Văn bản khác 163/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 163/KH-UBATGTQG về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 163/KH-UBATGTQG 2018 Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em


ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ”

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Kế hoạch số 16/KH-UBATGTQG ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”; Theo đề xuất của Công ty Honda Việt Nam tại văn bản số 115/2018/HVN/D ngày 31 tháng 01 năm 2018 về việc trao tặng Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 100% trẻ em bước vào lớp Một năm học 2018 - 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành kế hoạch “Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018” với chủ đề: “Giữ trọn ước mơ” (sau đây gọi tắt là Chương trình), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- 100% học sinh lớp Một năm học 2018 - 2019 trên phạm vi toàn quốc được nhận Mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

2. Yêu cầu

- Chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Các hoạt động và báo cáo, thống kê phải bảo đảm khách quan, chính xác, đúng thời hạn của Kế hoạch này.

- Mũ bảo hiểm phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông trên phạm vi toàn quốc về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông nhằm tạo được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí.

- Tổ chức cao điểm kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

II. THỜI GIAN, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Thời gian trao tặng Mũ bảo hiểm

Tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm trong Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại tất cả các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc.

2. Trình tự thực hiện (theo phụ lục 1)

3. Thông điệp truyền thông

- Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;

- Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ;

- Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình.

III. NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT

Nhiệm vụ tổng quát của Kế hoạch được xác định tại Phụ lục 2.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Phó Thủ tướng Thường trực - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về Kế hoạch thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh lớp Một năm học 2018 - 2019;

- Chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em bước vào lớp Một năm học 2018-2019.

+ Triển khai các hoạt động của Chương trình.

+ Xây dựng và tổ chức các hoạt động, thông điệp truyền thông về Chương trình.

+ Tổ chức hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát triển khai Kế hoạch tại các địa phương.

+ Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình, gồm:

+ Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Trưởng ban.

+ Mời đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Báo Giao thông, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo.

+ Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai mọi hoạt động theo đúng Kế hoạch; xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo cấp Tiểu học trên toàn quốc tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một tại lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

- Phân công lãnh đạo cấp Vụ tham gia Ban chỉ đạo triển khai Chương trình.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ cùng Văn phòng UBATGTQG và các cơ quan liên quan trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo và quán triệt những nội dung, nhiệm vụ liên quan thuộc trách nhiệm Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai Chương trình tại địa phương.

- Cung cấp số liệu về số lượng trẻ em của cả nước đủ tuổi bước vào lớp Một hoặc kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp Một toàn quốc năm học 2018 - 2019, tổng hợp gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia trước ngày 10 tháng 5 năm 2018.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ tăng cường đưa tin về Chương trình và những hoạt động của Chương trình.

- Phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam lựa chọn điểm trường và tổ chức sự kiện “Lễ khai giảng năm học mới và trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp Một năm học 2018-2019” tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bộ Công an

Chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông:

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan liên quan trong việc triển khai Chương trình.

- Phân công lãnh đạo Cục tham gia Ban chỉ đạo Chương trình.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên phạm vi toàn quốc, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến và xử lý vi phạm quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trong tháng 9 năm 2018 theo Kế hoạch của Cục.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm, tăng cường đưa tin về các hoạt động của Kế hoạch; tăng cường thời lượng tuyên truyền về Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp Một năm học 2018-2019, đặc biệt quy định bắt buộc đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

5. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Phân công đồng chí lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo Chương trình.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tăng cường tuyên truyền về những thông điệp an toàn giao thông đặc biệt là quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đồng thời có kế hoạch xây dựng tin, bài đồng hành cùng Chương trình.

6. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Hỗ trợ công tác truyền thông cho chương trình.

- Phân công đơn vị phù hợp trong công tác phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông và sản xuất những chương trình đồng hành truyền thông cho Chương trình.

7. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Thống kê số liệu trẻ em bước vào lớp Một cho Ban ATGT tỉnh, thành phố để gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia theo thời hạn và những yêu cầu đã được quy định tại Kế hoạch.

+ Chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện thông báo, quán triệt đến các trường Tiểu học hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo cấp Tiểu học trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong việc thông báo, tuyên truyền về chương trình đến với phụ huynh học sinh, chuẩn bị phương án tiếp nhận, bảo quản và tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm theo chương trình chung; thực hiện việc tổng hợp, báo cáo và ký xác nhận theo những nguyên tắc thực hiện được quy định tại Kế hoạch, là đầu mối phân phối, điều chuyển bổ sung Mũ bảo hiểm theo số liệu học sinh lớp Một thực tế giữa các trường thuộc phạm vi quản lý.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm trưởng Ban ATGT cấp Quận/Huyện:

+ Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban ATGT cấp huyện có liên quan tham gia thực hiện chương trình trên địa bàn;

+ Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận và trao tặng mũ tại địa phương; phân công đồng chí lãnh đạo xã, phường, thị trấn tham dự và trao tặng Mũ tại trường tiểu học thuộc địa bàn quản lý.

c) Ban An toàn giao thông:

+ Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương của tỉnh, thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện và phối hợp cùng Ban chỉ đạo Chương trình trong việc triển khai Kế hoạch tại địa phương khi có đề nghị.

+ Có kế hoạch giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, đánh giá kết quả thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh, thành phố, nội dung đánh giá bao gồm: tỷ lệ học sinh lớp Một được nhận mũ bảo hiểm; tỷ lệ học sinh lớp Một đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.

+ Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình của tỉnh thường xuyên đưa tin về chương trình; tăng cường thời lượng tuyên truyền những quy định của pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đặc biệt việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai về Kế hoạch cho Ban ATGT cấp Quận, huyện; Tổ chức hoạt động trọng tâm phát động và triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm tại Lễ khai giảng của một trường có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, thành phố.

8. Công ty Honda Việt Nam

- Phân công Lãnh đạo Công ty tham gia Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình.

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT, các địa phương và các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả mọi nội dung của Kế hoạch.

- Cung cấp Mũ bảo hiểm, đảm bảo 100% học sinh bước vào lớp Một trên phạm vi toàn quốc được nhận mũ. Bảo đảm chất lượng Mũ bảo hiểm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm vận chuyển Mũ bảo hiểm tới tận các điểm trường theo danh sách Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT cung cấp.

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí sản xuất, vận chuyển Mũ bảo hiểm, kinh phí triển khai các hoạt động truyền thông về Chương trình.

- Chỉ đạo các đại lý được ủy quyền của Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng các địa phương, các cơ quan liên quan và các trường Tiểu học trên cung địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình. Nhiệm vụ cụ thể do Công ty Honda Việt Nam xác định và phân công.

- Phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bàn bạc và triển khai Phương án điều chuyển, bổ sung Mũ bảo hiểm sau khi đã có số liệu điều chỉnh theo thực tế.

9. Báo Giao thông

Là cơ quan báo chí thường trực của Ủy ban ATGT Quốc gia trong công tác truyền thông về các hoạt động của Chương trình.

Trên đây là nội dung Kế hoạch “Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018” với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, xin liên hệ:

- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; địa chỉ: số 80B, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Sđt: 024.3.9429882 hoặc 0981759328 Fax- 024.3.8223592; Email: mubaohiem@honda.com.vn.

- Các văn bản, mẫu biểu, thông tin liên quan được đăng trên website: www.antoangiaothong.gov.vn hoặc www.honda.com.vn./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg - CT UBATGTQG (để b/c);
- Phó Chủ tịch nước- Chủ tịch HĐ Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBATGTQG;
- Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội;
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐ,TB&XH, Y tế, TT&TT, GTVT;
- Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Ban ATGT tỉnh, tp. trực thuộc TW;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Công ty Honda Việt Nam;
- Báo Giao thông (để t/h);
- Lưu: VT, Dũng (5b), Lan Anh (5b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Nguyễn Văn Thể

 

PHỤ LỤC 1:

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)

a) Bước 1: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê số lượng trẻ em đủ tuổi bước vào lớp Một năm học 2018 - 2019 của từng địa phương cấp huyện và tổng số của cả tỉnh, thành phố; tổng hợp và gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia thông qua Ban ATGT tỉnh, thành phố trước ngày 15/5/2018. (theo Mẫu số 01 đính kèm Kế hoạch này)

b) Bước 2: Lập danh sách chi tiết các trường tiểu học, địa chỉ trường, thông tin hiệu trưởng nhà trường (họ và tên, số điện thoại, số chứng minh thư nhân dân), số lượng học sinh lớp Một theo chỉ tiêu tuyển sinh hoặc số lượng tuyển sinh thực tế của từng trường năm học 2018 - 2019; thông tin về địa chỉ xã, phường mà trường trực thuộc, bao gồm: địa chỉ Ủy ban nhân dân xã, phường; thông tin cá nhân của đồng chí Chủ tịch UBND phường, xã (họ, tên và số điện thoại), số liệu trẻ em đủ tuổi bước vào lớp Một thuộc địa bàn xã, phường. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia trước ngày 20/6/2018 (theo mẫu 03 của Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành kèm theo Kế hoạch này).

Đối với những trường có nhiều điểm trường, chỉ lấy thông tin điểm trường chính. Đề nghị các trường cung cấp thông tin bằng bản mềm theo Mẫu số 02 (ban hành kèm theo Kế hoạch này) và gửi về địa chỉ email: mubaohiem@honda.com.vn trước ngày 20/6/2018.

c) Bước 3:

- Công ty Honda Việt Nam vận chuyển và bàn giao mũ bảo hiểm đến từng trường theo thông tin được tổng hợp tại “Bước 2”. Thời gian bàn giao mũ trong tháng 8 năm 2018.

- Đối với những trường Tiểu học trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở và có nhiều điểm trường, Mũ bảo hiểm dành tặng học sinh của trường sẽ được chuyển về địa điểm trường chính; hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến các điểm trường.

- Đối với các trường hoặc xã chưa có đường bộ hoặc không đủ điều kiện để Công ty Honda có thể vận chuyển Mũ bảo hiểm đến tận nơi, đề nghị Ban ATGT Huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận và bàn giao Mũ cho các trường.

d) Bước 4: Tổ chức tiếp nhận, trao tặng Mũ bảo hiểm tại trường

- Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm tiếp nhận, ký nhận Mũ bảo hiểm, có phương án bảo quản Mũ và chỉ đạo tổ chức phát Mũ bảo hiểm đảm bảo đầy đủ số lượng, đúng đối tượng cho học sinh lớp Một của trường năm học 2018-2019.

- Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc tiếp nhận tổ chức trao Mũ bảo hiểm tại các trường Tiểu học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tham dự trao mũ tại buổi lễ khai giảng. Chỉ đạo công tác tuyên truyền về chương trình tại những khu vực đông dân cư trên địa bàn.

- Các trường tổ chức tuyên truyền về Chương trình và những thông điệp truyền thông của Chương trình trong tháng 9/2018.

- Tổ chức trao tặng MBH và phát động tháng “An toàn giao thông cho trẻ em đến trường” tại Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

đ) Bước 5: Nhà trường lập danh sách chi tiết số lượng học sinh được nhận mũ, có chữ ký xác nhận (hoặc dấu hiệu xác nhận) và thông tin của phụ huynh của học sinh thuộc đối tượng được nhận mũ, tổ chức ghi hình (video hoặc chụp ảnh) buổi lễ trao Mũ của trường; Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố tổng hợp và báo cáo về Ủy ban ATGT Quốc gia trước tháng 11 năm 2018 đồng thời gửi bản mềm (file mềm) về địa chỉ email: mubaohiem@honda.com.vn.

e) Bước 6: Các trường lập báo cáo số liệu điều chỉnh số lượng học sinh lớp Một thực tế của trường sau khai giảng. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Trường hợp số Mũ đăng ký thấp hơn số lượng thực tế sẽ được cấp bổ sung.

- Trường hợp số lượng Mũ đăng ký cao hơn số lượng thực tế phải hoàn trả lại để phục vụ công tác điều chuyển, bổ sung khác; tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích khác.

f) Bước 7:

- Phòng Giáo dục Quận/ Huyện căn cứ vào số lượng đăng ký nhận Mũ và số lượng học sinh lớp Một của từng trường (sau khai giảng) trên địa bàn để thực hiện việc điều chuyển Mũ bảo hiểm giữa các trường.

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Công ty Honda và các đại lý Ủy quyền của Honda tại các địa phương chịu trách nhiệm đề ra phương án điều chuyển, bổ sung tiếp theo.

 

PHỤ LỤC 2:

NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT
(Kèm theo Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)

Stt

Nội dung

Cơ quan thực hiện/ Cơ quan phối hợp

Thời gian

1.

Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai chương trình

UBATGTQG/ Bộ GD&ĐT/ Cty Honda Việt Nam

T5/2018

2.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện, triển khai chương trình.

UBATGTQG/ Bộ GD&ĐT/ HVN và các cơ quan liên quan

T5/2018

3.

Sản xuất những sản phẩm truyền thông cho chương trình; những hoạt động đồng hành cùng chương trình

UBATGTQG, HONDA VN, Các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương.

T5-T9/2018

4.

Gặp gỡ báo chí công bố chương trình; ký chương trình hợp tác giữa Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBATGTQG/ Bộ GD&ĐT/ Cty Honda Việt Nam

T5/2018

5.

Thống kê số lượng trẻ em bước vào lớp Một hoặc kế của toàn quốc năm học 2018-2019.

Ghi chú:

Số liệu này đảm bảo cho Công ty Honda Việt Nam lập kế hoạch sản xuất MBH.

Bộ GD&ĐT/ Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

T5/2018

6.

Sản xuất Mũ bảo hiểm

Công ty Honda Việt Nam

T5-T8/2018

7.

Tổng hợp, thống kê, lập danh sách chi tiết: thông tin và địa chỉ các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc; số học sinh thực tế được tuyển sinh vào lớp Một của từng trường; thông tin của Hiệu trưởng nhà trường; thông tin địa chỉ cấp xã phường, đồng chí chủ tịch UBND cấp xã, phường có trường Tiểu học đóng trên địa bàn; số lượng trẻ em đủ tuổi bước vào lớp Một của xã, phường.

Ghi chú:

Công ty Honda sẽ căn cứ những thông tin tại Danh sách này để tiến hành vận chuyển và bàn giao MBH cho từng trường.

Ban ATGT, Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND xã, phường; các trường Tiểu học trên toàn quốc.

T6 - T7/2018

8.

Tổ chức khảo sát, đánh giá, kiểm tra Kế hoạch tiếp nhận và triển khai Chương trình của các địa phương.

UBATGTQG/ Honda VN/ Ban ATGT tỉnh, thành phố.

T4-T5/2018

9.

Họp công bố thông tin chính thức về số liệu và thông báo quá trình triển khai các hoạt động tổ chức Trao tặng Mũ bảo hiểm.

UBATGTQG, Honda VN, Các cơ quan thông tấn báo chí.

T8/2018

10.

Vận chuyển và bàn giao mũ bảo hiểm.

Ghi chú:

- MBH sẽ được Công ty HONDA Việt Nam vận chuyển và bàn giao tại tận các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc.

- Hiệu trưởng trường Tiểu học chịu trách nhiệm tiếp nhận và ký xác nhận nhận MBH.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo quản MBH.

Honda Việt Nam, UBND cấp Quận, Huyện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc

T8/2018

11.

- Tổ chức sự kiện “Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 và Lễ trao tặng MBH Honda” tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (ưu tiên các trường có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước).

- Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn một điểm trường điểm để tổ chức phát động với quy mô cấp tỉnh.

- Thống nhất trao tặng MBH tại Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại tất cả các trường Tiểu học trên phạm vi Toàn quốc.

Yêu cầu:

- Trang trí và tổ chức tuyên truyền về chương trình cũng như quy định bắt buộc đội MBH cho trẻ em tại tất cả các trường thuộc phạm vi của Chương trình.

- Phụ huynh của học sinh được nhận mũ phải ký xác nhận hoặc có dấu hiệu xác nhận.

UBATGTQG, Bộ GD&ĐT, Ban ATGT thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

T9/2018

12.

Điều chỉnh, bổ sung theo số lượng theo số liệu học sinh thực tế của từng trường. (Sau Lễ khai giảng).

Ban ATGT tỉnh, thành phố/ Công ty HONDA Việt Nam

T9, T10/2018

13.

Các hoạt động tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch triển khai năm cho năm học 2019 - 2020.

UBATGTQG, Bộ GD&ĐT, HONDA VN, các bộ, ngành liên quan, Ban ATGT các địa phương

T11/2018

 

Mẫu 01: PHIẾU ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM LẦN 1 CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ”

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Công ty Honda Việt Nam.

1. Thông tin chung:

Ban An toàn giao thông tỉnh/ thành phố: ……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đại diện: …………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………….

2. Số lượng học sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Stt

Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố

Số lượng xã/ phường của Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố

Số trường Tiểu học trên địa bàn Quận/ Huyện/ Thị Xã/ thành phố

Số lượng trẻ em vào lớp Một năm học 2018-2019 của Quận/ Huyện

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Đề nghị gửi bản mềm về địa chỉ mail: mubaohiem@.honda.com.vn

2. Đề nghị Ban ATGT tỉnh/ thành phố ký và đóng dấu xác nhận thông tin trên và gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda trước ngày 25/4/2018.

* Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Ms. Nguyễn Thị Tuyết - Chuyên viên chính phòng Đối ngoại - công ty Honda Việt Nam. Điện thoại: 0947.217.032 Email: prd_nt_tuyet2@honda.com.vn

- Ms. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phòng Đối ngoại - Công ty Honda Việt Nam; sđt: 0915298253.

3. Xác nhận và đóng dấu

Người lập biểu

Xác nhận của Sở GD&ĐT

Ban ATGT tỉnh

(Ký tên)

(Ký và đóng dấu)

(Ký và đóng dấu)

Họ tên:

Họ và tên:

Họ và tên:

Chức vụ:

Chức vụ:

Chức vụ

Ngày/tháng/năm:

Ngày/tháng/năm:

Ngày/tháng/năm:

4. Xác nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam (phần này sẽ được xác nhận sau khi nhận được báo cáo của địa phương)

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Công ty Honda Việt Nam

(Ký và đóng dấu)

(Ký và đóng dấu)

Họ và tên:

Họ và tên:

Chức vụ:

Chức vụ:

Ngày/tháng:

Ngày/ tháng:

 

Mẫu 02: PHIẾU ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM LẦN 2 CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ”

(Mẫu dành cho nhà trường)

1. Thông tin về trường học

Tên: ............................................................................................................................

Địa chỉ của điểm trường chính (nhận mũ): .....................................................................

2. Thông tin Hiệu trưởng nhà trường:

Họ và tên: ...................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................................

Số CMTND: ................................................................................................................

Email: .........................................................................................................................

3. Thông tin về xã/phường:

Xã/phường: ................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................................

4. Thông tin về đồng chí Chủ tịch UBND xã/ phường:

Họ và tên: ...................................................................................................................

Số CMTND: ................................................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................................

Email: .........................................................................................................................

5. Số lượng tuyển sinh thực tế hoặc Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh lớp Một năm học 2018-2019 của trường:   

6. Số lượng trẻ em đủ tuổi bước vào lớp Một năm học 2018 - 2019 có hộ khẩu trên địa bàn Xã/ phường:      

GHI CHÚ:

- Đề nghị các trường tiểu học tổng hợp thông tin và chỉ gửi bản mềm về địa chỉ mail: mubaohiem@honda.com.vn trước ngày 10/6/2018.

 

Mẫu 03: PHIẾU ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM LẦN 2 CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ”

(Phiếu dành cho Ban ATGT tỉnh, thành phố)

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Công ty Honda Việt Nam.

I. THÔNG TIN CHUNG

Ban An toàn giao thông tỉnh/ thành phố: .......................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Họ và tên người đại diện: ............................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................................

II. THỐNG KÊ TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

1. Quận/Huyện/Thị Xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………

Stt

Xã/phường

Trường Tiểu học trên địa bàn Xã/ phường

 

Tên xã/ phường

Thông tin đ/c Chủ tịch UBND xã/ phường (họ và tên, số CMTND, Số điện thoại liên lạc

Số lượng trẻ em đủ tuổi vào lớp Một của Xã/phường

Tên trường

Địa chỉ

Thông tin Hiệu trưởng (Họ và tên, Số CMTND, Email, Điện thoại di động)

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp Một của trường hoặc số lượng thực tế tuyển sinh của trường.

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

2. Quận/Huyện/Thị Xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………..

Stt

Trường Tiểu học trên địa bàn Xã/ phường

 

Tên xã

Thông tin đ/c Chủ tịch UBND xã/ phường (họ và tên, số CMTND, Số điện thoại liên lạc

Số lượng trẻ em đủ tuổi vào lớp Một của Xã/phường

Tên trường

Địa chỉ

Thông tin Hiệu trưởng (Họ và tên, Số CMTND, Email, Điện thoại di động)

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp Một của trường hoặc số lượng thực tế tuyển sinh của trường.

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

3. Quận/ Huyện/ Thị Xã/ Thành phố: ……………………………………………..…………

4. Quận/ Huyện/ Thị Xã/ Thành phố: ……………………………………………..…………

5.

6.

III. THỐNG KÊ TOÀN TỈNH

Stt

Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố

Số lượng xã/ phường của Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố

Số trường Tiểu học trên địa bàn Quận/ Huyện/ Thị Xã/ thành phố

Số lượng trẻ em vào lớp Một năm học 2018-2019 của Quận/ Huyện

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

IV. Nguyên tắc thực hiện:

1. Đề nghị gửi bản mềm về địa chỉ mail: mubaohiem@honda.com.vn

2. Đề nghị Ban ATGT tỉnh/ thành phố ký và đóng dấu xác nhận thông tin trên và gửi về Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda trước ngày 20/6/2018.

* Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Ms. Nguyễn Thị Tuyết - Chuyên viên chính phòng Đối ngoại - công ty Honda Việt Nam. Điện thoại: 0947.217.032 Email: prd_nt_tuyet2@honda.com.vn

- Ms. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phòng Đối ngoại - Công ty Honda Việt Nam; Điện thoại: 0915298253.

3. Xác nhận và đóng dấu

Người lập biểu

Xác nhận của Sở GD&ĐT

Ban ATGT tỉnh

(Ký tên)

(Ký và đóng dấu)

(Ký và đóng dấu)

Họ tên:

Họ và tên:

Họ và tên:

Chức vụ:

Chức vụ:

Chức vụ

Ngày/tháng/năm:

Ngày/tháng/năm:

Ngày/tháng/năm:

4. Xác nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam (phần này sẽ được xác nhận sau khi nhận được báo cáo của địa phương)

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Công ty Honda Việt Nam

(Ký và đóng dấu)

(Ký và đóng dấu)

Họ và tên:

Họ và tên:

Chức vụ:

Chức vụ:

Ngày/tháng:

Ngày/ tháng:

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu163/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực04/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch 163/KH-UBATGTQG 2018 Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 163/KH-UBATGTQG 2018 Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu163/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýNguyễn Văn Thể
        Ngày ban hành04/05/2018
        Ngày hiệu lực04/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 163/KH-UBATGTQG 2018 Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 163/KH-UBATGTQG 2018 Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em

           • 04/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực