Văn bản khác 162/KH-UBND

Kế hoạch 162/KH-UBND về hực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017, 2018 theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2017, 2018 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1978/BXD-QLN ngày 25/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 và 2 Quyết định sửa đổi, bổ sung số liệu trong Đề án hỗ trợ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 và Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 01/12/2016); đồng thời đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định tại Công văn số 4390//LĐTBXH-NCC ngày 28/10/2015 và Công văn số 2049/LĐTBXH-NCC ngày 25/5/2017;

UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017, 2018 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng bằng hình thức xây dựng mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở, góp phần cải thiện điều kiện sống, từng bước cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng.

2. Triển khai thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo đúng theo các quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg , Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán vốn hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ

3. Tăng cường chỉ đạo tập trung, thường xuyên của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đảm đúng quy định.

II. MỤC TIÊ U, KẾ HOẠCH VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

1.1. Thể hiện truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở vươn lên, ổn định cuộc sống. Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

1.2. Xây dựng kế hoạch bảo đảm đến hết năm 2018, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành 100% công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

2. Kế hoạch thực hiện xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà ở.

2.1. Tổng số hộ cần được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 2310/QĐ-UBND ngày 01/12/2016: 4.581 hộ, trong đó:

- Số hộ xây dựng mới: 1.982 hộ,

- Số hộ cải tạo, sửa chữa: 2.599 hộ.

- Tổng số tiền cần hỗ trợ: 131.260 triệu đồng.

2.2. Tổng số hộ đã được hỗ trợ: 240 hộ, trong đó:

- Số hộ Xây dựng mới: 182 hộ.

- Số hộ cải tạo sửa chữa: 58 hộ.

- Tổng só tiền đã được hỗ trợ: 8.44,00 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch trong năm 2017 và 2018 thực hiện hỗ trợ xong 4.341 hộ còn lại với tổng số tiền là 122.820,00 triệu đồng theo lộ trình:

- Năm 2017 thực hiện hỗ trợ 1.425 hộ, trong đó:

+ Số hộ xây dựng mới: 703 hộ

+ Số cải tạo, sửa chữa: 722 hộ

+ Kinh phí thực hiện: 42.560,00 triệu đồng.

- Năm 2018 thực hiện hỗ trợ: 2.916 hộ, trong đó:

+ Số hộ xây dựng mới: 1.097 hộ;

+ Số hộ cải tạo, sửa chữa: 1.819 hộ;

+ Tổng số kinh phí hỗ trợ: 80.260,00 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kinh phí hỗ trợ năm 2017, 2018 kèm theo)

3. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn hỗ trợ 100% từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ Tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tại các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng công khai, minh bạch. Thực hiện việc hỗ trợ thứ tự ưu tiên theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017; đảm bảo hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo đề án được duyệt của UBND tỉnh trong 2 năm 2017-2018.

2. Các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình đã được phê duyệt trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cấp trên tổ chức thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017, 2018 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu162/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2017
Ngày hiệu lực18/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu162/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýLý Vinh Quang
        Ngày ban hành18/09/2017
        Ngày hiệu lực18/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Lạng Sơn

           • 18/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực