Văn bản khác 1563/KH-TCHQ

Kế hoạch 1563/KH-TCHQ năm 2017 tổ chức thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1563/KH-TCHQ xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1563/KH-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM

Từ trước đến nay, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản quy định các nội dung liên quan đến tác phong, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức hải quan.Tuy nhiên, do nhận thức và trách nhiệm của một số công chức, viên chức và người lao động ở một số đơn vị (trong đó có cả công chức lãnh đạo các cấp) còn yếu kém, chấp hành kỷ luật, kỷ cương không nghiêm túc như chậm trễ trong xử lý công việc; vi phạm quy định về hội họp, cử người không đúng thành phần, không đúng thời gian; vi phạm quy định về mang mặc trang, chế phục khi thực thi công vụ; vi phạm quy định về thời giờ làm việc theo quy định; có những biểu hiện ứng xử không đúng chuẩn mực..., có trường hợp còn gây phiền hà, sách nhiễu, gây bức xúc dư luận, bức xúc cho lãnh đạo cấp trên, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành Hải quan.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại nêu trên, cùng với việc chuẩn hóa, hệ thống lại, cập nhật, bổ sung thêm một số quy định về hoạt động công vụ cho phù hợp với yêu cầu quản lý cán bộ của Ngành trong tình hình mới.

Ngày 02/02/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 188/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy chế công vụ) quy định các nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm trong hoạt động công vụ của các đơn vị và cá nhân trong ngành Hải quan. Đây là những quy định làm cơ sở để các đơn vị, cá nhân trong Ngành thực hiện, tuân thủ và cũng là tiêu chí kiểm tra, đánh giá công chức. Nhằm nâng cao hiệu quả và tính thực thi của quy chế, Tổng cục Hải quan xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm Quy chế như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Mục đích:

a) Bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế công vụ.

b) Chủ động tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát đột xuất việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc thực hiện Quy chế công vụ của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm.

c) Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức hải quan trong sạch vững mạnh, chính quy, hiện đại, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

2. Yêu cầu:

a) Mỗi công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị hiểu, nắm vững và thực hiện tốt các nội dung quy định trong Quy chế công vụ.

b) Xử lý nghiêm khắc, kịp thời các vi phạm Quy chế công vụ của công chức, viên chức và người lao động theo các quy định của pháp luật và của Ngành. Đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị có công chức, viên chức và người lao động vi phạm.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy chế:

1.1. Công tác phổ biến, quán triệt:

a) Thủ trưởng đơn vị hải quan các cấp trong ngành Hải quan có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Quy chế công vụ và Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để mỗi cá nhân trong đơn vị phải hiểu, nắm vững các quy định trong Quy chế công vụ, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của từng cá nhân trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Ngành, tích cực đấu tranh với các hành vi sai trái, tiêu cực trong hoạt động công vụ.

Thời gian thực hiện: thực hiện đến hết ngày 15/4/2017.

b) Đưa việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ và Quy chế công vụ thành nội dung thường xuyên của mỗi kỳ họp, sinh hoạt của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

c) Trường Hải quan Việt Nam triển khai đưa việc phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính của Nhà nước, của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan và Quy chế công vụ vào nội dung, chương trình của các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức hải quan tại Trường với thời điểm, thời lượng phù hợp.

1.2. Triển khai thực hiện:

a) Việc tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế công vụ được làm thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao tính tự giác, tạo thành nề nếp, thói quen thực hiện của từng cá nhân, đơn vị trong toàn ngành Hải quan. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế công vụ và tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức và người lao động là một trong những nội dung của các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng từ cấp Đội (tổ) thuộc Chi cục cho đến cấp Tổng cục. Nội dung kiểm điểm, đánh giá phải được phản ánh đầy đủ trong sổ giao ban, kết luận giao ban của đơn vị.

b) Lãnh đạo đơn vị hải quan các cấp, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp chỉ đạo thực hiện Quy chế công vụ trong phạm vi đơn vị mình được giao phụ trách. Tạo điều kiện và khuyến khích công chức, viên chức và người lao động phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ.

c) Xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu đơn vị có công chức, viên chức và người lao động vi phạm do không chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý, đặc biệt là những trường hợp người đứng đầu đơn vị có dấu hiệu thông đồng, bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý vi phạm.

Đối với những đơn vị thường xuyên có công chức, viên chức và người lao động vi phạm các quy định của Quy chế công vụ cần xem xét điều chuyển ngay, bố trí công việc khác đối với người đứng đầu đơn vị và cấp phó người đứng đầu được giao phụ trách. Nếu cần thiết sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ do năng lực yếu kém trong quản lý, điều hành đơn vị.

đ) Chủ động tăng cường công tác kiểm tra nội bộ theo từng cấp của tổ chức bộ máy của Hải quan để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tiêu cực của công chức, viên chức hải quan trong hoạt động công vụ tại đơn vị. Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc vận động thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế công vụ.

e) Mỗi công chức, viên chức phải đề cao trách nhiệm cá nhân và thường xuyên, nghiêm túc trong việc nghiên cứu, thực hiện Quy chế và các văn bản của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ. Luôn tự rà soát, kiểm điểm bản thân trong việc tuân thủ Quy chế công vụ khi thực thi nhiệm vụ để tự uốn nắn, khắc phục kịp thời các hành vi, chuẩn mực đạo đức, văn hóa xử sự không đúng quy định khi thi hành công vụ.

g) Các trường hợp vi phạm Quy chế công vụ và các quy định khác của nhà nước, của Bộ Tài chính liên quan đến công vụ, hoạt động công vụ phải xử lý nghiêm khắc, tùy theo mức độ và hậu quả của vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật có thể đến mức buộc thôi việc theo quy định hiện hành.

Nếu chưa đến mức bị kỷ luật thì sẽ bị đánh giá phân loại công chức thấp hơn một mức được phân loại trong năm công tác và không xem xét bất cứ hình thức thi đua, khen thưởng nào trong năm đó. Đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức và người lao động vi phạm cũng sẽ bị hạ một mức phân loại, thi đua trong năm.

2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế công vụ.

2.1. Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế công vụ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục:

Hình thức kiểm tra: kết hợp, gắn nội dung kiểm tra tổ chức thực hiện Quy chế công vụ với các nội dung kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ hàng năm của Tổng cục

Thời gian kiểm tra: theo kế hoạch kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục.

2.2. Kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện của công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục:

a) Tại khối cơ quan Tổng cục: thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy chế công vụ của công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục (kể cả đơn vị có nơi làm việc ngoài trụ sở Tổng cục).

Thời gian kiểm tra: theo từng Quý hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý, đánh giá của lãnh đạo Tổng cục.

b) Tại các Cục Hải quan địa phương: thành lập các Tổ kiểm tra đột xuất hoặc thường xuyên để kiểm tra việc thực hiện Quy chế công vụ của công chức và người lao động tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Thời gian kiểm tra theo yêu cầu quản lý và đánh giá tình hình tuân thủ Quy chế công vụ tại đơn vị.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tại Tổng cục Hải quan.

a) Tổng cục Hải quan thành lập các đoàn kiểm tra về công tác cán bộ do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì để triển khai Kế hoạch của Tổng cục. Nội dung và kế hoạch cụ thể đối với từng đơn vị, sẽ được thông báo khi Tổng cục ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế công vụ tại đơn vị mình. Kịp thời nhắc nhở hoặc có biện pháp xử lý để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm của công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

c) Giao Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thanh tra - kiểm tra và Công đoàn cơ quan Tổng cục (Ban Thanh tra nhân dân) tổ chức kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ hàng tháng việc chấp hành của công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị khối cơ quan Tổng cục.

Kết quả kiểm tra gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và nghiên cứu, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) báo cáo lãnh đạo Tổng cục.

2. Tại các Cục Hải quan địa phương.

Giao Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai và tự kiểm tra thực hiện Quy chế công vụ tại đơn vị mình và gửi về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/3/2017.

- Thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra theo Kế hoạch của đơn vị. Kịp thời xem xét, xử lý các vi phạm theo phân cấp quản lý cán bộ (nếu có).

- Định kỳ vào dịp sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết hàng năm, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả, tình hình thực hiện Quy chế công vụ kết hợp với Báo cáo kết quả công tác của đơn vị.

- Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện và kết quả tự kiểm tra của đơn vị theo đúng thời hạn là một trong những tiêu chí phân loại, đánh giá thi đua của đơn vị.

Tổng cục thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục (để thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đảng ủy cơ quan Tổng cục;
- Công đoàn cơ quan Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1563/KH-TCHQ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1563/KH-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2017
Ngày hiệu lực13/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1563/KH-TCHQ

Lược đồ Kế hoạch 1563/KH-TCHQ xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1563/KH-TCHQ xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1563/KH-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành13/03/2017
        Ngày hiệu lực13/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1563/KH-TCHQ xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1563/KH-TCHQ xử lý vi phạm Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017

           • 13/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực