Văn bản khác 1619/KH-UBND

Kế hoạch 1619/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1619/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/KH-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022"; Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022"; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

a. Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

b. Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022.

2. Yêu cầu:

a. Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

b. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các Cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

- Nội dung: Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

2. Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật:

- Nội dung: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật; nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí cụ thể, định lượng để xác định mức độ thực thi pháp luật, cũng như đánh giá chính xác, toàn diện, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ năm 2018 - 2022 (khi có yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương).

3. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức, thi hành pháp luật:

- Nội dung: Xác lập quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật một cách thống nhất, có hệ thống rõ ràng, minh bạch; trong đó, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp với Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, người dân, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực, hiện: Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp; chương trình chung của Trung ương.

4. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật:

- Nội dung: Tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác thi hành pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm, phức tạp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác thi hành pháp luật; từng bước khắc phục được những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật. Duy trì trật tự, kỷ cương trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Sắp xếp, bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các Sở, ngành:

- Nội dung: rà soát, bố trí biên chế trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ pháp chế nói chung và công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng tại các Sở, ngành; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công chức các Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Về kinh phí cho công tác tổ chức thi hành pháp luật:

- Nội dung: Chủ động xây dựng dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động thi hành pháp luật và triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, tham mưu bố trí biên chế trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ pháp chế và công tác tổ chức thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu tổng hợp kinh phí hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

4. Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố: Trên cơ sở nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để kịp thời hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (để t/h);
- UBND các huyện, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT-NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1619/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1619/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực22/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1619/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1619/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1619/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1619/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành22/06/2018
        Ngày hiệu lực22/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 1619/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1619/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kon Tum

            • 22/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực