Văn bản khác 164/KH-UBND

Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 164/KH-UBND 2021 Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/KH-UBND

Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025.

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 114/TTr-SCT ngày 13/7/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Sơn La, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc.

- Thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối (do các doanh nghiệp trong nước làm hạt nhân) tạo điều kiện đưa các hàng hóa thiết yếu và hàng Việt Nam có chất lượng toàn cầu với tên gọi "Tinh hoa hàng Việt Nam" đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống người dân trong bối cảnh vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới; thực hiện các giải pháp để tập trung phát triển thị trường trong nước, trong tỉnh, đẩy mạnh lưu thông và triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa; kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam, hàng nông sản Sơn La.

- Tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy mạnh tiêu thụ để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống của người dân, nhằm thực hiện toàn diện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các chủ thể tham gia sản xuất kinh doanh hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại các địa phương trên cơ sở cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là chính sách hỗ trợ và khuyến khích ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại khu vực nông thôn.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp HTX trong tỉnh nâng cao năng lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia hiệu quả hơn vào các chui giá trị toàn cầu trên cơ sở ứng dụng các phần mềm tiện ích, nghiệp vụ thương mại điện tử, công nghệ 4.0.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến căn bản và thực chất trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng và người sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam chân chính.

2. Yêu cầu

Đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án kết hợp lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh gắn với vai trò, trách nhiệm thực hiện của từng sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đưa các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, nhất là các mặt hàng có thể mạnh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời, thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp, nhà phân phối trong cả nước nhằm đưa các sản phẩm hàng hóa thế mạnh của tỉnh đến tiêu thụ tại thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước.

2. Mc tiêu c thể đến năm 2025

- Giữ thị phần tỷ lệ trên 80% hàng Việt Nam tại các kênh phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

- Giữ doanh thu bán lẻ của khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ lệ 85% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

- Trên 90% người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”.

- Trên 90% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và trên 70% doanh nghiệp tham gia phong trào này.

- 100% cơ quan báo, đài của tỉnh xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” và thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Triển khai nhân rộng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” đến tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm tổ chức hoặc hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa thế mạnh của tỉnh tham gia các chương trình kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất khẩu.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh xây dựng và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Nhiệm v

a) Thông tin, truyền thông

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hiểu, đánh giá đúng về khả năng sản xuất, chất lượng hàng Việt Nam và các sản phẩm “Tinh hoa hàng Việt Nam”, từ đó ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam trong các hoạt động mua sắm công, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tiêu dùng hàng ngày.

- Tuyên truyền, định hướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; sử dụng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, nguyên liệu được sản xuất trong nước; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa thế mạnh của tỉnh không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

b) Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam

- Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách và áp dụng các biện pháp thích hợp để tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, nhất là hàng nông sản Sơn La gn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các kênh phân phối văn minh, hiện đại đối với hàng Việt Nam, hàng nông sản Sơn La; đa dạng hóa các loại hình phân phối, thiết lập hệ thống các điểm bán hàng Việt Nam, điểm bán hàng nông sản Sơn La bền vững tại các chợ, khu vực tập trung đông dân cư, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, chợ truyền thống, vùng sâu, vùng xa, biên giới; định kỳ tổ chức "Tuần hàng Việt" trên địa bàn toàn tỉnh. Gắn các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến điểm du lịch với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối cung cầu gắn kết liên ngành: thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin - thị trường trong nước nhằm quảng bá các sản phẩm hàng hóa của Sơn La đến với người tiêu dùng cả nước.

c) Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam

- Xây dựng chương trình hành động, tổ chức các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, phân phi và tiêu thụ sản phẩm Sơn La; nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

- Xây dựng các chương trình tổng thể và đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tác động của công nghệ thông tin đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm hướng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 và khai thác việc kinh doanh trên môi trường mạng.

d) Kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại.

- Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Giải pháp chủ yếu

a) Nhóm giải pháp giúp thay đổi về nhận thức và hành vi của cộng đng đối với hàng Việt Nam

- Triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục đquảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, trong đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình và tiếp cận các thông tin về diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ chủ yếu.

- Tận dụng lợi thế, ưu điểm của các phương tiện truyền thông trên internet để đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền cổ động về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, triển khai các hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp tại các địa điểm công cộng, các thiết chế văn hóa công cộng như: Thư viện, nhà văn hóa, trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội... hàng năm tổ chức “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt” trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thường xuyên cập nhật và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về: Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được sản xuất trong nước; danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin về din biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng về thương mại điện tử, các mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh thông qua các phóng sự và hoạt động truyền thông đa kênh.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong nhà trường các cấp theo hướng dẫn của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

b) Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững

- Rà soát, tích hp quy hoạch hạ tầng thương mại vào quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thiết lập và nhân rộng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; “Tinh hoa hàng Việt Nam”; các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOp, sản phẩm đặc sản Sơn La tại các huyện, thành phố; lồng ghép gắn với các hoạt động bình ổn thị trường, chương trình kích cầu tiêu dùng và các hoạt động khuyến mại, tri ân khách hàng...

- Tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh nhằm phát triển bền vững các kênh cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho sản xuất nông nghiệp.

- Huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến thương mại địa phương để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại như: Tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi; hưởng ứng các chương trình “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt” nhằm kích cầu tiêu dùng hàng Việt trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt từ nông thôn ra thành thị thông qua việc hỗ trợ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm vùng miền, đưa các sản phẩm, hàng hóa sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh tiêu thụ tại các kênh phân phối trong nước.

c) Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực phân phối hàng Việt Nam

- Tiếp tục quản lý, hỗ trợ phát triển các sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký nhãn hiệu; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc xuất xứ; thực hiện ghi nhãn mác hàng hóa theo quy định trước khi đưa ra lưu thông, tiêu thụ trên thị trường để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa.

- Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.

- Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khuyến khích hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng hóa tập trung đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ, quy trình sản xuất an toàn thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, quy trình đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, tạo ra các sản phẩm chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch về phát triển thương mại điện ttỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào quản lý, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm hàng hóa trên môi trường mạng.

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm với người tiêu dùng.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình xúc tiến thương mại tỉnh, hội nghị kết nối cung cầu để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu, quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác hợp tác, liên kết phát triển sản xuất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp trong tỉnh.

d) Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

- Điều tra, cập nhật, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về thương nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại.

- Triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, giữa các huyện, thành phố nhằm kiểm soát tốt luồng lưu thông hàng hóa; giám sát các sự kiện xúc tiến thương mại hàng Việt Nam, để bảo đảm mục đích của Cuộc vận động và tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lồng ghép với quảng bá, giới thiệu hàng Sơn La nhằm củng cố lòng tin của người tiêu dùng khi mua hàng hóa nông sản của Sơn La.

IV. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ: Nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên được UBND tỉnh giao hàng năm lồng ghép từ các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xúc tiến thương mại và các chương trình liên quan khác.

Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch áp dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các Sở, ngành đẩy mạnh thông tin, truyền thông, vận động doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình gắn với sản phẩm hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, khai thác, tạo nguồn hàng và đưa hàng Việt Nam vào kênh phân phối bán lẻ hiện đại.

- Hàng năm, căn cứ Chương trình, nhiệm vụ được giao, lập dự toán của đơn vị và tổng hợp dự toán kinh phí của các sở, ngành gửi Bộ Công Thương (Nguồn ngân sách Trung ương nếu có); gửi Sở Tài chính (nguồn ngân sách địa phương) thẩm định trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La

Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chủ trương ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động của Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin - Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời, xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục đquảng bá, giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, trong đó tập trung ưu tiên đối với các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh về tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin kinh tế kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp phân phối và các nhà bán buôn, bán lẻ, các Hội ngành nghề, ngành hàng trên địa bàn tỉnh về cơ chế chính sách và các hoạt động, biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp định hướng sản xuất kinh doanh, khai thác tốt thị trường tiềm năng và mở rộng thị trường xuất khẩu...

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu xây dựng chính sách và áp dụng các biện pháp hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất các mặt hàng nông sản tăng cường liên kết trong chuỗi hàng Việt Nam gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu thụ hàng nông sản;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các chương trình, nhiệm vụ theo danh mục các chương trình, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương căn cứ khả năng ngân sách hàng năm, tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh cân đối bố trí trong dự toán sự nghiệp công thương (Sở Công Thương) để thực hiện kế hoạch;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành;

- Tăng cường biện pháp quản lý giá, thông tin công khai giá cả các mặt hàng thiết thiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng nắm được thông tin giá cả.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét tổng hợp kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại nhằm mở rộng kênh lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút các nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại; Phối hợp với các sở, ngành triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan cập nhật và công bthường xuyên, kịp thời danh mục hàng hóa sản xuất trong tỉnh để thực hiện min, giảm, xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng nội dung tuyên truyền và hình thức tuyên truyền phù hợp về Cuộc vận động trong các nhà trường về chủ trương thực hiện Cuộc vận động; tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh, ging viên, sinh viên ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt Nam.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có thể mạnh và sản phẩm OCOP của tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động như: căng treo băng rôn, phóng tác pano, cổ động mặt đường ... tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương và doanh nghiệp, HTX cập nhật và công bố thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh.

10. Cục Quản lý thị trường

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng hàng cấm, giả, hàng hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất chân chính.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sơn La

- Chủ động, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng trên kênh truyền thông của đơn vị chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam; Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc vận động trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; Ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam trong mua sắm, trang bị.

13. UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động đến mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiu khó khăn.

- Chỉ đạo các phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động tại địa phương theo các nội dung của Kế hoạch này.

14. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để được cung cấp thông tin về Kế hoạch, chương trình, để kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác tới các hội viên; hỗ trợ các hội viên có mong muốn tiếp cận, tham gia các chương trình những thông tin cần thiết để triển khai thực hiện; làm đầu mối cho doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tham gia thực hiện các chương trình của Cuộc vận động

- Tuyên truyền, vận động các hội viên, doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình, hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch như tham gia các Hội chợ triển lãm, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, tham gia cung cấp hàng hóa bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” góp phần bảo vệ uy tín của doanh nghiệp, hàng Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban ngành, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan, xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh (phối hợp chỉ đạo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy (phối hợp chỉ đạo);
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo S
ơn La, Đài PTTH tnh; Cổng thông tin điện tử;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Biên KT. 30 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Minh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

STT

Tên Chương trình

Mục tiêu chương trình

Ni dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I

Nhóm chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng

 

01

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam

Nâng cao nhận thức và hành vi của cộng đồng về chất lượng của hàng Việt Nam cũng như khả năng của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng và lựa chọn hàng hóa

- Tiếp tục định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh nhằm định hướng người tiêu dùng sử dụng hàng hóa trong nước, trong tỉnh;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá sản phẩm hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời có biện pháp nhắc nhở, xử lý đối với các tổ chức cá nhân cố tình đưa tin phản ánh sai lệch về chủ trương của Trung ương, của tỉnh.

Sở Thông tin và truyền thông

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan

Hàng năm

02

Chương trình tuyên truyền Cuộc vận động trong nhà trường, các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động từ đó, ý thức trong việc lựa chọn hàng Việt trong tiêu dùng cá nhân..

Xây dựng các chương trình, giải pháp tuyên truyền phù hợp tại các cấp học.

Sở Giáo dục & Đào tạo

Các sở, ngành; Các trường học trên địa bàn tỉnh

Hàng năm

03

Chương trình hỗ trợ xây dựng chuyên mục "Tự hào hàng Việt Nam", "Tinh hoa hàng Việt Nam" trên các kênh truyền thông (Báo nói, Báo hình, Báo điện từ, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, Cổng thông tin điện tử của các Sở, ngành nhằm tuyên truyền, quảng bá thông tin các hoạt động về Cuộc vận động).

Nâng cao nhn thức và hành vi của cộng đồng về chất lượng của hàng Việt Nam cũng như khả năng của doanh nghiệp Việt Nam, t đó thay đổi thói quen tiêu dùng và lựa chọn hàng hóa.

Hỗ trợ xây dựng chuyên mục "Tự hào hàng Việt Nam", "Tinh hoa hàng Việt Nam". Các nội dung tuyên truyền, quảng bá cho hàng Việt Nam, hàng Sơn La chất lượng cao, doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Sơn La uy tín, lồng ghép tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" phát định kỳ trên Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: Chi nhuận bút, chi phí sản xuất và phát sóng các tin, bài phóng sự, phỏng vấn, phim tài liệu

Báo Sơn La, Đài Phát Thanh - Truyền hình tnh

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hàng năm

04

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá và mở rộng kênh phân phối hàng hóa trên môi trường trực tuyến.

 

Hỗ trợ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh:

- Quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên môi trường trực tuyến.

- Mở rộng thị trường, phân phối hàng hóa qua hệ thống thương mại điện tử do Bộ Công Thương triển khai.

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hàng năm

05

Chương trình tuyên truyền Cuộc vận động trong nhà trường, các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động từ đó, ý thức trong việc lựa chọn hàng Việt trong tiêu dùng cá nhân..

Xây dựng các chương trình, giải pháp tuyên truyền phù hợp tại các cấp học.

Sở Giáo dục & Đào tạo

Các sở, ngành; Các trường học trên địa bàn tỉnh

Hàng năm

II

Nhóm chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững

 

01

Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên cả nước.

Kết nối các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu qusản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; củng cố, tăng cường trao đi, cung cấp thông tin trong chuỗi cung ứng.

Xây dựng và cập nhật bản đồ số về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Công Thương, UBND các huyện và thành phố.

Sở Tài chính, các Hiệp hội ngành nghề/ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hàng năm

02

Chương trình xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”. "Tinh Hoa hàng Việt Nam"

- Hình thành điểm bán hàng Việt cố định tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và tại các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Xây dựng và quảng bá các mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại (ưu tiên triển khai tại chợ, vùng nông thôn).

Sở Công Thương, UBND các huyện và thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam và các đơn vị có hên quan.

Hàng năm

03

Chương trình xây dựng mô hình các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm

Giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hình thành liên kết trong phân phối hàng hóa.

Xây dựng các giải pháp, chính sách, áp dụng các biện pháp thích hợp để các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường liên kết trong chuỗi hàng Việt gắn với quản lý chất lượng, ATTP.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở ngành; UBND các huyện, TP; Hội nông dân, Hội phụ nữ, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh

Hàng năm

04

Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá các tuyến, điểm du lịch gắn với giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa đặc sản có thế mạnh của tỉnh.

Tăng cường dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm có thế mạnh của Sơn La thông qua khách du lịch

Nghiên cứu, xây dựng các tua du lịch gắn với tham quan các vùng trồng cây đặc sản của tỉnh, vùng sản xuất rau an toàn,....; xây dựng các biện pháp, giải pháp thu hút du khách tới Sơn La

Sở Văn hóa- Thể thao-Du lịch

Các sở ngành; UBND huyện, thành phố

Hàng năm

III

Nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam

 

01

Chương trình đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng Việt Nam

Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm thương hiệu Việt Nam, mở rộng thị trường phân phi, thị trường tiêu thụ hàng hóa

Tổ chức tham gia các hội chợ trong tỉnh và các tỉnh, thành trên cả nước.

Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm XTĐT)

Các Sở Ngành, UBND các huyện, TP; Các doanh nghiệp, HTX và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

02

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình khuyến công của tỉnh

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Hỗ trợ doanh nghiệp máy móc thiết bị tiên tiến, kiểu dáng công nghiệp đối với các sản phẩm ocop, đặc sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm chủ lực của tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

03

Chương trình hỗ trợ đào tạo, tư vấn kỹ năng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh về kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại

Nâng cao kiến thức, kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu, năng lực tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm cho các DN, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Sở Tài chính, UBND các huyện và thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

04

Chương trình tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam hai chiều giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh, thành phố trong cả nước

Kết nối các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ; tăng cường cung ứng hàng hóa giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố; tăng cường việc trao đổi thông tin giữa đơn vị sản xuất kinh doanh

Tổ chức các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất- nhà phân phối, hỗ trợ gắn kết bền vững giữa sản xuất và tiêu thụ

Sở Công Thương

Các sở ngành; Hội, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, các tỉnh, thành phố.

Hàng năm

05

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng dụng các phần mềm tiện ích, nghiệp vụ trong thương mại điện t, nâng cao năng lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc ứng dụng các phần mềm tiện ích, nghiệp vụ trong thương mại điện t.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện ttỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương; Sở Tài chính, UBND các huyện và thành phố; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

IV

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị tường và bảo vệ người tiêu dùng

 

01

Đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

02

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường; xử phạt nghiêm minh các vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

 

Cục Qun lý thị trường

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu164/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2021
Ngày hiệu lực21/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(04/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 164/KH-UBND 2021 Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 164/KH-UBND 2021 Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu164/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLê Hồng Minh
        Ngày ban hành21/07/2021
        Ngày hiệu lực21/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (04/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 164/KH-UBND 2021 Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 164/KH-UBND 2021 Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Sơn La

              • 21/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực