Văn bản khác 157/KH-UBND

Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2015 về thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 157/KH-UBND phát triển thống kê Việt Nam Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam kèm theo Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. UBND tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh với nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác thuộc trách nhiệm tổ chức triển khai của UBND tỉnh trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê, năng lực triển khai các hoạt động thống kê của các bộ phận thống kê địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Củng cố, tăng cường hệ thống thống kê của các sở, ban, ngành tỉnh; thống kê các huyện, thị xã, thành phố và thống kê xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ công tác thống kê của mỗi cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm tất cả các chỉ tiêu thống kê của Tỉnh, huyện, xã đều được thu thập, tổng hợp và phổ biến theo quy định; các thông tin thống kê phải đáp ứng các tiêu thức chất lượng, đảm bảo tính phù hợp, tính chính xác, kịp thời và khả năng tiếp cận của đối tượng dùng thông tin.

Hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tập trung, đồng bộ và thống nhất, có sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan. Hoàn thiện việc xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê trên toàn tỉnh tiến tới hoàn thành xây dựng kho dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội vào năm 2020, các đối tượng sử dụng thông tin đều có khả năng khai thác.

2. Yêu cầu

Hoàn thành các nhiệm vụ, công tác thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam thuộc trách nhiệm của tỉnh theo kế hoạch và phân công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê phải trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực tiễn, vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện, hoàn cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê phải có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với tinh thần trách nhiệm cao giữa các cấp, các ngành.

Thực hiện Chiến lược phải hiệu quả, tiết kiệm.

II. Nhiệm vụ chủ yếu

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của tỉnh đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã (ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); bảo đảm bắt đầu từ năm 2015 trở đi tất cả các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đều được thu thập, tổng hợp và phổ biến theo quy định.

Hình thành hệ thống thông tin thống kê của tỉnh tập trung, đồng bộ, có sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trong tỉnh. Đảm bảo số liệu thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời. Hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu thống kê kinh tế

- xã hội của tỉnh vào năm 2020 để các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan đều có thể khai thác, sử dụng.

Tăng cường công tác phân tích và dự báo thống kê, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê.

III. Nội dung và thời gian thực hiện

Có bảng phân công nội dung thực hiện chi tiết kèm theo. Căn cứ vào nội dung công việc được phân công, cơ quan chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng theo thời gian kế hoạch đề ra.

IV. Giải pháp thực hiện

1. Chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê và các văn bản pháp luật có liên quan. Củng cố và tăng cường hệ thống thanh tra thống kê, bảo đảm các hoạt động thống kê được thực thi theo pháp luật; định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Thống kê và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thống kê, góp phần tạo lập hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

3. Thực hiện tốt Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhằm xác lập mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả giữa người sản xuất với người cung cấp và người sử dụng thông tin thống kê. Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản tạo cơ sở pháp lý triển khai một số hoạt động dịch vụ thống kê phù hợp với thực tiễn.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê. Kết hợp chặt chẽ và hiệu quả ba hình thức thu thập thông tin thống kê: báo cáo thống kê; điều tra thống kê và khai thác hồ sơ đăng ký hành chính.

5. Đẩy mạnh hoạt động phân tích và dự báo thống kê. Tăng cường năng lực phân tích và dự báo của cơ quan thống kê.

6. Bố trí hợp lý số lượng người làm công tác thống kê, nâng cao chất lượng và đảm bảo sự độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của những người làm công tác thống kê tại thống kê sở, ngành, địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn; thống kê doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức thống kê khác.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Thống kê Tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, phổ biến Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam kèm theo Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Tỉnh.

2. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê lập dự toán kinh phí hàng năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Tỉnh trình Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và bố trí kinh phí hằng năm thực hiện Chiến lược của Tỉnh.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh (bao gồm các đơn vị Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh); Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung công việc được phân công.

4. Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp phối hợp với Cục Thống kê Tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh.

5. Giao Cục Thống kê kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh. Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược theo đúng quy định.

6. Cháng Văn phòng UBND Tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Cục Thống kế tổng hợp trình UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các đoàn thể quần chúng, tổ chức thành viên quan tâm, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, các đoàn viên, hội viên tích cực ủng hộ và thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT (TCTK);
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương


BẢNG NỘI DUNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì tham mưu/thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thống kê và các văn bản liên quan

Cục Thống kê

Sở Tư pháp

 

Thực hiện sau khi các văn bản được ban hành

2

Củng cố và hoàn thiện thống kê Sở, ngành ở tỉnh; thống kê huyện, thị xã, thành phố; thống kê xã, phường, thị trấn

Sở Nội vụ

Cục Thống kê, các sở, ngành, địa phương

Năm 2015

Bố trí cán bộ làm công tác thống kê theo phương án phù hợp để thực hiện công tác thống kê theo quy định của Luật Thống kê

3

Thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê

 

 

 

 

-

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước

Cục Thống kê

Sở, ngành liên quan

Năm 2015

 

-

Xây dựng Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Năm 2015

 

4

Ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế

 

 

 

 

-

Lập Tài khoản vệ tinh du lịch, Tài khoản môi trường và một số tài khoản khác

Cục Thống kê

Sở VHTT&DL, TN&MT

2015-2020

Theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương

-

Áp dụng phương pháp luận theo phiên bản mới của Liên hợp quốc theo từng lĩnh vực thống kê chuyên ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; xây dựng; thương mại, dịch vụ; dân số và lao động; xã hội và môi trường; giá cả…

Cục Thống kê

Sở, ngành liên quan

2015-2020

Theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương

-

Áp dụng thống kê tài chính Chính phủ theo phiên bản mới của Liên hợp quốc.

Sở Tài chính

Cục Thống kê

2015-2020

-

Áp dụng phương pháp thống kê cán cân thanh toán theo cuốn Hướng dẫn thống kê cán cân thanh toán phiên bản số 6 (BPM6) của IMF.

Ngân hàng Nhà nước - Đồng Tháp

Cục Thống kê

2015-2020

 

-

Điều tra chọn mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế

Cục Thống kê

Sở, ngành

2015-2020

5

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê

 

 

 

 

-

Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Cục Thống kê

Sở, ngành liên quan

2015-2020

 

+

Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

Cục Thống kê

Các sở, ngành; địa phương

2015-2020

 

+

Cập nhật hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã vào phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến

Trung tâm Tin học Tỉnh

Cục Thống kê

2015-2016

 

-

Tăng cường khai thác nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống kê

 

 

 

 

+

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phục vụ thống kê dân số (tăng giảm dân số, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, đi, đến…)

Công an tỉnh

Sở Tư pháp, Y tế, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thống kê

Hàng năm

 

+

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký đất đai phục vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất đai

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở NN và PTNT; Cục Thống kê

Hàng năm

 

+

Khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa

Cục Hải Quan

Cục Thống kê

Hàng năm

 

+

Khai thác nguồn dữ liệu từ tổng kiểm kê rừng giai đoạn 2011 -2015 phục vụ thống kê lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục Thống kê

Hàng năm

Số liệu thống kê diện tích rừng hiện có phân theo loại rừng, hình thức sở hữu, đơn vị hành chính

+

Khai  thác  nguồn  dữ  liệu  từ  hệ  thống  đăng  kiểm phương tiện vận tải cơ giới đường bộ phục vụ thống kê vận tải

Sở Giao thông vận tải

Cục Thống kê

Hàng năm

 

-

Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đơn vị cơ sở phục vụ thống kê doanh nghiệp và đơn vị cơ sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế; Cục Thống kê, UBND cấp Huyện

Hàng năm

 

-

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các cuộc điều tra thống kê của địa phương

Cục Thống kê

Sở, ngành liên quan

Hàng năm

Phương  án  các  cuộc  điều  tra,  tổng điều tra được cải tiến theo hướng gọn nhẹ, chất lượng, hiệu quả

-

Cập nhật chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Cục Thống kê

Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố

2015 - 2020

Hướng dẫn, thực hiện Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cấp tỉnh, huyện, xã

-

Cập nhật chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành của tỉnh

Sở, ngành liên quan

Cục Thống kê

Năm 2015, 2020

Hướng dẫn, thực hiện Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở, ngành

6

Đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê

 

 

 

 

-

Xây dựng quy trình xử lý, tổng hợp, phổ biến các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã.

Cục Thống kê

Sở, ngành, địa phương

2015-2016

 

-

Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã.

 

 

 

100% chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã được biên soạn và công bố vào năm 2015

-

Xây dựng quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp, biên soạn và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, niên giám thống kê tỉnh.

 

-

Xây dựng trang thông tin điện tử, đổi mới và nâng cấp các sản phẩm thông tin thống kê khác của Cục Thống kê

Sở, ngành

2015-2020

Trang  thông  tin  điện  tử  của  Cục Thống  kê  được  xây  dựng  và  hoạt động; các thông tin thống kê khác của Cục Thống kê được đổi mới về nội dung, hình thức.

-

Thu thập thông tin đánh giá mức độ hài lòng và xác định nhu cầu của người dùng tin đối với thông tin thống kê theo kế hoạch của Trung ương

Cục Thống kê

Sở, ngành

 

 

-

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong Tỉnh thực hiện tuyên  truyền  trên  các  phương  tiện  thông  tin  đại chúng về vị trí, vai trò của thống kê và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác thống kê

Sở Thông tin và truyền thông

Cục Thống kê

Hàng năm

 

7

Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê (ngắn hạn, trung và dài hạn)

 

 

 

 

-

Xác định nội dung, phương pháp, công cụ, tiến hành phân tích và dự báo ngắn hạn, trung và dài hạn (mỗi đơn vị lựa chọn phương pháp, xây dựng mô hình phân tích các chỉ tiêu và dự báo ngắn hạn, trung và dài hạn phục vụ quản lý điều hành)

Cục Thống kê

Sở, ngành; UBND cấp huyện

Định kỳ hàng năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm

 

8

Ứng  dụng,  phát  triển  công  nghệ  thông  tin  và truyền thông trong hoạt động thống kê.

 

 

 

 

-

Tăng cường khai thác, ứng dụng, nâng cấp, mở rộng mạng máy tính (theo đề án của Tổng cục Thống kê)

Cục Thống kê

Sở, ngành; UBND cấp huyện

2015-2020

- Đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ thông tin  với  các Sở,  ngành  và  địa phương - Nâng cao khả năng khai thác, ứng dụng

-

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã

-

Phát triển phần mềm ứng dụng trong thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê

-

Phối hợp xây dựng các chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho thống kê để thực hiện thống nhất và đồng bộ trong Hệ thống thống kê Nhà nước

-

Đánh giá, bổ sung các hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê Nhà nước

Hàng năm

9

Phát triển nhân lực ngành Thống kê

 

 

 

 

-

Chuẩn  hóa  các  chức  danh  công  chức,  viên  chức thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức thống kê theo ngạch công chức thống kê của Cục Thống kê

Cục Thống kê

 

2015-2016

 

-

Củng cố nhân lực làm công tác thống kê Sở, ngành; thống  kê  xã,  phường,  thị  trấn;  thống  kê  doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Sở Nội vụ

Sở, ngành; Cục Thống kê

Năm 2015- 2016

 

-

Đào tạo nhân lực thống kê

 

 

 

 

+

Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê

Cục Thống kê

Sở, ngành; UBND cấp huyện

Năm 2015- 2016

Tổng hợp nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê phân theo trình độ, hình thức đào tạo và theo năm

+

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo ngạch công chức thống kê

 

Sở, ngành , UBND cấp huyện

Hàng năm

Cử công chức tham gia chương trình đào tạo từ năm 2016

10

Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê

 

 

 

 

-

Dự toán  kinh phí cho việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam của tỉnh (dự toán theo từng năm, từng hoạt động chủ yếu)

Cục Thống kê

Sở Tài chính

Năm 2015

Gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống kê)

-

Tranh thủ sự ủng hộ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, Đề án đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hệ thống thống kê tập trung, thống kê địa phương

Sở, ngành; UBND cấp huyện

2015-2020

 

11

Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược

 

 

 

 

-

Tổ chức theo dõi thường xuyên việc thực hiện Chiến lược

Cục Thống kê

Sở, ngành; UBND cấp huyện

Hàng năm

- Các Sở, ngành, UBND các huyện gửi  báo  cáo  về  Cục  Thống  kê  tỉnh trước ngày 10/01 hàng năm; - Cục Thống kê tổng hợp báo cáo UBND  tỉnh,  Tổng  Cục  Thống  kê trước ngày 20/01 hàng năm.

-

Tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện Chiến lược

Định kỳ 3 năm

 

-

Sơ kết, tổng kết thực hiện Chiến lược

2015; 2020

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu157/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 157/KH-UBND phát triển thống kê Việt Nam Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 157/KH-UBND phát triển thống kê Việt Nam Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu157/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 157/KH-UBND phát triển thống kê Việt Nam Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 157/KH-UBND phát triển thống kê Việt Nam Đồng Tháp

           • 17/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực