Văn bản khác 158/KH-UBND

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2017 thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 158/KH-UBND 2017 xây dựng dự án chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/KH-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH VỀ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích: Phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có lộ trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên.

2. Yêu cầu: Việc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc; từng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phải xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, thiếu sót, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ (theo mục 2, Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ):

Trên cơ sở các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 2029/BC-TTCP ngày 10/8/2017, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Khẩn trương thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo yêu cầu chất lượng và thời gian quy định. Đối với các dự án lớn, quan trọng có tác động lan tỏa đến các dự án khác và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh khi chưa điều chỉnh được quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và quy hoạch 03 loại rừng, tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiếp tục sớm triển khai thực hiện dự án.

- Xác định ngay vị trí, quỹ đất trồng rừng thay thế, kịp thời thu đầy đủ số tiền trồng rừng thay thế của các chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ để triển khai trồng rừng thay thế diện tích rừng đã khai thác, chuyển đổi sang mục đích khác. Đồng thời, thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4900/UBND-KT ngày 01/9/2017 về rà soát, xây dựng lại định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá trồng rừng thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016, đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tránh thất thu ngân sách.

- Chấm dứt việc cho phép khai thác rừng khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Kiểm tra, rà soát tất cả các dự án đang triển khai thực hiện có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chấm dứt việc cho phép các dự án được triển khai thực hiện khi chưa đủ trình tự, thủ tục theo quy định; chưa có các quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Chấm dứt tình trạng tham mưu UBND tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và chưa đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất (trong đó có đất rừng và rừng) của các dự án không đủ điều kiện tiếp tục triển khai hoặc những dự án đã di chuyển sang vị trí khác (dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Vũng Rô - Khu Làng Thượng).

2. Về tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm (theo mục 2, Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

(Có kế hoạch thực hiện riêng)

3. Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng Đèo Cả (theo mục 4, Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng (khoảng 16ha) rừng đặc dụng Đèo Cả để cung cấp cho đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ khi có yêu cầu.

4. Về rà soát lại hiện trạng và tính toán tính hiệu quả kinh tế -xã hội của các dự án (theo mục 5, Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ):

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát lại hiện trạng và tính toán hiệu quả kinh tế-xã hội của các dự án có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh có văn bản trao đổi, thống nhất với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

5. Về một số nội dung liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam (theo mục 5, Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ):

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam để cung cấp cho đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ khi có yêu cầu.

6. Về công tác thông tin, tuyên truyền (theo mục 6, Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn phòng Chính phủ):

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ cho các cơ quan báo, đài biết để tuyên truyền, tránh thông tin thất thiệt, phiến diện.

- Báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy có hình thức tổ chức thông tin về việc xử lý, khắc phục các vi phạm, thiếu sót trên, để các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh hiểu và ủng hộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện các nội dung trên, đảm bảo chặt chẽ theo quy định của pháp luật và khả thi trong triển khai thực hiện, hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017, để cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện.

Lưu ý, kế hoạch triển khai thực hiện phải thật chi tiết, trong đó nêu rõ giải pháp, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện từng nội cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và định kỳ hàng tháng (trước ngày 25) gửi báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại các cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ./.

 

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT, ĐTXD, TH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu158/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 158/KH-UBND 2017 xây dựng dự án chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 158/KH-UBND 2017 xây dựng dự án chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu158/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 158/KH-UBND 2017 xây dựng dự án chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 158/KH-UBND 2017 xây dựng dự án chuyển mục đích sử dụng rừng đất rừng Phú Yên

           • 10/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực