Văn bản khác 158/KH-UBND

Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Kế hoạch 158/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/KH-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THC HIỆN Đ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Đ án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đ án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh vi nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Mc tiêu c thể

Năm 2020, xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

Năm 2021, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, Tủ sách pháp luật điện tử, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hp khác.

Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội. tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Sơn La

a) Nội dung hoạt động:

- Đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, kỹ thuật, các trang thiết bị, nguồn nhân lực hiện có phục vụ việc vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Tiến hành xây dựng, vận hành, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh bảo đảm hoạt động liên tục; thường xuyên cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng.

- Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Về nội dung Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tnh phải đảm bảo nội dung thành phần sau:

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương: Đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, gii thiệu, tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý;

+ Hoạt động của Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật;

+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến;

+ Đối thoại chính sách - pháp luật;

+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương;

+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...);

+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

+ Liên kết thông tin với Cổng thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử pháp điển, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Sản phẩm: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được xây dựng (thiết lập vị trí ở giữa giao diện thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh), vận hành, khai thác, sử dụng; các ứng dụng, phần mềm, tài liệu được xây dựng, tích hp, kết nối, sử dụng chung.

c) Thời gian thực hiện: Thực hiện xây dựng trong năm 2020; vận hành, khai thác, sử dụng ổn định; tiếp tục cập nhật thông tin, duy trì hoạt động ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.

d) Trách nhiệm thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh; ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hp cung cấp thông tin, số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh

a) Nội dung hoạt động: Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hp và đáp ứng nhu cầu của cán bộ và Nhân dân.

b) Sản phẩm: Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Trách nhiệm thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc việc xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, địa phương để đăng tải và cập nhật theo quy định.

3. Quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

a) Nội dung hoạt động:

- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác...; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; sử dụng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

- Tăng cường sự tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình tỉnh và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.

b) Sản phẩm: Các phần mềm ứng dụng, các kênh phổ biến, giáo dục pháp luật trên facebook, youtube, twitter..., tổng đài điện thoại, Chuyên trang, chuyên mục phổ biến pháp luật nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Trách nhiệm thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

5. Bồi dưng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phbiến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

b) Sản phẩm: Các chương trình, tài liệu được xây dựng, sử dụng, các lớp bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức.

b) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, cấp xã.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí hằng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí đthực hiện Đ án.

Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình; đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

IV. T CHC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kiểm tra, tổng hp kết quả, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo yêu cầu thực tế địa phương và theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hp với Sở Tư pháp hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu với UBND tỉnh đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; gắn với việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm (qua Sở Tư pháp tổng hợp).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đán “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Sơn La của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, H
i (40b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu158/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 158/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 158/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu158/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýTráng Thị Xuân
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 158/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 158/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực