Kế hoạch 157/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 157/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW lãnh đạo của Đảng Hội Luật gia Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 7 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1829-KH/BCSĐCP NGÀY 04/5/2023 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 01/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 14-CT/TW), Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Văn bản số 1495-CV/TU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị (sau đây viết tắt là Văn bản số 1495-CV/TU); Chương trình hành động số 163/CTr-HLGVN ngày 30/5/2023 của Hội Luật gia Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 862-KH/ĐĐQH15 ngày 12/8/2022 của Đảng đoàn Quốc hội và Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị,

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ, Văn bản số 1495-CV/TU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

b) Tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của đội ngũ luật gia trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

a) Xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên, phát huy vai trò của Hội Luật gia trên các lĩnh vực tham gia công tác tư pháp theo quy định của pháp luật, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, Văn bản số 1495-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c) Bảo đảm đầy đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của Hội Luật gia Việt Nam; củng cố, kiện toàn và phát triển Hội Luật gia các cấp

a) Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác Hội Luật gia để nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác Hội Luật gia. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam- Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, trước hết là hội viên Hội luật gia các cấp; Hội luật gia hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

b) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc củng cố, kiện toàn Hội Luật gia các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức, đẩy mạnh hoạt động, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Củng cố, kiện toàn các cấp Hội Luật gia hiện có, tiếp tục phát triển tổ chức Hội ở những nơi có đủ điều kiện, đẩy mạnh phát triển hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Luật gia, tổ chức đại hội nhiệm kỳ Hội luật gia theo quy định của pháp luật và Điều lệ; các xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện đều có tổ chức luật gia (hoặc Chi hội luật gia).

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động của các cấp Hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, chống đối, lợi dụng quá trình xây dựng pháp luật để tác động, chuyển hoá chính trị, phá hoại nội bộ.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Hội luật gia đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia các cấp

a) Rà soát, đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Hội Luật gia như (tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tiếp dân giải quyết tranh chấp ngoài toà án, hoà giải ở cơ sở; cải cách tư pháp, cải cách hành chính…) nhằm phát huy vai trò của Hội luật gia trong tình hình mới theo yêu cầu của Chỉ thị số 14-CT/TW.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

3. Phát huy vai trò của Hội luật gia các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước

a) Tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia trong các hoạt động tham gia, góp ý, tư vấn, phản biện chính sách pháp luật trong xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật ở địa phương theo quy định; tích cực tham gia vào soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương theo yêu cầu. Tăng cường các hoạt động tham vấn chính sách, pháp luật cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác khi được yêu cầu. Tăng cường sự phối hợp, tham gia của các cấp Hội luật gia với các cơ quan, tổ chức hữu quan vào góp ý xây dựng các chương trình, dự án trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật. Đổi mới phương pháp, cách thức nghiên cứu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tập hợp, tiếp nhận ý kiến hội viên nhằm thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn, phản biện chính sách; phát hiện những vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn để kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tích cực tham gia công tác cải cách tư pháp; nghiên cứu, góp ý các đề án về cải cách thủ tục hành chính, chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương; tham gia giải quyết các tranh chấp pháp lý theo quy định pháp luật; phối hợp làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, giới thiệu một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân, hòa giải viên và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

c) Tạo điều kiện, phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong việc chủ động tham gia vào các hoạt động tiếp dân, hòa giải ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, trong đó chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia các cấp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Tiếp tục phát huy vai trò của đại diện Hội Luật gia tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội luật gia triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Rà soát, bảo đảm có thành phần của Hội luật gia tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. Huy động thành viên của Hội luật gia làm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng định kỳ nhằm nâng cao năng lực báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội Luật gia.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong đánh giá xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Triển khai hoạt động phối hợp với Hội luật gia các cấp trong tập huấn, bồi dưỡng cho hoà giải viên hoặc tham gia hỗ trợ cho công tác hoà giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

g) Phát huy vai trò Hội Luật gia các cấp tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với các phạm nhân theo quy định của pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

h) Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và cải cách tư pháp theo đúng các nguyên tắc và định hướng của Đảng và Nhà nước; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Luật gia tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

i) Tăng cường các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Hội thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội Luật gia.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển giao thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với khả năng của các cấp Hội Luật gia Việt Nam theo cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật

Chủ động nghiên cứu, đề xuất và tham gia góp ý xây dựng Đề án Chuyển giao thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với khả năng của các cấp Hội Luật gia Việt Nam theo cơ chế giao việc, khoán kinh phí theo quy định của pháp luật khi Bộ Tư pháp lấy ý kiến tham gia và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này

a) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh được giao tại Chỉ thị số 14-CT/TW, Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP và nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tại Kế hoạch này.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này để chỉ đạo kịp thời và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan đến các tổ chức, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

c) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện các nội dung liên quan; tạo điều kiện để Hội Luật gia các huyện, thành phố phát huy tốt vai trò trong phạm vi địa phương quản lý.

d) Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả theo quy định.

đ) Hội Luật gia tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

a) Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 1829- KH/BCSĐCP và Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên hằng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

b) Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia huyện, thành phố căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP và Kế hoạch này dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định.

Quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- TW Hội luật gia VN; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các TCCT-XH tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Loan).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu157/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 157/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW lãnh đạo của Đảng Hội Luật gia Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 157/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW lãnh đạo của Đảng Hội Luật gia Tuyên Quang
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu157/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýHoàng Việt Phương
        Ngày ban hành13/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 157/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW lãnh đạo của Đảng Hội Luật gia Tuyên Quang

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 157/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW lãnh đạo của Đảng Hội Luật gia Tuyên Quang

              • 13/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực