Văn bản khác 164/KH-UBND

Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-HĐND về Phương án xử lý quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 164/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-HĐND xử lý quỹ nhà ở cũ Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/KH-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 97/NQ-HĐND NGÀY 21/9/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ QUỸ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Phương án xử lý quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên (NQ97/);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 128/TTR-SXD ngày 06/10/2017), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Cụ thể hóa Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Phương án xử lý quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đề ra tiến độ thực hiện xử lý từng căn nhà và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị đang quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, các đơn vị liên quan. Đồng thời là cơ sở để HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và đúng quy định pháp luật.

- Đảm bảo thực hiện thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, sự phân giao trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Việc thực hiện các chính sách về nhà ở cho các hộ đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng điều kiện và đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

II. NỘI DUNG:

1. Nhóm nhà các hộ đang sử dụng nhưng không chấp hành pháp luật (3 căn)

1.1. Nhà hẻm 12/6 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Thu hồi bán đấu giá nếu hộ ông Võ Sỏ không mua theo giá thị trường.

Tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng bàn giao hồ sơ nhà cho UBND thành phố Tuy Hòa quản lý, tổ chức vận động nếu không được thì thực hiện cưỡng chế theo quy định và thu hồi nhà giao Sở Tài chính thực hiện bán đấu giá.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

1.2. Nhà số 7/8 Lương Tấn Thịnh, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Thu hồi bán đấu giá

Tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng bàn giao hồ sơ nhà cho UBND thành phố Tuy Hòa quản lý, tổ chức vận động nếu không được thì thực hiện cưỡng chế theo quy định và thu hồi nhà giao Sở Tài chính thực hiện bán đấu giá.

Thời gian hoàn thành: Trước Quý I/2019.

1.3. Nhà 201 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Thu hồi bán đấu giá.

Tổ chức thực hiện: Căn cứ Quyết định giám đốc thẩm số: 37/HS-GĐT ngày 27/4/1994 của Tòa án nhân dân Tối cao (Bản án chung thẩm) Giao UBND thành phố Tuy Hòa quản lý căn nhà 201 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, tổ chức vận động, thực hiện cưỡng chế theo quy định và thu hồi nhà giao Sở Tài chính bán đấu giá.

Thời gian hoàn thành: Trước Quý II/2019.

2. Nhóm nhà đang có tranh chấp (2 căn)

2.1. Nhà 57 Lê Thánh Tôn, Phường 1, thành phố Tuy Hòa:

Phương án xử lý: Giao UBND tỉnh quản lý theo quy định, sau khi kết thúc vụ án.

Tổ chức thực hiện: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh để sớm xét xử, kết thúc vụ án tranh chấp theo tinh thần không hồi tố.

2.2. Nhà 18 Lê Thánh Tôn, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Thu hồi bán đấu giá.

Tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng bàn giao hồ sơ nhà cho UBND thành phố Tuy Hòa quản lý, thực hiện thu hồi bán đấu giá, hỗ trợ di dời và thực hiện chính sách về đất ở đối với hộ bà Võ Thị Tuyết Mai.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018.

3. Nhóm nhà đang xác lập quyền sở hữu nhà nước (2 căn)

3.1. Căn nhà tại Khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa

Phương án xử lý: Bán cho hộ ông Lê Đình Khôi theo giá thị trường.

Tổ chức thực hiện: Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND huyện Tây Hòa hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước và tổ chức thực hiện bán cho hộ ông Lê Đình Khôi theo giá thị trường, có xem xét yếu tố miễn giảm (nếu có) theo quy định.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018.

3.2. Nhà 473 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Bán đấu giá.

Tổ chức thực hiện: Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Tuy Hòa hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước và tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018.

4. Nhóm nhà trúng quy hoạch (04 căn)

4.1. Nhà 13 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Thu hồi thực hiện quản lý theo quy hoạch và thực hiện chính sách về nhà ở (nếu có) theo quy định hiện hành đối với hộ ông Bảo Thuận đang tạm ở.

Tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng bàn giao hồ sơ nhà cho UBND thành phố Tuy Hòa quản lý để triển khai thực hiện quy hoạch. Trong thời gian chờ triển khai thực hiện quy hoạch, tạm thời để hộ ông Bảo Thuận sử dụng để ở, đồng thời tiếp tục vận động, thông tin công khai để ông Bảo Thuận biết rằng: “Căn nhà này thuộc diện Nhà nước trực tiếp quản lý và hộ ông Bảo Thuận đang tạm sử dụng để ở”.

Thời gian thực hiện hoàn thành chính sách về nhà ở (nếu có) cho hộ ông Bảo Thuận: Trong năm 2018.

4.2. Nhà 15 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Thu hồi thực hiện quản lý theo quy hoạch và chính sách về nhà ở (nếu có) theo quy định hiện hành đối với những hộ đang ở.

Tổ chức thực hiện: UBND thành phố Tuy Hòa tiếp tục quản lý. Trong thời gian chờ triển khai thực hiện quy hoạch, xem xét tiếp tục bố trí cho các cá nhân, hộ gia đình đang thuê để ở (nếu xét thấy căn nhà còn an toàn cho người sử dụng).

Thời gian thực hiện hoàn thành chính sách về nhà ở (nếu có) cho các hộ đang thuê: Trong năm 2018.

4.3. Nhà 17 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Thu hồi thực hiện quy hoạch, không cho các hộ ở trong các ngôi nhà này để đảm bảo an toàn.

Tổ chức thực hiện: UBND thành phố Tuy Hòa tiếp tục quản lý. Trong thời gian chờ triển khai thực hiện quy hoạch, khẩn trương vận động những người đang ở tạm trong căn nhà này di dời, nếu không thì thực hiện cưỡng chế; đồng thời xem xét chính sách về nhà ở (nếu có) theo quy định hiện hành đối với những hộ đang ở tạm.

Thời gian thực hiện hoàn thành chính sách về nhà ở (nếu có) và di dời các hộ đang tạm ở: Trước Quý I/2018.

4.4. Nhà 264 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa

Phương án xử lý: Thu hồi triển khai thực hiện quy hoạch, không cho các hộ ở trong các ngôi nhà này để đảm bảo an toàn.

Tổ chức thực hiện: UBND thành phố Tuy Hòa tiếp tục quản lý. Trong thời gian chờ triển khai thực hiện quy hoạch, khẩn trương vận động những người đang ở tạm trong căn nhà này di dời, nếu không thì thực hiện cưỡng chế; đồng thời xem xét chính sách về nhà ở (nếu có) theo quy định hiện hành đối với những hộ đang ở tạm.

Thời gian thực hiện hoàn thành chính sách về nhà ở (nếu có) và di dời các hộ đang tạm ở: Quý I/2018.

5. Nhóm nhà đang cho các hộ gia đình thuê (07 căn)

Gồm có 07 nhà hiện đang bố trí ký Hợp đồng cho 12 hộ thuê; thời hạn thuê đến ngày 31/12/2017. Cụ thể:

- Nhà 98 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (02 hộ đang thuê).

- Nhà 236 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa (02 hộ đang thuê).

- Nhà 256 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa (03 hộ đang thuê).

- Nhà 47 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (02 hộ đang thuê).

- Nhà 47B Trần Quý Cáp, Phường 3, thành phố Tuy Hòa (01 hộ đang thuê).

- Nhà 85 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (01 cá nhân đang thuê).

- Nhà 83 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (01 cá nhân đang thuê).

Phương án xử lý: Thu hồi bán đấu giá, hỗ trợ di dời và thực hiện chính sách về nhà ở nếu có theo quy định hiện hành.

Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tuy Hòa và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát cụ thể đối tượng đã được Nhà nước cấp đất hoặc đã có nhà ở để triển khai thực hiện chính sách về nhà ở trước khi thu hồi bán đấu giá. Lưu ý: Riêng đối tượng và điều kiện được hỗ trợ về đất ở thực hiện tương tự như đã thực hiện đối với căn nhà số 53-Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa. Thời gian hoàn thành: Trước Quý II/2018.

- Giao UBND thành phố Tuy Hòa chuẩn bị quỹ đất để tái định cư cho các hộ đang thuê. Thời gian hoàn thành: Trước Quý I/2018.

- Giao Sở Tài chính là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bán đấu giá. Thời gian hoàn thành: Trong năm 2018.

6. Nhóm nhà đang bố trí cho các đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng để làm trụ sở làm việc (08 căn)

- Nhà 64 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình-Sở Y tế).

- Nhà 72 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (Trung tâm Giám định y khoa-Sở Y Tế).

- Nhà 77 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (BQL các Dự án Nông nghiệp-Sở Nông nghiệp và PTNT).

- Nhà 54 Nguyễn Thái Học, Phường 5, thành phố Tuy Hòa (Trung tâm Công tác xã hội trẻ em -Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

- Nhà 183 Lê Thánh Tôn, Phường 3, thành phố Tuy Hòa (Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản-Sở Y tế).

- Nhà 193 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa (Trạm Chuyên khoa tâm thần-Sở Y tế).

- Nhà 93 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (Trạm Chuyên khoa lao-Sở Y tế).

- Nhà 35 Lê Thánh Tôn, Phưởng 1, thành phố Tuy Hòa (Trung tâm Quy hoạch và Chi cục giám định-Sở Xây dựng).

Phương án xử lý: Thu hồi bán đấu giá, sau khi di dời về trụ sở làm việc mới.

Tổ chức thực hiện: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Trụ sở liên cơ.

Thời gian hoàn thành: Quý III/2018.

7. Nhóm nhà đang bố trí cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê, tạm mượn để làm trụ sở làm việc (04 căn)

- Nhà 117 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (Công ty Cổ phần PYMAPHARCO. Thời gian thuê đến 31/12/2017).

- Nhà 65 Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tuy Hòa (đã thanh lý hợp đồng thuê).

- Nhà 38 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (Công ty VietJet tạm mượn đến 31/12/2017).

- Nhà 52 Trần Hưng đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa (Báo Nhân dân-Thời gian thuê đến 31/12/2031).

Phương án xử lý:

Thu hồi bán đấu giá (riêng đối với Nhà 52 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa thì tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng thuê nhà đến 31/12/2031).

Tổ chức thực hiện:

- Nhà 65 Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tuy Hòa (đã thanh lý hợp đồng thuê): Giao Sở Tài chính tổ chức bán đấu giá trong năm 2017.

- Nhà 117 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa: Giao Sở Xây dựng thực hiện thu hồi nhà và bàn giao cho Sở Tài chính để tổ chức thực hiện bán đấu giá trong Quý I/2018.

- Nhà 38 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa: Giao Sở Xây dựng thực hiện thu hồi nhà và bàn giao cho Sở Tài chính để tổ chức thực hiện bán đấu giá trong năm 2018.

- Nhà 52 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa: Tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng thuê nhà đến 31/12/2031.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện công tác xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước được chi trả từ tiền thu được của công tác xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội đồng bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước:

Sở Xây dựng-Cơ quan thường trực Hội đồng bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, giúp UBND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này và có báo cáo tình hình thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Các sở, ban ngành và UBND thành phố Tuy Hòa, UBND huyện Tây Hòa căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ cụ thể được giao trong Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án xử lý quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa và Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng-Cơ quan thường trực Hội đồng bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các Sở: XD,TC,TNMT,KHĐT;
- Cục Thuế tỉnh; Thanh tra tỉnh;
- UBND thành phố Tuy Hòa;
- UBND huyện Tây Hòa;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Hội đồng BNTSHNN;
- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐTXD, Đ, HgAKH

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu164/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 164/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-HĐND xử lý quỹ nhà ở cũ Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 164/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-HĐND xử lý quỹ nhà ở cũ Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu164/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 164/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-HĐND xử lý quỹ nhà ở cũ Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 164/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-HĐND xử lý quỹ nhà ở cũ Phú Yên

              • 17/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực