12/2023

Thực hiện theo tiến độ GPMB; nhà đầu tư chính thức sẽ được lựa chọn bng hình thức đấu thầu theo quy định

-

Tiểu dự án 1: Đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (26km)

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT

-

Tiểu dự án 2: Đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn (10,5km)

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT

-

Tiểu dự án 3: Đoạn Quảng Xương- Tĩnh Gia (14,5km)

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tư công

VI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn

38 dự án

45

Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Công ty CP Tập đoàn FLC

Sở Xây dựng

Xã Quảng Cư, Sầm Sơn

GĐ 2: 3/2018

12/2017

Đã khởi công xây dựng

- GĐ 1: Đã hoàn thành.

- GĐ 2: 12/2018

 

46

Nhà máy xi măng Long Sơn.

Công ty TNHH Long Sơn

Sở Công thương

P. Đông Sơn, Bình Sơn

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

9/2017

 

47

Thủy điện Hồi Xuân.

Công ty CP đu tư xây dựng điện Hồi Xuân

Sở Công thương

Huyện Quan Hóa

Đã hoàn thành

02/2018

Đã khởi công xây dựng

3/2018

 

48

Thủy điện Cẩm Thủy I

Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông

Sở Công thương

Xã Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Thủy

Đã hoàn thành

11/2017

Đã khởi công xây dựng

12/2017

 

49

Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu.

Công ty TNHH giày ALENA Việt Nam

Sở Công thương

Xã Định Liên, Yên Định

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

6/2018

 

50

Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa

Công ty CP Tập đoàn FLC

Sở Xây dựng

P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

4/2018

 

51

Tổ hợp thương mại MeLinh Plaza Thanh Hóa - GĐ 1.

Công ty CP đầu tư tổ hợp thương mại MeLinh Plaza Thanh Hóa

Sở Xây dựng

P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa

Đã hoàn thành

11/2017

11/2017

12/2020

Khi công xây dựng sau khi chuyn rác khỏi khu đất dự án

52

Phát triển nhà ở Công trình tòa nhà hỗn hợp V-Green.

Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông

Sở Xây dựng

Lô B-CT5-1 Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa

12/2017

Đã hoàn thành

01/2018

01/2020

 

53

Nhà ở thu nhập thấp tại Khu đô thị xanh - Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa.

Công ty TNHH đu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hp Lực

Sở Xây dựng

P. Lam Sơn và P. Đồng V, TP. Thanh Hóa

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

12/2017

 

54

Phát triển nhà xã hội dành cho công nhân tại phía Đông KCN Lễ Môn, TP. Thanh Hóa

Công ty TNHH Giày SunJade Việt Nam

Sở Xây dựng

P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

12/2017

6/2018

12/2017

12/2020

 

55

Nhà máy sản xut phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

Công ty CP phân lân nung chảy Văn Điển

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

KCN Bỉm Sơn, Bỉm Sơn

12/2017

Đã hoàn thành

12/2017

12/2019

 

56

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long (mrộng).

Công ty CP Tập đoàn FLC

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

KCN Hoàng Long, TP. Thanh Hóa

12/2017

11/2017

Đã khởi công xây dựng

GĐ 1: 9/2018.

GĐ 2: Phụ thuộc vào thu hút đầu tư GĐ 1.

Đã xây dựng cổng chào

57

Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân.

Công ty CP Tập doàn T&T

Sở Xây dựng

xã Tân Dân, Tĩnh Gia

12/2017

8/2018

8/2018

8/2020

 

58

Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân.

Công ty CP Tập đoàn Sao Mai

Sở Xây dựng

Xã Thọ Lâm, Thọ Xuân

12/2017

9/2017

12/2017

12/2020

 

59

Khu đô thị sinh thái dọc hai bên b sông Đơ.

Công ty CP đầu tư và xây dựng HUĐ4

Sở Xây dựng

P. Trường Sơn, Sầm Sơn

Đã hoàn thành

12/2017

Đã khi công xây dựng

4/2019

Thực hiện theo tiến độ GPMB

60

Khu dân cư Nhà hát nhân dân phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

Công ty TNHH đầu tư Quảng Long Thanh Hóa

Sở Xây dựng

Phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa

12/2017

Cơ bản hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

6/2019

Thực hiện theo tiến độ GPMB

61

Dự án số 1 - Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân

 

Sở Xây dựng

Xã Xuân Thắng, Thọ Xuân

 

 

 

 

Chưa lựa chọn nhà đầu tư

62

Dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung

Tng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

KCN Bỉm Sơn, Bm Sơn

12/2017

Đã hoàn thành

01/2018

12/2019

 

63

Sản xuất kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu

Công ty TNHH NY Hoa Việt (Nam Yang International)

Sở Công thương

Xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

9/2018

 

64

Khu đô thị Đông đại lộ Bc Nam, TP. Thanh Hóa

Liên danh Công ty TNHH điện tử tin học viễn thông EITC và Công ty CP đầu tư Fortune

Sở Xây dựng

Phường Hàm Rồng và phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa

 

 

 

 

UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng là 03 năm. Nhà đầu tư và đơn vị đầu mối chưa xác định cụ thể kế hoạch tiến độ thực hiện

65

Khu dân cư xã Quảng Phú

Liên danh Tổng Công ty đầu tư tài chính Hà Thanh - Tng Công ty CP Miền Trung

Sở Xây dựng

Xã Qung Phú, thành phố Thanh Hóa

Đã hoàn thành

12/2018

Đã khởi công xây dựng

5/2021

 

66

Công viên nước Đông Hương

Liên danh Công ty CP Hoàng Kỳ - Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ

Sở Xây dựng

P. Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

12/2017

12/2018

01/2018

12/2020

 

 67

Khu đô thị Sao Mai, xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn

Công CP Tập đoàn Sao Mai

Sở Xây dựng

Xã Xuân Thịnh và xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn

Đã hoàn thành

12/2017

Đã khởi công xây dựng

02/2018

 

68

Xây dựng khu du lịch Công viên Biển Xanh.

Công ty CP Phúc Hoàng Nghiêu

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xa Hải Bình, Tĩnh Gia

Quý 2/2018

Quý 2/2018

1: Quý 3/2018.

GĐ 2: Quý 4/2020

1: Quý 3/2020

GĐ 2: Quý 4/2022

 

69

Khu đô thị mới phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Sở Xây dựng

P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

12/2018

-

70

Dự án s1 - Khu đô thị mới Trung tâm TP Thanh Hóa (phường Đông Hải)

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP

Sở Xây dựng

P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa

12/2017

10/2017

11/2017

12/2021

 

71

Dự án số 3 - Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã, TP Thanh Hóa

 

SXây dựng

TP. Thanh Hóa

 

 

 

 

Chưa lựa chọn nhà đầu

72

Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (gồm dự án khu du lịch sinh thái cao cấp ca Trường Lệ và Khu du lịch nghỉ mát Đông Á - Nam Sầm Sơn)

Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á (trước là TCT bất động sản Đông Á - Công ty TNHH)

Sở Xây dựng

TP. Sầm Sơn

12/2017

12/2017

Quý 1/2018

Quý 4/2025

Nhà đầu tư đang lập hồ sơ chấp thuận đầu tư dự án, để báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

73

Dự án nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp L Môn, TP Thanh Hóa

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thanh Hóa

Sở Xây dựng

KCN L Môn, TP. Thanh Hóa

Đã hoàn thành

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

Cơ bản hoàn thành

 

74

Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

Liên danh Tổng Công ty CP Miền Trung và Công ty CP IDEC Việt Nam

SXây dựng

Khu đô thị mới Trung tâm TP Thanh Hóa

01/2018

10/2017

01/2018

12/2021

 

75

Khu nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hp Lực

Sở Xây dựng

Phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa

9/2017

Đã hoàn thành

Đã khởi công xây dựng

6/2020

Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án từ công trình đã dược xây dựng ddang (Khu nhà ở sinh viên) từ vốn ngân sách

76

Nhà máy điện năng lượng mặt trời

Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn

Sở Công thương

Xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc

3/2018

9/2018

9/2018

12/2019

 

77

Nhà máy may Đông Sơn

Công ty TNHH Thiệu Đô

Sở Công thương

Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn

10/2017

12/2017

12/2017

- GĐ 1: 9/2018.

- GĐ 2: 12/2019

- GĐ 3: 12/2020

 

78

Nhà máy điện mặt trời tại xã Yên Thái, huyện Yên Định

Liên danh Công ty CP năng lượng Sông Lam Sơn La và Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Sông Lam

Sở Công thương

Xã Yên Thái, huyện Yên Định

12/2017

6/2018

6/2018

12/2019

 

79

Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I tại KKT Nghi Sơn

Công ty BS Heidelberg Solar GmbH (CHLB Đức)

Sở Công thương

Xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia, KKT Nghi Sơn

 

 

 

 

Dự án đang đề nghị Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch

80

Nhà máy sản xuất ô tô điện

Công ty TNHH MTV đầu tư Hồ Huy và Tập đoàn DiMora Enterprises, LLC (Mỹ)

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

KCN số 3, KKT Nghi Sơn

 

 

 

 

Chưa chính thức lựa chọn nhà đầu tư

81

Khu đô th Núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường vành đai Đông - Tây.

Liên danh Công ty CP Sông Mã - Công ty CP Đông Sơn - Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ

Sở Xây dựng

Các phường: Ngọc Trạo, Đông Vệ, Tân Sơn, Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

11/2017

5/2018

11/2017

11/2022

 

82

Dự án số 2 - Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân

Công ty CP Tập đoàn Sao Mai

Sở Xây dựng

Xã Xuân Thng, Thọ Xuân

12/2017

6/2018

7/2018

12/2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu155/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2017
Ngày hiệu lực12/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 155/KH-UBND 2017 tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh lớn Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 155/KH-UBND 2017 tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh lớn Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu155/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành12/09/2017
        Ngày hiệu lực12/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 155/KH-UBND 2017 tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh lớn Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 155/KH-UBND 2017 tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh lớn Thanh Hóa

           • 12/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực