Văn bản khác 1650/KH-UBND

Kế hoạch 1650/KH-UBND xúc tiến đầu tư của tỉnh Hải Dương năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1650/KH-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương năm 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1650/KH-UBND

Hải Dương, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

UBND tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2016, với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tăng cường công tác vận động, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

b) Chủ động, tích cực hội nhập; góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) đạt tốp 30 tỉnh thành cả nước vào năm 2017; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, kinh tế xã hội nhằm tạo lập hình ảnh của tỉnh Hải Dương với môi trường đầu tư hấp dẫn, lành mạnh và thân thiện.

2. Yêu cầu:

a) Tổ chức, triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động tiếp cận, chất lượng, hiệu quả thiết thực và phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Đồng thời, đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và các thành phần kinh tế tham gia hiệu quả vào công tác vận động, xúc tiến đầu tư của địa phương.

b) Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ, kỹ thuật hiện đại; hiệu quả kinh tế và giá trị gia tăng cao; công nghệ sạch bảo đảm về môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực về đất đai, lao động; các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; các nhà đầu tư, đối tác lớn có năng lực về tài chính và kinh nghiệm đầu tư.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, quảng bá, gii thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

a) Hoàn thiện nội dung và in ấn tập san "Hải Dương - Điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư" và đĩa CD giới thiệu về tnh Hải Dương bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh và Nhật nhằm quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh, đồng thời làm tài liệu để phục vụ cho các hoạt động XTĐT.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Đài PT-TH Hải Dương và các cơ quan liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2016.

b) Xuất bản các ấn phẩm, chuyên đề:

- Chuyên đề “PCI và sự phát triển kinh tế Hải Dương”. Cơ quan báo chí phối hợp: Báo Diễn đàn doanh nghiệp (VCCI). Thời gian hoàn thành tháng 7/2016.

- Chuyên đề “Nông sản Hải Dương xuất ngoại”. Cơ quan báo chí phối hợp: Báo Đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thời gian hoàn thành tháng 7/2016.

- n phẩm “Toàn cảnh kinh tế Hải Dương”. Cơ quan báo chí phối hợp: Báo Thế giới & Việt Nam (Bộ Ngoại giao). Thời gian hoàn thành tháng 8 - 9/2016.

- Chuyên đề “Các KCN Hải Dương - Lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư”. Cơ quan báo chí phối hợp: Báo Đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thời gian tháng 10/2016.

- Chuyên đề tuyên truyền về thành tu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ quan báo chí phối hợp: Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Thời gian hoàn thành tháng 12/2016.

Việc xuất bản các ấn phẩm, chuyên đề đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, các Sở, ngành, đơn vị liên quan tại các công văn số 575/UBND-VP ngày 24/3/2016, số 829/UBND-VP ngày 19/4/2016 và số 995/UBND-VP ngày 11/5/2016.

2. Tổ chức hội nghị gặp mặt, tháo g khó khăn cho doanh nghiệp và ký cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận li cho doanh nghiệp

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp tại địa bàn. Đồng thời, ký cam kết giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 3/2016.

3. Tổ chức Hội thảo liên ngành có sự tham gia của VCCI về Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hải Dương

- Cơ quan chủ trì hội thảo: UBND tỉnh Hải Dương và VCCI.

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2016.

4. Tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm thu hút và XTĐT, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại một số tỉnh, thành trong cả nước

Tổ chức Đoàn công tác do Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệp thu hút và XTĐT tại một số tỉnh, thành có kết quả thu hút đầu tư tốt và chỉ số PCI cao như: Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bến Tre, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai...

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 4/2016.

5. Tổ chức làm việc với các tổ chức, đối tác nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các buổi làm việc với một số tổ chức, đối tác nước ngoài tại Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư, thương mại (Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Văn phòng xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Phòng Thương mại Châu Âu tại VN (Eurocharm), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcharm), Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội...)

- Cơ quan chủ trì làm việc: UBND tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 4/2016.

6. Kết nối và tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư tại nước ngoài do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 3 và 4/2016.

7. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện tuyên truyền, qung bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư: Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Kinh phí để thực hiện các nội dung còn lại: Sử dụng kinh phí đã được bố trí trong dự toán ngân sách giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện từng nội dung trong bản Kế hoạch này. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Sở Tài chính tham mưu cân đối, bố trí nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo thường xuyên với Lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch của các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- VCCI (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, KHTH, CV. Hùng (100b)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Đức Sáng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1650/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1650/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2016
Ngày hiệu lực08/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1650/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1650/KH-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1650/KH-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương năm 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1650/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýVương Đức Sáng
        Ngày ban hành08/07/2016
        Ngày hiệu lực08/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 1650/KH-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương năm 2016

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1650/KH-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương năm 2016

            • 08/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực