Văn bản khác 164/KH-UBND

Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2018 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 164/KH-UBND 2018 công tác thông tin đối ngoại Hòa Bình 2019 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU ngày 15/5/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình về quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2013 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020.

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương, con người, lịch sử văn hóa, các giá trị văn hóa của đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng trên thế giới. Thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhm; các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh để kêu gọi đầu tư ngoài tnh, nước ngoài về tỉnh Hòa Bình; tình hình thế giới, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, đặc biệt trong năm 2020 Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN đến với nhân dân trong tỉnh.

- Tạo chuyển biến về nhận thức để nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; thúc đẩy giao lưu hợp tác với nước ngoài về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, môi trường...; phát huy thế mạnh của tnh trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Là căn cứ để các Sở, Ban, ngành địa phương thực hiện tốt công tác quản lý thông tin đối ngoại và xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2019 - 2020.

II. Yêu cầu

- Các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Đảm bảo sự lãnh đạo, giám sát của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ và phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương, các Sở, ban, ngành trong công tác quán triệt, triển khai Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các văn bản chđạo, hướng dẫn liên quan về thông tin đối ngoại của trung ương và địa phương.

- Chđộng triển khai công tác thông tin, đối ngoại một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo từng nhiệm vụ trong năm.

- Đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bn về thông tin đối ngoại.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hoạt động thông tin đối ngoại bám sát Quy chế số 05-QC/TU ngày 15/5/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm, trong đó tập trung vào triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia; quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông hàng năm, quảng bá Hòa Bình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương; quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa...

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Phân công 01 đồng chí Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo và 01 đồng chí chuyên viên thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- Các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội phân công 01 lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị, địa phương.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh.

- Sở Ngoại vụ: Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại giao và nâng cao nhận thức về chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ làm công tác đối ngoại của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng chuyên trang tiếng Mường; Đề án nâng cấp chuyên trang Thông tin đối ngoại của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư; quảng bá hình ảnh về lịch sử, truyền thống, văn hóa, ẩm thực, du lịch, danh lam thắng cảnh của tnh thông qua các ấn phẩm đa ngôn ngữ như: Video, clip, phim tài liệu, sách, tờ rơi, sách ảnh, pano, áp phích, tranh cổ động, đĩa VCD, DVD...

5. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

5.1. Công tác tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền

- Hoạt động thông tin, đối ngoại:

+ Chtrương, đường lối, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn liên quan của trung ương và địa phương về công tác thông tin đối ngoại và những thành tựu đã đạt được trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của tnh Hòa Bình, cụ thể: Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới; Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đi ngoại với Campuchia đến năm 2020...

+ Hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, đời sống của bà con dân tộc thiểu số quê hương Hòa Bình các điểm, tour, tuyến du lịch, dịch vụ du lịch, liên kết các tỉnh trong khu vực để hình thành các tour, tuyến du lịch vùng; tiềm năng, thế mạnh hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp tỉnh; quan hệ đối ngoại của tỉnh.

+ Các văn bản pháp lý song phương về biên giới đất liền được ký kết Việt Nam - Lào - Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận, giải quyết các vấn đề tồn đọng cũng như lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa 3 nước.

- Hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế

+ Quán triệt, triển khai thực hiện các đường lối, ch trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề liên quan tới biển, đảo cụ thể: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 09/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; Nghị quyết số 38/NQ-CP , ngày 25/4/2017 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” trên địa bàn tỉnh...

+ Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN trên cương vị Chủ tịch ASEAN của Việt Nam vào năm 2020; kết quả triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch cụ thể trên cả ba trụ cột Cộng đồng, Chương trình nghị sự kết nối ASEAN 2025, Kế hoạch Công tác Sáng tác Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III; Cộng đồng kinh tế AEC; Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) tới toàn thể doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

+ Các Hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam EU, Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, Hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP; quyền lợi và thách thức đặt ra cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.

+ Sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam tại tổ chức UNESCO; kết quả thực hiện đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014 - 2020; vận động cho Việt Nam ứng cử vào thành viên không thường trực hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

- Hoạt động tuyên truyền về biển đo:

+ Đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề liên quan tới biển, đảo trong các văn kiện của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trong đó có Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)....

+ Khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các chứng cứ pháp lí, lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đi với hai qun đảo nêu trên cũng như lập trường nht quán và quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định đxây dựng đất nước.

+ Các nội dung về xây dựng và phát triển kinh tế biển; về các cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong việc phát triển kinh tế biển và các hoạt động phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền; về hoạt động thực hiện quy hoạch, qun lí, bảo vệ và phát triển tài nguyên biển; về bảo vệ môi trường biển; về vấn đề nước biển dâng và biến đổi khí hậu; về tìm kiếm, cứu hộ, cu nạn trên biển.

b) Hình thức tuyên truyền

- Hoạt động thông tin đối ngoại và xúc tiến đầu tư:

+ Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chđạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; tin, bài, phóng sự chuyên đề; phát sóng và phát sóng các buổi giao lưu, tọa đàm, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về các nội dung liên quan trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thng thông tin cơ sở của địa phương.

+ Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới; khai thác các phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội...trong các hoạt động thông tin đối ngoại và xúc tiến đầu tư của tỉnh.

+ Tăng cường xuất bản các chương trình, chuyên mục, ấn phẩm tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư của tỉnh bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng dân tộc.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh; biên soạn và xuất bản các tài liệu, sách giới thiệu, quảng bá nền văn hóa Hòa Bình bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh; tổ chức Hội thảo quảng bá giới thiệu về du lịch, văn hóa, con người Hòa Bình.

+ Xây dựng Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình thành các cơ quan truyền thông đa phương tiện, xuất bản các ấn phẩm đa ngôn ngữ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh hoạt động của Báo Hòa Bình điện tử trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử của Báo Hòa Bình.

+ Tăng cường lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động xúc tiến đầu tư; tổ chức và tham gia các buổi làm việc với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để xúc tiến, thu hút đầu tư, xuất khẩu tăng cường cơ hội giao thương, hợp tác kinh tế, kết nối cung cầu.

+ Tổ chức hội chợ triển lãm nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, thương phẩm, thương hiệu du lịch trên địa bàn tỉnh; tham gia hội chợ trong nước, quốc tế theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và của các tỉnh.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ cấp phòng trở lên và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại; giáo dục pháp luật thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động tuyên truyền về biển, đảo:

+ Tổ chức Hội nghị, hội thảo về biển đảo; bồi dưỡng, tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo cho các đối tượng: Lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành tại địa phương; cán bộ tuyên huấn của đơn vị lực lượng vũ trang, giáo viên dạy môn lịch sử, địa lý của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm; cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở (cấp xã), Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương.

+ Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường cao đẳng, THPT, THCS trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển, đào - Trái tim Việt Nam” vào dịp Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 hàng năm.

+ Xuất bản và phát hành sổ tay tuyên truyền, sách điện tvà in đĩa DVD (nghe, đọc), tờ rơi tuyển chọn 03 bản đồ quan trọng nhất trong số những bản đồ chứng minh chủ quyền biển đảo Việt Nam và các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

5.2. Các hoạt động khác

- Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân để củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết kiều bào hướng về quê hương đxây dựng quê hương.

- Chđộng nắm bắt thông tin, theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí, các hoạt động thông tin có tính chất dự báo tình hình, định hướng dư luận, góp phần đu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái, xuyên tạc, chng phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tquốc, chia rẽ khi đại đoàn kết dân tộc.

- Triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

- Hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương xây dựng phóng sự, phim tài liệu, viết bài quảng bá, tuyên truyền về tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài và kiều bào đến tham quan, tìm hiểu và đưa tin về tỉnh.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Hòa Bình hàng năm được cấp từ ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các buổi họp báo định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức, cá nhân quan tâm; tổ chức các cuộc phỏng vấn báo chí đối với lãnh đạo tỉnh, cũng như trong các hoạt động giao lưu quốc tế, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan đến tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước theo đúng quy định; định hướng tuyên truyền thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất các ấn phẩm truyền thông về thông tin đối ngoại.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đi ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng phóng viên, cán bộ, công chức của tỉnh.

- Quản lý, phát triển chuyên trang Thông tin đối ngoại; chuyên trang tiếng Mường của tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại của tỉnh cho các phương tiện thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất việc bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan quản lý các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đoàn báo chí của tỉnh đi tác nghiệp tại nước ngoài.

3. S Ngoại vụ

- Chtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài theo chđạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, tạo thuận lợi cho đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động và thông tin về tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh; cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và các lĩnh vực liên quan cho đối tác nước ngoài để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại tỉnh; về hoạt động đối ngoại của tỉnh; các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện, chương trình giao lưu văn hóa trong và ngoài nước nhằm giới thiệu hình ảnh tỉnh Hòa Bình ra thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, đơn vị có liên quan bố trí nguồn nhân lực thc hiện nhiệm vụ công tác thông tin đi ngoại của tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí địa phương trong việc cung cấp các thông tin tuyên truyền về vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Xây dựng tài liệu giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của Hòa Bình; cung cấp thông tin liên quan về chính sách thu hút đầu tư và danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư vào tỉnh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá dự án và kêu gọi đầu tư.

6. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực của ngành quản lý như: Giao lưu, quảng bá các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, văn hóa ẩm thực, giao lưu và tham gia các hoạt động thể thao đối với các nước trong khu vực. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thu hút khách du lịch.

- Biên soạn và phát hành các loại văn hóa phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người, di tích văn hóa, lịch s, phong tục tập quán tốt đẹp của Hòa Bình đến với cả nước và nước ngoài. Chủ trì xây dựng hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế và cung cấp sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng Hòa Bình.

7. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài; tham gia các hội chợ thương mại của các nước trong khu vực, thông qua đó giới thiệu quảng bá các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và các thương hiệu của các doanh nghiệp địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, tuyên truyền các nội dung hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh; quảng bá, giới thiệu các thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, các thương hiệu hàng hóa của địa phương, các dự án thu hút đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực mình quản lý.

8. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh, của các cơ quan; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ, quy định tài chính hiện hành.

9. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và xuất bản các ấn phẩm xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư và danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá, tim năng thế mạnh và thương hiệu của các doanh nghiệp trong tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa.

10. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo mật nói chung và bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại nói riêng. Theo dõi các đoàn phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại của tỉnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên, tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại chuyên ngành, thông qua các kênh và biện pháp đặc thù, góp phần bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam.

11. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Thực hiện công tác thông tin đối ngoại về lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

12. Ban quản lý các khu công nghiệp

- Xây dựng, phát hành và cung cấp các tài liệu về môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình; cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi đầu tư và các dự án kêu gọi vốn đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh.

- Phối hợp vi các cơ quan liên quan xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm.

- Tổ chức tiếp xúc, mời gọi nhà đầu tư; tham gia các chương trình làm việc của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các chương trình xúc tiến đầu tư có liên quan đến các khu công nghiệp.

13. Các Cơ quan báo chí của tỉnh

- Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và tỉnh, tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình thời sự trong nước và quốc tế, thông tin về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam, tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh; thông tin của tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

- Phối hợp tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình, phóng sự quảng bá hình ảnh của tỉnh Hòa Bình đến với các địa phương trong cả nước và quảng bá ra thế giới trên các kênh thông tin đối ngoại.

14. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại.

- Phân công cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên Cng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch này; định kỳ tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/11 hàng năm đ tng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh
y;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Ch
ánh VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Vu.45b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu164/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2018
Ngày hiệu lực18/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 164/KH-UBND 2018 công tác thông tin đối ngoại Hòa Bình 2019 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 164/KH-UBND 2018 công tác thông tin đối ngoại Hòa Bình 2019 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu164/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành18/12/2018
        Ngày hiệu lực18/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 164/KH-UBND 2018 công tác thông tin đối ngoại Hòa Bình 2019 2020

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 164/KH-UBND 2018 công tác thông tin đối ngoại Hòa Bình 2019 2020

         • 18/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực