Văn bản khác 165/KH-UBND

Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình 04-CTr/TU về Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 165/KH-UBND thực hiện 04-CTr/TU phát triển văn hóa xã hội nguồn nhân lực Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 04-CTR/TU NGÀY 26/4/2016 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THỦ ĐÔ, XÂY DỰNG NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chương trình số 04- CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy.

2. Bám sát nội dung chương trình, xác định các nhiệm vụ, đề án, dự án cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện Chương trình.

3. Phân công rõ trách nhiệm các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã: Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch thực hiện chương trình của UBND Thành phố, Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình của đơn vị mình đến cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức cơ quan, địa phương, đơn vị nhằm thống nhất nhận thức và hành động triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình 04-CTr/TU, thời gian hoàn thành trong quý IV/2016.

2. Phát triển văn hóa - xã hội

2.1. Phát triển văn hóa - thể thao

a. Thực hiện các chỉ tiêu xây dng mô hình văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phi hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng đề án nâng cao chất lượng xây dựng mô hình văn hóa cơ sở; hàng năm xây dựng kế hoạch trình Thành phố giao Kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phấn đấu hoàn thành, đồng thời nâng cao chất lượng các chỉ tiêu: Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 88%; Tỷ lệ làng, thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng Văn hóa đạt 62%; Tỷ lệ tdân phố được công nhận và giữ vng danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đạt 72%;

b. Xây dựng thiết chế văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan thực hiện:

- Xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ Thành phố tới cơ sở. Đảm bảo 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng. Cơ bản có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng hoặc nhà văn hóa ở các tổ dân phố.

- Tham mưu trình UBND Thành phố ban hành quy chế quản lý, hoạt động nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Rà soát đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa được giao cho Sở quản lý theo hướng tăng cường tự chủ, tăng cường xã hội hóa, quản lý khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa được giao. Triển khai xã hội hóa, khai thác hiệu quả rạp Đông Đô, khu văn hóa đa năng Thái Thịnh.

- Triển khai hoàn thành và phát huy hiệu quả công trình Bảo tàng Hà Nội, nghiên cứu dự án xây dựng Nhà hát Thăng Long, phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc triển khai Cung thiếu nhi, Cung Thanh niên và các dự án đầu tư công trình văn hóa trên địa bàn.

c. Tăng cường quản lý, tu btôn tạo phát huy giá trị di tích danh thng

Sở Văn hóa và Ththao chủ trì:

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành quy chế quản lý, tu bổ tôn tạo phát huy giá trị di tích danh thắng trên địa bàn Thành phố trong tháng 9/2016.

- Rà soát, xác định danh mục và đề xuất nguồn vốn thực hiện các công trình cần tu bổ tôn tạo giai đoạn 2016-2020. Ưu tiên đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích cách mạng kháng chiến.

Sở Du lịch chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan:

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất xác định và đầu tư trên địa bàn mỗi quận, huyn thị xã từ 1 đến 2 di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch.

- Đôn đốc triển khai quy hoạch làng nghề gắn với phát triển du lịch: Bát Tràng huyện Gia Lâm và Vạn Phúc quận Hà Đông; Bảo tồn tôn tạo làng cổ Đường Lâm thị xã Sơn Tây gắn với phát triển du lịch.

d. Phát triển văn học, nghệ thuật

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phi hp các đơn vị liên quan:

- Triển khai các giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật trên nền tảng kế thừa, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô. Tổ chức một số cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật theo chủ đề truyền thống Thăng Long - Hà Nội văn hiến, đổi mới và hội nhập.

- Rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn nghệ thuật, nâng cấp trang thiết bị cho hoạt động biểu diễn của các nhà hát, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, nhất là nghệ thuật truyền thống, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thu hút tài năng trẻ của Thủ đô phát triển văn học, nghệ thuật.

e. Tăng cường hợp tác giao lưu về văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

- Mở rộng thị trường văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa.

g. Phát triển thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan:

- Rà soát đánh giá cơ sở vật chất, đề xuất sửa chữa cải tạo các công trình thể thao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đăng cai Đại hội Thể thao quốc gia 2018, Seagames 31 năm 2021 theo đề án được Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng đề án đào tạo lực lượng huấn luyện viên, vận động viên.

- Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển thể thao quần chúng: xây dựng đề án đẩy mạnh phong trào toàn dân tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất trong nhân dân.

- Tăng cường kêu gọi xã hội hóa các cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao quần chúng; xã hội hóa lp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ miễn phí cho người dân luyện tập tại các điểm công cộng: vườn hoa, công viên, các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư. Phấn đấu 100% số xã có điểm luyện tập thể dục, thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

h. Công tác thông tin truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan:

- Xây dựng và triển khai thực hiện đề án quy hoạch báo chí Thủ đô.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các hội sách, triển khai xây dựng đề án phố sách của Thành phố.

2.2. Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì xây dựng, đề xuất các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 70% trường học công lập (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

- Đánh giá kết quả xây dựng và đề xuất giải pháp xây dựng trường chất lượng cao, xây dựng và công nhận thêm 20 trường chất lượng cao giai đoạn 2016-2020.

- Rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, xây dựng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành Giáo dục và Đào tạo của Thành phố giai đoạn 2016­-2020 trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý IV/2016. Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu học tập trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực người học, tăng cường nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trung tâm học tập cộng đồng. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến học, khuyến tài góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô giai đoạn 2011-2016 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2016-2020.

Sở Nội vụ: Tham mưu triển khai thực hiện hợp nhất các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp trên địa bàn quận, huyện, thị xã theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương.

2.3. Phát triển khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Triển khai giải pháp xây dựng các chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, gắn với phát triển kinh tế tri thức.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của các thành phần kinh tế cho nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

- Đề xuất các giải pháp, đôn đốc thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý nhà nước, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai thực hiện đề án khởi nghiệp đổi mi sáng tạo đã được Chính phủ phê duyệt

- Triển khai thực hiện và quản lý khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng khoa học, công nghệ: Trung tâm chuyển giao công nghệ Hòa lạc; hoàn thành Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên; khởi công xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm; Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nâng cao năng lực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

2.4. Phát triển công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Rà soát bổ sung quy hoạch mạng lưới y tế của Thành phố.

- Đề xuất các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu: 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; Đạt 26,5 giường bệnh và 13,5 bác sỹ/vạn dân; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 8,5%; Trên 90% dân stham gia bảo hiểm y tế.

- Chủ động kiểm soát, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh.

- Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa các bệnh viện khu vực nội đô, đầu tư nâng cấp trung tâm y tế dự phòng Thành phố và hệ thống bệnh viện tuyến huyện, tuyến khu vực. Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Trung tâm kỹ thuật cao tại Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn; Tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư, giảm gánh nặng cho ngân sách Thành phố.

- Xây dựng đề án: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành Y tế Thủ đô trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý IV/2016.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở xã hội hóa đang hoạt động, kịp thời hướng dẫn thực hiện, xử lý vi phạm phát sinh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án xã hội hóa y tế trên địa bàn Thành phố.

- Phát triển mô hình bác sĩ gia đình nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, góp phần giảm tải bệnh viện một cách bền vững.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng có sự liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư Thành phố.

- Triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng quá tải tại một số bệnh viện, nhất là những bệnh viện lớn ở trung tâm nội đô.

- Xây dựng đội ngũ chuyên môn bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2.5. Đảm bảo an sinh xã hội

a. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với người có công và chính sách dân tộc

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan:

- Tổ chức thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với người có công trên địa bàn Thành phố theo quy định của Nhà nước. Triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công theo chính sách của Chính phủ, cơ bản hoàn thành trong năm 2017.

- Đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả việc thu hút nguồn lực xã hội hóa thực hiện phong trào “đền ơn đáp nghĩa”.

Ban Dân tộc Thành phố chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan:

- Tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn.

- Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Thành ủy về phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ trì: Triển khai các biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu: Trên 55% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội; Tỷ lệ 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

b. Lao động việc làm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan:

- Triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu: Giải quyết việc làm mới đạt 148 nghìn người/năm; Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn dưới 4%.

- Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường lao động, phát triển sàn giao dịch, đẩy mạnh giải quyết việc làm. Tăng cường hỗ trợ vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

- Hoàn thành Đề án rà soát, sắp xếp lại sàn giao dịch việc làm, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố.

c. Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố đến năm 2020 còn dưới 1,2%; Riêng tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1,5%; Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 3%.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất nguồn lực thực hiện, các cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Thực hiện Chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo theo lĩnh vực được giao.

- Gắn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Thành phố.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Đxuất kế hoạch huy động, bổ sung nguồn vốn ủy thác, thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ tín dụng thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống giáo dục chuyên nghiệp. Chú trọng nội dung hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông.

- Rà soát, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70-75% vào năm 2020.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống giáo dục dạy nghề.

- Xây dựng đề án rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, giải pháp nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Đôn đốc triển khai xây dựng 03 trường cao đẳng nghề công lập chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Sở Nội vụ chủ trì, phi hợp các đơn vị liên quan:

- Xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, xã hội cơ sở.

- Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ trí thức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

4. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan:

- Đề xuất các giải pháp: Khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn trong gia đình truyền thống của Thăng Long - Hà Nội phù hợp với những yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị hiện đại; phê phán, khắc phục những mặt còn hạn chế trong giao tiếp, ứng xử, thái độ vô trách nhiệm đối với cộng đồng của một bộ phận cư dân Hà Nội.

- Ban hành và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội; quy tắc ứng xử trong bệnh viện, trường học của Thành phố, tạo sự chuyn biến rõ nét trong nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”, nâng cao chất lượng đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa: "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân ph văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa", tiếp tục triển khai xây dựng mô hình "Phường, thị trn đạt chuẩn văn minh đô thị", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới". Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trật tự văn minh đô thị. Xây dựng nếp sống người Hà Nội với các tiêu chí: chấp hành pháp luật, sống nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp.

Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong học sinh Thủ đô. Tăng cường thời lượng giảng dạy, bổ sung một số tiêu chí: bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tôn trọng pháp luật cho học sinh trong bộ tài liệu.

- Thực hiện có hiệu quả xây dựng trường học văn hóa.

Sở Tư Pháp: tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật của nhân dân Thủ đô.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hội sách, triển khai xây dựng phố sách của Thành phố, nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Triển khai việc xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề nghị Ban Dân vận Thành ủy: Triển khai tổ chức công tác dân vận khéo trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố:

- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tổ chức tuyên truyn vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu, nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Chủ trì triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân, viên chức lao động Thủ đô”.

5. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hp Sở Tài chính:

- Xây dựng danh mục công trình trọng điểm, các dự án đầu tư công, cân đối nguồn lực cho đầu tư, hoạt động theo mục tiêu, chỉ tiêu chương trình.

- Hoàn thiện các cơ chế chính sách huy động xã hội hóa đầu tư, định kỳ kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, lao động thương binh xã hội và khoa học công nghệ.

Sở Tài chính:

- Đảm bảo cân đối vốn sự nghiệp thực hiện nội dung của Kế hoạch.

- Bố trí kinh phí chi sửa chữa chống xuống cấp các công trình trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, lao động thương binh xã hội, thông tin truyền thông của Thành phố theo phân cấp, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên.

- Bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội để thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ nội dung chương trình, Kế hoạch thực hiện chương trình 04-CTr/TU của UBND Thành phố tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình của đơn vị mình để quán triệt và triển khai thực hiện xong trước 30/9/2016;

- Hoàn thành xây dựng đề án, kế hoạch, giải pháp, cơ chế chính sách được giao tại phần II Kế hoạch này và phụ lục kèm theo Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2016.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo phân công đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 04-CTr/TU.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 30/11), có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải quyết, gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

2. Đề nghị UB Mặt trận tổ quốc Thành phố, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy và các tổ chức thành viên: Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân và phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đã đề ra.

3. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, các báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, an ninh Thủ đô, các báo thuộc các đoàn thể của Thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội: tăng cường tuyên truyền nội dung Chương trình, Kế hoạch thực hiện chương trình của Thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch.

4. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Định kỳ tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, sơ kết, tổng kết chương trình và tham mưu UBND Thành phố tổng hợp báo Ban chỉ đạo Chương trình, Thành ủy theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- T.Tr; Thành ủy - HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Dân vận Thành ủy; Văn phòng Thành ủy;
- Đảng ủy Khối: Các cơ quan Thành phố, Công nghiệp, Đại học, Doanh nghiệp;
- Ủy ban MTTQ Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố; Thành đoàn Hà Nội, Hội Phụ nữ Thành phố, Hội cựu chiến binh Thành phố; Hội nông dân Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Quận ủy - UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cơ quan báo, đài Thành phố;
- Ban chỉ đạo chương trình, tổ thư ký;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC 1:

CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 04-CTR/TU CỦA THÀNH ỦY "PHÁT TRIỂN VĂN HÓA XÃ HỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THỦ ĐÔ, XÂY DỰNG NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH GIAI ĐOẠN 2016-2020"
(Kèm theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố)

STT

NI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

CHTIÊU

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHI HỢP

1

Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa

%

88

SVăn hóa và Thể thao

UBND quận, huyện, thị xã

2

Tỷ lệ làng, thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng Văn hóa

%

62

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND quận, huyện, thị xã

3

Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa

%

72

SVăn hóa và Thể thao

UBND quận, huyện, thị xã

4

Tỷ lệ thôn, làng có nhà văn hóa hoặc đim sinh hoạt cộng đng

%

100

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND quận, huyện, thị xã

5

Tỷ lệ xã có đim luyện tập thdục, ththao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới

%

100

SVăn hóa và Thể thao

UBND quận, huyện, thị xã

6

Xây dựng và công nhận thêm trường công lập đạt chất lượng cao

trường

20

S Giáo dc và Đào to

UBND quận, huyện, thị xã

7

95% thanh niên trong độ tui đạt trình độ THPT và tương đương

%

95

S Giáo dc và Đào to

UBND quận, huyện, thị xã

8

Tỷ lệ trường học công lập (mm non, tiu học, THCS, THPT) đạt chun quốc gia

%

70

SGiáo dục và Đào tạo

UBND quận, huyện, thị xã

9

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

70-75

SLao động, Thương binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, th

10

Số lao động được giải quyết việc làm hàng năm

người

148,000

Sở Lao động, Thương binh và Xã hi

UBND quận, huyện, thị xã

11

Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị

%

<4

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND quận, huyện, thị xã

12

Tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ

%

<1,2

SLao động, Thương binh và Xã hội

UBND quận, huyện, thị xã

13

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới

%

100

Sở Y tế

UBND quận, huyện, thị xã

14

Sgiường bệnh/10.000 dân

giường bệnh

26.5

Sở Y tế

UBND quận, huyện, thị xã

15

Đạt sbác sỹ/10.000 dân

bác sĩ

13.5

Sở Y tế

UBND quận, huyện, thị xã

16

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

%

<8,5

Sở Y tế

UBND quận, huyện, thị xã

17

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

>90

Sở Y tế

BHXH HN, UBND quận, huyện, thị xã

18

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội

%

>55

Bảo hiểm xã hội HN

Sở LĐTBXH, UBND quận, huyện,thị xã

19

Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

%

45

Bảo hiểm xã hội HN

Sở LĐTBXH, UBND quận, huyện, thị xã

 

PHỤ LỤC 2:

CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 04-CTR/TU CỦA THÀNH ỦY "PHÁT TRIỂN VĂN HÓA XÃ HỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THỦ ĐÔ, XÂY DỰNG NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH GIAI ĐOẠN 2016-2020"
(Kèm theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố)

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách

Thời gian thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Đề án nâng cao chất lượng xây dựng mô hình văn hóa cơ sở 2016 - 2020

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND quận, huyện, thị xã

Quý III/2016

2016-2020

2

Đề án hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố - cơ sở

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND quận, huyện, thị xã

Quý IV/2016

2016-2020

3

Quy chế quản lý, hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao Thành phố Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao

UBMTTQ HN, UBND quận, huyện, th

Quý IV/2016

2016-2020

4

Quy chế quản lý, tu bổ tôn tạo phát huy giá trị di tích danh thắng trên địa bàn thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở KHĐT, Sở Tài chính, UBND quận, huyện, th

Quý III/2016

2016-2020

5

Đề án đào tạo lực lượng huấn luyện viên, vận động viên

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Nội vụ

Quý IV/2016

2016-2017

6

Đề án quy hoạch báo chí Thủ đô

SThông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo TU, các sở, ngành liên quan

Quý III/2016

2016-2020

7

Đề án Phố Sách Hà Nội

Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành liên quan

Quý III/2016

2016-2017

8

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống mạng lưới trường học trên địa bàn Thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND quận, huyện,thị xã; Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, QHKT, Viện QHXD

Quý I/2017

2016-2020

9

Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương.

Quý IV/2016

2016- 2020

10

Rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới y tế của Thành phố

Sở Y tế

Sở KHĐT, QHKT, Viện QHXD, UBND quận, huyện, thị xã

Quý I/2017

2016-2020

11

Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế Thủ đô

SY tế

UBND quận, huyện, thị xã

Quý IV/2016

2016-2020

12

Đề án rà soát, sắp xếp lại hệ thống sàn giao dịch việc làm, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố

Sở Lao động, Thương binh và Xã hi

UBND quận, huyện, thị xã

Quý IV/2016

2016-2020

13

Đề án rà soát nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố

Sở Giáo dục và đào to

UBND quận, huyện, thị xã

Quý IV/2016

2016- 2028

14

Đề án rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố

Sở Lao động, Thương binh và Xã hi

UBND quận, huyện, thị xã

Quý IV/2016

2016-2020

15

Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phgiai đoạn 2016- 2020

Sở Nội vụ

Các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dc và Đào to

Quý IV/2016

2016-2020

16

Hoàn thiện xây dựng bộ quy tắc ứng xử công cộng, cơ quan đơn vị hành chính Thành phố Hà Nội; Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong bệnh viện, trường học Thành phố Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND quận, huyện, thị xã

Quý IV/2016

2016-2020

17

Đề án đánh giá, đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ban Tuyên giáo Thành ủy

UBND quận, huyện, thị xã

Quý I/2017

2016-2020

18

Đề án Xây dựng mô hình dân vận khéo trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Ban Dân vận Thành ủy

UBND quận, huyện, thị xã

Quý IV/2016

2016-2020

 

PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 04-CTR/TU CỦA THÀNH ỦY "PHÁT TRIỂN VĂN HÓA XÃ HỘI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THỦ ĐÔ, XÂY DỰNG NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH, VĂN MINH GIAI ĐOẠN 2016-2020”
(Kèm theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố)

STT

DANH MỤC DỰ ÁN

1

Bảo tàng Hà Nội

2

Nghiên cứu dự án Nhà hát Thăng Long

3

Cung Thiếu Nhi Hà Nội

4

Cung Thanh Niên Hà Nội

5

Trung tâm Văn hóa công nhân lao động khu vực phía Tây Thành phố Hà Nội

6

Nâng cấp, mở rộng di tích Nhà Hồ Chủ Tịch ở và làm việc tháng 12/1946

7

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu di tích Hoàng Thành Thăng Long

8

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu vực lõi Thành Cổ Loa thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích thành Cổ Loa

9

Sửa chữa, cải tạo cụm các công trình thể thao phục vụ đăng cai đại hội Thể thao quốc gia 2018 và Seagame 31 (Năm 2021 khi được Chính phủ phê duyệt đề án)

10

Các dự án thực hiện quy hoạch làng nghề Bát Tràng huyện Gia Lâm gắn với phát triển du lịch

11

Các dự án thực hiện quy hoạch làng nghề Vạn Phúc quận Hà Đông gắn với phát triển du lịch

12

Các dự án thực hiện quy hoạch Làng Cổ đường Lâm thị xã Sơn Tây gắn với phát triển du lịch

13

Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội

14

Bệnh viện Tim Hà Nội

15

Bệnh viện Thanh Nhàn

16

Đầu tư nâng cấp bệnh viện Phụ sản Hà Nội

17

Trung tâm phức hợp thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở tại Tây Hồ

18

Trung tâm kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn

19

Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên

20

Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Hà Nội (xã Mai Lâm huyện Đông Anh)

21

Nâng cao năng lực, cơ sở vật chất của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

22

Đầu tư nghề trọng điểm: trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

23

Đầu tư nghề trọng điểm: trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội

24

Đầu tư nghề trọng điểm: trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu165/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2016
Ngày hiệu lực31/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 165/KH-UBND thực hiện 04-CTr/TU phát triển văn hóa xã hội nguồn nhân lực Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 165/KH-UBND thực hiện 04-CTr/TU phát triển văn hóa xã hội nguồn nhân lực Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu165/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành31/08/2016
        Ngày hiệu lực31/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 165/KH-UBND thực hiện 04-CTr/TU phát triển văn hóa xã hội nguồn nhân lực Hà Nội 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 165/KH-UBND thực hiện 04-CTr/TU phát triển văn hóa xã hội nguồn nhân lực Hà Nội 2016

             • 31/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực