Văn bản khác 166/KH-UBND

Kế hoạch 166/KH-UBND phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 166/KH-UBND phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 166/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MIỀN NÚI CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015

Thực hiện các Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ; số 42/QĐ-UB ngày 23/5/1997 của Ủy ban Dân tộc miền núi và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội v phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các S, ngành liên quan về triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số: 879/TTr-KH&ĐT ngày 28/11/2012; Ý kiến đ nghị của Ban Dân tộc tại văn bản số 429/BDT-NV1 ngày 28/11/2012 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013-2015;

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015 như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu.

1. Mục tiêu chung.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s miền núi theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; nâng cao đời sống nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa miền núi với đồng bằng và thành thị.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, du lịch, công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai và lao động; tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng k thuật. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn; xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vng trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Các mục tiêu cụ thể

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thực hiện mục tiêu đến năm 2015 đạt được 12 chỉ tiêu chủ yếu, tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế và cân đối nguồn lực của Thành phố giai đoạn hiện nay, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Sở, ngành liên quan, UBND Thành phố xác định một số chỉ tiêu khó đạt được mục tiêu đề ra theo Nghị quyết, cụ thể như: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50% (đây là chỉ tiêu thành phố phấn đấu đạt được vào năm 2015 tính chung toàn Thành phố, bao gồm cả khu vực các quận nội thành, khu vực phát triển đô thị; trong khi địa bàn vùng dân tộc thiểu s miền núi hiện đang là khu vực chậm và kém phát triển); Tỷ lệ đường liên thôn, bản, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; chỉ tiêu giải quyết việc làm mới hàng năm từ 1,5-2 nghìn người, theo đề án xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch 3 cấp hàng năm trên địa bàn Hà Nội được UBND Thành phố ban hành theo văn bản số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 thì đây là chỉ tiêu thống kê báo cáo, không giao kế hoạch.

Vì vậy, UBND Thành phố triển khai kế hoạch thực hiện một s chỉ tiêu chủ yếu như sau: Phấn đấu đến năm 2015 (Chi tiết theo biểu 01):

- Giảm hộ nghèo bình quân 1,5-1,8% năm, đến năm 2015 số hộ nghèo giảm còn dưới 8%;

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt từ 50% trở lên;

- Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ Trung học phổ thông và tương đương đạt trên 85%;

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 100%;

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân từ 0,01 % đến 0,02% năm;

- Tỷ lệ hộ dân có điện sinh hoạt đạt 100%;

- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh đạt 100%;

- Các thôn, bản đều có chi bộ và trên 65% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu.

- Tập trung, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân tộc. Quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu s miền núi. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện công tác dân tộc;

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển - xã hội với bảo đảm an ninh - quốc phòng;

- Kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư, ưu tiên lựa chọn đầu tư vào các địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch và các lĩnh vực sản xuất gắn với vùng có nhiều lợi thế về nguyên liệu, lao động;

- Tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các xã miền núi, coi trọng công tác quản lý xây dựng và phát triển theo quy hoạch;

- Tập trung hoàn thiện, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch, đáp ứng nhu cu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân, đặc biệt ưu tiên đầu tư các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, cấp nước sạch, cấp điện, thông tin truyền thông cho 13 xã và 01 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thành phố Hà Nội, bao gồm các xã: Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì, Ba Trại, Tản Lĩnh, Yên Bài, Vân Hòa (07 xã huyện Ba Vì), Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân (03 xã huyện Thạch Thất), Đông Xuân, Phú Mãn (02 xã huyện Quốc Oai), thôn Đồng Ké, xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ), An Phú (Mỹ Đức);

- Phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí. Phát triển y tế, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chương trình Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội. Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giảm hộ nghèo; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách. Nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa, bảo tồn, tn tạo các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn;

- Phát triển kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế của từng xã và cả vùng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Từng bước phát trin nông nghiệp theo hướng hiện đại. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và cơ giới hóa, thay thế lao động thủ công, tập quán sản xuất lạc hậu. Chuyn dịch cơ cu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, sản xuất tập trung, nâng cao năng suất, cht lượng hàng hóa gắn với thị trường. Đẩy mạnh kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng, phát trin lâm nghiệp toàn diện từ khâu quy hoạch, quản lý, trng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng tới bảo vệ môi trường; chú trọng bảo vệ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Khuyến khích phát triển các cụm công nghiệp, tiu thủ công nghiệp làng ngh gn với bảo vệ môi trường, sinh thái, phát huy tim năng, thế mạnh của vùng và lực lượng lao động của các dân tộc thiểu số miền núi; tiếp tục khôi phục, xây dựng các làng nghề mới phù hợp với địa phương. Phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, với nhiều loại hình, như: Du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, ngh dưỡng.

- Việc đu tư xây dựng đảm bảo theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng đồng bộ, tránh đầu tư dàn trải, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đầu tư đúng đối tượng theo mục tiêu được duyệt, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí thất thoát trong đầu tư và xây dựng.

II. Nội dung

1. Quy mô, địa điểm đầu tư xây dựng.

a. Tổng số dự án, công trình được đầu tư (dự kiến): 186 dự án, tập trung trên địa bàn 13 xã và 01 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, tập trung chủ yếu các lĩnh vực: cấp nước, cấp điện, thủy lợi, giao thông nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao (Danh sách các dự án chi tiết theo biểu số 02 đính kèm).

b. Đầu tư xây dựng, đảm bảo đúng quy hoạch, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, thực hiện theo từng dự án riêng và đảm bảo xây dựng đồng bộ, tránh đầu tư dàn trải, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Đảm bảo đầu tư đúng đối tượng theo mục tiêu được duyệt, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí tht thoát trong đầu tư và xây dựng.

c. Lĩnh vực đu tư ưu tiên:

Giai đoạn 2013-2015, thành phố tập trung hỗ trợ đầu tư cho các công trình kết cu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và xã hội trên địa bàn các xã vùng đồng bào dân tộc thiu số miền núi thuộc các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực cấp nước sinh hoạt: Ưu tiên đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tại các địa bàn có nguồn nước tự chảy (bao gồm hệ thống bể cha, đường ống dẫn...);

- Lĩnh vực cấp điện: Đầu tư hệ thống cấp điện cho khu vực tập trung các hộ dân chưa có điện sinh hoạt được sử dụng điện đúng mức giá của ngành điện lực;

- Lĩnh vực thủy lợi: Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống vai, mương, cứng hóa hệ thống kênh tưới nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khu vực tập trung diện tích canh tác;

- Lĩnh vực giao thông: Ưu tiên đu tư đảm bảo mỗi thôn, bản đều có đường trục chính, đường trục giao thông xã được bê tông hóa;

- Lĩnh vực giáo dục: Đầu tư cải tạo, nâng cấp các trường mầm non, tiểu học và THCS theo hướng đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia tại khu vực trung tâm của xã đảm bảo đến năm 2015 mỗi xã có ít nhất 50% trường đạt chun quc gia; quan tâm đầu tư xây mới hoặc cải tạo nâng cấp các điểm trường mm non, tiu học đảm bảo các điều kiện cho các em học sinh đến trường;

- Lĩnh vực Y tế: Đầu tư nâng cp cơ sở vật chất cho các trạm y tế xã đã bị xuống cấp theo hướng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới;

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao: Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cp hoặc xây mới hệ thống nhà văn hóa thôn phục vụ sinh hoạt cộng đồng, xây dựng khu trung tâm văn hóa, thể thao xã.

2. Về nhu cầu vốn và nguồn vốn đầu tư.

a. Nhu cầu vốn đầu tư theo khai toán: 2.012 tỷ đồng, số vốn đầu tư được xác định chính xác khi lập và phê duyệt dự án.

b. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách thành phố triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Thành ủy được thực hiện lồng ghép trong các CTMTQG: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, Giảm nghèo bền vững; dự kiến: 1,350 tỷ đồng, bao gồm Ngân sách Thành phố b trí trực tiếp 100% kinh phí cho các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung (thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố), dự kiến 38 tỷ đồng;

- Ngân sách huyện bố trí đối ứng phần còn lại của dự án, dự kiến khoảng 561 tỷ đồng. Hàng năm UBND các huyện chủ động bố trí đủ vốn đối ứng của dự án từ nguồn ngân sách tập trung phân cấp cho ngân sách huyện hàng năm (không bố trí số tiền sử dụng đất do Thành phố để lại) để cùng với nguồn vốn ngân sách Thành phố, nguồn vốn khác đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện đầu tư cho các dự án;

- Vốn khác: Đối với các dự án thuộc lĩnh vực cấp điện sinh hoạt và sản xuất, giao Tổng công ty điện lực Hà Nội có trách nhiệm đầu tư, dự kiến: 101 tỷ đồng.

c. Cơ chế hỗ trợ: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu theo mức tối đa 80% kinh phí phần xây lắp, thiết bị của dự án đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, dự kiến: 1.312 tỷ đồng; ngân sách các huyện bố trí phần còn lại của dự án.

3. Lộ trình thực hiện: 03 năm, từ năm 2013 đến năm 2015.

4. Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng các dự án: Các dự án đầu tư được triển khai phải đảm bo các điều kiện:

- Đúng đối tượng, lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đầu tư được phê duyệt trong kế hoạch;

- Dự án được triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội;

- Tuân thủ quy định của UBND Thành ph về phân cấp, ủy quyn phê duyệt dự án đầu tư. Đối với các dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi ngân sách huyện theo phân cấp, UBND các huyện chỉ được phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án khi đã có văn bản chấp thuận của Thành phố về quy mô đu tư, tng mức đầu tư của dự án và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố theo quy định (đối với các dự án chưa có quyết định đầu tư nêu trong kế hoạch này); Đối với các dự án chuyển tiếp nêu trong Kế hoạch này, UBND các huyện kiểm tra, rà soát, đề xuất Thành phố bố trí kế hoạch vốn năm 2013 và các năm tiếp theo;

- Dự án được ghi vốn thực hiện phải đảm bảo đủ thủ tục đầu tư dự án theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Dân tộc Thành phố.

- Là cơ quan thường trực, tham mưu, đề xuất UBND Thành ph thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương M, Mỹ Đức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch;

- Xây dựng Kế hoạch hàng năm, trình UBND Thành phố ban hành và tham mưu tổ chức triển khai thực hiện;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định sự cần thiết đầu tư, tên, quy mô, tổng mức đầu tư từng dự án đầu tư khi thẩm tra chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định;

- Kiểm tra, rà soát xác định danh mục, quy mô, tổng mức đầu tư từng dự án đầu tư xây dựng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra, tổng hp kế hoạch, đề xuất UBND Thành phố phân bổ kế hoạch vốn hàng năm cho từng dự án;

- Chủ trì giao ban, báo cáo, tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, chương trình, dự án nêu trong kế hoạch tại các huyện và các Sở, ngành theo mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đã phê duyệt;

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý, 6 tháng và hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan theo quy định;

- Tổ chức tổng kết đánh giá công tác triển khai thực hiện kế hoạch của Thành phố để đề xuất khen thưởng, động viên các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, đng thời khiển trách, phê bình những tập thể thực hiện không tốt kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn về quản lý đầu tư và xây dựng; tổng hợp giải quyết hoặc trình cấp có thm quyền giải quyết khó khăn vướng mc của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án theo quy định;

- Thẩm tra về sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vn đầu tư của từng dự án trình UBND Thành phố chấp thuận theo quy định trước khi UBND các huyện phê duyệt dự án để đảm bảo cân đi nguồn lực vốn hàng năm của kế hoạch;

- Khẩn trương rà soát các dự án chuyển tiếp, dự án mới để đề xuất UBND Thành phố b trí kế hoạch vốn thực hiện các dự án năm 2013;

- Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm chi tiết cho từng dự án cụ thể từ nguồn vn chương trình mục tiêu quốc gia và Thành phố vào các kỳ kế hoạch hàng năm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đầu tư theo tiến độ triển khai kế hoạch, ưu tiên b trí vốn năm 2013 cho các dự án chuyển tiếp, các dự án hoàn thành trong năm 2013;

3. Sở Tài chính.

- Chủ trì phối hợp cùng Sở kế hoạch & Đầu tư đề xuất báo cáo UBND Thành phố bố trí nguồn vốn thực hiện theo Kế hoạch phê duyệt và theo quy định;

- Hướng dẫn, tổng hp giải quyết khó khăn vướng mắc về thanh, quyết toán công trình hoàn thành theo quy định;

- Phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp trình UBND Thành phố phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vn ngân sách Thành phố.

4. Sở Y tế

- Tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực đồng bào dân tộc miền núi theo kế hoạch này;

- Phân giao chi tiết từng ch tiêu phát triển kinh tế xã hội cho từng địa phương thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

5. Kho bạc Nhà nước Thành phố

- Hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các Chủ đầu tư thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng theo quy định;

- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng tổng hợp tình hình giải ngân các dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành ph theo quy định.

6. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện phân giao chi tiết từng chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cho từng địa phương theo biểu số 1, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu vào năm 2015 theo Nghị quyết 06/NQ-TU của Thành ủy. Ưu tiên đầu tư các dự án khác chưa nêu trong kế hoạch trên địa bàn 13 xã và 01 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

Đối với một số chỉ tiêu được định hướng trong Nghị quyết 06/NQ-TU của Thành ủy, không phân giao chi tiết tại kế hoạch này (Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%; Giải quyết việc làm mới hàng năm từ 1,5-2 nghìn người; Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương đạt trên 85%; Tỷ lệ đường liên thôn, bản, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%), đ nghị các Sở tập trung ưu tiên chỉ đạo thực hiện theo các chương trình, kế hoạch của ngành trên địa bàn các xã có đng bào dân tộc thiu s min núi và quan tâm thường xuyên, thống kê, báo cáo UBND Thành phố nhằm phn đu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết 06/NQ-TU của Thành ủy.

7. Tổng công ty điện lực Hà Nội tập trung ưu tiên đầu tư, nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu của đng bào dân tộc thiu s min núi Thành phố, báo cáo UBND Thành phố theo định kỳ 06 tháng, 01 năm.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành ph chỉ đạo các đơn vị cơ sở theo ngành dọc để có kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyn và trin khai thực hiện Kế hoạch và chủ động thực hiện các ch tiêu kế hoạch có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy.

9. Đối với các Sở, ban, ngành khác của Thành phố:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch và có các hoạt động cụ thể tham gia và hỗ trợ các nội dung của Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015.

10. Các cơ quan Báo, Đài của Thành phố Hà Nội:

Xây dựng các phóng sự, bản tin, tăng thời lượng phát sóng, s lượng tin, bài và tuyên truyn v Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015.

11. UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn huyện quản lý, thành phần Ban chỉ đạo tương ứng với các thành phn Ban chỉ đạo của Thành phố;

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành ph về tính chính xác các thông tin, số liệu liên quan danh mục dự án, số vốn đu tư theo đ xut, thực hiện đúng mục tiêu được duyệt; trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh danh mục dự án, các địa phương báo cáo UBND Thành phố chấp thuận;

- Giao Phòng Dân tộc có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các Phòng liên quan triển khai giao chi tiết các chỉ tiêu cho từng xã, từng đơn vị và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2015;

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án theo quy định;

- Triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và các yêu cầu tại khoản 4, mục II của Kế hoạch này;

- Hàng năm, UBND các huyện có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp phê duyệt dự toán ngân sách b trí đủ phần vốn đối ứng của dự án từ nguồn ngân sách tập trung phân cấp cho ngân sách huyện hàng năm (không bố trí từ tiền sử dụng đất do Thành ph để lại) để chủ động bố trí đủ vốn đối ứng của dự án để cùng với nguồn vốn ngân sách Thành phố, nguồn vốn khác đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện đầu tư cho các dự án;

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội từng năm, giai đoạn 2013 - 2015 theo yêu cầu tiến độ của Thành phố, khuyến khích các địa phương bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện hoàn thành trước tiến độ;

- Định kỳ hàng Quý có báo cáo kết quả thực hiện (khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân, hạng mục, công trình hoàn thành) và các khó khăn, vướng mắc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Căn cứ nội dung trên đây, đề nghị UBMTTQ Thành ph, các đoàn thể, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch thông qua Ban Dân tộc Thành phố trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC; (để báo cáo)
- Ủy
ban Dân tộc; (để báo cáo)
-
Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
-
Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
-
Đ/c Ch tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các Đ/c PCT UBND TP; (để báo cáo)
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
-
UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức;
-
Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
-
Các cơ quan Báo, Đài Thành phố;
-
Tổng công ty điện lực HN;
-
Các Ban thuộc HĐND TP;
-
CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn:
-
Các phòng: VX(Ngọc) KT, TH;
-
Lưu VT, KH&ĐT(10b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 


BIỂU 1

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU THỰC HIỆN VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Kèm theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 30/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mục tiêu đến 2015

Dự kiến thực hiện năm 2012

Giai đoạn 2013 - 2015

Đơn vị triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ

Ghi chú

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Giảm tỷ lệ hộ nghèo

%

Giảm bình quân từ 1,5 - 1,8%/năm, đến năm 2015 số hộ nghèo giảm còn dưới 8%

 

 

 

 

S Lao động Thương binh Xã hội và UBND các huyện

 

1

Huyện Ba Vì

%

 

11,46

9,86

8,40

7,80

 

 

2

Huyện Thạch Tht

%

 

9,16

7,25

5,68

5,68

 

 

3

Huyện Quc Oai

%

 

7,93

6,27

4,73

4,73

 

 

4

Huyện Chương Mỹ

%

 

10,39

8,41

6,62

6,61

 

 

5

Huyện Mỹ Đức

%

 

22,17

19,63

15,37

7,95

 

 

II

Tỷ lệ tờng đạt chuẩn quốc gia

%

Đạt 50% trở lên

 

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện

 

1

Huyện Ba Vì

%

 

16,70

26,70

33,30

50,00

 

 

2

Huyện Thạch Tht

%

 

36,50

45,50

45,50

54,50

 

 

3

Huyện Quc Oai

%

 

16,70

16,70

33,30

50,00

 

 

4

Huyện Chương Mỹ

%

 

50,00

75,00

75,00

75,00

 

 

5

Huyện Mỹ Đức

%

 

 

 

33,30

66,70

 

 

III

Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

%

Đạt 100%

 

 

 

 

Sở Y tế và UBND các huyn

 

1

Huyện Ba Vì

%

 

85,00

100,00

100,00

100,00

 

 

2

Huyện Thạch Tht

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

3

Huyện Quc Oai

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

4

Huyện Chương Mỹ

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

5

Huyện Mỹ Đức

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

IV

Giảm tỷ lệ sinh bình quân

%

Từ 0,01 đến 0,02%

 

 

 

 

Sở Y tế và UBND các huyện

 

1

Huyện Ba Vì

%

 

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

2

Huyện Thạch Tht

%

 

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

3

Huyện Quc Oai

%

 

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

4

Huyện Chương Mỹ

%

 

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

5

Huyện Mỹ Đức

%

 

0,01

0,01

0,01

0,01

 

 

V

Tỷ lệ hộ dân có điện sinh hoạt

%

Đạt 100%

 

 

 

 

Sở Công thương, Tổng công ty đin lực HN và UBND các huyện

 

1

Huyện Ba Vì

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

2

Huyện Thạch Tht

%

 

95,00

100,00

100,00

100,00

 

 

3

Huyện Quc Oai

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

4

Huyện Chương Mỹ

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

5

Huyện Mỹ Đức

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

VI

Tỷ lệ hộ dân được dùng nước đảm bảo vệ sinh

%

Đạt 100%

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện

 

1

Huyện Ba Vì

%

 

78,00

85,00

96,00

100,00

 

 

2

Huyện Thạch Tht

%

 

95,60

95,60

98,00

100,00

 

 

3

Huyện Quc Oai

%

 

50,00

60,00

65,00

100,00

 

 

4

Huyện Chương Mỹ

%

 

85,00

85,00

100,00

100,00

 

 

5

Huyện Mỹ Đức

%

 

80,00

85,00

95,00

100,00

 

 

VII

Tỷ lệ đường liên thôn, bản, xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa

%

Phn đấu đạt 100%

 

 

 

 

S Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyn

 

VIII

Chi bộ Đảng ti các thôn, bn và tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh

%

Các thôn, bn đều có chi bộ và trên 65% t chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh

 

 

 

 

Huyện ủy các huyện

 

1

Huyện Ba Vì

%

 

75,00

78,00

80,00

85,00

 

 

2

Huyện Thạch Tht

%

 

89,20

91,20

93,00

93,00

 

 

3

Huyện Quc Oai

%

 

50,00

55,00

60,00

70,00

 

 

4

Huyện Chương Mỹ

%

 

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

5

Huyện Mỹ Đức

%

 

77,00

80,00

80,00

80,00

 

 

 

BIỂU 2

DANH MỤC DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013 – 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 30/11/2012 của UBND thành ph Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên dự án

S dự án

Số quyết định phê duyệt

Dự kiến nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2013 - 2015

Đơn vị thực hiện/ Chủ đầu tư

Ghi chú

 

Tổng kinh phí dự kiến

Trong đó:

 

Ngân sách Thành phố

Ngân sách cp huyện, xã

Vốn khác

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

TỔNG CỘNG

186

 

2.012.000

1.350.000

561.000

101.000

 

 

 

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

50

 

643.000

450.100

192.900

0

 

 

 

1

Trường tiểu học Yên Bài A

1

1378/QĐ-UBND 29/10/2010 & 1230/QĐ-UBND 24/10/2012

17.000

11.900

5.100

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

 

2

Trường mầm non Yên Bài A

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

 

3

Trường mầm non Yên Bài B

1

 

11.500

8.050

3.450

 

UBND huyện Ba Vì

 

 

4

Trường tiểu học Yên Bài B

1

 

20.000

14.000

6.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

 

5

Trường THCS Yên Bài A

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

 

6

Trường THCS Yên Bài B

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

 

7

Trường THCS Khánh Thưng

1

 

8.000

5.600

2.400

 

UBND huyện Ba Vì

 

 

8

Trường tiểu học Khánh Thượng A

1

 

8.000

5.600

2.400

 

UBND huyện Ba Vì

 

 

9

Trường MN Bò và Đồng cỏ

1

1112/QĐ-UBND  04/10/2011

6.000

4.200

1.800

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

10

Trường MN Minh Quang A (Víp - M. Hồng)

1

724/QĐ-UBND  15/8/2011

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

11

Trường MN xã Vân Hòa - giai đoạn 1

1

1022/QĐ-UBND 14/10/2011

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

12

Trường MN xã Ba Trại - khu B

1

1298/QĐ-UBND 26/10/2010

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

13

Trường MN Tản Viên - Khu trại gà

1

998/QĐ-UBND 11/10/2011

7.000

4.900

2.100

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

14

Trường mm non Khánh Thượng B (khu Hương Canh)

1

 

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Ba Vì

 

15

Nhà đa năng trường tiểu học B xã Khánh Thượng

1

 

6.500

4.550

1.950

 

UBND huyện Ba Vì

 

16

Trường mầm non Minh Quang A (điểm thôn Xuân Thọ)

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

17

Trường mầm non Minh Quang B

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

18

Trường tiểu học Minh Quang B

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

19

Trường THCS Minh Quang

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

20

Trường mầm non Ba Vì (3 điểm trường)

1

 

25.000

17.500

7.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

21

Trường PTCS Ba Vì

1

 

25.000

17.500

7.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

22

Trường mầm non Ba Trại

1

 

25.000

17.500

7.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

23

Trường mầm non Ba Trại (điểm nông trường Sông Đà)

1

 

6.000

4.200

1.800

 

UBND huyện Ba Vì

 

24

Trường tiểu học Ba Trại A

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

25

Trường THCS Ba Trại

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

26

Trường mầm non Tản Lĩnh A

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

27

Trường mầm non Tản Lĩnh B

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

28

Trường tiểu học Bò và đồng cỏ

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

29

Trường tiểu học Tản Lĩnh

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

30

Trường mầm non Việt Hòa - Vân Hòa

1

 

12.000

8.400

3.600

 

UBND huyện Ba Vì

 

31

Trường mầm non Vân Hòa - khu A

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

32

Trường tiểu học Vân Hòa (khu Muồng Cháu)

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

33

Trường tiểu học Vân Hòa (khu trung tâm)

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

34

Trường mầm non Yên Bình

1

 

14.000

9.800

4.200

 

UBND huyện Thch Thất

 

35

Trường tiểu học Yên Bình

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Thch Thất

 

36

Trường tiểu học Yên Trung

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Thch Thất

 

37

Trường mầm non Yên Trung

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Thch Thất

 

38

Trường mầm non Tiến Xuân

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Thch Thất

 

39

Trường tiểu học Tiến Xuân

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Thạch Thất

 

40

Trường mầm non Phú Mãn.

1

3390/QĐ-UBND 29/10/2010 & 7664/QĐ-UBND 05/10/2011 & 3424B/QĐ-UBND 30/10/2010

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

Dự án chuyển tiếp

41

Trường tiểu học Phú Mãn

1

3425/QĐ-UBND 30/10/2010

12.000

8.400

3.600

 

UBND huyện Quốc Oai

Dự án chuyển tiếp

42

Trường trung học cơ sở Phú Mãn.

1

7366/QĐ-UBND 25/8/2011

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

43

Trường mầm non Đông Xuân.

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Quốc Oai

 

44

Trường tiểu học Đông Xuân

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

45

Trường THCS Đông Xuân

1

3541/QĐ-UBND 21/10/2009

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Quốc Oai

 

46

Trường mầm non Trần Phú (Điểm trường Đồng Ké)

1

3027/QĐ-UBND 30/10/2012

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

47

Trường tiểu học Trần Phú B (Cải tạo, nâng cấp)

1

3020/QĐ-UBND 29/10/2012

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

48

Trường THCS Trần Phú

1

4174/QĐ-UBND 27/10/2010

14.000

9.800

4.200

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

49

Trường THCS An Phú

1

1141/QĐ-UBND 31/05/2010 & 2570/QĐ-UBND 12/10/2010

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Mỹ Đức

Dự án chuyển tiếp

50

Nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà tập đa năng, cổng tường rào, nhà bảo vệ, sân nền, sân vườn, nhà để xe, khu vệ sinh Trường tiểu học khu trung tâm xã An Phú

1

2574/QĐ-UBND 12/10/2010

9.000

6.300

2.700

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

II

Lĩnh vực Y tế

5

 

38.000

38.000

 

 

 

 

1

Nâng cấp trạm y tế xã Minh Quang

1

 

8.000

8.000

 

 

UBND huyện Ba Vì

 

2

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Ba Trại

1

 

6.000

6.000

 

 

UBND huyện Ba Vì

 

3

Trạm y tế xã Ba Vì

1

1069/QĐ-UBND; 19/10/2011

6.000

6.000

 

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

4

Trạm y tế xã An Phú

1

 

10.000

10.000

 

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

5

Trạm y tế xã Trần Phú B (Cải tạo, nâng cấp)

1

 

8.000

8.000

 

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

III

Lĩnh vực cấp điện sinh hoạt, sản xuất

5

 

101.000

 

 

101.000

 

 

1

Cải tạo lưới điện hạ thế thôn Đồng Ké, xã Trần Phú

1

 

4.000

 

 

4.000

Tng công ty điện lực Hà Ni

 

2

Cải tạo và nâng cấp lưới điện xã Đông Xuân.

1

 

8.000

 

 

8.000

Tng công ty điện lực Hà Ni

 

3

Cải tạo và nâng cấp lưới điện xã Phú Mãn.

1

 

9.000

 

 

9.000

Tng công ty điện lực Hà Ni

 

4

Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện các 07 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi huyện Ba Vì.

1

 

50.000

 

 

50.000

Tổng công ty điện lực Hà Nội

 

5

Nâng cấp hệ thống điện 03 xã: Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân, huyện Thạch Thất

1

 

30.000

 

 

30.000

Tổng công ty điện lực Hà Nội

 

IV

Lĩnh vực cấp nước sạch

8

 

13.000

9.100

3.900

 

 

 

1

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch Thôn Lặt - Minh Quang

1

 

3.000

2.100

900

 

UBND huyện Ba Vì

 

2

Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước tự chảy thôn Hợp Nhất - Ba Vì

1

 

500

350

150

 

UBND huyện Ba Vì

 

3

Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước tự chảy thôn Yên Sơn - Ba Vì

1

 

500

350

150

 

UBND huyện Ba Vì

 

4

Làm mới nước tự chảy thôn Hợp Sơn - Ba Vì

1

 

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Ba Vì

 

5

Bổ sung, cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sạch xã Ba Trại

1

 

1.500

1.050

450

 

UBND huyện Ba Vì

 

6

Cải tạo, nâng cấp nước sạch thôn Mít - Khánh Thượng

1

 

500

350

150

 

UBND huyện Ba Vì

 

7

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy thôn Đồng Bồ, Đá Thâm, xã Đông Xuân

1

 

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Ba Vì

 

8

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy thôn Làng trên, Trán voi, xã Phú Mãn

1

 

3.000

2.100

900

 

UBND huyện Ba Vì

 

V

Lĩnh vực giao thông nông thôn

56

 

603.500

422.450

181.050

 

 

 

1

Đường giao thông các thôn xã Minh Quang (quy mô dự kiến): Đường trục thôn Liên bu: 2km; Đường Sổ - Phú Lội - Cốc: 4km; Đường thôn Nội: 2,5km; Đường thôn Víp: 2km; Đường thôn Minh Hồng: 2km; Đường Xuân Thọ - Pheo: 2,5km

1

 

26.000

18.200

7.800

 

UBND huyện Ba Vì

 

2

Xây dựng tuyến đường từ thôn Phú Thứ, xã Khánh Thượng đến thôn Đầm Sản, xã Minh Quang

1

1084/QĐ-UBND 20/10/2011

9.000

6.300

2.700

 

UBND huyện Ba Vì

 

3

Đường Hương Canh xã Khánh Thượng

1

1111/QĐ-UBND 24/10/2011

14.000

9.800

4.200

 

UBND huyện Ba Vì

 

4

Đường liên thôn xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì.

1

1385/QĐ-UBND 28/10/2010

4.000

2.800

1.200

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

5

Đường giao thông Ninh - Sui Quán - Mít xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì

1

1386/QĐ-UBND 28/10/2010

4.000

2.800

1.200

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

6

Đường GTNT thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì

1

1376/QĐ-UBND 28/10/2010

12.000

8.400

3.600

 

UBND huyện Ba Vì

 

7

Đường GTNT thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì

1

1368/QĐ-UBND 28/10/2010 & 1367/QĐ-UBND 28/10/2010

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

8

Đường GTNT nông thôn xã Ba Vì (dự kiến 12km)

1

 

25.000

17.500

7.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

9

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa

1

1189/QĐ-UBND 27/10/2011

14.000

9.800

4.200

 

UBND huyện Ba Vì

 

10

Đường trục xã Vân Hòa (dài 6km)

1

1110/QĐ-UBND 16/10/2012

20.000

14.000

6.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

11

Đường trục các thôn xã Vân Hòa (dự kiến dài 17km) bao gồm: Đường trục thôn Đồng Chay: 1,5 km; Đường trục thôn Bặn tuyến 1+2: 2 km; Đường trục thôn Bơn: 1,5 km; Đường trục thôn Đa Cuống tuyến 1+2: 2 km; Đường trục thôn Muồng Phú Vàng tuyến 1+2: 3km

1

 

18.000

12.600

5.400

 

UBND huyện Ba Vì

 

12

Đường giao thông liên thôn xã Ba Trại

1

1362/QĐ-UBND 28/10/2010; 1028/QĐ-UBND 14/10/2011

20.000

14.000

6.000

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

13

Đường trục xã Ba Trại (dự kiến 5,5km): Tuyến UB - Gốc Sộp:3km; Tuyến Ba Trại - Cẩm Lĩnh: 2,5km

1

 

11.000

7.700

3.300

 

UBND huyện Ba Vì

 

14

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn xã Ba Trại

1

1188/QĐ-UBND 27/10/2011

14.000

9.800

4.200

 

UBND huyện Ba Vì

Dự án chuyển tiếp

15

Đường trục giao thông các thôn xã Ba Trại: Thôn 1 (Xóm đồi - Làng nghề): 2km; Thôn 2 (nhánh xóm Đồi - Làng nghề nhánh 2): 2km; Đường liên thôn (thôn 5- thôn 6): 2km; Đường thôn 7: 2km; Đường thôn 8 cầu gỗ: 1,5km; Đường thôn 9: 1 km

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

16

Đường giao thông các thôn xã Tản Lĩnh: Đường thôn Ké mi: 5km; Đường Cua Chu: 2km; Đường Đức Thịnh: 5km; Đường Hà Tân: 4km; Đường Yên Thành: 1,5km; Đường TT Bò - Đồng cỏ: 4km

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

17

Đường trục giao thông các thôn xã Yên Bài (dự kiến dài 15km) bao gồm: Đường thôn Bài: 3km; Đường thôn Mui: 1,8km; Đường trục thôn Phú Yên: 6km; Đường trục thôn Việt Yên: 2km; Đường thôn Quảng Phúc: 2km

1

 

18.000

12.600

5.400

 

UBND huyện Ba Vì

 

18

Đường giao thông trục xã Yên Bài: 2,5km

1

 

4.000

2.800

1.200

 

UBND huyện Ba Vì

 

19

Đường GTNT từ trại mới đến Nhòn, xã Tiến Xuân.

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Thch Thất

 

20

Đường GTNT từ Cố đụng 1 đến Cố đụng 2, xã Tiến Xuân

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Thch Thất

 

21

Cải tạo trục đường GTNT từ Đồng Dâu đi Quê Vải, xã Tiến Xuân

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Thch Thất

 

22

Cải tạo trục đường GTNT từ Gò Chói đến Đồng Cao, xã Tiến Xuân

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Thch Thất

 

23

Cải tạo trục đường GTNT từ Gò Chè đi Bình Sơn, xã Tiến Xuân

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Thch Thất

 

24

Đường liên thôn Quê vải đi Cố Đụng.

1

 

8.000

5.600

2.400

 

UBND huyện Thch Thất

 

25

Đường trục thôn Trại Mới 1

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Thch Thất

 

26

Đường trục thôn Trại Mới 2

1

 

4.000

2.800

1.200

 

UBND huyện Thch Thất

 

27

Đường trục giao thông chính (Đường 446 đi cao tốc) xã Yên Bình

1

 

12.000

8.400

3.600

 

UBND huyện Thch Thất

 

28

Cải tạo trục đường GT thôn Cò đi 446 xã Yên Bình

1

 

7.500

5.250

2.250

 

UBND huyện Thch Thất

 

29

Cải tạo trục đường GT thôn Đình đi UBND xã Yên Bình

1

 

6.000

4.200

1.800

 

UBND huyện Thch Thất

 

30

Đường trục giao thông chính xã Yên Trung

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Thch Thất

 

31

Cải tạo đường trục thôn (Thôn Luồng, thôn Đồng Bối, thôn Đồng Sổ), xã Yên Trung

1

 

3.000

2.100

900

 

UBND huyện Thạch Thất

 

32

Đường trục xã Phú Mãn.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

33

Đường trục xã Phú Mãn - Hòa Thạch.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

34

Đường giao thông thôn Trán Voi, xã Phú Mãn.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

35

Đường giao thông thôn Cổ Rùa, xã Phú Mãn.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

36

Đường giao thông thôn Làng Trên xã Phú Mãn.

1

2550/QĐ-UBND 11/08/2009

3.000

2.100

900

 

UBND huyện Quốc Oai

Dự án chuyển tiếp

37

Đường giao thông thôn Đồng Vỡ xã Phú Mãn.

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Quốc Oai

 

38

Đường giao thông thôn Đồng Âm xã Phú Mãn.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

39

Đường giao thông xã Phú Mãn ni đường Hồ Chí Minh

1

 

20.000

14.000

6.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

40

Đường giao thông liên thôn xã Đông Xuân.

1

8437/QĐ-UBND 28/10/2011

7.500

5.250

2.250

 

UBND huyện Quốc Oai

 

41

Đường GT thôn Đồng Âm xã Đông Xuân.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

42

Đường giao thông thôn Cửa Khâu - Đồng Chằm xã Đông Xuân.

1

2184/QĐ-UBND 19/9/2012

11.500

8.050

3.450

 

UBND huyện Quốc Oai

 

43

Đường giao thông Đồng Rng - Lập Thành, xã Đông Xuân.

1

974/QĐ-UBND 17/5/2010

11.000

7.700

3.300

 

UBND huyện Quốc Oai

 

44

Đường giao thông nông thôn xã Đông Xuân.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

45

Đường giao thông thôn Đồng Bèn xã Đông Xuân.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

46

Đường giao thông thôn Đồng Bồ xã Đông Xuân.

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Quốc Oai

 

47

Đường giao thông thôn Đá Thâm xã Đông Xuân.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

48

Đường giao thông thôn Đồng Rằng, xã Đông Xuân.

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Quốc Oai

 

49

Đường giao thông thôn Lập Thành, xã Đông Xuân.

1

 

5.000

3.500

1.500

 

UBND huyện Quốc Oai

 

50

Đường giao thông thôn Đồng Ké, xã Trần Phú

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

51

Đường vào thôn Đồng Ké, xã Trần Phú

1

 

12.000

8.400

3.600

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

52

Nâng cp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã An Phú.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

53

Cải tạo nâng cấp đường Thanh Hà xã An Phú

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

54

Xây dựng cầu ải nàng, xã An phú

1

 

30.000

21.000

9.000

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

55

Đường Thanh Hà - An Phú, xã An Phú

1

 

6.000

4.200

1.800

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

56

Đường giao thông thôn Ái nàng, gốc Báng, xã An Phú

1

3214/QĐ-UBND 18/10/2011

14.000

9.800

4.200

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

VI

Lĩnh vực thủy li

26

 

240.500

168.350

72.150

0

 

 

1

Cứng hóa kênh mương, cải tạo vai đập xã Minh Quang

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

2

Ci tạo, làm mi vai, mương toàn xã Ba Vì

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

3

Cải tạo, nâng cấp 10 vai và 6km mương xã Ba Trại

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

4

Cải tạo, làm mới kênh, mương xã Vân Hòa

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

5

Cải tạo, nâng cấp 15 km mương xã Tản Lĩnh

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

6

Làm mới 7km kênh, 04 vai đập xã Yên Bài

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

7

Bai mương dẫn nước Quê Vải đi Đồng âu, Cửa làng, Đồng Hiến, Gò Chung, xã Tiến Xuân.

1

6495/QĐ-UBND 15/10/2012

12.500

8.750

3.750

 

UBND huyện Thạch Thất

 

8

Vai cửa làng; Vai Đồng Hiến; Vai Gò Chung; Vai Đồng Đảng; Kênh Gò Chói; Kênh Đồng Lấm - C5; Kênh Cố Đụng Đi Tri Mới, xã Tiến Xuân.

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Thạch Thất

 

9

Bai mương dẫn nước thôn Luồng, Đầm Bối, Đồng Tơi, Hội xã Yên Trung

1

6494/QĐ-UBND 15/10/2012

10.500

7.350

3.150

 

UBND huyện Thạch Thất

 

10

Xây dựng hệ thống mương bai dẫn nước thôn Luồng, đường GT thôn Luồng, xã Yên Trung.

1

7173/QĐ-UBND 10/10/2011

6.000

4.200

1.800

 

UBND huyện Thạch Thất

 

11

Cải tạo nâng cấp hồ Gốc Si, tuyến kênh dẫn nước làng Dục đi Hồ Lụa, Đồng Chợ, Xã Yên Bình.

1

6496/QĐ-UBND 15/10/2012

14.500

10.150

4.350

 

UBND huyện Thạch Thất

 

12

Kênh tưới Hồ Lụa đến Đồng Bướm xã Yên Bình.

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Thạch Thất

 

13

Xây dựng công trình Trạm Bơm tưới xã Đông Xuân.

1

 

3.000

2.100

900

 

UBND huyện Quốc Oai

 

14

Xây dựng, cải tạo hệ thng thủy lợi nội đồng xã Đông Xuân.

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

15

Cải tạo lòng hồ và nâng cấp đập hồ Rộc Bi, xã Đông Xuân.

1

8371/QĐ-UBND 25/10/2011

3.500

2.450

1.050

 

UBND huyện Quốc Oai

 

16

Kiên cố hệ thống kênh tưới thôn Đồng Rằng, xã Đông Xuân

1

8372/QĐ-UBND 25/10/2011

2.500

1.750

750

 

UBND huyện Quốc Oai

 

17

Trạm bơm Đồng Ké, xã Trần Phú, Chương Mỹ

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

18

Kênh mương tưới nước thôn Đồng Ké

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

19

Hồ đập, bai dẫn nước thôn Đồng Ké, xã Trần Phú

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

20

Kè phòng hộ chăn lũ rừng ngang (bên phải tuyến) đoạn từ cầu bãi giữa đến cầu ái nàng xã An Phú

1

3205/QĐ-UBND 17/10/2011

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

21

Kè chống sạt lở đê bao vùng 700, xã An Phú

1

1623/QĐ-UBND 18/8/2011

4.000

2.800

1.200

 

UBND huyện Mỹ Đức

Dự án chuyển tiếp

22

Cải tạo nâng cấp đập đồi làng xã An Phú

1

 

5.500

3.850

1.650

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

23

Cải tạo hồ vai Làng và hệ thống mương tưới xã Phú Mãn

1

 

6.000

4.200

1.800

 

UBND huyện Quốc Oai

 

24

Kiên cố hệ thống kênh tưới thôn Đồng Vàng, xã Phú Mãn.

1

7694/QĐ-UBND 07/10/2011

11.000

7.700

3.300

 

UBND huyện Quốc Oai

Dự án chuyển tiếp

25

Kiên cố hệ thống kênh tưới thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn.

1

7695/QĐ-UBND 07/10/2011

4.500

3.150

1.350

 

UBND huyện Quốc Oai

Dự án chuyển tiếp

26

Kiên cố hệ thống kênh tưới thôn Đồng Cầu và Vai Làng, xã Phú Mãn.

1

5075/QĐ-UBND 31/12/2010

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Quốc Oai

Dự án chuyển tiếp

VII

Lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch

33

 

355.500

248.850

106.650

 

 

 

1

Nhà Văn hóa các thôn xã Minh Quang (14 thôn)

1

 

14.000

9.800

4.200

 

UBND huyện Ba Vì

 

2

Nhà Văn hóa xã trung tâm xã Minh Quang

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

3

Trung tâm văn hóa - thể thao cụm 4 xã dân tộc miền núi (Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh và Ba Trại)

1

1272/QĐ-UBND 25/10/2010

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

4

Trung tâm văn hóa - thể thao cụm 3 xã dân tộc miền núi (Khánh Thượng, Minh Quang và Ba Vì)

1

1273/QĐ-UBND 25/10/2010

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Ba Vì

 

5

Nhà văn hóa các thôn xã Khánh Thượng (13 thôn)

1

 

13.000

9.100

3.900

 

UBND huyện Ba Vì

 

6

Nhà văn hóa trung tâm xã Khánh Thượng

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

7

Nhà Văn hóa các thôn xã Ba Vì (03 thôn)

1

 

4.500

3.150

1.350

 

UBND huyện Ba Vì

 

8

Nhà Văn hóa trung tâm xã Ba Vì

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

9

Nhà văn hóa các thôn xã Ba Trại (10 thôn)

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

10

Nhà văn hóa trung tâm xã Ba Trại

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

11

Nhà văn hóa các thôn xã Tản Lĩnh (15 thôn)

1

 

20.000

14.000

6.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

12

Nhà văn hóa trung tâm xã Tản Lĩnh

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

13

Nhà văn hóa các thôn xã Vân Hòa (12 thôn)

1

 

18.000

12.600

5.400

 

UBND huyện Ba Vì

 

14

Nhà văn hóa trung tâm xã Vân Hòa

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

15

Nhà văn hóa các thôn xã Yên bài (08 thôn)

1

 

12.000

8.400

3.600

 

UBND huyện Ba Vì

 

16

Nhà văn hóa trung tâm xã Yên Bài

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Ba Vì

 

17

Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Ba Vì

1

 

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Ba Vì

 

18

Bảo tồn giá trị văn hóa các Dân Tộc thiểu số huyện Thạch Thất.

1

 

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Thạch Thất

 

19

Trung tâm VHTT xã Tiến Xuân

1

6491/QĐ-UBND 15/10/2012

13.500

9.450

4.050

 

UBND huyện Thạch Thất

 

20

Nhà văn hóa các thôn xã Tiến Xuân (17 thôn)

1

 

34.000

23.800

10.200

 

UBND huyện Thạch Thất

 

21

Trung tâm VHTT xã Yên Bình

1

6492/QĐ-UBND 15/10/2012

13.500

9.450

4.050

 

UBND huyện Thạch Thất

 

22

Nhà văn hóa các thôn xã Yên Bình (10 thôn)

1

 

20.000

14.000

6.000

 

UBND huyện Thạch Thất

 

23

Trung tâm VHTT xã Yên Trung

1

6493/QĐ-UBND 15/10/2012

13.500

9.450

4.050

 

UBND huyện Thạch Thất

 

24

Nhà các thôn xã Yên Trung (04 thôn)

1

 

8.000

5.600

2.400

 

UBND huyện Thạch Thất

 

25

Nhà văn hóa các Dân Tộc thiểu số xã Phú Mãn

1

 

10.000

7.000

3.000

 

UBND huyện Quốc Oai

 

26

Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa thôn Làng Trên, xã Phú Mãn

1

7663/QĐ-UBND 05/10/2011

3.000

2.100

900

 

UBND huyện Quốc Oai

Dự án chuyển tiếp

27

Nhà văn hóa các thôn: Đồng Vỡ, Đồng Âm, Đồng Vàng, xã Phú Mãn

1

 

6.000

4.200

1.800

 

UBND huyện Quốc Oai

 

28

Nhà văn hóa các thôn: Cửa Khâu, Đồng Rằng, xã Đông Xuân

1

 

4.000

2.800

1.200

 

UBND huyện Quốc Oai

 

29

Xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Đông Xuân.

1

 

15.000

10.500

4.500

 

UBND huyện Quốc Oai

 

30

Bảo tồn văn hóa các Dân Tộc thiểu số huyện Quốc Oai.

1

 

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Quốc Oai

 

31

Nhà văn hóa thôn Đồng Ké xã Trần Phú

1

2947/QĐ-UBND 29/10/2012

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Chương Mỹ

 

32

Xây dựng nhà văn hóa dân tộc xã An Phú

1

2629/QĐ-UBND 13/10/2010

13.500

9.450

4.050

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

33

Chương trình bảo tồn văn hóa Dân tộc thiểu số xã An Phú

1

 

2.000

1.400

600

 

UBND huyện Mỹ Đức

 

VIII

Lĩnh vực khác...

3

 

17.500

13.150

4.350

0

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Khánh Thượng

1

1364/QĐ-UBND 26/10/2010

7.500

5.250

2.250

 

UBND huyện Ba Vì

 

2

Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Ba Vì

1

1254/QĐ-UBND 25/10/2012

7.000

4.900

2.100

 

UBND huyện Ba Vì

 

3

Chương trình đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác dân tộc của thành phố Hà Nội

1

 

3.000

3.000

 

 

Ban Dân tộc thành ph HN

Lập dự toán kinh phí hàng năm, trình duyệt theo quy định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu166/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2012
Ngày hiệu lực30/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 166/KH-UBND phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 166/KH-UBND phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu166/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành30/11/2012
        Ngày hiệu lực30/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 166/KH-UBND phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 166/KH-UBND phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi

           • 30/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực