Văn bản khác 165/KH-UBND

Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 165/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

- Nhằm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chng tham nhũng (PCTN) và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN vào giáo dục đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN.

II. Yêu cầu

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện.

- Đảm bảo tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng.

B. NỘI DUNG

I. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính như sau:

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, ngừa tham nhũng.

2. Ý nghĩa, tm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp; tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

6. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chng tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

II. Tiến độ thực hiện

1. Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

2. Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

3. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

4. Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

5. Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

6. Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ ssản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

7. Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

8. Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

C. NHIỆM VỤ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

I. Nhiệm vụ chung

Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau từ năm 2019 đến năm 2021, như sau:

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

5. Phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong các cơ quan, đơn vị và trên các địa bàn dân cư.

6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư; lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xlý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

7. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác... gắn với cao điểm trong dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09/12 hàng năm với hình thức phù hp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên toàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thanh tra tỉnh chủ trì:

- Cập nhật, đăng tải các văn bản chính sách, pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCTN trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh;

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về PCTN;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức làm công tác PCTN;

- Tiếp nhận các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN do Thanh tra Chính phủ cung cấp; biên soạn, nhân bản cho phù hp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

2. Sở Tư pháp chủ trì:

- Tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật về PCTN; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về PCTN trong chương trình đào tạo, bồi dưng hàng năm cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hàng năm;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho nhân dân, quan tâm đến dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, lao động tự do;

- Tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh; tổ chức tham gia cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN (khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp và cơ quan chức năng liên quan).

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tnh:

- Tiếp tục triển khai, thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

4. Sở Nội vụ chủ trì:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;

- Chđạo, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại có chủ đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tchức hội thảo hoặc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao;

- Tuyên truyền cổ động trực quan trên biển, bảng, panô, băng rôn, tuyên truyền bằng xe thông tin, chiếu phim tư liệu, triển lãm tranh, ảnh, qua các đt tuyên truyền lưu động;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021;

- Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019-2020.

6. S Thông tin và Truyền thông chủ trì:

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông, trang Website của các cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; các cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề báo chí cách mạng với PCTN và đạo đức liêm chính; phát huy vai trò truyền thông hiện đại trong PCTN;

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương; các báo, tạp chí; Cng thông tin điện tử...

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì:

- Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho các Đài Truyền thanh, Truyền hình các huyện, thành phố;

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN; quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

8. Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chọn Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy để chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Thời gian thực hiện: Năm 2019

Nội dung cần tập trung: Các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật PCTN cho “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại mô hình điểm; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề về công tác đấu tranh PCTN tại địa bàn dân cư; tuyên truyền pháp luật về PCTN trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa bàn...

- Các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Xây dựng kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ chung của Đề án;

+ Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tchức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội;

+ Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý;

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho nhân dân, quan tâm đến người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tổ chức tham gia các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh cổ động; đề xuất ý tưởng, sáng kiến...tuyên truyền viên giỏi về PCTN- Tổ chức tham gia cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính (khi có hướng dn của Mặt trận Tổ quc Việt Nam và cơ quan chức năng liên quan);

- Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm...nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN;

- Phối hp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN của Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

10. Hiệp hội doanh nghiệp tnh:

- Tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp;

- Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN;

- Tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn việc tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp; các hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

11. Đnghị Hội Nhà báo tỉnh:

- Tổ chức, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về PCTN cho Hội viên Hội Nhà báo; tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tổ chức tham gia cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính (khi có hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam và cơ quan chức năng liên quan);

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

12. Đề nghị Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn cập nhật chính sách pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các Chi hội Luật gia, Đoàn Luật sư;

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý;

- Tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

III. Kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của kế hoạch và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Căn cứ vào kế hoạch các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn tnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; chủ động hoàn thành việc ban hành kế hoạch cả giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 và năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021. Kế hoạch thực hiện Đề án ban hành cần được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ phần trăm (%) đạt được theo mục tiêu cụ thể của Đề án và tiến độ thực hiện của kế hoạch;

- Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch trong dự toán chi chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, sơ kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch; gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm trước ngày 15/11 của năm thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao chủ trì các nhiệm vụ của kế hoạch có trách nhiệm chủ động phối hp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai thực hiện để đảm bảo việc triển khai phù hp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách; bảo đảm kinh phí thực hiện kế hoạch của các địa phương, đơn vị.

4. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh y, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai, thực hiện kế hoạch.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện kế hoạch trong tổ chức của mình.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chđạo toàn ngành lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7. Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, Ban, Ngành, Thanh tra các huyện, thành phố là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch của địa phương, đơn vị.

Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch này; trong quá trình thực hiện cn sửa đổi, bổ sung kế hoạch, chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính ph;
- TT. T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra T
nh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận T
nh ủy;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân t
nh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND c
ác huyện, thành phố;
- Báo Hòa B
ình, các Hội: Nhà báo, Luật gia;
- Đoàn Luật sư t
nh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND t
nh;
- Lưu VT, NC (BTh, 80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu165/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 165/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 165/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu165/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành30/09/2019
        Ngày hiệu lực30/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 165/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 165/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Hòa Bình

           • 30/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực