Văn bản khác 155/KH-UBND

Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2018 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh An Giang năm 2017 (Chỉ số PACA 2017)

Nội dung toàn văn Kế hoạch 155/KH-UBND 2018 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh An Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/KH-UBND

An Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2017 (CHỈ SỐ PACA 2017)

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 và Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2017”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh và kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo Bộ chỉ số PACA 2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Việc đánh giá tập trung vào các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số PACA 2017 đối với quản lý nhà nước về PCTN, kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTN.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đánh giá khoa học, khách quan, trung thực, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Thu thập đầy đủ số liệu, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm lập hồ sơ đánh giá và minh chứng cho công tác đánh giá;

- Việc đánh giá phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan tham mưu UBND tỉnh và cơ quan, tổ chức liên quan về PCTN.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá quản lý nhà nước về PCTN

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế công tác quản lý KT-XH để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;

- Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thanh tra, kiểm tra về PCTN;

- Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN và thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

- Việc công khai, minh bạch ở một số lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ chỉ số;

- Công tác cải cách hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn; xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa.

3. Phát hiện các hành vi tham nhũng

Việc phát hiện hành vi tham nhũng qua tự kiểm tra nội bộ, qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, qua hoạt động giám sát và điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

4. Xử lý các hành vi tham nhũng

- Việc xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức và cá nhân; xử lý hình sự qua kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng;

- Việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua các biện pháp hành chính, thi hành bản án hình sự.

III. PHẠM VI, THỜI KỲ ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Phạm vi đánh giá

Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2017, bao gồm:

- Công tác lãnh chỉ đạo, quản lý do UBND tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện.

- Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

2. Thời kỳ đánh giá

Kể từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/12/017.

3. Phương pháp tiến hành

- Tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai nhiệm vụ đánh giá PCTN năm 2017 theo Bộ chỉ số PACA 2017 đối với cơ quan, tổ chức và địa phương. Dự kiến vào ngày 15/4/2018.

- Thực hiện đánh giá từng chỉ số theo Bộ Chỉ số PACA 2017, đồng thời thu thập đầy đủ văn bản, hồ sơ, tài liệu làm bằng chứng cho công tác đánh giá.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN năm 2017 của UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện việc đánh giá công tác PCTN theo Bộ Chỉ số PACA 2017.

- Tham mưu, trình UBND tỉnh thành lập Tổ thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017, thành phần gồm: Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai nhiệm vụ đánh giá PCTN năm 2017 theo Bộ chỉ số PACA 2017.

- Củng cố, lập hồ sơ đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả đánh giá trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 20/5/2018, gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/5/2018.

2. Các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân

Có văn bản cử cán bộ, công chức có năng lực, am hiểu về nội dung đánh giá có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trong ngành, lĩnh vực của mình theo Bộ chỉ số PACA 2017 tham gia Tổ thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017. Thời hạn gửi văn bản về Thanh tra tỉnh) trước ngày 09/4/2018.

3. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp tốt với Tổ thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017 và Thanh tra tỉnh; kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu phục vụ cho công tác đánh giá.

4. Kinh phí thực hiện

Thanh tra tỉnh phối hợp Sở Tài chính dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch này, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu155/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực03/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 155/KH-UBND 2018 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh An Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 155/KH-UBND 2018 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh An Giang 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu155/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành03/04/2018
        Ngày hiệu lực03/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 155/KH-UBND 2018 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh An Giang 2017

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 155/KH-UBND 2018 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh An Giang 2017

            • 03/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực