Văn bản khác 157/KH-UBND

Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2019 thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 157/KH-UBND 2019 mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ nội dung Văn bản số 3667/VPCP-QHQT ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 37/BC-TBXH ngày 19/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả Chương trình số 274/CTr-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập Quốc tế; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập Quốc tế; Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

- Phát huy vai trò của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu của ASEAN, đặc biệt là phát huy vai trò chủ động của tỉnh Hà Tĩnh trong tiến trình hội nhập, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng, đầu tư, những thành tựu đổi mới và hội nhập Quốc tế của Hà Tĩnh đến với cộng đng các nước trong khối ASEAN. Tranh thủ tối đa các cơ hội và nguồn lực để hội nhập và phát triển.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của Cộng đng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 để góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân về Cộng đng Văn hóa - Xã hội ASEAN nhằm mang lại lợi ích cho người dân, hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm để thực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội với các tiêu chí về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, môi trường, văn hóa, thông tin. Thông qua công tác tuyên truyền, giao lưu, hợp tác về văn hóa, giáo dục, môi trường, chính sách về y tế, an sinh xã hội góp phần tích cực và chủ động hội nhập ASEAN của tỉnh.

- Quán triệt đầy đủ mục tiêu, giải pháp thực hiện các nội dung gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập bền vững, tự lực, tự cường và năng động trong quá trình hội nhập.

- Mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của tỉnh; tổ chức các hoạt động khuyến khích người dân tích cực tham gia hưởng ứng nhằm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng xã hội bền vững về môi trường, mang lại hiệu quả tích cực cho người dân.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập Quốc tế. Nhà nước đảm bảo thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước ở các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, của Nhân dân trong quá trình thực hiện mục tiêu của Cộng đng Văn hóa - Xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về triển khai và thực hiện các mục tiêu phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người; đặc biệt giảm bất bình đẳng trong mức sống giữa các nhóm dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 nhằm đạt được các mục tiêu về xây dựng một Cộng đồng ASEAN hưng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội.

2. Mc tiêu c thể

- Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tnh.

- Huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đng Văn hóa - Xã hội gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

- Tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong từng năm theo các Hội nghị quan trọng thường kỳ của ASEAN. Tạo cơ chế và diễn đàn để người dân và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đng ASEAN.

- Tuyên truyền mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN đến năm 2025; ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho Cộng đồng.

- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác từ các quốc gia này. Tuyên truyền làm ni bật những đóng góp, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình tham gia, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch... của Việt Nam, của tỉnh Hà Tĩnh đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN. Chú trọng tuyên truyền Di sản văn hóa lịch sử trên địa bàn tnh. Kịp thời chuyển tải thông tin về tình hình hợp tác ASEAN và tham gia của Việt Nam đến người dân. Cung cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp của tỉnh trao đổi, giao lưu, tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN; về cơ hội du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập tại các nước trong Cộng đồng ASEAN.

2. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân

- Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật hoạt động liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, môi trường, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội... nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật đối với người dân.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và toàn dân trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật và hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Từng bước hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân; củng cố và hoàn thiện hệ thống dịch vụ xã hội phục vụ nhân dân.

3. Triển khai các hoạt động xây dựng Cộng đồng hòa nhập

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ-TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch hành động về người cao tuổi tnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đng nhân dân tnh về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước đthực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, người có công với cách mạng và đối tượng xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Giảm dần các rào cản, bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin và gia đình; đẩy mạnh việc tiếp cận của người dân về vấn đề bình đẳng gii trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các chính sách về an sinh xã hội.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực, hiệu quả về chương trình việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội đảm bảo để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ, đúng quy định.

- Thúc đẩy, bảo vệ quyền và lợi ích của các nhóm người trong xã hội; đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội; chú trọng đảm bảo và thực hiện đầy đủ quyền cho nhóm người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và người có công với cách mạng.

4. Triển khai các hoạt động Cộng đồng bền vững

- Bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên: Tăng cường bảo vệ, phục hồi và thúc đẩy việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên hệ sinh thái trên cạn, ngăn chặn sự suy thoái đất và tổn thất của đa dạng sinh học, tăng cường quản lý rừng bền vững trong bối cảnh phòng chống và kiểm soát cháy rừng. Tăng cường quản lý bền vững hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên và hợp tác về quản lý môi trường hướng tới sử dụng bền vững hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua giáo dục về môi trường, gắn kết với Cộng đồng.

- Xây dựng thành phố bền vững về môi trường hướng tới ASEAN xanh, sạch, đẹp: Thúc đẩy các phương pháp tiếp cận có sự tham gia và lng ghép trong việc quy hoạch và quản lý đô thị nhằm đô thị hóa bền vững hướng tới ASEAN xanh và sạch. Nâng cao năng lực của các sở, ngành và địa phương nhằm thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình hướng tới xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Xanh - Sạch - Đẹp. Tăng cường liên kết kinh tế, xã hội và môi trường giữa các khu vực đô thị, ven đô thị và nông thôn.

- Xây dựng Cộng đồng có khả năng ứng phó với biến đi khí hậu vì một môi trường bền vững với sự tham gia của chính quyền, cộng đồng, khu vực tư nhân: Nâng cao năng lực con người và thể chế trong thực hiện thích ứng và giảm thiểu thiệt hại của biến đổi khí hậu, nhất là đối với các Cộng đồng dễ bị tn thương. Tăng cường năng lực của các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc thực hiện kiểm tra môi trường, đánh giá mức độ tổn thương và các nhu cầu về thích ứng. Lng ghép quản lý rủi ro biến đổi khí hậu với các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, địa phương.

- Thúc đy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thi và sử dụng nhiên liệu hiệu quả: Tăng cường các quan hệ đối tác để thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường để tối đa hóa hiệu quả nguồn tài nguyên.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường: Nâng cao chất lượng thẩm định yêu cầu bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, đẩy mạnh bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, trong các khu, cụm công nghiệp; thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn, chất thải y tế, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp; kiểm soát chặt chẽ khí thải, bụi phát sinh; chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn phải được thu gom và xử lý đúng quy cách, tiếp tục cải thiện môi trường nông thôn, làng nghề.

5. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường

- Tăng cường khả năng dự báo, ứng phó, thích ứng và khả năng phục hồi nhanh, hiệu quả.

- Tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ, hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh.

- Nâng cao năng lực của các bộ máy, cơ quan, tổ chức và người dân để có thể thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.

- Tăng cường an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, những người sống trong khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và biến đi môi trường khác.

- Tăng cường và phát huy tối đa vai trò của hệ thống tài chính, dự phòng lương thực, thực phẩm, nước, năng lượng... để ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra.

- Nỗ lực tổ chức thực hiện các biện pháp để Hà Tĩnh từng bước hướng tới Cộng đồng một ASEAN “không ma túy”.

6. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động

- Xây dựng một xã hội mở và thích ứng, trong đó áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tình nguyện và thúc đẩy hình ảnh của ASEAN.

- Xây dựng một xã hội sáng tạo, đi mới và thích ứng với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.

- Từng bước xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh của tnh Hà Tĩnh phù hợp với môi trường văn hóa kinh doanh của ASEAN.

7. Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ

- Nâng cao bản sắc truyền thống dân tộc của con người Hà Tĩnh nói riêng và con người, bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.

- Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ.

- Mở rộng giao lưu văn hóa - văn nghệ với nước ngoài dưới nhiều hình thức: Giới thiệu rộng rãi những giá trị văn hóa của dân tộc, của con người Hà Tĩnh với thế giới, mở rộng xuất nhập khẩu văn hóa phẩm; khuyến khích việc trao đi với các nước ASEAN và các đoàn văn hóa, nghệ thuật... Có quy định nghiêm ngặt bảo vệ những giá trị văn hóa của dân tộc, chống thâm nhập vào nước ta những tác phẩm xấu, độc hại.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nội dung trong kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, rà soát kịp thời các quy định pháp luật có liên quan, điều chnh, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tnh; đng thời kiến nghị, sửa đổi, điều chnh các quy định chưa phù hợp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội đối với người dân; đặc biệt chú trọng đến xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

2. Đổi mới công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện các chế độ, chính sách cho người dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa ở khu dân cư gắn với triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện tốt chính sách xã hội. Khuyến khích người dân tự vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Rà soát, lng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện mục tiêu Cộng đng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong kế hoạch, chương trình hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

a) Rà soát hệ thống pháp luật, chính sách, chương trình, chiến lược, mục tiêu của các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các cơ quan liên quan khác để triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, lồng ghép các mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong các đề án, chương trình, kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả.

c) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách về văn hóa, xã hội phù hợp với tình hình của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, xác định việc thực hiện chính sách văn hóa, xã hội là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của từng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể và của cả hệ thống chính trị được xây dựng trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của đơn vị, địa phương cũng là chtiêu quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

4. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và các mục tiêu của Kế hoạch.

5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành; đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập thực hiện chính sách văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các chính sách cho người dân đảm bảo mục tiêu phục vụ Nhân dân.

6. Tăng cường huy động nguồn lực, nhân lực thực hiện tốt chính sách văn hóa, xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về văn hóa và xã hội.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, thông tin, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người dân; đảm bảo hướng vào người dân, phục vụ người dân.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; giảm nghèo, bình đẳng giới, thực hiện các chính sách liên quan đến công tác bảo trợ xã hội, an sinh xã hội.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cân đối, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo nhiệm vụ chi được giao và nguồn vốn phù hợp theo khả năng cân đối ngân sách.

- Hàng năm căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu, bố trí nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ch trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan vận động nguồn hỗ trợ phát triển chính thức để thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh lng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tnh.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Tổ chức, tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm nhằm tuyên truyền các tour, tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch của tỉnh Hà Tĩnh tại các quốc gia ASEAN, nhằm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Hà Tĩnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp ở các khu du lịch và một số địa điểm công cộng thích hợp tại trung tâm các huyện, thành phố, thị xã.

- Xây dựng chương trình văn nghệ quần chúng để thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở để người dân được biết về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình thể thao, cơ sở dịch vụ thể thao, trang bị các dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng.

5. S Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan vận động nguồn hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài ở trong và ngoài nước trong việc thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh có quan hệ hợp tác, hữu nghị, đối tác của các nước trong khối ASEAN nhằm quảng bá hình ảnh quê hương và con người Hà Tĩnh.

- Phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, Cộng đồng người Việt Nam tại các nước thuộc khối ASEAN để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người Việt Nam nói chung, tnh Hà Tĩnh nói riêng và nhu cầu hợp tác, xúc tiến đầu tư của tnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền.

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin cơ bản về ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN, các thành viên và đối tác ASEAN; cập nhật tin tức về các hoạt động đang diễn ra của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam; thông tin chuyên đề, bao gồm các thỏa thuận và vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân; cung cấp thông tin cập nhật (dưới dạng hỏi đáp) liên quan đến cơ hội du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập... nhằm giúp người dân khai thác các lợi ích từ tham gia Cộng đồng ASEAN.

- Có đường link liên kết đến Cổng thông tin điện tử tuyên truyền về ASEAN của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành có liên quan.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp, nghiên cứu đưa các nội dung giới thiệu về Cộng đồng ASEAN vào chương trình giảng dạy chính khóa, sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

- Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo như: Hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực; giao lưu học sinh, sinh viên của tỉnh với các nước trong khu vực ASEAN.

8. Sở Y tế

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh; giám sát, phát hiện sm, bao vây dập tắt kịp thời không để dịch lớn xảy ra; chủ động dự báo tình hình dịch bệnh để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và kiểm soát dch đc bit là khu vực cửa khẩu, biên giới, không đdịch bệnh xảy ra sau thiên tai, lũ lụt; thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS tới mọi đối tượng; huy động nguồn lực, tổ chức triển khai các biện pháp chuyên môn kỹ thuật về y tế nhằm hạn chế đến mức tối đa sự lây truyền của HIV/AIDS; kết hợp chặt chẽ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vi phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; thực hiện các cam kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức tốt công tác điều trị cai nghiện ma túy bằng chất thay thế Methadone.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, trong đó chú trọng đối tượng là người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng tại các tuyến.

9. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các cơ hội kinh doanh thông qua tổ chức các hội chợ, hội thảo về thương mại gắn với chủ đề ASEAN và xúc tiến thương mại ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, đem lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại tự do, song phương, đa phương với các quốc gia thuộc ASEAN. Hướng dẫn quy trình, thủ tục về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh nhằm tận dụng những ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các nước ASEAN, tạo lợi thế cho sản phẩm xuất khẩu của tnh.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh đến cơ sở và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật, hoạt động về bảo vệ môi trường liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Hà Tĩnh.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo tồn, quản lý bền vng đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, nhằm góp phần phát triển cộng đồng ASEAN bền vững.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, công nghệ xử lý chất thải vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các mô hình sản xuất, canh tác khác trên địa bàn tnh.

11. Sở Nội vụ

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hợp tác ASEAN trong khuôn khổ khu vực, đa phương và song phương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hàng năm nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi về nghiệp vụ và ngoại ngữ đtham gia tích cực vào hợp tác trong khu vực.

12. Sở Khoa học - Công nghệ, Công an tỉnh và các sở, ban ngành khác có liên quan khác

Hàng năm lng ghép Kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN với thực hiện theo lĩnh vực cơ quan mình phụ trách để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã

Căn cứ vào Kế hoạch về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp) trước ngày 20/12 hàng năm. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
;
- UBND các huyện,
TP, TX;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, KG
VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu157/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 157/KH-UBND 2019 mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 157/KH-UBND 2019 mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu157/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành31/05/2019
        Ngày hiệu lực31/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 157/KH-UBND 2019 mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 157/KH-UBND 2019 mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Hà Tĩnh

           • 31/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực