Văn bản khác 162/KH-UBND

Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2017 về triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 triển khai nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI NHÂN RNG MÔ HÌNH, ĐIN HÌNH TIÊN TIN

Để nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai nhân rộng 12 (mười hai) mô hình, đin hình tiên tiến (Có phụ lục danh sách kèm theo), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Triển khai, phổ biến và nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiu thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai nhân rộng điển hình tiên tiến phải được cụ thể hóa thông qua hiệu quả từng mô hình, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đi sống xã hội. Điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có cách làm hay, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác, trong lao động, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ được quần chúng thừa nhận.

- Phát huy vai trò, tác dụng nêu gương học tập và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện các hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đối với xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Nhằm phát huy cao độ tính tự giác của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền, phổ biến điển hình thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin, đại chúng; các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức Hội và sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

- Đ ra các giải pháp phát huy có hiệu quả các điển hình tiên tiến đã được phổ biến nhân rộng để các cơ quan, đơn vị, địa phương, giới thiệu tham quan, học tập kinh nghiệm. Khng định ngọn cờ tiêu biu trong phong trào thi đua yêu nước; có cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nội bộ đoàn kết, thống nhất; tổ chức đảng đạt trong sch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh toàn diện.

- Tạo môi trường thuận lợi để các mô hình, điển hình tiên tiến có điều kiện phấn đấu, khẳng định mình trước tập thể, được báo cáo, giới thiệu mô hình trong cộng đồng và tại các Hội nghị tng kết phong trào thi đua, biu dương điển hình các cấp, các ngành trong tỉnh. Đồng thời có các hình thức thi đua giữa các điển hình tiên tiến.

- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, ngành nghề, lĩnh vực công tác, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở bình xét, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích.

- Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quđiển hình thông qua mô hình so với năm trước, rút kinh nghiệm tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong những năm tiếp theo. Thực hiện đồng bộ c4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tquốc và các Đoàn thể tỉnh, tổ chức Hi cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, vận dụng, học tập, nhân rộng phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tuyên truyền, khảo sát, thẩm định, lựa chọn tập thể, cá nhân để xây dựng điển hình tiên tiến trong những năm tiếp theo.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tnh trực thuộc Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, đôn đốc trin khai đảm bảo các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Tổng hợp giới thiệu điển hình tiên tiến để tuyên truyền nêu gương học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương. Định kỳ hàng năm tng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Vụ: I, III, Ban TĐKT Trung ương;
- Các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các tổ chức hội cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp Hội DN của tỉnh;
- Cnh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
(Kèm theo Kế hoạch số: 162/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Số TT

Tên đơn vị

Tên mô hình, điển hình

Ghi chú

1

Nhân dân và cán bộ huyện Kim Bôi

Mô hình: “Phát triển kinh tế gắn với Quốc phòng - An ninh các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kim Bôi, giai đoạn 2012-2017

 

2

Nhân dân và cán bộ thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy

Mô hình: Thôn, xóm kiểu mẫu, tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

 

3

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn

Mô hình “Làng, bản văn hóa - quốc phòng & an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xóm Mè, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn

 

4

Nhân dân và cán bộ thôn Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

Mô hình: Thôn, xóm kiểu mẫu, tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

 

5

Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

Mô hình: “Nâng cao thu nhập từ trồng rau hữu cơ”

 

6

Trường Mầm non Lạc Lương, huyện Yên Thủy

Mô hình: “Vườn rau dinh dưỡng trong trường mầm non”

 

7

Trường Trung học cơ sở thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy

Mô hình: “Phòng chống đuối nước cho học sinh trong nhà trường”

 

8

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tnh

Mô hình: "Hướng dẫn học sinh dân tộc phương pháp tự học"

 

9

Phân xưởng Vận hành, Công ty Thủy điện Hòa Bình

Điển hình trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học

 

10

Ông Đinh Hoàng Hiệp, Nông dân xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

Điển hình về gương dũng cảm cứu người

 

11

Hộ gia đình ông Bùi Việt Bách, Khu 3, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

Điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình trồng cây có múi 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho từ 30 đến 50 người, làm việc từ 10-20 ngày/ tháng; có việc trong 07 tháng vào mùa, thu nhập trung bình của nhân công 4-5 triệu đồng/tháng

 

12

Ông Phạm Văn thuật, Khu 2, thị trấn Mường Khến, Tân Lạc

Nguyên là Ủy viên Chi hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Tân Lạc. Là thương binh hạng 4/4, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của 02 công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hoàng Thái và Công ty TNHH Cường Thịnh, với doanh thu hàng năm trên 40 tđồng. Điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu162/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 triển khai nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 triển khai nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu162/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 triển khai nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 162/KH-UBND 2017 triển khai nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến Hòa Bình

              • 26/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực