Văn bản khác 1601/KH-BNV

Kế hoạch 1601/KH-BNV năm 2016 triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1601/KH-BNV triển khai 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ cơ quan hành chính 2016


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/KH-BNV

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; THÔNG TƯ SỐ 01/2016/TT-BNV NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP) ngày 13 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2016/TT-BNV); căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và dân chủ trong quan hệ, giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tchức có liên quan.

b) Bảo đảm việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định, thiết thực, tránh hình thức; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phbiến, tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.

2. Rà soát, sửa đi, bsung hoặc xây dựng mới Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với các quy định hiện hành.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo thm quyền.

4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

a) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan.

b) Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định.

c) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp kim tra, giám sát việc thực hiện.

2. Bộ Nội vụ

a) Hướng dẫn triển khai các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Xây dựng và tchức thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Thông tư số 01/2016/TT-BNV và các văn bản có liên quan tại các bộ, ngành, địa phương.

c) Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BNV.

Giao Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tổ chức phbiến, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Thông tư số 01/2016/TT-BNV và Kế hoạch này.

b) Tổ chức trin khai thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP Thông tư số 01/2016/TT-BNV về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

c) Xây dựng và hướng dẫn cụ thể về chế độ báo cáo tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BNV định kỳ báo cáo về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng hp) theo quy định.

d) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giao Vụ/Ban Tổ chức cán bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Nội vụ làm đầu mối thực hiện và phối hợp với Vụ Tng hợp, Bộ Nội vụ trong quá trình trin khai Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Lưu: VT, Vụ TH (10);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1601/KH-BNV

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1601/KH-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1601/KH-BNV

Lược đồ Kế hoạch 1601/KH-BNV triển khai 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ cơ quan hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1601/KH-BNV triển khai 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ cơ quan hành chính 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1601/KH-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Thừa
        Ngày ban hành12/04/2016
        Ngày hiệu lực12/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1601/KH-BNV triển khai 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ cơ quan hành chính 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1601/KH-BNV triển khai 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ cơ quan hành chính 2016

           • 12/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực