Văn bản khác 160/KH-UBND

Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2017 về chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 160/KH-UBND 2017 chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tái cơ cấu thủy sản Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/KH-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CHUYN GIAO, NG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2017-2020

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tng thphát triển Thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Thủy sản theo hướng nâng cao giá trị tăng và phát triển bn vững;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-BNN-TCTS ngày 09/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch chuyn giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản, giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thy sản gắn với tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020;

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 240/TTr-SNN ngày 08/8/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyn giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyên giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 - 2020 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

Xây dựng, phát triển ngành thủy sản của tỉnh một cách toàn diện, trên cơ sở phát huy lợi thế về diện tích mặt nước hiện có; phát triển ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thông qua triển khai có hiệu quả công tác chuyn giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 655/QĐ-BNN-TCTS ngày 09/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch chuyn giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản, giai đoạn 2017 - 2020.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản phải bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá tiến độ định kỳ theo quy định.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

a) Tuyên truyền trên truyền hình

- Xây dựng chương trình truyền hình phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển thủy sản bền vững; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản phát sóng trên truyền hình địa phương.

- Số lượng chương trình truyền hình: 07 chương trình (phát sóng 1-2 chương trình/năm).

- Thời gian thực hiện: 2017-2020.

b) Tuyên truyền thông qua in ấn tài liệu, tờ rơi

- Biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền về quy định của pháp luật, về hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững và phù hợp với tình hình của địa phương để ứng dụng vào thực tiễn.

- Số lượng in ấn: 4.200 bộ (mỗi bộ 5 tờ).

- Thời gian thực hiện: 2017-2020.

2. Xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ

a) Xây dựng mô hình nuôi thâm canh cá Rô phi đơn tính trong ao sử dụng chế phẩm sinh học vi sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm hướng tới sản xuất theo chui liên kết.

- Quy mô: 04 ha cho 10 - 15 mô hình.

- Thời gian thực hiện: 2018-2020.

b) Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính trong lồng, không sử dụng thuốc kháng sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm hướng tới sản xuất theo chuỗi liên kết.

- Quy mô: 30 lồng.

- Thời gian thực hiện: 2018-2020 (10 lồng/năm).

c) Xây dựng mô hình nuôi cá chép lai V1 thương phẩm trong ao sử dụng chế phm sinh học vi sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm hướng tới sản xuất theo chuỗi liên kết.

- Quy mô: 04 ha cho 10 - 12 mô hình.

- Thời gian thực hiện: 2018-2020.

3. Về đào tạo, tập huấn phổ biến các tiến bộ khoa học và công nghệ

- Tổ chức các hội nghị, tập huấn đ chuyn giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, gồm: sản xuất giống, nuôi trồng, bảo quản... và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các địa phương có lợi thế phát triển thủy sản như: Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, huyện Văn Yên.

- Số lượng lớp đào tạo, tập huấn: 18 lớp.

- Thời gian thực hiện: 2017-2020.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về Công tác thông tin, tuyên truyền

- Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng, thực hiện chuyên mục, chuyên đề chương trình truyền hình tuyên truyền ph biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản; phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; phổ biến kiến thức về phát triển thủy sản bền vững; phổ biến kiến thức về chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

- Tổ chức, biên soạn tài liệu về quy định của pháp luật, về hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản theo hướng bn vững và phù hợp với tình hình của địa phương đứng dụng vào thực tiễn.

2. Giải pháp về xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ

- Trên cơ sở các tiến bộ khoa học công nghệ đã được công nhận và khả năng ứng dụng vào thực tiễn nuôi trồng thủy sản của tỉnh để lựa chọn các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp ứng dụng vào sản xuất, giải quyết được các mục tiêu đề ra của kế hoạch.

- Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản: Đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật cho quy trình nuôi từng đi tượng.

- Về con giống: Đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn gốc rõ ràng, áp dụng theo quy chuẩn an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Về thức ăn sử dụng: Phải đảm bảo chất lượng, số lượng và kích cỡ phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của động vật thủy sản

- Về hóa chất, thuốc, kháng sinh, chế phẩm sinh học: Không có hóa chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất cấm sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Giải pháp về đào tạo, tập huấn phổ biến các tiến bộ khoa học và công ngh

Đơn vị chuyn giao khoa học kỹ thuật chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giáo trình, trang thiết bị cần thiết phối hợp với các huyện, xã trọng điểm hoặc nơi triển khai mô hình đmở các lớp tập huấn chuyn giao, ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm trang bị cho người nuôi trồng thủy sản nắm vững được các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện; chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, sơ kết, tng kết kết quả thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong ngành (Chi cục Thủy sản) xây dựng kế hoạch chi tiết đtổ chức triển khai các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Các Sở, ngành liên quan

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối nguồn vốn đảm bảo thực hiện kế hoạch và giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 - 2020. Hướng dẫn về cơ chế tài chính đtriển khai kế hoạch, thực hiện thanh toán quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Quản lý, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng khoa học công nghệ liên quan đến phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Trên đây là Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch (NLN) UBND tỉnh;
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó CVP (NLN) UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục T
hủy sản;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu160/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 160/KH-UBND 2017 chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tái cơ cấu thủy sản Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 160/KH-UBND 2017 chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tái cơ cấu thủy sản Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu160/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Văn Khánh
        Ngày ban hành14/09/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 160/KH-UBND 2017 chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tái cơ cấu thủy sản Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 160/KH-UBND 2017 chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ tái cơ cấu thủy sản Yên Bái

            • 14/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực