Văn bản khác 167/KH-UBND

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp và văn bản liên quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 167/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 15/2019/NĐ-CP Luật Giáo dục nghề nghiệp Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2019/NĐ-CP NGÀY 01/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt Nghị định số 15). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các Thông tư tổ chức thực hiện có liên quan và đều có hiệu lực thi hành trong tháng 02/2019, cụ thể: Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Thông tư số 32); Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn (gọi tắt là Thông tư số 33); Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Thông tư số 38).

Để việc triển khai thi hành các quy định của Nghị định, Thông tư được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 15 và các Thông tư nêu trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 15, Thông tư số 32, Thông tư số 33, Thông tư số 38 đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; xác định trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức, thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp ở địa phương bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

- Nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trong việc tổ chức, thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Nghị định số 15, các thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo quy định của Nghị định số 15, Thông tư số 32, Thông tư số 33 và Thông tư số 38.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018, Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018, Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: tháng 6/2019.

2. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018, Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018, Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 15, Thông tư số 32, Thông tư số 33, Thông tư số 38 ở cấp tỉnh:

- Thời gian triển khai: trong tháng 6/2019.

- Thành phần tham dự:

+ Cấp tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; lãnh đạo các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (lãnh đạo sở và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan); Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin).

+ Cấp huyện: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp; lãnh đạo các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai ở cấp tỉnh theo nội dung Kế hoạch.

Trên cơ sở tham dự hội nghị triển khai cấp tỉnh, các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục tổ chức triển khai trong cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và từng bước phổ biến trong nhân dân.

3. Tập huấn Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ, Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018, Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018, Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của nghị định, thông tư (cấp tỉnh, huyện, xã), nhằm đảm bảo việc áp dụng thực hiện nội dung của nghị định, thông tư theo đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo và tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của nghị định, thông tư cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn phụ trách.

4. Công tác truyền thông

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn tài liệu tuyên truyền nội dung nghị định, thông tư để cấp phát trong nhân dân.

- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ấp Bắc, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài giới thiệu về nội dung của nghị định, thông tư; đồng thời, đưa tin phản ánh tình hình, triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp ở địa phương trên phương tiện thông tin đại chúng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc cụ thể theo nội dung của kế hoạch và nội dung Nghị định số 15, Thông tư số 32, Thông tư số 33 và Thông tư số 38.

- Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nghị định, thông tư theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đúng quy định của Nghị định số 15, Thông tư số 32, Thông tư số 33 và Thông tư số 38 ở cơ sở.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Nghị định số 15, Thông tư số 32, Thông tư số 33 và Thông tư số 38 sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản liên quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- CT và các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP: CVP, PVP N.P.Bình, P. Nội chính-Pháp chế;
- Lưu: VT, VHXH (Hương).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu167/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 167/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 15/2019/NĐ-CP Luật Giáo dục nghề nghiệp Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 167/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 15/2019/NĐ-CP Luật Giáo dục nghề nghiệp Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu167/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành07/06/2019
        Ngày hiệu lực07/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 167/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 15/2019/NĐ-CP Luật Giáo dục nghề nghiệp Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 167/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 15/2019/NĐ-CP Luật Giáo dục nghề nghiệp Tiền Giang

           • 07/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực