Văn bản khác 1655/KH-UBND

Kế hoạch 1655/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 42-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1655/KH-UBND 2017 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1655/KH-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 16/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

Thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 15/6/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016- 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện.

II. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Hà Nam trở thành một trong các trung tâm du lịch với các dịch vụ chất lượng cao cấp vùng vào năm 2025.

B. NỘI DUNG

I. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định của Nhà nước, của tỉnh về du lịch, vị trí, vai trò và tác động của ngành du lịch đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về phát triển du lịch với nội dung thiết thực, phù hợp, hình thức đa dạng, phong phú.

3. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, tuyên truyền các quy định của Nhà nước về phát triển du lịch, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân trên địa bàn.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phát triển du lịch của Trung ương, của tỉnh trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

II. Hoàn thiện quy hoạch, đầu tư phát triển nhanh hạ tầng thương mại - dịch vụ và cơ sở vật chất kỹ thuật về lĩnh vực du lịch

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về phát triển du lịch, các khu, điểm du lịch...Tập trung hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2017; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2017.

- Phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Tam Chúc, phấn đấu đến năm 2020 đón 1,8 triệu lượt khách/năm, đến năm 2025 đón 3,7 triệu lượt khách/năm, nâng tổng số khách du lịch trên địa bàn tỉnh vào năm 2020 đạt trên 2,5 triệu lượt khách/năm, doanh thu dịch vụ du lịch tăng bình quân 20 - 25%/năm; đến năm 2025, có trên 5 triệu lượt khách/năm, doanh thu dịch vụ du lịch tăng bình quân 35-40%/năm.

- Tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để đầu tư cơ sở vật chất tại các di tích, danh thắng được công nhận là di tích cấp quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt là Khu du lịch Tam Chúc. Phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng các tiêu chí cơ bản để công nhận 01 Khu du lịch quốc gia, từ 03-05 khu, điểm du lịch địa phương.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành, khai thác kinh doanh các dự án dịch vụ, trung tâm thương mại, khách sạn quy mô lớn: Tổ hợp thương mi - dịch vụ tng hợp Vincom Hà Nam, Khách sạn Mường Thanh, sân golf Kim Bảng; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án sân golf Tượng Lĩnh trong năm 2017-2018.

- Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ và cơ sở vật chất kỹ thuật về phát triển du lịch, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm. Phấn đấu đến năm 2020 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh có từ 02-04 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao với tổng nhu cầu buồng lưu trú 4.200 phòng.

3. Sở Tài chính chủ trì tham mưu cân đối, bố trí kinh phí đầu tư phát triển du lịch, nhất là kinh phí cho lập, điều chỉnh quy hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh và xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Nam.

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng Khu du lịch Tam Chúc, tập trung hoàn thiện các công trình chính, điểm nhấn, công trình giao thông kết nối Khu du lịch với Quốc lộ 1A, Khu du lịch Bái Đính - Tràng An, Ninh Bình và chùa Hương Tích - Hà Nội.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành kịp thời giải quyết hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện các dự án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thành phố rà soát, tăng cường xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng du lịch, nhất là tại các di tích, danh thắng được xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch, các di tích.

III. Tiếp tục hình thành và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch chủ yếu; hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng của Hà Nam

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, phát huy giá trị vật chất và tinh thần của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tại Hà Nam như: Chùa Long Đọi Sơn, Đn Trần Thương, Từ đường Nguyễn Khuyến, quê hương Nam Cao, nghệ thuật Hát Chèo, hát dậm Quyển Sơn, hát Chầu văn...., từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, mang đậm bản sắc Hà Nam, tạo sức hút mạnh mẽ để thu hút du khách.

2. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện phát triển và phát huy giá trị kinh tế, văn hóa, du lịch các làng nghề truyền thống và các thương hiệu, sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Hà Nam.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan đôn đốc hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án sân golf, viện dưỡng lão..., hình thành các sản phẩm du lịch chất lượng cao; tiếp tục thu hút phát triển dịch vụ du lịch trên sông Đáy, sông Châu, hình thành tổ hợp trung tâm mua sm giải trí và các khu ph đêm gn với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đầu tư các điểm tham quan du lịch sinh thái, làng nghề và các phòng trưng bày gắn với khu, điểm du lịch làng nghề.

4. Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động kết nối, liên kết phát triển du lịch, tập trung hợp tác với thành phố Hà Nội, tỉnh Nam Định, Ninh Bình đphát triển du lịch theo tour, tuyến.

IV. Xây dựng, tuyên truyền hình ảnh Hà Nam là Điểm đến hấp dẫn”

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Triển khai Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch.

- Chủ trì thực hiện hiệu quả Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quảng bá trực quan và trên các phương tiện giao thông công cộng. Đăng cai tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao lớn trong và ngoài nước, liên kết xây dựng thương hiệu và quảng bá điểm đến tại các thị trường du lịch có tiềm năng. Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch với sự tham gia tích cực của Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện các kios thông tin du lịch để hỗ trợ du khách. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương tham mưu, biên tập nội dung quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch Hà Nam kết hợp với nội dung xúc tiến đầu tư, thương mại của tỉnh.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch.

3. Các cấp, các ngành trong tỉnh: Xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị, con người Hà Nam thân thiện, thanh lịch; kiên quyết nói «Không» với thực phẩm bẩn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả đúng với chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm hấp dẫn, thu hút du khách.

V. Tiếp tục rà soát, vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các nguồn lực phát triển du lịch

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sở, ngành liên quan: Rà soát, xây dựng danh mục, chính sách khuyến khích đầu tư các dự án phát triển du lịch, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.

- Hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng Khu du lịch Tam Chúc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi Quy hoạch tổng thể Khu du lịch được phê duyệt.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, chủ động giải phóng mặt bằng đ sn sàng có quỹ đất sạch đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, đặc biệt là đối với dự án đầu tư quy mô lớn phục vụ phát triển du lịch.

3. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch.

VI. Phát triển nguồn nhân lực du lịch

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Điều tra, đánh giá thực trạng để xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tập trung xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực vào Khu du lịch Tam Chúc.

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch.

- Phấn đấu đến năm 2020: Có từ 70 - 90% cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ tại các đơn vị kinh doanh du lịch được bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ chuyên ngành; 100% cán bộ phụ trách, theo dõi mảng du lịch được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch và trình độ, nghiệp vụ quản lý, phát triển du lịch.

2. Sở Nội vụ: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đưa nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo dõi về du lịch vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm.

VII. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch

1. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh trong phát triển du lịch.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển du lịch.

- Chủ trì, phối hợp làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn chuyên ngành, liên ngành trong lĩnh vực du lịch, kiểm soát chất lượng dịch vụ hệ thống khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Quan tâm kiểm tra việc triển khai các văn bản, đề án Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành như: Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh; Đề án tôn tạo di tích cấp tỉnh; Đề án xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch...

3. Sở Nội vụ tích cực phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp hợp lý biên chế, tổ chức các cơ quan trực tiếp quản lý, quảng bá, xúc tiến du lịch đảm bảo hiệu quả, chuyên nghiệp.

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Lựa chọn, bố trí nhân lực có năng lực, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Công an tỉnh chủ trì triển khai các biện pháp quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của khách du lịch nước ngoài để bảo đảm an toàn cho du khách, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để xâm phạm an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hiệu quả trong tổ chức, triển khai, quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hiện tượng đeo bám, chèo kéo khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

C. TCHỨC THỰC HIỆN

I. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì tham mưu triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6 và 30/12 hàng năm.

II. Các sở, ban, ngành của tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh: Chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng.

III. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh: Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

IV. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch địa phương theo phân cấp quản lý; chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kế hoạch, góp phần xây dựng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh an toàn, văn minh, bền vững.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc thấy cn thiết phải bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- BCĐ Phát triển Du lịch tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- VPTU, VP HĐND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1655/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1655/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực23/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1655/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1655/KH-UBND 2017 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1655/KH-UBND 2017 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1655/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành23/06/2017
        Ngày hiệu lực23/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1655/KH-UBND 2017 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1655/KH-UBND 2017 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Hà Nam

           • 23/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực