Văn bản khác 166/KH-UBND

Kế hoạch 166/KH-UBND về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 166/KH-UBND đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức 2015 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố đến năm 2015;

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục triển khai và thực hiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo Hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Sở Nội vụ.

2. Triển khai Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố (gọi tắt là Quyết định số 447/QĐ-UBND).

3. Đổi mới tuyển dụng và nâng ngạch công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển và thi nâng ngạch công chức; nâng cao chất lượng tuyển dụng bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài và gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm.

4. Đề xuất các chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng; xây dựng Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở.

5. Hoàn thiện hệ thống đánh giá công chức; nghiên cứu và xây dựng nội dung đánh giá, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

6. Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ.

7. Nâng cao chất lượng công chức, viên chức thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; trọng tâm là trang bị các kỹ năng ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức:

- Khẩn trương sửa đổi và hoàn thiện quy chế làm việc của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở các Thông tư mới ban hành về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thẩm định, điều chỉnh, hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế, xác định rõ số lượng công chức, viên chức làm việc phù hợp trên cơ sở làm rõ trách nhiệm của công chức, viên chức thông qua quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; xem xét thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá độc lập từ các chuyên gia và tổ chức có uy tín để hoàn thiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm khi cần thiết.

- Nghiêm khắc kiểm điểm những đơn vị sự nghiệp công lập đến nay chưa triển khai xong Đề án vị trí việc làm; Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và báo cáo danh sách các đơn vị chưa hoàn thành Đề án cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý theo quy định.

2. Về đổi mới phương thức bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý:

- Thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo Quyết định số 447/QĐ-UBND Năm 2015, tất cả các Sở - ngành, quận - huyện phải tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; việc bổ nhiệm không qua thi tuyển sẽ không được công nhận.

- Xây dựng Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

3. Về đổi mới tuyển dụng và nâng ngạch công chức:

- Ứng dụng công nghệ thông tin đối với các khâu chuẩn bị, tổ chức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức như: nộp hồ sơ, lưu trữ thông tin thí sinh, công bố thông tin, công bố kết quả.

- Ứng dụng công nghệ thông tin đối với các môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch công chức.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đáp án thi tuyển.

- Nghiên cứu đổi mới bộ câu hỏi, nội dung thi tuyển gắn với yêu cầu trình độ, hiểu biết xã hội, yêu cầu về kỹ năng và yêu cầu công việc theo vị trí việc làm; qua đó tăng cường tính cạnh tranh trong thi tuyển.

- Tăng cường công khai, minh bạch trong tổ chức thi tuyển; các cơ quan, đơn vị phải thực hiện công khai về nhu cầu tuyển dụng trên các phương tiện thông tin của đơn vị theo quy định.

- Theo dõi, rút kinh nghiệm việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Về đổi mới phương thức đánh giá công chức, viên chức:

- Thực hiện nghiêm túc việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu hệ thống tiêu chí đánh giá công chức gắn với hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả công việc, gắn với quyền hạn và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

- Kiểm tra việc thực hiện cho thôi việc, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ gắn với việc đánh giá công chức theo quy định.

5. Về nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong hoạt động công vụ:

- Tăng cường thanh tra công vụ; thanh tra đột xuất về thái độ, tác phong, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp nhận phản ánh và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong hoạt động công vụ.

- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi công tác của các cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật và việc thực hiện phân cấp trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Kiểm tra việc chuyển đổi, điều động, bổ nhiệm từ viên chức sang công chức và ký hợp đồng tạm tuyển trong các cơ quan, đơn vị.

6. Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ:

- Khẩn trương cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ trong công tác quản lý và thực hiện chính sách theo Điều 8 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế Quản lý Hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND). Cuối năm 2015, ít nhất 90% các cơ quan, đơn vị toàn Thành phố phải cập nhật đầy đủ các nội dung, thông tin của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

- Hoàn thiện phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử; nghiên cứu thực hiện áp dụng cơ sở dữ liệu vào việc giải quyết nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức; phát huy hiệu quả phần mềm quản lý Hồ sơ điện tử trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý và khai thác Hồ sơ điện tử của cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND.

- Kiểm tra và thực hiện sử dụng hộp thư điện tử (Email), trang thông tin điện tử (Website), phần mềm quản lý văn bản điện tử trong hoạt động công vụ; tất cả cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước phải sử dụng Email do Thành phố cấp (hòm thư @tphcm.gov.vn) trong thực thi công vụ, trao đổi thông tin công việc, nhất là các cán bộ, công chức giữ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý; không sử dụng Email công cộng (Yahoo mail, Gmail ...) trong hoạt động công vụ.

7. Về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ theo hướng quốc tế hóa cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đào tạo các kỹ năng thực tế phù hợp với chuyên môn cụ thể của cán bộ, công chức gắn với yêu cầu của công việc và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực dài hạn của cơ quan, đơn vị.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải gắn với đánh giá hiệu quả, kết quả đạt được thông qua kiểm tra cuối khóa, khảo sát sự tiếp thu của học viên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hệ thống chính trị của Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện kế hoạch: đến tháng 10 năm 2015.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

- Cụ thể hóa, xây dựng Kế hoạch phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị và thẩm quyền của mình; gửi Kế hoạch về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 01 năm 2015.

- Phổ biến, hướng dẫn và chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch.

- Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện năm 2015; gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

3. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này.

- Hướng dẫn, tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

- Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng kế hoạch định kỳ của Ban Giám đốc để trực tiếp, tiếp nhận giải quyết các phản ánh của về các sai phạm trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Đánh giá, báo cáo việc thực hiện năm 2015, tổng kết thực hiện 03 năm (giai đoạn 2012 - 2015); trình Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua gửi Bộ Nội vụ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 10 tháng 11 năm 2015.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Học viện Cán bộ Thành phố triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức theo yêu cầu tại đầu dòng thứ 1 đến dòng thứ 3, Khoản 3, Mục II của Kế hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thẩm quyền và chức năng chuyên môn của mình; chỉ đạo, các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện tuyên truyền đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch bố trí và giám sát nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2015.

7. Học viện Cán bộ Thành phố: Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ tại đầu dòng thứ 2 đến dòng thứ 4, Khoản 3, Mục II của Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (2b);
- Các Sở, ban, ngành,
- UBND quận - huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng CCHC;
- Lưu: VT, (P.CCHC:2b-T).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu166/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2015
Ngày hiệu lực15/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 166/KH-UBND đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức 2015 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 166/KH-UBND đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức 2015 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu166/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành15/01/2015
        Ngày hiệu lực15/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 166/KH-UBND đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức 2015 Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 166/KH-UBND đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức 2015 Hồ Chí Minh

         • 15/01/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực