Văn bản khác 166/KH-UBND

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 166/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/KH-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán Văn hóa công vụ; Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

- Xác định cụ thể những nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành trách nhiệm được phân công của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Quyết định s1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán Văn hóa công vụ.

- Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thi gian qua đối với các cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành phong cách ứng xử, l li làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Yêu cầu

- Người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm vững nội dung của văn hóa công vụ ban hành tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng; đcao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tchức trong thực hiện văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị mình.

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, đa dạng phong phú nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG CHỦ YU

1. Hoàn thiện các quy định về văn hóa công vụ; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ, tạo chuyn biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Căn cứ nội dung Đán Văn hóa công vụ, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các quy định, nội quy văn hóa công sở, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình.

3. Triển khai thực hiện đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ trong tất cả các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến xã.

4. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi vị trí cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan hành chính và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân; không được sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

5. Thực hiện chuẩn mực về đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội, không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội..., phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

6. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan, tchức, hướng tới nâng cao năng sut lao động, giảm hội họp, giy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

7. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, tổ chức được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định.

9. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

10. Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện việc thực hiện văn hóa công vụ.

11. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình, đăng tải nội dung Đ án và Kế hoạch này trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hp với công việc, trang phục của ngành và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Kế hoạch này, xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị và Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công vụ.

- Đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp.

- Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm văn hóa công vụ. Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định văn hóa công vụ tùy theo tính cht, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm tổng kết, biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

2. Sở Nội vụ

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đán Văn hóa công vụ.

- Phối hp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất.

- Tổ chức bồi dưỡng, về văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và lồng ghép bồi dưỡng các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung trên vào trong các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đán văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính ph.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Cng Thông tin điện tử của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đán và Kế hoạch này; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị làm tốt để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ.

5. S Tài chính

Bố trí kinh phí để triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương và Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi nhiệm vụ gắn với thực hiện văn hóa công vụ tại công sở theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, nếu có vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TT tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Ch
tịch;
- UB MTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử UBND t
nh;
- Lưu: VT, NC, Hiệp (80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu166/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 166/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 166/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu166/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 166/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tỉnh Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 166/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tỉnh Sơn La

           • 15/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực