Văn bản khác 16/KH-UBND

Kế hoạch 16/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 16/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cơ sở phải đảm bảo tính khả thi, có các phương thức hoạt động hỗ trợ pháp lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp đáp ứng được những yêu cầu, mục đích cơ bản, nội dung, hình thức theo quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật.

- Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác; thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được phổ biến, giáo dục pháp luật, được giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước mà doanh nghiệp quan tâm, yêu cầu được cung cấp.

- Tăng cường sự tham gia, phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội vào công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặc biệt khuyến khích sự tham gia chủ động và tích cực của các doanh nghiệp vào việc tổ chức, thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động 1: Tăng cường năng lực cho các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1.1. Đối tượng thụ hưởng

- Tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện).

- Các đơn vị thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

1.2. Nội dung hoạt động

1.2.1. Điều tra, khảo sát thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, từ đó, xác định nhu cầu, các hoạt động cụ thể về tăng cường năng lực cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

1.2.2. Tăng cường năng lực cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Thực hiện các hoạt động phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua việc biên soạn các bản tin, sổ tay, tài liệu về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Tổ chức hoạt động nâng cao năng lực cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

- Xây dựng nội dung chương trình, các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đối với cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, thực thi pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp, phá sản....

- Cung cấp thông tin pháp lý thường xuyên cho các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

1.2.3. Hỗ trợ báo cáo viên, hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại một số Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

1.2.4. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014... theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận với doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp....

1.3. Cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

1.4. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

2. Hoạt động 2: Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

2.1. Đối tượng thụ hưởng

- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

- Cá nhân tham gia vào hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2.2. Nội dung hoạt động

2.2.1. Điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp (sẽ được phối hợp, lồng ghép với mục 1.2.1 của Hoạt động 1)

- Điều tra, khảo sát thực trạng các Trang thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm xác định nhu cầu và kế hoạch phát triển một số Trang thông tin để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bao gồm việc hình thành Trang thông tin chính thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

2.2.2. Duy trì, củng cố và thường xuyên cập nhật Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Duy trì, củng cố, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu pháp luật, chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các trang thông tin điện tử của tỉnh:

- Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp để đăng tải trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử của UBND tỉnh và Sở Tư pháp: Các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương; văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh ban hành; các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật), Tuyên truyền, quảng bá hoạt động thu hút đầu tư và các quy định về hỗ trợ của tỉnh, các cơ chế, chính sách đối với 1 số sản phẩm, ngành nghề của trung ương mà tỉnh cần thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư trong, ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

b) Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đã cập nhật trên Trang thông tin điện từ của tỉnh:

- Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì thực hiện việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan đăng trên Công báo và Cổng thông tin - giao tiếp điện tử của UBND tỉnh các văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản có nội dung sửa đổi, bổ sung.

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử của cơ quan, đơn vị mình các văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản có nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp.

c) Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu và giải đáp pháp luật hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc sở, ban, ngành để giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (trừ những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp).

- Việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được thực hiện bằng các hình thức: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, bản tin của các lĩnh vực chuyên ngành; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, các hình thức khác theo quy định của pháp luật....

d) Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp:

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của Doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực hoặc địa phương để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện qua 3 hình thức: thư điện tử (email); điện thoại trực tiếp; Cổng thông tin đối thoại "Doanh nghiệp - Chính quyền".

- Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định pháp luật của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

2.2.3. Tổ chức xây dựng và phát sóng các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Tổ chức xây dựng và phát sóng các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh; Thực hiện các chương trình phóng sự, đối thoại trên truyền hình về các vấn đề doanh nghiệp quan tâm: thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đầu tư, thủ tục hành chính…

2.3. Cơ quan chủ trì và thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

2.4. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

3. Hoạt động 3: Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể

3.1. Đối tượng thụ hưởng

- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (Người quản lý doanh nghiệp, Công đoàn, cán bộ pháp chế doanh nghiệp).

3.2. Nội dung hoạt động:

3.2.1. Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động (sẽ được phối hợp, lồng ghép với mục 1.2.1 của Hoạt động 1 và mục 2.2.1 của Hoạt động 2)

- Tổ chức điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu của doanh nghiệp về bồi dưỡng pháp luật kinh doanh, nội dung bồi dưỡng pháp luật cho người quản lý doanh nghiệp, nhu cầu và nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

3.2.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

- Biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó, tập trung giới thiệu nội dung các luật mới, các chuyên đề phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể: giới thiệu Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, trong đó hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận với các quy định pháp lý của Trung ương, của tnh; giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, triển khai và thực hiện dự án sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, thực thi pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp, phá sản...

- Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

3.2.3. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp

- Biên soạn nội dung tài liệu, xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Hỗ trợ tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

3.2.4. Tập trung hướng dẫn, phổ biến đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa về nội dung quy định tại các Hiệp định thương mại tự do và Điều ước quốc tế có liên quan để các doanh nghiệp biết và vận dụng linh hoạt trong các cam kết quốc tế.

3.2.5. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thế chấp tài sản để tiếp cận các nguồn vốn phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh.

3.3. Cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Thông tin và truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

3.4. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

4. Hoạt động 4: Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động theo kế hoạch

4.1. Nội dung hoạt động

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của kế hoạch; Báo cáo kết quả cụ thể với UBND tỉnh.

4.2. Cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Hiệp Hội doanh nghiệp tnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

4.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương; Tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thuộc ngành, địa phương quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) để báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ theo quy định.

2. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, tổ chức, thực hiện đồng bộ các hoạt động của Kế hoạch; chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc triển khai Kế hoạch; Định kỳ 3 tháng báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch, hoàn thiện cơ chế phối hợp bảo đảm hiệu quả trong phối hợp liên ngành, điều hành triển khai các hoạt động của Kế hoạch.

3. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý trên Cổng thông tin đối thoại: Doanh nghiệp và chính quyền. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc duy trì, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật tại mục Công báo điện tử trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan duy trì, cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử, Trang dữ liệu pháp luật quốc gia các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đặc biệt là các văn bản liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Xây dựng, duy trì chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng thông tin - giao tiếp điện tử của tỉnh để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến doanh nghiệp.

5. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này.

6. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này lấy từ ngân sách tỉnh đã được xác định theo Chương trình hành động số 4324/CTHĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 (số 6064/CTr-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh). Sở Tư pháp có trách nhiệm lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch; Sở Tài chính thẩm định, bố trí kinh phí và hướng dẫn đơn vị sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời được hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp./

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành;
- Lưu: VT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Chí Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu16/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 16/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 16/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu16/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Chí Giang
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực28/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 16/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 16/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Vĩnh Phúc

           • 28/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực