Văn bản khác 1643/KH-UBND

Kế hoạch 1643/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1643/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1643/KH-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 328/QĐ-BTP ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật năm 2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qu chính sách TGPL cho người khuyết tật trong năm 2017, nhm tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; tăng cường năng lực TGPL cho người khuyết tật và bảo đảm 90% người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được TGPL khi có yêu cầu.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nội dung chính sách TGPL cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phphê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012;

- Các hoạt động phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật; lồng ghép với các chương trình, đề án khác về người khuyết tật (nếu có).

II. NỘI DUNG.

1. Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

1.1. Biên soạn, phát hành tài liệu hi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, lp đặt bảng thông tin dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được TGPL, các quyền và nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp vướng mắc pháp luật thường gặp của người khuyết tật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

1.2. Tăng cường việc truyền thông, phổ biến pháp luật, TGPL cho người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình,...) với nội dung phong phú, sinh động, đi vào các vụ việc TGPL cho người khuyết tật.

- Cơ quan ch trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

2. Tăng cường năng lực thực hiện tr giúp pháp lý cho người khuyết tật:

2.1. Xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ TGPL cho người thực hiện TGPL, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ TGPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

2.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ TGPL cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện TGPL, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ TGPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

3. Thực hiện tr giúp pháp lý cho người khuyết tật:

3.1. Khảo sát nhu cầu TGPL của người khuyết tật (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật, như: Khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật nhìn,...).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước

- Cơ quan phi hp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III/2017.

3.2. Thực hiện TGPL (tư vn pháp luật, tham gia t tụng, đại diện ngoài tố tụng, các hình thức trợ giúp pháp lý khác) cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước tnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

3.3. Tổ chức TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã và các tổ chức của người khuyết tt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

3.4. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại xã, phường, thị trn nơi có nhiều người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước hướng dẫn các Câu lạc bộ TGPL chủ trì thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2017.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kim tra, giám sát, kết đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

4.1. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật.

- Cơ quan chủ trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

4.2. Sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

III. KINH P THC HIỆN:

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách được cấp hàng năm của các cơ quan, đơn vị; trong các Chương trình MTQG và các Đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; trong các khoản đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

Trung tâm TGPL nhà nước lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động do tnh chủ trì tổ chức thực hiện.

IV. T CHỨC THC HIỆN.

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật tại địa phương; định kỳ, sơ kết đánh giá, báo cáo kết quthực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước chủ động chtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan chỉ đạo rà soát, thống kê số liệu về người khuyết tật (s lượng người, phân chia theo các dạng tật, các mức độ khuyết tật; các tổ chức của người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội) trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về người khuyết tật tại địa phương cho Sở Tư pháp để giúp đkịp thời khi có yêu cu TGPL; trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị của tổ chức thực hiện TGPL có liên quan đến người khuyết tật.

3. S Tài chính: Căn cứ tình hình thực tế và các hoạt động TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, cân đối kinh phí đđảm bo cho các cơ quan, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử dụng, thanh quyết toán kinh phí TGPL cho người khuyết tật theo quy định hiện hành.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tnh, Công an tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong hoạt động trợ giúp pháp lý; bảo đảm cho người khuyết tật là bị can, bị cáo, người bị hại, đương sự... đều được tiếp cận và hưởng quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh báo các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (
để b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (
để b/cáo);
- Các cơ quan: T
òa án nhân dân tỉnh, Viện KSND tỉnh, Công an tnh, các sở: Tài chính, Tư pháp, Lao động - TBXH (để t/hiện);
- UBND các huyện, thành phố (
để t/hiện);
- Trung tâm TGPL nhà nước t
nh Kon Tum;
- Báo Kon Tum,
Đài PTTH tnh; Cng TTĐT tỉnh.
- Lưu VT, NC2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Xuân Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1643/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1643/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2017
Ngày hiệu lực26/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1643/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1643/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1643/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1643/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành26/06/2017
        Ngày hiệu lực26/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1643/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1643/KH-UBND 2017 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật Kon Tum

           • 26/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực