Văn bản khác 166/KH-UBND

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2018 về tổ chức Hội nghị làm việc, đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp, các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố năm 2019 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 166/KH-UBND 2018 Hội nghị làm việc đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TCHỨC HỘI NGHỊ LÀM VIỆC, ĐI THOẠI VỚI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP, CÁC CHI HỘI TRỰC THUỘC VÀ HỘI DOANH NGHIỆP CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp ch yếu ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại làm việc, đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp, các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tạo cơ Hội để hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố gặp gỡ, trao đổi, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Đánh giá vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tnh, các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Giải quyết kiến nghị, đề xuất Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố về thủ tục hành chính, đăng ký đầu tư, xây dựng, đất đai...

2. Yêu cầu

- Tổ chức hội nghị đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Kịp thời rà soát, tổng hợp thông tin, tình hình hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU, THÀNH PHN

1. Nội dung Chương trình Hội nghị gồm có:

- Đón tiếp đại biểu (Ban Tổ chức);

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Khai mạc Hội nghị (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Báo kết quả giải quyết vướng mắc và tng hợp kết quthu thập vướng mắc của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố năm 2018 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư);

- Thảo luận, trao đổi thông tin, giải đáp vướng mắc, khó khăn (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tnh chủ trì);

- Kết luận và kết thúc Hội nghị (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị:

Thời gian: Dự kiến 1/2 ngày, tháng 01 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Số lượng đại biểu: Đại biểu đăng ký tham dự hội nghị qua phiếu khảo sát, thu thập thông tin do Sở Kế hoạch và Đầu phát hành.

4. Thành phn tham dự hội nghị gồm có:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Chtrì Hội nghị);

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương; Giao thông Vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tnh; Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tnh;

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hòa Bình;

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

- Các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình hội nghị; xây dựng Phiếu khảo sát, thu thập thông tin gửi trước cho Hiệp hội doanh nghiệp tnh, các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố về các vấn đề thường quan tâm; chịu trách nhiệm gửi Giấy mời của Ủy ban nhân dân tỉnh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

2. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong việc trao đi thông tin về hội nghị đến Hiệp hội doanh nghiệp tnh, các Chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố, tiếp đón các đại biểu, khách mời dự hội nghị; đồng thời, cung cp các tài liệu, ấn phẩm quảng bá về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư kinh doanh của tnh. Cung cấp các thông tin, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tnh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

3. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực qun lý, giải đáp vưng mắc cho Hiệp hội doanh nghiệp tnh, Các chi hội trực thuộc và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tnh Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (K80).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu166/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực19/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 166/KH-UBND 2018 Hội nghị làm việc đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 166/KH-UBND 2018 Hội nghị làm việc đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu166/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực19/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 166/KH-UBND 2018 Hội nghị làm việc đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 166/KH-UBND 2018 Hội nghị làm việc đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp Hòa Bình

            • 19/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực