Văn bản khác 167/KH-UBND

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 167/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (sau đây gọi là Quyết định), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Quyết định trên phạm vi toàn tỉnh;

- Nâng cao nhận thức về các nội dung trong Quyết định, trách nhiệm triển khai, thi hành Quyết định.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thi hành Quyết định;

- Có lộ trình cụ thể để bảo đảm Quyết định được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh;

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Quyết định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định

a) Hình thức và cơ quan chủ trì

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung và điểm mới của Quyết định cho các đối tượng liên quan cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Quyết định cho các đối tượng liên quan cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, ph biến nội dung của Quyết định đến trưởng thôn, khu phố; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử và trên loa truyền thanh tại cơ sở...

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện việc rà soát các quy định ở cấp huyện có liên quan đến hương ước, quy ước; đxuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

- Kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý của các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành và gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 30/3/2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.

3. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Tổ chức kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho các đối tượng liên quan cấp tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho các đối tượng liên quan cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, khu phố; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát và theo dõi việc thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức giao, nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Sở Tư pháp tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa và Thể thao.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phố chỉ đạo phòng Tư pháp cấp huyện bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước về phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/11/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và huy động nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp theo quy định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai các công việc theo kế hoạch này.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cân đi, b trí kinh phí để triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính dự toán ngân sách quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Thống kê, tổng hợp báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp: Triển khai thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch này; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyn công dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh; đề nghị các cơ quan báo chí có Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thông tin, phản ánh về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí đtriển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; hướng dẫn các địa phương phân b, bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này.

5. Ban Dân tộc tnh: Chủ trì, hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước ở vùng đng bào dân tộc thiểu strên địa bàn tỉnh.

6. Các s, ban, ngành cấp tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa và Ththao chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và kế hoạch này đến các tổ chức thành viên; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện tốt hương ước, quy ước; kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước,

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ nội dung của kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn.

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và nhân lực để thực hiện có hiệu quả kế hoạch tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp kiểm tra, giám sát và theo dõi việc thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.

- Chú trọng việc công nhận các bản hương ước, quy ước bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị hỗ trợ các thôn, khu phố, làng, bản xây dựng hương ước, quy ước đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định, tổ chức thực hiện hương ước, quy ước đhương ước, quy ước thật sự đi vào đời sống.

V. CH ĐỘ BÁO CÁO

Định kỳ trước ngày 15/6 và ngày 30/11 hằng năm các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước gửi về Sở Văn hóa và Thể thao đ tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT. UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTTT-VP.UBND tỉnh;
- V
0, V1-3, các đ/c Chuyên viên VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1;
20b-KH
11

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu167/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 167/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 167/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu167/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành01/11/2018
        Ngày hiệu lực01/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 167/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Quảng Ninh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 167/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Quảng Ninh

             • 01/11/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực