Văn bản khác 167/KH-UBND

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2017 về triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:167/KH-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2017-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 1534/QĐ-LĐTBXH ngày 08/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án); UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; người có nguy cơ bị bạo lực và nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn ngừa bạo lực xảy ra và có cơ hội cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc.

2. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020

2.1. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới;

2.2. 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời;

2.3. 80% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp;

2.4. 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới các đơn vị, địa phương, những người có uy tín trong cộng đồng (Trưởng, phó thôn, khu phố, già làng, bí thư chi bộ…) được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

2.5. Tầm nhìn đến năm 2030: Trên cơ sở các cơ chế, chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường thực thi pháp luật và đảm bảo hệ thống dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

II. Đối tượng và phạm vi

Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” được triển khai trong cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên các địa phương có tình trạng bạo lực cơ sở giới xảy ra nhiều hoặc có nguy cơ cao.

III. Nội dung

Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lồng ghép các nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình, đề án liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii, phân biệt đối xử về gii và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở gii tới sự phát triển bền vững của xã hội.

a) Triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12) và hưởng ứng Ngày thế giới xóa bbạo lực đối với phụ nữ (ngày 25/11); “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6).

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” và hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn lồng ghép nội dung về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới trong chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

b) Thường xuyên tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp trong cộng đồng, in ấn các sản phẩm băng rôn, pano, tờ rơi, ap-phich, sổ tay truyền thông...

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan; các cơ quan thông tấn báo chí: Báo Phú Yên, Đài phát thanh - Truyền hình Phú Yên, Báo Lao động xã hội, Tạp chí Gia đình và Trẻ em.

- Thời gian thực hiện: 2017-2020.

c) Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội (trưởng thôn, buôn, khu phố, già làng, bí thư chi bộ thôn, buôn, khu phố) để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, Hội, đoàn thể, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: 2017- 2020.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan qun lý nhà nước về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii và triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới

a) Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ công tác viên tại cộng đồng, những người có uy tín trong cộng đồng (Trưởng, phó, thôn, khu phố, già làng, bí thư chi bộ thôn, buôn, khu phố) về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, Hội, đoàn thể có liên quanUBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2017-2020.

b) Triển khai cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trung tâm công tác xã hội tỉnh) áp dụng triển khai tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể và địa phương có liên quanUBND các huyện, thị xã, thành phố áp dụng triển khai thí điểm thực hiện tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

c) Hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các đơn vị liên quanUBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

đ) Triển khai bộ công cụ thu thập số liệu và thí điểm thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh triển khai bộ công cụ thu thập số liệu.

- Cơ quan phối hp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban ngành liên quanUBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2020.

3. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng kết báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

- Nội dung triển khai: Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tổng kết, khen thưởng những tập thể cá nhân điển hình trong phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 04 năm (vào năm 2021).

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: 2017-2020; Thời gian tổng kết đầu năm 2021.

IV. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về chính sách pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới tới sự phát triển bền vững của xã hội.

- Triển khai chiến dịch truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú trong “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”; hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ; “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”;

- Triển khai các hình thức truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng nhóm đối tượng của Đề án theo từng vùng, miền; xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, ép phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

- Áp dụng và triển khai các tiêu chí về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở y tế;

- Triển khai thu thập số liệu và thí điểm cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện hoạt động về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Xây dựng, nhân bản các sản phẩm truyền thông về phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới;

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ năng tự kiểm soát bản thân với nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực; kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

3. Triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới; cung cấp dịch vụ chăm sóc tối thiểu cho nạn nhân và tư vấn cho người gây bạo lực tại cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân tại cơ sở y tế; sử dụng đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực trên cơ sở giới để kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực;

- Duy trì và nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng nhằm hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài và giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tại vùng nông thôn, dân tộc thiểu số.

- Triển khai lồng ghép hoạt động phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong sinh hoạt các Câu Lạc bộ, hội, đoàn thể tại khu công nghiệp, cơ quan, tổ chức; xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin và thực hiện tư vấn đối với các trường hợp bị quấy rối tình dục và xử lý người có hành vi quấy rối tình dục.

V. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách hỗ trợ của Trung ương (nếu có) và ngân sách của tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện;

- Các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

VI. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi toàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm phối hợp liên ngành của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động của Đề án; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án và định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

- Triển khai, áp dụng các tiêu chí theo hướng dẫn của Trung ương về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; tiêu chuẩn về: cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; mô hình kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới;

2. Sở Y tế chủ trì hướng dẫn về chăm sóc, tư vấn tâm lý và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong triển khai Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017 - 2025.

3. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân.

4. Sở Tài chính hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của pháp luật.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép triển khai thực hiện Đề án vào chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

6. Cục Thống kế tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng và triển khai bộ công cụ thu thập số liệu về bạo lực trên cơ sở giới theo hướng dẫn của Trung ương.

7. Các Sở, ban ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Đề án liên quan.

8. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp, tham gia triển khai các hoạt động của Đề án; lồng ghép các nội dung phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Đề án liên quan; tham gia giám sát các hoạt động của Đề án.

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn triển khai, hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; bố trí ngân sách địa phương để thực hiện tốt các nội dung của Đề án.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án tại địa phương.

Yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Hội, đoàn thể triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh (P.Đ. Phùng);
- Ủy ban Mặt trận TQVN và hội, đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- PCVP.UBND tỉnh (Châu);
- Lưu: VT, KGVX (Ty).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu167/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu167/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 167/KH-UBND 2017 Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Phú Yên

           • 18/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực