Văn bản khác 159/KH-UBND

Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2013 chính sách ưu đãi phát triển khoa học công nghệ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 159/KH-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2013/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2013 VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THAM GIA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CỦA THỦ ĐÔ

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành triển khai thi hành Luật Thủ đô; Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô. Để thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố có hiệu quả, kịp thời và thống nhất, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, từng bước đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống thực tiễn.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mi cán bộ, công chức, mọi tầng lớp nhân dân hiểu, nm vững ý nghĩa, sự cần thiết, nội dung cơ bản của Luật Thủ đô, các văn bản chi tiết thi hành Luật đthực thi hiệu quả.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện cụ th hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô giai đoạn 2013-2015.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi đối với t chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô

- Tchức phbiến chính sách và các văn bản quy định chi tiết thi hành chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô với nội dung và hình thức phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và đi tượng cụ th.

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của công dân Thủ đô về chính sách ưu đãi đi với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyn thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Trong cả giai đoạn 2013-2015.

2. Xây dựng và ban hành quy định v chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng và dịch vụ khoa học công nghệ của Thủ đô

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ xem xét tiếp nhận các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực ưu đãi, các dự án đu tư vkhoa học và công nghệ thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đu tư phục vụ các chương trình trọng điểm phát triển Thủ đô đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt và ưu tiên lựa chọn địa điểm triển khai dự án theo quy hoạch.

- Xây dựng chính sách hưởng ưu đãi mức cao nhất cho các doanh nghiệp đu tư vào Khu Công nghệ cao. Được vay vn tại Quỹ phát trin khoa học và công nghệ Thành phố với lãi suất ưu đãi để triển khai thực hiện dự án được ưu đãi.

- Xây dựng quy trình tổ chức tiếp nhận các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng và dịch vụ khoa học công nghệ đảm bảo nguyên tc công khai, minh bạch, đúng đối tượng cần thu hút theo yêu cầu của Thành phtrong từng giai đoạn phát trin kinh tế-xã hội.

- Hướng dẫn việc thực hiện quy trình, thtục thanh quyết toán v chế độ chính sách đối với các tchức, cá nhân trong lĩnh vực được ưu đãi, các dự án đu tư vkhoa học và công nghệ. Quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm vật chất của các tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi khi tham gia đầu tư.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giai đoạn 2013-2015.

3. Xây dựng quy định về chính sách ưu đãi đối với các tổ chức đu tư phát triển công nghệ Thủ đô nhm nâng cao năng sut, cht ợng sản phm, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn các đi tượng trong diện được ưu đãi, nội dung và mức ưu đãi các dự án đầu tư về ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu, đổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ, sản xuất sản phẩm mới từ kết quả nghiên cứu; sản xuất sản phẩm bng công nghệ cao; các dự án đu tư mua công nghệ tiên tiến. Đầu tư thực hiện các dự án trong Chiến lược phát trin khoa học và công nghệ Thủ đô, danh mục các công nghệ cao được ưu tiên đu tư phát triển và danh mục sản phẩm các công nghệ cao được khuyến khích phát trin theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình, tổ chức xét chọn, công khai minh bạch, thực hiện cải cách hành chính vthủ tục xét chọn.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giai đoạn 2013-2015.

4. Chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu ng dụng, triển khai thực nghiệm

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ xét chọn, điều kiện được áp dụng, nội dung và mức ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được phê duyệt trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thủ đô do tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn thực hiện phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. Quy trình xét chọn, điều kiện được áp dụng đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành ph.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giai đoạn 2013-2015.

5. Chính sách ưu đãi đối vi chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thủ đô

- Quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ xét chọn, điều kiện được áp dụng, nội dung và mức ưu đãi đối với các chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước được Thành phố chọn tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô được áp dụng hình thức đặt hàng khoán gọn theo khối lượng công việc trên cơ sở chất lượng sản phm đầu ra đáp ứng tiêu chí, yêu cu của Thành phố hoặc được thỏa thuận theo lương đối với các chuyên gia nhà khoa học là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Xây dựng quy định chi tiết các nội dung được hưởng mức ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân của phần thu nhập do thực hiện các nhiệm vụ của chương trình khoa học và công nghệ, được giao đảm nhiệm các chức danh chương trình thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô theo quy định của pháp luật; được ưu tiên trong các dịch vụ giáo dục của Thành phố; được Thành phố xét vinh danh và khen thưởng theo quy định hiện hành.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố, Cục Thuế Thành phố.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giai đoạn 2013-2015.

6. Xây dng và ban hành hướng dẫn thủ tục để nhà đầu tư được ghi nhận và hưởng các chính sách ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Hướng dẫn cụ thể những thủ tục để nhà đầu tư được ghi nhận và hưởng những chính sách ưu đãi nghệ trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc điều chnh giấy chứng nhận đầu tư.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đu tư.

- Cơ quan phê duyệt: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giai đoạn 2013-2015.

7. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thđô

- Xây dựng tiêu chí hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức hoặc cá nhân có thành tích xut sắc trong thực hiện chính sách về chính sách ưu đãi đi với tchức, cá nhân đu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo các trường hợp vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đi với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giai đoạn 2013-2015

8. Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng điểm của Thủ đô

- Tổ chức thống kê tổng hợp số lượng và danh sách các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình, báo cáo UBND Thành phố.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách hàng năm ở tt cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ph nhm phát huy những ưu đim của chính sách mang lại hiệu quả tích cực, đồng thời điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế những nội dung chưa phù hợp để đáp ứng kịp thời với từng giai đoạn xây dựng, phát triển Th đô.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong cả giai đoạn 2013-2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Là cơ quan thường trực, chủ trì giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách ưu đãi đi với tchức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thành ph:

a) Hướng dn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ph đăng ký và tchức thẩm định các chương trình, đề án, dự án trọng đim cn trọng dụng chuyên gia đu ngành, nhà khoa học trong nước hoặc nước ngoài.

b) Tổng hợp nhu cu thu hút hàng năm các tchức, cá nhân đu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng đim, trình UBND Thành ph quyết định.

c) Tổng hợp, thm định hồ sơ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thành ph, báo cáo UBND Thành phquyết định.

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định về lĩnh vực ưu đãi, các dự án đu tư vkhoa học và công nghệ thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư phục vụ các chương trình trọng điểm phát trin Thủ đô.

đ) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Thành ph; điu chỉnh mở rộng đi tượng, nội dung chi và quản lý kinh phí của Quỹ phù hợp với các quy định của chính sách ưu đãi về khoa học và công nghệ. Kiện toàn tbộ máy của Quỹ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, phục vụ chính sách ưu đãi về khoa học và công nghệ.

g) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, quản lý các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

h) Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

i) Chủ trì phi hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quy định về tổ chức xét chọn và tuyên dương khen thưởng chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước có thành tích đặc biệt xut sắc. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xét chọn, tổng hợp danh sách, xây dựng kế hoạch tchức lễ tôn vinh khen thưởng chuyên gia giỏi, nhà khoa học, người được trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước trình UBND Thành phố phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Đoàn th Thành ph, địa phương đưa kế hoạch về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thành phố vào kế hoạch hàng năm của Sở, ban, ngành và địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ huy động các nguồn lực tài trợ trong nước và ngoài nước cho phát trin khoa học và công nghệ v chính sách ưu đãi đi với tổ chức, cá nhân đu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng đim của Thành ph; đảm bảo kinh phí cho đu tư xây dựng hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực cho lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ xác định tỷ lệ ngân sách hàng năm chi cho khoa học và công nghệ, đảm bảo việc thc hiện nhiệm vụ, chương trình về khoa học và công nghệ Thành phố đã đề ra.

b) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về định mức hỗ trợ về chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng đim của Thủ đô.

c) Đảm bảo kinh phí thực hiện các quy định của chính sách và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình.

4. Sở Nội v

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan liên quan thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý khoa học và công nghệ. Đ xut biểu dương, khen thưởng tchức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng điểm của Thủ đô.

5. Sở Thông tin truyền thông

Chủ trì phối hợp các cơ quan thông tn báo chí tchức thông tin trên các báo phản ánh trung thực, khách quan, chính xác đầy đủ và kịp thời về chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình trọng điểm của Thủ đô.

6. Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã

a) Tuyên truyền, phổ biến quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đi với tchức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thđô ở ngành, lĩnh vực hoặc cấp quản lý.

b) Căn cứ quy định của chính sách, đăng ký nhu cu v slượng đi với tchức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ của Thành ph.

c) Đăng ký các chương trình, đề án, dự án trọng điểm cần thuê chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, người được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước báo cáo UBND Thành phố qua Sở Khoa học và công nghệ vào đầu Quý IV hàng năm.

d) Tiếp nhận, ký hợp đng với tchức, cá nhân đu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ phát huy và phát trin đề tài, dự án về khoa học và công nghệ phục vụ địa phương, đơn vị.

e) Nhận xét đánh giá kết quả đầu tư phát triển khoa học và công nghệ hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình tại địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo UBND Thành phố qua SKhoa học và Công nghệ.

h) Đề xuất biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sc trong triển khai thực hiện chính sách ưu đãi về phát triển khoa học và công nghệ.

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thi hành các quy định của Thành phố về chính sách ưu đãi đi với tổ chức, cá nhân đầu tư phát trin khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô ở ngành, lĩnh vực hoặc cấp quản lý.

7. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

- Tổ chức huy động đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ của Thành phố; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thc hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô. Tăng cường hoạt động tư vn, phản biện, giám định xã hội đi với các chương trình, dự án phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố.

- Theo dõi các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức và quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô; công tác nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng công nghệ. Đánh giá về mức độ và tiến độ hoàn thành theo định kỳ hàng năm, 5 năm và so sánh với thời đim ban đu, báo cáo UBND Thành ph.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản v UBND Thành phqua Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các B: KH&CN, TC, KH&ĐT, TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP,
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban Đng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Cơ quan báo, đài TP;
- UBND Các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP UBND TP;
- Các phòng TH, NC, VXnx;
- Lưu VT, SKH&CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu159/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2013
Ngày hiệu lực07/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2013 chính sách ưu đãi phát triển khoa học công nghệ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2013 chính sách ưu đãi phát triển khoa học công nghệ Hà Nội
       Loại văn bảnVăn bản khác
       Số hiệu159/KH-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
       Ngày ban hành07/10/2013
       Ngày hiệu lực07/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2013 chính sách ưu đãi phát triển khoa học công nghệ Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2013 chính sách ưu đãi phát triển khoa học công nghệ Hà Nội

          • 07/10/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/10/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực