Văn bản khác 16/KH-BCĐ

Kế hoạch 16/KH-BCĐ về công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 16/KH-BCĐ công tác phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai 2016


UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BCĐ PC AIDS, TP & TNXH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-BCĐ

Đồng Nai, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016

Để tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chng tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, ấp khu phố văn hóa ở địa bàn dân cư và lng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm và các chương trình kinh tế, xã hội của địa phương nhằm phát huy, sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực.

2. Tập trung đấu tranh, triệt xóa các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; làm chuyển hóa hiệu quả các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tập trung; tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; phấn đấu tăng thêm số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm, không để hoạt động mại dâm phức tạp, gây ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

4. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các công tác trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 226-KH/TU ngày 04/01/2015 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Kế hoạch số 1874/KH-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 1090/KH-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Chương trình xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2016 - 2020; qua đó nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và các ban, ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

- Xác định công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Tập trung sự chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, huy động nguồn lực, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS nhằm kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy mại dâm.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các mục tiêu cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm để tự phòng ngừa và tham gia tích cực phòng, chống, góp phần trực tiếp làm giảm tệ nạn ma túy, mại dâm trong đời sống xã hội.

4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, đặc biệt là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện đồng bộ công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy với công tác cai nghiện ma túy. Chú trọng cai nghiện tại trung tâm, làm tốt công tác quản lý sau cai tại cộng đồng. Trong đó, ngành Công an giữ vai trò chủ chốt trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì công tác tổ chức cai nghiện ma túy.

- Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm ma túy, bóc gỡ các đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy; tập trung phòng, chống ma túy tổng hợp. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất, nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý hoạt động các vũ trường, nhà nghỉ, quản bar..., không để lợi dụng tổ chức sử dụng ma túy.

- Thống kê nắm chắc tình hình người nghiện; 100% người nghiện có hồ sơ quản lý.

- Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu do Chính phủ giao về tổ chức cai nghiện bằng Methadone cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Phấn đấu không để tình trạng tái trồng cây có chất ma túy, 100% địa phương không có người trồng cây có chất ma túy.

5. Đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá, truy quét các tụ điểm hoạt động mại dâm, các ổ nhóm, đường dây tổ chức chứa mại dâm, môi giới mại dâm, nhất là mua bán phụ nữ ra nước ngoài hoạt động mại dâm. Tập trung các lực lượng giải quyết các ổ nhóm, đường dây lớn, các tụ điểm mại dâm gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là địa bàn giáp ranh. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh những vụ án về mại dâm, nhằm răn đe chung.

Tăng cường công tác kiểm tra ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn mại dâm như: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, quán bar, karaoke, massage, cà phê giải khát, dịch vụ du lịch..., xử lý nghiêm các chủ cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm các hành vi dung túng, bao che, bảo kê... cho hoạt động mại dâm.

Lồng ghép thực hiện tốt các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn để hỗ trợ vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người mại dâm hoàn lương, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2016 - 2020.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.

- Tiếp tục tập trung thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH, trong đó có địa bàn phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và các địa phương rà soát, thống kê các điểm, tụ đim về ma túy. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; các tụ điểm, đường dây mại dâm. Không để các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương rà soát, phát hiện, ngăn chặn, không để tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế, Cục Hải quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập khẩu, sản xuất tiền chất, thuốc gây nghiện, không để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố cùng với các ngành liên quan lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi các đối tượng tái phạm hoặc không có nơi cư trú ổn định.

- Thực hiện các Chương trình phối hợp hành động, Nghị quyết liên tịch về phòng, chống ma túy với các sở, ban, ngành, đoàn thể.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai; triển khai, kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý đối tượng sau cai nghiện ở xã, phường, thị trấn; hướng dẫn, kiểm tra công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện.

- Đẩy mạnh mô hình sản xuất, đào đạo, dạy nghề nhằm giải quyết vấn đề lao động cho người nghiện tại cộng đồng sau cai.

- Phối hợp các ngành chức năng tập trung giải pháp giải quyết cơ bản tình hình mại dâm trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng mại dâm hoạt động gây ảnh hưởng đến TTATXH và hạn chế tình hình lây nhiễm HIV qua đường tình dục.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Mở rộng và duy trì điều trị ARV cho người nhiễm HIV. Triển khai kế hoạch thực hiện đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS; Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2016 và Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn toàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện tham gia chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone bằng nhiều hình thức, phương thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh mở rộng 03 điểm cai nghiện bằng thuốc Methadone tại huyện Trảng Bom, huyện Định Quán và Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho đội ngũ cán bộ y tế, nhất là ở cơ sở về việc xác định tình trạng nghiện và tái nghiện. Đồng thời chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở y tế, đặc biệt là Trạm y tế các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm, xác định người nghiện ma túy. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế cấp xã thực hiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuộc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra và quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp được nhập khẩu tiền chất phục vụ trong lĩnh vực công nghiệp, y tế, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, không để sơ hở cho tội phạm ma túy lợi dụng để mua bán và sản xuất ma túy trái phép.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy, mại dâm đến các tầng lớp nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa để nâng cao nhận thức, cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ mình và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm. Gắn việc vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mại dâm với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể và các địa phương thực hiện Đề án “xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy” và tổ chức vận động, cảm hóa người mại dâm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện và gia đình hiểu rõ lợi ích và tự nguyện tham gia việc điều trị nghiện bằng thuốc Methadone.

5. Sở Tư pháp

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp địa phương phối hợp với các ngành liên quan đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong toàn quân.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý theo pháp luật các xe quân sự và quân nhân các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh có sai phạm liên quan đến ma túy, mại dâm; đồng thời tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thấy được tác hại của ma túy và có biện pháp phòng, chống tại cơ quan, đơn vị.

7. Cục Hải quan

Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán ma túy, tiền chất ma túy qua các khu vực cảng; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường công tác quản lý các dịch vụ kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, dễ bị lợi dụng để sử dụng trái phép ma túy tổng hợp như vũ trường, nhà nghỉ, quá bar, karaoke, nơi vui chơi giải trí...

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng và các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, cơ quan, đơn vị tự giác không trồng cây có chất ma túy; tích cực tham gia phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương và cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý kịp thời những người trồng cây có chất ma túy. Đồng thời tổ chức điều tra, khảo sát nắm chắc các địa bàn trồng cây có chất ma túy để có kế hoạch xóa bỏ, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp tái trồng cây có chất ma túy.

10. Tỉnh Đoàn Đồng Nai

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh triển khai kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Đổi mới hoạt động Đoàn nhằm tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tránh xa tệ nạn xã hội, qua đó góp phần làm giảm tội phạm trong thanh thiếu niên.

- Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, kèm cặp các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại địa bàn dân cư. Đồng thời, chỉ đạo các Huyện đoàn vận động thanh niên nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện bằng thuốc Methadone.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan chức năng, gia đình học sinh, sinh viên để quản lý tốt học sinh, sinh viên nội trú và ngoại trú. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên hiểu, nắm vững pháp luật, nêu cao tinh thần đấu tranh, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

- Tổ chức các sân chơi bổ ích để học sinh, sinh viên được giáo dục và rèn luyện tốt, không đtệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, chú ý phát hiện không để hình thành các đường dây mại dâm trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp các ngành chức năng xây dựng các mô hình phòng, chống ma túy trong các trường phổ thông.

12. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai:

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, giải pháp, chính sách pháp luật của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy, mại dâm. Chú trọng tuyên truyền các tấm gương cai nghiện thành công, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, đặc biệt đối với nhóm nguy cơ cao như: Thanh thiếu niên, lái xe, người lao động phổ thông, công nhân.

- Phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình điều trị nghiện bằng thuốc Methadone; lợi ích của việc điều trị nghiện bằng thuốc Methadone đối với người nghiện, gia đình và cộng đồng.

13. Sở Tài chính

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh và Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh để tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy và đầu tư mua sắm, nâng cấp phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp; hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy. Phối hợp hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.

14. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp về nhân lực cho việc tổ chức thêm 03 điểm cai nghiện bằng thuốc Methadone ở huyện Trảng Bom, huyện Định Quán và Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh hoạt động có hiệu quả.

15. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án các vụ án ma túy theo hướng tăng án điểm, xét xử lưu động loại tội phạm này; không áp dụng tình tiết giảm nhẹ để xử dưới khung hình phạt, hạn chế xét giảm án; không đưa vào diện xét đặc xá các loại tội phạm liên quan đến ma túy; đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án mại dâm, nhất là các vụ có tổ chức.

Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án địa phương phối hợp với các ngành liên quan ra quyết định đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS tại địa phương. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh về tình hình ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành rà soát, cập nhật danh sách toàn bộ các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn và nắm chắc số đối tượng nghiện có biểu hiện, hành vi nguy hiểm để có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp trong công tác cai nghiện đối với từng đối tượng; lập hồ sơ, đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hướng đến mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”.

- Cân đối, hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy (ngoài kinh phí thường xuyên cấp hàng năm); đầu tư mua sắm, nâng cấp phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp; hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các cấp.

17. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra toàn diện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại những địa bàn được phân công theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh. Duy trì thường xuyên chế độ thông tin, phối hợp chỉ đạo theo đúng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí địa phương cấp: 1.500.000.000đ (Được phân bổ cho Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan).

2. Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh phối hợp Sở Tài chính lập dự toán chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh để phục vụ công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma túy và hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện. Phân công các đồng chí trong Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác thực hiện các nội dung đã triển khai, nhất là các địa bàn trọng điểm của địa phương. Xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn để tái diễn phức tạp và gia tăng tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn quản lý.

Kế hoạch thực hiện của các đơn vị, địa phương gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Cơ quan Thường trực - Công an tỉnh) trước ngày 15/3/2016 để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- UBQG PC AIDS&PC TNMT, MD;
- C41, C42, C47, V11 (A+B) - BCA;
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND;
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Chánh, PCVP. NC, VX;
- BCĐ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, VX.

TRƯỞNG BAN

 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/KH-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu16/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 16/KH-BCĐ công tác phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 16/KH-BCĐ công tác phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu16/KH-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 16/KH-BCĐ công tác phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 16/KH-BCĐ công tác phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Đồng Nai 2016

           • 03/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực