Văn bản khác 159/KH-UBND

Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2018 thực hiện có hiệu quả biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán qua máy POS do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 159/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh an hoạt động thanh toán qua máy POS Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUA MÁY POS

Giao dịch POS là giao dịch thẻ thực hiện qua thiết bị đọc thtại đơn vị chấp nhận thẻ (gọi tắt là POS) đ thanh toán tin hàng hóa, dịch vụ, nhn tin s dư tài khon, hoàn trtiền theo yêu cầu ch th, rút tiền mặt và các giao dịch thkhác tại POS.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán qua máy POS, đảm bo quyền li của khách hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Rà soát, đánh giá các hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán, tổ chức trung gian thanh toán, qua đó đxuất các biện pháp qun lý phù hợp, hạn chế việc lợi dụng sử dụng các thiết bị công nghệ cao đ thanh toán, chuyn tin bất hp pháp, không đúng quy định pháp luật.

- Phát hiện kịp thời các hành vi, thđoạn gây mt an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán qua máy POS, đảm bo an ninh kinh tế, đấu tranh các hiện tượng thanh toán trực tuyến trái phép xun biên gii.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

- Chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn rà soát, báo cáo số lượng, tình hình hoạt động, việc chp hành các quy định pháp luật về vn đề thanh toán qua máy POS; phối hợp chặt chvới cơ quan công an và các S, ngành có liên quan trong việc phòng, chng tội phạm đi với lĩnh vực thanh toán qua máy POS.

- Thanh tra, giám sát các tchức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động thanh toán qua POS; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, chn chỉnh, cnh báo sớm các ri ro và xử nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Chđộng nm bt thông tin vphương thức, thđoạn tội phạm để cảnh báo, đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản cho t chc cung ứng dịch vụ thanh toán, tchức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và khách hàng; theo i thông tin phản ánh trên các phương tiện truyn thông và phi hợp với các cơ quan chức năng xử kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán th trên địa bàn. Báo cáo kịp thời Ngân hàng Nhà nước Vit Nam khi phát hiện các vụ việc liên quan đến chất lượng dịch vụ cũng như các sự c gây mt an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử và thanh toán th.

2. Các Sở, ngành liên quan

2.1. Công an tnh Kiên Giang

- Tăng cường an ninh trong lĩnh vực thanh toán qua máy POS, giao dịch đi với người nước ngoài.

- Tiếp nhận, phi hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tnh và các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh liên quan đến hoạt động thanh toán qua máy POS và các phương tiện thanh toán trực tuyến khác đối với người nước ngoài khi được tổ chức, cá nhân cung cấp.

2.2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh Kiên Giang

- Tăng cường tun tra, kiểm soát công tác an ninh cửa khu, trực tiếp và phối hợp với các lực lượng, các ngành chức năng và nhân dân địa phương trong việc phát hin, bắt gi, đấu tranh chống buôn lậu qua máy POS và các phương tiện thanh toán trực tuyến trái phép xuyên biên giới.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp ở khu vực biên giới chp hành các chtrương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước: Kịp thời phát hiện các vấn đnảy sinh: Các du hiệu buôn lậu, các hành vi tiếp tay cho buôn lậu, các hành vi thanh toán trái phép xun biên giới để phối hợp cùng các lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

2.3. S Công Thương

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phương thức mua bán, kinh doanh, trao đi mặt hàng qua máy POS ở khu vực biên giới, hi đo trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống các hành vi mua bán, lưu hành máy POS trái phép.

2.4. Cục Hi quan Kiên Giang

Kiểm tra, giám sát chặt chđối với nguồn gốc máy POS nhập khẩu theo quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống việc nhập lậu, vận chuyn trái phép máy POS qua biên giới; xlý vi phạm đi với các vụ buôn lậu, vận chuyn trái phép máy POS qua biên giới theo quy định của pháp luật.

2.5. Cục Thuế tnh

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế đối với các phương thức thanh toán không qua hệ thng ngân hàng; tổ chức thực hin pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với các máy POS nhập khu;

- Kim tra, giám sát việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh máy POS; Kiểm tra các hóa đơn dầu vào của các cơ skinh doanh, cửa hàng cung cấp máy POS; xác định các trường hợp có du hiệu trốn lậu thuế, gian ln thuế đ chuyn hồ sơ x lý theo quy định.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại cng phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thông tin kịp thời về các loại rủi ro, các thủ đoạn tội phạm và các biện pháp phòng ngừa, đm bo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán qua máy POS đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

3. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (các Tổ chức tín dụng) trên địa bàn

- Thực hiện nghiêm các chđạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động thanh toán qua máy POS.

- Định kỳ kim tra, rà soát toàn bộ máy POS, tăng cường hệ thống đm bảo an toàn, bo mật cho các giao dịch qua máy POS.

- Báo cáo mạng lưới và tình hình hoạt động của máy POS cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang và cơ quan nhà nước có thm quyền (khi có yêu cầu); chủ động theo dõi, báo cáo, cung cấp thông tin và phản hồi kịp thời các phản ánh của dư luận xã hội về nhng vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán qua máy POS; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thm quyền x lý theo quy định các trường hợp vi phạm trong hoạt động thanh toán qua máy POS, đảm bảo quyền và li ích hợp pháp của các bên liên quan.

- Sp xếp lại, btrí mạng lưới máy POS đm bo hoạt động một cách hiệu qu; tiếp tục phát triển mrộng mạng lưới, tăng cường lắp đặt máy POS ở nhng nơi có điều kiện và tim năng phát triển thanh toán thẻ.

- Tăng cường công tác tuyên truyn, qung bá, vn động, hướng dẫn thanh toán qua POS đkhách hàng tiếp cận và yên tâm sdụng. Chđộng theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mc, sai sót; đng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các ri ro, thủ đoạn gian lận.

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kn Giang chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Cục Hi quan, Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tchức triển khai, theo dõi đôn đốc thực hiện các giải pháp tại Kế hoạch này; tổng hợp, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đxuất các biện pháp tháo g, xlý những khó khăn, vướng mc (nếu có).

Giám đốc các sở, ngành liên quan và Giám đốc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chđộng và phối hợp trin khai thực hiện kịp thời, hiệu qucác nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, góp phần đm bo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán qua POS trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị trin khai thực hiện kịp thời, hiệu qucác nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch. Định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tnh Kiên Giang đ tng hp, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh báo cáo Trung ương theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- CT. và các PCT UBND tnh;
- Các S, ngành tỉnh;
- Cục Hải quan,CA tỉnh, Chi CQLTT tỉnh,
- Các tchức tín dụng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVP, P.KTTH;
- Lưu: VT. hthanh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu159/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 159/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh an hoạt động thanh toán qua máy POS Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 159/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh an hoạt động thanh toán qua máy POS Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu159/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 159/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh an hoạt động thanh toán qua máy POS Kiên Giang

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 159/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh an hoạt động thanh toán qua máy POS Kiên Giang

              • 23/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực