Văn bản khác 164/KH-UBND

Kế hoạch 164/KH-UBND kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 164/KH-UBND kiểm tra tổ chức hoạt động hành nghề luật sư Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

Thực hiện Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành và triển khai Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016 của Trung ương, Thành phố; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố năm 2016 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KIỂM TRA

1. Mc đích

- Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm để kịp thời chấn chnh, xử lý theo quy định, đồng thời biểu dương, khen thưởng các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chất lượng, hiệu quả và đúng pháp luật;

- Nắm bắt, ghi nhận những phản ánh, góp ý, đề xuất của các tổ chức hành nghề luật sư đối với những vấn đề chưa hợp lý, bất cập, khó khăn khi thực hiện các quy định của pháp luật về luật sư;

- Tham mưu UBND Thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch; tuân thủ theo quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức được kiểm tra; bảo đảm tính bảo mật trong hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan, theo các nội dung cụ thể sau:

1. Việc thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư;

2. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê;

3. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật;

4. Việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan;

5. Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA

1. Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra khi bắt đầu tiến hành kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư;

2. Đại diện tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra trình bày báo cáo đánh giá tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện theo các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này;

3. Các thành viên của Đoàn kiểm tra (theo sự phân công của Trưởng đoàn) đối chiếu, kiểm tra, đánh giá nội dung báo cáo và các sổ sách, giấy tờ, tài liệu được xuất trình theo quy định của pháp luật. Đại diện tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra báo cáo, giải trình làm rõ những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kim tra;

4. Lập biên bản kiểm tra về tổ chức, hoạt động luật sư sau khi kết thúc kiểm tra.

5. Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).

Kết thúc đợt kiểm tra sẽ có Thông báo đánh giá kết quả kiểm tra đối với tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra.

IV. ĐOÀN KIỂM TRA, PHẠM VI, NIÊN ĐỘ KIỂM TRA

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Phòng Quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp;

- Thanh tra Sở;

- Mời đại diện: Ban Nội chính Thành ủy, phòng Nội chính - Văn phòng UBND Thành phố; Cục Thuế thành phố và Đoàn Luật sư thành phố tham gia Đoàn kiểm tra.

2. Phm vi, niên đ kiểm tra

- Phạm vi kiểm tra: thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này.

- Niên độ kiểm tra: tính từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 30/6/2016.

V. TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Tổ chức được kiểm tra (Có danh sách kèm theo).

2. Thành phần tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra

- Đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư;

- Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán; nhân viên có trách nhiệm liên quan của tổ chức hành nghề luật sư.

3. Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ ngày 01/9/2016 đến ngày 30/9/2016; dự kiến kiểm tra 01 ngày/tổ chức hành nghề luật sư.

(Đoàn kiểm tra sẽ thông báo lịch cụ thể cho tổ chức được kiểm tra trước 07 ngày)

4. Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở đã đăng ký hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Căn cứ Kế hoạch này ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và thông báo đến các tổ chức được kiểm tra đúng thời gian quy định;

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các tổ chức được kiểm tra thực hiện việc báo cáo theo nội dung tại Mục II Kế hoạch này để phục vụ công tác kiểm tra;

c) Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra theo nội dung Kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả sau khi kết thúc kiểm tra. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra thực hiện nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra; đồng thời báo cáo Thành ủy và UBND Thành phố sau các đợt kiểm tra về kết quả khắc phục những tồn tại của các tổ chức được kiểm tra (nếu có).

2. Cục Thuế Thành phố

Kiểm tra và hướng dẫn các tổ chức được kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

3. Đoàn Luật sư Thành phố

- Cử đại diện Ban chủ nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra;

- Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động; việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư và việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư...

4. Trách nhim của tổ chức được kiểm tra

Ngoài việc thực hiện các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này, các tổ chức có trách nhiệm:

a) Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo và sổ sách theo quy định tại Điều 31, 32 và 33 của Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp; các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kim tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;

c) Ký biên bản kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra;

d) Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chức mình;

đ) Chuẩn bị địa điểm làm việc và phân công người đại diện, luật sư và nhân viên tham dự, phục vụ hoạt động kiểm tra;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật luật sư trên địa bàn thành phố năm 2016, đề nghị các đơn vị, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Sở Tư pháp có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với Thành ủy, UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UB TP: Lê Hồng Sơn;
- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố;
- Ban Nội chính - Thành ủy; .
- Cục Thuế Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Đoàn luật sư Thành phố;
- Các tổ chức hành nghề Luật sư được kiểm tra;
- VPUBND TP: CVP, PVP Phạm Chí Công; NC;
- Lưu: VT, NQ
(B).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ban hành theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

STT

Tên tổ chức hành nghề luật sư

Người đại diện

Đa chỉ tr sở

1

Văn phòng luật sư Phạm và liên danh

Phạm Vũ Khánh Toàn - Trưởng Văn phòng

ĐT: 04.3244852

Số 8, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2

Văn phòng luật sư Phương Thảo

Phùng Thị Lan Hương - Trưởng Văn phòng

ĐT: 04.37647101

Số 21, ngõ 47 phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

3

Văn phòng luật sư Leadco

Phan Nguyên Toàn - Trưởng Văn phòng

ĐT: 04.39425633

Số 85 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4

Công ty luật TNHH Sao Việt

Nguyễn Quang Anh - Giám đốc

ĐT: 04.36367896

Tầng 3, số 22D Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

5

Công ty luật TNHH Brandco

Nguyễn Văn Thi - Giám đốc

ĐT: 04.35563489

P 1201 nhà N2D, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

6

Công ty luật TNHH Hoàng Long

Phạm Thị Hương Thủy - Giám đốc

ĐT: 04.39871778

768 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

7

Công ty luật TNHH Bizcosult

Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc

ĐT: 04.9332129

Tầng 3, phòng 302, Tòa nhà văn phòng, 20 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8

Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập

Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc

ĐT: 04.37726970

Phòng 6, tầng 11, Tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

9

Công ty luật TNHH Bross và cộng sự

Trần Quang Huy - Giám đốc

ĐT: 04.35553466

Số 1602A, tầng 16 Charm Vit Towr, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

10

Công ty luật TNHH Minh Tâm

Đinh Thị An - Giám đốc

ĐT: 04.37737708

Tầng 3, số nhà 41, Đ3 ngõ 26, phố Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

11

Công ty luật hợp danh Giải pháp

Lê Văn Tú - Giám đốc

ĐT: 04.2450051

Số 6 ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

12

Công ty luật hợp danh Dân Chính

Lâm Văn Quang - Giám đốc

ĐT: 0913009333

Số 19 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

13

Công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:

DUANE MORRIS Vit Nam

Oliver Mass Mann - Giám đốc

ĐT: 04.39461310

Phòng VI308, tầng 13, Tòa nhà Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

14

Chi nhánh công ty luật TNHH YULCHON

Bae Yong Geuu - Trưởng Chi nhánh

ĐT: 04.38378200

Phòng 2502 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

15

Chi nhánh công ty luật TNHH Yryu & Toga tại Hà Nội

Tadasu Tanimoto - Trưởng Chi nhánh

ĐT: 04.39420099

P1202, tầng 12, Tòa nhà văn phòng Indochina Plaza Ha Noi, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Ni

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu164/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2016
Ngày hiệu lực31/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 164/KH-UBND kiểm tra tổ chức hoạt động hành nghề luật sư Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 164/KH-UBND kiểm tra tổ chức hoạt động hành nghề luật sư Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu164/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành31/08/2016
        Ngày hiệu lực31/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 164/KH-UBND kiểm tra tổ chức hoạt động hành nghề luật sư Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 164/KH-UBND kiểm tra tổ chức hoạt động hành nghề luật sư Hà Nội 2016

           • 31/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực