Văn bản khác 159/KH-UBND

Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 159/KH-UBND 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW NGÀY 13/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao về nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Tăng cường sự quản lý của chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác vận động, phát triển hội viên, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh, từng bước xây dựng được các mô hình học tập trong xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; Chỉ thị số 47/CT-TU ngày 18/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong những năm tới.

2. Yêu cầu

Quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trong tỉnh thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các chủ trương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, từng bước nâng cao dân trí của toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu học tập của thời kỳ mới, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiếp tục thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, phong trào quần chúng đang triển khai trên địa bàn tỉnh như Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT phải được thực hiện một cách đồng bộ và thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Vì vậy phải xây dựng kế hoạch từng năm, từng giai đoạn; đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng; có thông tin báo cáo đầy đủ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền cơ sở

Quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Kết luận số 49-KL/TW. Kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là một tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của chi bộ và đảng viên.

Các huyện, thành phố, thị xã tích cực, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Gắn việc bình xét các danh hiệu thi đua trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các danh hiệu thi đua gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập theo quy định.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội về tầm quan trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị hằng năm tại trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời biểu dương những cá nhân có ý thức tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực và có kết quả cao trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thông qua phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo tinh thần xã hội hoá giáo dục; huy động hội viên tham gia chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo động viên hội viên, người dân tích cực tham gia xây dựng XHHT, gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã và đang được triển khai với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; đặc biệt gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Liên Đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,... tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; khuyến khích toàn dân tham gia học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vận động các doanh nghiệp trong và ngoài nước tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp,... và trong lực lượng vũ trang. Tiếp tục củng cố và phát triển sâu rộng tổ chức Hội Khuyến học, đặc biệt quan tâm đến phát triển Hội ở cơ sở, làm nòng cốt triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh. Phối hợp ngành giáo dục và đào tạo tham mưu cấp ủy, chính quyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục và công tác khuyến học.

4. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập

Củng cố, phát triển bền vững mô hình Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn nhằm thực hiện các chương trình cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, môi trường, y tế, sức khỏe cộng đồng, chính trị, văn hóa...; củng cố các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cấp huyện nhằm thực hiện chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Trường Đại học Hà Tĩnh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trường cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh củng cố tổ chức và hoạt động theo hình thức vừa làm vừa học để tạo điều kiện cho mọi người dân có điều kiện thuận lợi tham gia học tập.

Phát triển các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sông, trung tâm tư vân du học nhăm đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá trong các cơ sở giáo dục thường xuyên, dạy nghề phù hợp với các quy định hiện hành. Gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ cho người lớn gắn với công tác phổ cập nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với người dân tộc thiểu số và phụ nữ; Thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, củng cố kết quả xóa mù chữ, chống tái mù để mọi người, mọi lứa tuổi đều có quyền học tập, học tập suốt đời phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân với yêu cầu phát triển của địa phương, đất nước.

Nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, trình độ đội ngũ giáo viên; thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình, tài liệu giảng dạy.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, người lao động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và kỹ năng sống cho người lao động.

6. Xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục và người học, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập

Tham mưu, bố trí kinh phí hoạt động cho các Trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 25/2/2020 UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tích cực, chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. Đồng thời, đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác, kế hoạch hàng năm của mỗi đơn vị, địa phương.

Từng bước tổ chức xây dựng các mô hình học tập theo các bộ tiêu chí được Chính phủ phê duyệt. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Bổ sung, hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với những tài năng trẻ trong học sinh, sinh viên để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng XHHT

Đẩy mạnh liên kết, trao đổi, hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ xây dựng, phát triển và khai thác tài nguyên giáo dục mở và giáo dục từ xa, trực tuyến phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế và các nước có nhiều kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng XHHT, đặc biệt" là các nước trong cộng đồng ASEAN. Tiếp tục giới thiệu thành phố Hà Tĩnh tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc điều hành.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ chức phi Chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc huy động nguồn lực tài chính hợp pháp để tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm tạo ra các cơ hội học tập cho mọi người. Huy động đội ngũ trí thức tài năng là người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Chủ trì tham mưu rà soát, củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở; bảo đảm các nguồn lực để các cơ sở, các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vững; trực tiếp chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; các trường phổ thông trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, dạy nghề gắn với sản xuất ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người lao động.

Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp phối hợp với các cơ sở dạy nghề mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề nhằm khuyến khích thanh thiếu niên tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề, góp phần phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Tổ chức, chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghề nghiệp cho người lao động tại các Trung tâm học tập cộng đồng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để bố trí kinh phí đầu tư phát triển thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, thực hiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nghiên cứu, đề xuất miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp tham gia các hoạt động giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung kiến thức, kỹ năng cần phải bồi dưỡng cho cán bộ, công chức.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các chương trình, tài liệu liên quan đến nông nghiệp và nông thôn. Chỉ đạo, triển khai các chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nông nghiệp, nông thôn cho người lao động tại các huyện, thành phố và các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì biên soạn tài liệu và tổ chức phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Định hướng nghiên cứu các nội dung liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục thực hiện và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh,

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội tăng cường công tác truyền thông về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh kịp thời tình hình thực hiện trong toàn tỉnh.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng các chuyên mục tuyên truyền nội dung và kết quả khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT, qua đó vận động người dân học tập thường xuyên, suốt đời; tận dụng mọi cơ hội học tập để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

11. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; tham mưu đưa các chỉ tiêu vê khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Báo cáo kịp thời những khó khăn bất cập, giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện của địa phương với Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT và UBND tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ở địa phương.

Chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin về người mù chữ trên Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bảo đảm đúng quy định pháp luật; tạo mọi điều kiện, cơ hội để cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hằng năm, bố trí ngân sách cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở địa phương theo các quy định hiện hành.

Định kỳ 6 tháng và cuối năm, lồng ghép đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, đồng thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

12. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội

a) y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia học tập; đưa nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

b) Hội Khuyến học tỉnh

Chỉ đạo Hội khuyến học các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang có kế hoạch xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Hội để phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển xã hội học tập.

Tiếp tục thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo các giai đoạn.

Chỉ đạo Hội khuyến học các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát triển các tài liệu dạy và học để hỗ trợ người dạy, người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong các Trung tâm học tập cộng đồng; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT thông qua mạng lưới khuyến học các cấp, Website và bản tin của Hội Khuyến học tỉnh.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chỉ đạo công tác vận động và tuyên truyền tới từng Chi hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ, phong trào giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập và lao động sản xuất, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Tuyên truyền vận động phụ nữ, trẻ em gái chưa biết chữ tích cực tham gia các lớp xóa mù chữ, các lớp chuyên đề, các lớp giáo dục sức khỏe cộng đồng, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục ở địa phương.

d) Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ người lao động trong các doanh nghiệp.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền và vận động tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thành lập Ban Khuyến học và đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”.

e) Tỉnh Đoàn

Chỉ đạo các tổ chức Đoàn cấp huyện, cơ sở Đoàn trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên, thanh thiếu niên thấy được nghĩa vụ và quyền lợi của mình đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các phong trào, cuộc vận động hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục tham gia học tập, góp phần vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên toàn tỉnh.

f) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội có liên quan

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị được học tập suốt đời.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu159/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2020
Ngày hiệu lực06/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 159/KH-UBND 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 159/KH-UBND 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu159/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành06/05/2020
        Ngày hiệu lực06/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 159/KH-UBND 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW tỉnh Hà Tĩnh

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 159/KH-UBND 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW tỉnh Hà Tĩnh

              • 06/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực