Văn bản khác 160/KH-UBND

Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 160/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh trật tự đối với khu kinh tế công nghiệp Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TTG NGÀY 25/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài”, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI). Trong đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính, chủ trì về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI trên địa phương mình.

2. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT và PCCC tại KKT Nghi Sơn, các KCN và doanh nghiệp FDI. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động kích động đình công, biểu tình gây rối an ninh trật tự.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước tại KKT Nghi Sơn, các KCN, đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch và thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường; đảm bảo phát triển bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội và ANTT.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo đảm an ninh, trật tự đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI, trọng tâm là: Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư, khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai tại các dự án ven biển; Kế hoạch hành động số 72/KH-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án “Đảm bảo ANTT Khu kinh tế Nghi Sơn, giai đoạn 2014 - 2020”; Quyết định 1003/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020”.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và công nhân tại các KKT Nghi Sơn và các KCN, doanh nghiệp FDI về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về quan hệ, tiếp xúc của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị kinh tế với các đối tác nước ngoài. Quan tâm phát triển các dự án du lịch, hạ tầng phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động tại các KKT, KCN. Xây dựng, củng cố hệ thống công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp FDI đủ sức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với KKT Nghi Sơn và các KCN, doanh nghiệp FDI. Rà soát nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, điều chỉnh mở rộng quy hoạch các KKT, KCN và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài. Chú trọng thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định, đánh giá tác động môi trường, cấp phép đầu tư. Rà soát, nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý KKT, KCN, doanh nghiệp FDI. Tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI và công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

4. Tăng cường công tác giám sát đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật đối với các dự án, công trình trọng điểm liên quan đến quốc kế dân sinh, quốc phòng an ninh. Quản lý chặt chẽ quá trình chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật, ưu tiên thu hút dự án đầu tư nước ngoài có công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia trọng điểm, chủ lực, công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh; ngăn chặn, loại bỏ công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe hoặc không đảm bảo quốc phòng, an ninh.

5. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nhất là ý đồ lợi dụng tranh chấp lao động, đình công của công nhân, tranh chấp, khiếu kiện của người dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng để kích động gây rối an ninh, trật tự, hoạt động thâm nhập tác động vào nội bộ công nhân nhằm lôi kéo, hình thành tổ chức “công đoàn độc lập” trong công nhân. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực xung quanh và trong KKT, KCN tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích của nhà nước, của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và của người lao động.

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để từ đầu, từ cơ sở những mâu thuẫn, bức xúc liên quan đến quá trình xây dựng, hoạt động của KKT, KCN, doanh nghiệp FDI, nhất là tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường; tranh chấp lao động, đình công của công nhân. Tập trung rà soát các dự án thu hồi đất để xây dựng và phát triển KKT, KCN đang có khiếu kiện, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

6. Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy tại các KKT, KCN, doanh nghiệp với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho các chủ doanh nghiệp và người lao động. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Người đứng đầu chính quyền, các sở, ban, ngành có liên quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại các KKT, KCN, doanh nghiệp FDI (khi điều tra rõ nguyên nhân).

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, ban hành và tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Đề án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự đối với KKT Nghi Sơn và các KCN, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với KKT Nghi Sơn và các KCN, doanh nghiệp FDI. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thường xuyên phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, cư trú của người nước ngoài... Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, nhất là ý đồ lôi kéo, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong công nhân, lợi dụng đình công, khiếu kiện để kích động, gây rối an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong các KKT, KCN và địa bàn xung quanh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định yếu tố quốc phòng, an ninh các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh trên các lĩnh vực nội bộ, kinh tế, văn hóa tư tưởng; làm tốt công tác quản lý cư trú, phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, nhất là số trực tiếp tham gia thi công, lưu trú lâu ngày làm việc tại các nhà máy, dự án trong các KKT, KCN, doanh nghiệp FDI.

- Phát hiện, tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường dẫn đến các vụ khiếu kiện, tranh chấp lao động, đình công của công nhân không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế và gian lận thương mại. Kịp thời phát hiện các dự án có yếu tố nước ngoài “đầu tư chui”, “núp bóng doanh nghiệp trong nước”, buôn lậu, “chuyển giá”, trốn thuế, nợ xấu gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

- Tập trung đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy, xây dựng, kiện toàn đội phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, đội phòng, chữa cháy chuyên ngành và đội dân phòng theo đúng quy định; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong kiểm soát an toàn cháy, nổ tại KKT Nghi Sơn và các KCN, doanh nghiệp FDI.

- Tăng cường công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng đào tạo, tập huấn cho lực lượng bảo vệ doanh nghiệp đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/NĐ-CP; Quy chế phối hợp số 22/QCPH- CA-QS-BP ngày 29/1/2013 của Công an, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh; Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống hoạt động khủng bố, phá hoại, gây bạo loạn, phá rối an ninh; bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về quốc phòng, an ninh tại các KKT, KCN, doanh nghiệp FDI.

- Phối hợp với lực lượng công an thực hiện các phương án, kế hoạch để xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, củng cố quốc phòng tại KKT, KCN, doanh nghiệp FDI; phối hợp trao đổi thông tin, tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại tại các cảng biển quốc tế, cửa khẩu đường bộ, các KKT cửa khẩu, KKT ven biển.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh tại các KKT, KCN đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng trong khu vực phòng thủ theo chức năng.

- Phối hợp tham mưu, hướng dẫn, trang bị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân các kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng. Chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan và các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại các cửa khẩu biên giới.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì thẩm định các quy hoạch, kế hoạch phát triển KKT, KCN trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững, đồng bộ với sự phát triển của cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tham mưu cho UBND tỉnh không mở rộng, đầu tư các KKT, KCN khi chưa đủ điều kiện, không phù hợp với lợi ích của địa phương, an ninh của đất nước.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý hoạt động thu hút FDI; phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thẩm định chặt chẽ các dự án FDI ngoài KKT, KCN và các dự án tại khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các Ban, ngành, đơn vị chức năng giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ khâu thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến quá trình thi công, vận hành dự án; tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, phát triển các dự án không đảm bảo quy chuẩn môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân; tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm đối với các dự án thực hiện không đúng cam kết, chậm tiến độ, hoạt động không hiệu quả, tiêu tốn nhiều năng lượng, khoáng sản, lãng phí tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các KKT, KCN.

4. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước, đặc biệt là trong công tác phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thẩm định chặt chẽ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư FDI, các dự án nhạy cảm về quốc phòng, an ninh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; công tác quản lý nhà nước về lao động đối với các doanh nghiệp thuộc KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, môi trường... của doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp; kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh.

- Chỉ đạo Công đoàn KKT Nghi Sơn nắm tình hình lao động, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại các doanh nghiệp thuộc KKT, KCN; kiến nghị giải quyết có hiệu quả những vướng mắc chính đáng giữa người lao động và chủ doanh nghiệp.

- Phối hợp với UBND cấp huyện và các ban, ngành chức năng kịp thời giải quyết tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp theo quy định của Pháp luật.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đẩy mạnh công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án FDI sử dụng nhiều diện tích đất, mặt nước ven biển nhưng chậm triển khai, hoạt động kém hiệu quả, những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh lãng phí tài nguyên, bảo đảm phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường; phối hợp với chính quyền địa phương và các Ban, ngành liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái của các nhà máy, doanh nghiệp, nhà thầu dự án; nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi một số quy định có liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), điều kiện cần và đủ để cấp phép xả thải, quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm trước khi được phép xả thải ra môi trường; nghiên cứu, đề xuất hình thức, mức xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thu hút dự án đầu tư nước ngoài có công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia trọng điểm, chủ lực, công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN ngăn chặn, loại bỏ các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe hoặc không đảm bảo quốc phòng, an ninh.

7. Sở Tài chính, Cục Thuế Thanh Hóa

Chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách, tài sản công, bảo đảm an toàn nợ công, an ninh tài chính đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi “chuyển giá”, trốn thuế của các doanh nghiệp FDI; kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện kế hoạch hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ trì, phối hợp với các Ban, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ lao động người nước ngoài, phát hiện và xử lý sai phạm việc chấp hành pháp luật lao động tại các KKT, KCN, doanh nghiệp FDI.

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012 bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, xu thế hội nhập quốc tế; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, trong đó tập trung vào việc thực hiện các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT và KCNC…

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng và hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động KKT, KCN, doanh nghiệp FDI, quyền và lợi ích chính đáng của công nhân; chú trọng thông tin, tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người lao động về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý hoạt động trên mạng viễn thông và internet, kiểm soát chặt chẽ thông tin báo chí và dư luận xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI.

- Tăng cường quản lý đối với các hoạt động kinh doanh, sử dụng thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực, lĩnh vực trọng điểm có liên quan đến quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, Internet, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng mạng viễn thông, Internet gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội; có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quy định nguyên tắc đầu tư, sử dụng thiết bị đối với những vùng, lĩnh vực trọng điểm có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, của UBND tỉnh về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở KKT, KCN, doanh nghiệp FDI.

11. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Thanh Hóa

- Tăng cường thanh tra, giám sát việc cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, ngăn chặn thất thoát vốn; Chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, ATM, POS tại các KKT, KCN, khu tập trung đông công nhân, phục vụ tốt nhu cầu của công nhân; Kiểm soát chặt chẽ hoạt động liên quan đến rút vốn, trả nợ của các doanh nghiệp FDI.

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc xử lý các sự cố mất an ninh; báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời xử lý những phần tử xấu tung tin thất thiệt hoặc những hành động có tính chất phá hoại, gây mất ổn định, an ninh trong hoạt động ngân hàng.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các KKT, KCN, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác nắm tình hình, phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT tại KKT, KCN, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp khác đóng trên địa bàn.

- Chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, phòng ngừa và giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc, những tranh chấp, khiếu kiện nảy sinh liên quan đến đất đai, trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường… Tập trung rà soát các dự án thu hồi đất đang có khiếu kiện, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội... trên địa bàn.

- Chủ trì giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật tại các doanh nghiệp xảy ra trên địa bàn theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt đề án “Phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020” và các quy trình, quy chế phối hợp đã ban hành không để phức tạp kéo dài, trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

- Thành lập tổ công tác của UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết của chủ sử dụng lao động và của người lao động sau khi giải quyết xong các vụ việc tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật tại các doanh nghiệp xảy ra trên địa bàn.

13. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh hướng dẫn việc thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm công đoàn cơ sở có đủ năng lực giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện hiệu quả việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc công nghiệp, tình hình an ninh, trật tự tại các KKT, KCN, doanh nghiệp FDI. Phối hợp với người sử dụng lao động và các ngành chức năng đảm bảo công tác an ninh, trật tự, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động; giám sát việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động tập thể không đúng quy định pháp luật của công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT, gắn phát triển kinh tế với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

15. Các sở, ban ngành khác ở cấp tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

16. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho chủ doanh nghiệp về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đối với KKT, KCN, doanh nghiệp FDI.

- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường tự chủ sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, khả năng cạnh tranh, không ngừng sáng tạo, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, từng bước giảm dần sự lệ thuộc vào nước ngoài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Nội dung kế hoạch cần lựa chọn nội dung trọng tâm; có phân công chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong thực hiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót để khắc phục, sửa chữa; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Định kỳ hàng năm tập hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Chính phủ.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu160/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2018
Ngày hiệu lực04/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 160/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh trật tự đối với khu kinh tế công nghiệp Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 160/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh trật tự đối với khu kinh tế công nghiệp Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu160/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành04/09/2018
        Ngày hiệu lực04/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 160/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh trật tự đối với khu kinh tế công nghiệp Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 160/KH-UBND 2018 đảm bảo an ninh trật tự đối với khu kinh tế công nghiệp Thanh Hóa

           • 04/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực