Văn bản khác 1576/KH-UBND

Kế hoạch 1576/KH-UBND năm 2019 thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1576/KH-UBND 2019 gửi nhận văn bản điện tử Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 676/QĐ-VPCP ngày 27/7/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 676/QĐ-VPCP ngày 27/7/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác xây dựng chính quyền điện tử nói chung và công tác gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước nói riêng.

- Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg .

2. Yêu cầu

- Bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và thống nhất các nội dung tại Kế hoạch.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg .

- Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn phải có sự phối hợp chặt chẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh.

- Ngoài việc thực hiện các nội dung ban hành kèm theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành; UBND các cấp chủ động, phối hợp, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nội dung khác liên quan đến việc triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương.

II. NỘI DUNG KHOẠCH

Nội dung Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh):

- Đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử của của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động , phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện gi, nhận văn bản điện tử của cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, chủ động thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh:

- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả gửi, nhận văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị mình và sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Định kỳ hàng quý báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử của của cơ quan, đơn vị mình (hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp vào báo cáo chung các nội dung liên quan xây dựng chính quyền điện tử).

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí đủ, kịp thời từ ngân sách nhà nước để Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, địa phương phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ XD Chính quyền điện tử tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND
tỉnh;
- CN Viettel Đắk Lắk, Viễn thông Đắk Lắk;
- Các Phòng, TT: HCTC, TT&CB, TH, KGVX;
- Lưu: VT, KSTTHC (Đ 79).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIN VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số 1576/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Đắk Lk)

STT

Nội dung công việc

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Nâng cấp Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trước ngày 08/3/2019

2

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và áp dụng thống nhất một Hệ thống QLVB&ĐH trên địa bàn tỉnh.

Trước ngày 30/3/2019

3

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan hoàn thành việc triển khai kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia.

Trước ngày 08/3/2019

4

Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ qua Trục liên thông văn bản tỉnh và Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bắt đầu từ ngày 11/3/2019

5

Triển khai, hướng dẫn thực hiện ký số văn bản điện tử khi gửi, nhận nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trước ngày 08/3/2019

6

Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.

Quý II/2019

7

Theo dõi, hướng dẫn các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng Hệ thống QLVB&ĐH trong việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Thường xuyên

8

Đảm bảo kỹ thuật về vận hành Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh.

9

Triển khai việc sử dụng mã định danh văn bản và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối gửi, nhận văn bản điện tử; cập nhật kịp thời mã định danh cơ quan khi có sự thay đổi, tiếp nhận đăng ký, quản lý, hướng dẫn Hệ thống kết nối, liên thông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quý I/2019

10

Rà soát, bổ sung mã định danh của các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Quý I, II/2019

11

Xây dựng (Thuê dịch vụ) Trục liên thông nội bộ cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.

Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh

Quý II/2019

12

Quản lý, rà soát, cấp phát chữ ký số trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống QLVB&ĐH.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Nội vụ;

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thường xuyên

13

Thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho Trục liên thông văn bản của tỉnh; hướng dẫn các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống QLVB&ĐH của các sở ban, ngành, địa phương theo quy định.

- Công an tỉnh;

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

14

Bảo đảm đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh thông suốt, ổn định, đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử.

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn;

- Các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh.

15

Xây dựng (Thuê dịch vụ) hệ thống mạng chuyên dùng cấp 2 của tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành.

Quý l-

III/2019

16

Tham mưu ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg .

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tháng 4/2019

17

Hướng dẫn lưu trữ văn bản điện tử.

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I/2019

18

Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện.

- Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thường xuyên

19

Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

Các sở, ban, ngành.

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh.

Quý I, II/2019

20

Thử nghiệm thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

21

Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trong các cơ quan nhà nước của tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Văn phòng UBND tỉnh.

Chính thc thực hiện từ ngày 01/6/2019

22

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh sử dụng và thực hiện kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên Hệ thống QLVB&ĐH.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thường xuyên

23

Bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời trong kế hoạch ngân sách hàng năm để bảo đảm duy t, phát triển Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh, hạ tầng mạng nội bộ và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

24

Báo cáo gửi, nhận liên thông văn bản điện tử.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố (gửi Báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông

Định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu của UBND tỉnh

25

Định kỳ báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông,

Văn phòng UBND tỉnh

Định kỳ hàng quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1576/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1576/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1576/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1576/KH-UBND 2019 gửi nhận văn bản điện tử Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1576/KH-UBND 2019 gửi nhận văn bản điện tử Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1576/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Tuấn Hà
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực28/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1576/KH-UBND 2019 gửi nhận văn bản điện tử Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1576/KH-UBND 2019 gửi nhận văn bản điện tử Đắk Lắk

           • 28/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực