Văn bản khác 166/KH-UBND

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 166/KH-UBND 2015 thực hiện 108/2014/NĐ-CP tinh giản biên chế thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/KH-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong các sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thành phố làm chủ sở hữu; công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước; các hội được giao biên chế và Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đạt được kết quả tốt.

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thành phố làm chủ sở hữu, các Hội được giao biên chế và Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương, thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tinh gọn, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Nguyên tắc, trình tự thực hiện tinh giản biên chế phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế phải công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, việc chi trả chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

- Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

II. NỘI DUNG

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Lãnh đạo các Tổng Công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước; Chủ tịch các Hội được giao biên chế và ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí trả lương (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức, đơn vị) căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các văn bản quy định của Nhà nước có liên quan, tổ chức thực hiện các nội dung sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thời gian thực hiện trong tháng 8 năm 2015.

b) Xây dựng đề án tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo trình tự quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 15/10/2015. Đề án phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế được Ủy ban nhân dân Thành phố giao năm 2015.

c) Sau khi Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, hàng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo định kỳ 02 lần/năm (6 tháng/1 lần), riêng năm 2015 các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện một lần vào tháng 10 năm 2015 và gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

2. Trình tự thẩm định Đề án tinh giản biên chế; danh sách đối tượng tinh giản biên chế dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế và hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế; nguồn kinh phí thực hiện

- Trình tự thẩm định Đề án tinh giản biên chế, danh sách đối tượng tinh giản biên chế, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế và hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tài chính đúng các quy định của pháp luật.

- Nguồn kinh phí chi trả cho các đối tượng tinh giản biên chế thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Kế hoạch này đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Thành phố; tham mưu giúp UBND Thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành để triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Thời gian thực hiện trước ngày 25/8/2015.

- Phối hợp với Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn, tập huấn việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các cơ quan tổ chức, đơn vị của Thành phố theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế">01/2015/TTLT-BNV-BTC.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định Đề án tinh giản biên chế, danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt; tổ chức kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền việc thực hiện chế độ, chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính định kỳ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm; giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch bố trí nguồn kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định việc tính chế độ chính sách, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí chi trả cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính định kỳ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

3. Bảo hiểm xã hội Thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm xã đối với các đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

- Có trách nhiệm rà soát, xác định cụ thể thời gian đóng bảo hiểm xã hội (thời gian công tác được tính đóng bảo hiểm xã hội, chức danh, tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội) của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

- Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức Chính trị - Xã hội Thành phố và quận, huyện, thị xã thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế của đơn vị mình và tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện trong tháng 8 năm 2015.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã Hội Thành phố, Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện.

- Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế theo thẩm quyền.

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/12 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng TU và các Ban của Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các Đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên do Thành phố làm chủ sở hữu;
- Các Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- VPUBNDTP: CPVP; TH, NC, HCTC;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 166/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày hiệu lực 12/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 166/KH-UBND 2015 thực hiện 108/2014/NĐ-CP tinh giản biên chế thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 166/KH-UBND 2015 thực hiện 108/2014/NĐ-CP tinh giản biên chế thành phố Hà Nội
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 166/KH-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày hiệu lực 12/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 166/KH-UBND 2015 thực hiện 108/2014/NĐ-CP tinh giản biên chế thành phố Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 166/KH-UBND 2015 thực hiện 108/2014/NĐ-CP tinh giản biên chế thành phố Hà Nội

  • 12/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực