Văn bản khác 163/KH-UBND

Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 163/KH-UBND 2019 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng an toàn giao thông đường Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/KH-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 45-KL/TW NGÀY 01/02/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Phấn đấu hàng năm kiềm chế, làm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; phòng, chống ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

5. Triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngành, đơn vị. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

6. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

7. Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy theo từng năm đồng bộ với giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề của năm đó; trước mắt, thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy”.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và phòng, chống ùn tắc giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

2. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan quản lý cấp trên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và giảm ùn tắc giao thông. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới; quy định rõ trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền và cá nhân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nội dung và hình thức phù hợp để Nhân dân hiểu, nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

5. Nâng cao năng lực vận tải hành khách và hàng hóa; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng nội thị, vận tải hành khách kết nối thành phố Lào Cai với trung tâm các huyện, xã, khu công nghiệp. Tăng cường quản lý đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe. Phối hợp kết nối, chia sẻ, khai thác có hiệu quả công tác quản lý hoạt động vận tải bằng thiết bị giám sát hành trình. Nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy.

6. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ với quy hoạch phát triển giao thông vận tải; tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức giao thông đường bộ hợp lý, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận tải; khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm kết cấu, trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các địa phương, sở, ban, ngành.

8. Đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giao thông, vận tải; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

9. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

10. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, khắc phục tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông trên một số tuyến đường thuộc thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, Quốc lộ 4D đoạn Sa Pa - Lào Cai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và phòng, chống ùn tắc giao thông.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền phù hợp với thị hiếu, đảm bảo tính nghệ thuật, văn hóa, truyền tải được nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh, thanh thiếu nhi trong trường học.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các lực lượng thực thi tại cơ sở; xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập cứu hộ giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, động viên để khuyến khích cá nhân, tổ chức tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phê phán mạnh mẽ đối với những hành vi không chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Đầu mối rà soát, tổng hợp, đề xuất xử lý các điểm đen có nguy cơ cao mất an toàn trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn, tạm ngừng khai thác những công trình không đảm bảo an toàn, tổ chức tốt công tác bảo đảm giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

- Nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình kết ni dữ liệu hệ thống cân tải trọng của các đơn vị sản xuất, kinh doanh (Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam...) với các cơ quan chức năng của tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông qua các chương trình phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp.

- Đôn đốc các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/07/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Hằng năm, Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp dự toán của các cơ quan liên quan, lập dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh gửi cơ quan tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh góp ý sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm:

+ Kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện tại nguồn hàng, các bến bãi, kho hàng, các tuyến đường, cầu xung yếu; đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất ký cam kết về xếp hàng lên xe đúng quy định. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các cam kết về xếp hàng và vận chuyển, sử dụng xe có kích thước thùng hàng của xe ô tô tải tự đổ đúng quy định...

+ Kiểm tra điều kiện về kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, đảm bảo ATGT trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác; đình chỉ hoạt động của các bến thủy nội địa, các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định.

+ Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao; hoàn thiện hồ sơ vi phạm công trình đường bộ, lấn, chiếm và sử dụng trái phép đất của đường bộ gửi UBND cấp huyện đề nghị cưỡng chế để giải tỏa.

- Nâng cao năng lực quản lý, khai thác vận tải:

+ Kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa;

+ Rà soát, đề xuất xây dựng các vị trí đón trả khách cho xe ô tô kinh doanh vận tải và các bãi đỗ xe tĩnh tại các huyện đông khách du lịch như Sa Pa, Bắc Hà, Thành phố Lào Cai;

+ Hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ; hệ thống điều khiển giao thông và giao thông thông minh.

- Phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

- Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn đường sắt:

+ Tham mưu, triển khai thực hiện để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025, giảm tối thiểu 30% lối đi tự mở vào năm 2021. Làm gờ, gồ giảm tốc và biển cảnh báo từ đường phụ ra đường chính và tại giao cắt giữa đường địa phương và đường sắt.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020.

- Bảo đảm trật tự an toàn đường thủy nội địa:

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Lào Cai cùng các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn giao thông và thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy; thanh thải các chướng ngại vật, công trình ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm để giảm thiểu ùn ứ, ách tắc giao thông: Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Sa Pa, Đường tỉnh 151 đoạn qua Thị trấn Tằng Loỏng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu ùn ứ, ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4D đoạn Sa Pa - Lào Cai; thường xuyên theo dõi tình hình an toàn giao thông trên tuyến để tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp giảm thiểu ách tắc giao thông.

- Tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tăng cường xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên quốc lộ, đường tỉnh; đặc biệt là bổ sung hệ thống báo hiệu, hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo, dốc nguy hiểm (Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa, Quốc lộ 279, Quốc lộ 4 đoạn Mường Khương - Si Ma Cai, Đường tỉnh 151 đoạn qua Thị trấn Tằng Loỏng, Đường tỉnh 153 đoạn Bắc Ngầm - Bắc Hà...).

- Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu khi thi hành công vụ.

3. Công an tỉnh

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là tuần tra lưu động; ứng dụng khoa học công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức được giao quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông: Vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên; vi phạm quy định giao thông vận tải đường thủy nội địa,...

- Tăng cường phối hợp, trao đi với Sở GTVT-XD và UBND các huyện, thành phố về các thông tin phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cải tạo điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT-XD và UBND các huyện, thành phố trong kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ.

- Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ chế thông tin phối hợp giữa các lực lượng thuộc công an tỉnh và các lực lượng thuộc cơ quan khác để kịp thời xử lý, giải tỏa các điểm ùn ứ, ách tắc giao thông thuộc địa bàn thành phố Lào Cai, Thị trấn Sa Pa và Quốc lộ 4D đoạn Sa Pa - Lào Cai.

- Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn; thường xuyên diễn tập cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, nhất là các vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D đoạn Sa Pa - Lào Cai và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

- Kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

- Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng hóa giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm của đơn vị sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dẫn đến hậu quả về sinh mạng và sức khoẻ của nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông.

4. Sở Y tế

- Tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông cho hệ thống cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa các huyện; đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân bị tai nạn trong thời gian nhanh nhất sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu cấp cứu.

- Nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế cấp xã, phường, thôn, bản; xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông; hướng dẫn trang bị bộ dụng cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông.

- Tập huấn, phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

- Tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo các bệnh viện xét nghiệm nồng độ cồn, các chất kích thích thần kinh bị cấm trong máu của người tai nạn giao thông, chuyển kết quả xét nghiệm cho Công an thành phố, các huyện để làm căn cứ xem xét, xác định hành vi vi phạm.

- Báo cáo thống kê các số liệu: Số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông đã được cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế các cấp; số liệu xét nghiệm nồng độ cồn tại các bệnh viện, các cơ sở y tế.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục an toàn giao thông cho giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thc tự giác chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

- Chỉ đạo các trường học yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông bằng xe cơ giới hai bánh; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; đưa tiêu chí chấp hành luật lệ an toàn giao thông và tiêu chí đánh giá hạnh kiểm của học sinh.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình một số cơ sở giáo dục tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

- Triển khai bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến các trường học trên địa bàn.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thường xuyên cập nhật và đăng tải nội dung Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành về trật tự an toàn giao thông của Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh; Đăng tải các thông tin liên quan lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cng thông tin đối ngoại của tỉnh Lào Cai.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền lưu động đến các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đưng thủy nội địa thông qua nhiều hình thức khác nhau (phát thông điệp, biểu diễn văn nghệ, thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ...).

- Tuyên truyền, biểu dương các gương tốt người tốt, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phê bình nhng hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông để quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động biết, chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các khu vực sông, suối biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy; xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt là phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, phương tiện chở quá tải trọng, chở quá số người cho phép, người điều khiển không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp kiểm tra liên ngành để định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên khu vực sông, suối biên giới; nghiên cứu xây dựng Phương án quản lý phương tiện vận tải thủy trên  khu vực sông, suối biên giới.

9. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tham mưu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải hành khách công cộng.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về huy động, quản lý và sử dụng kinh phí trong và ngoài ngân sách cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, chế độ cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối các nguồn vốn để bố trí cho công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt theo Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

- Chủ động hướng dẫn các cơ quan chức năng ở địa phương xây dựng kế hoạch ngân sách bảo đảm TTATGT địa phương hàng năm.

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo TTATGT, thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo TTATGT của các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, cơ quan Công an trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

10. Sở Tư pháp

- Tham gia ý kiến vào kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT khi phương tiện được sử dụng trong hành vi vi phạm TTATGT được các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ ghi nhận và phát hiện.

11. Sở Công thương, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai

Kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy... giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phân bổ nguồn đầu tư trung, dài hạn, các nguồn dự phòng và hỗ trợ khẩn cấp từ ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh và các mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

13. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường địa phương quản lý nhất là các tuyến nội thị, địa bàn nông thôn; tăng cường, bố trí lực lượng khác ngoài Cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Lễ, Tết; xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng; rà soát, lắp đặt đầy đủ biển báo giao thông trên các tuyến đường nông thôn đấu nối với đường tỉnh, quốc lộ.

- Thực hiện quyết liệt trong việc lập lại trật tự, kỷ cương đối với giao thông đô thị; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý theo quy định đối với mọi trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trông giữ xe trái phép; lập lại trật tự trong quản lý lòng đường, vỉa hè; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động đường thông, hè thoáng đến cấp phường.

- Tăng cường biện pháp cảnh giới an toàn giao thông điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ và huy động Nhân dân tham gia phù hợp với quy định pháp luật (đối với lối đi dân sinh); làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn, bao gồm cả lối đi dân sinh; cương quyết không để phát sinh thêm lối mở dân sinh trái phép qua đường sắt, gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối người đứng đầu cấp xã nếu phát sinh thêm lối mở trái phép. Tổ chức cảnh giới có người gác tại các lối đi dân sinh qua đường sắt có mật độ phương tiện, người tham gia giao thông cao.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bám sát chủ đề an toàn giao thông theo từng năm; tuyên truyền theo chuyên đề an toàn giao thông cho người đi mô tô xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông trong cộng đồng dân cư.

- Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ.

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ tốt các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn đối với vận tải hành khách trên tuyến đường thủy thuộc địa bàn xã do thiếu kiểm tra, quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc dỡ bỏ, giải tỏa các công trình, phương tiện nuôi trồng, khai thác cát, sỏi trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Nghiên cứu phương án thực hiện công tác duy tu, bảo trì đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy trong địa phương.

- Nghiên cứu thành lập Đội cứu hộ giao thông đường thủy (tại các khu vực lòng hồ thủy điện) với thành phần tham gia là gia đình có phương tiện thủy, người dân biết bơi sinh sống trong khu vực; được tập huấn về kỹ năng cứu hộ và kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy, được trang bị công cụ cứu hộ và hỗ trợ kinh phí hoạt động.

- Quy định cụ thể việc nuôi thủy sản và các hoạt động khác trên hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt, trật tự, an toàn và bảo vệ môi trường.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ 6 tháng các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Giao thông vận tải - Xây dựng). Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổng hợp kết quả thực hiện của tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban ATGT quốc gia và Chính phủ theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ ch
huy quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban An toàn Giao thông tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Chi Quản lý Thị trường Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH
1, BBT, QLĐT3,5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu163/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 163/KH-UBND 2019 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng an toàn giao thông đường Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 163/KH-UBND 2019 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng an toàn giao thông đường Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu163/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 163/KH-UBND 2019 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng an toàn giao thông đường Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 163/KH-UBND 2019 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng an toàn giao thông đường Lào Cai

           • 19/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực