Văn bản khác 1679/KH-UBND

Kế hoạch 1679/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án 825-ĐA/QUTW về "Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Lào đến năm 2020 và những năm tiếp theo" tại tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1679/KH-UBND 2017 Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam Lào Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1679/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 825-ĐA/QUTW CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG VỀ "TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC PHÒNG VIỆT NAM - LÀO ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO" TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Kế hoạch số 1025/KH-BTL ngày 31/3/2017 và Công văn số 1899/BTL-TM ngày 05/6/2017 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về phối hợp chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện Đề án 825-ĐA/QUTW ngày 15/11/2016 của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cămpuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo" trong BĐBP;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tế quan hệ đối ngoại nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng giữa tỉnh Quảng Bình với hai tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet (Lào).

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 825/ĐA-QUTW của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Lào đến năm 2020 và những năm tiếp theo" tại tỉnh Quảng Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức, triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án; sát với tình hình thực tiễn trên tuyến biên giới giữa tỉnh Quảng Bình với tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet (Lào) để xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị đặc biệt, hợp tác và phát triển.

2. Yêu cầu

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án và các văn bản có liên quan.

Triển khai thực hiện các nội dung hợp tác với Bạn theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và phù hợp với thực tế của tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan và chính quyền các cấp đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

II. NỘI DUNG

STT

NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

CHỈ ĐẠO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN

01

Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Bình thực hiện Đề án 825-ĐA/QUTW của Quân ủy Trung ương

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh,

Sở Nội vụ.

Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Ngoại vụ, Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Năm 2017

02

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là nhân dân ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình về tình hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam với Lào nói chung và Quảng Bình với Khăm Muồn, Savannakhet nói riêng; góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhất là cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng, quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Ngoại vụ, Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

2017-2020 và những năm tiếp theo

03

Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hội đàm định kỳ, giao lưu, thăm hỏi với lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet nhân dịp tết cổ truyền và các ngày lễ trọng đại của hai bên

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Ngoại vụ, Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện biên giới đất liền

Định kỳ hằng năm

04

Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hội đàm định kỳ, giao lưu thăm hỏi với các huyện biên giới hai tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet

UBND tỉnh

UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Các sở, ngành có liên quan

Định kỳ hằng năm

05

Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hội đàm định kỳ, giao lưu thăm hỏi với hai tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet

UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Định kỳ hằng năm

06

Tiếp tục phối hợp tuần tra song phương quản lý đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn ANTT hai bên biên giới.

Phối hợp làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh xuyên biên giới.

Tiếp tục tăng cường hoạt động kết nghĩa, giao lưu giữa các Đồn Biên phòng (Việt Nam) với các đơn vị bảo vệ biên giới tương ứng của hai tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet (Lào).

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Ngoại vụ, Tài chính, KH&ĐT, Y tế, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

2017-2020 và những năm tiếp theo

07

Triển khai có hiệu quả Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước đã được gia hạn hiệu lực đến ngày 14/11/2019, ngăn chặn việc tái di cư và di cư tự do mới, ổn định cư dân biên giới, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực biên giới hai bên.

UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

2017-2020 và những năm tiếp theo

08

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND huyện biên giới tăng cường giao lưu, đối thoại, trao đổi thông tin, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề xảy ra; thống nhất chủ trương với chính quyền tỉnh Khăm Muồn về việc thực hiện mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới

UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

2017-2020 và những năm tiếp theo

09

Triển khai xây dựng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, giúp đỡ nhau phát triển KTXH, tăng cường ngoại giao nhân dân gắn với cũng cố QP-AN, giữ gìn TTATXH ở khu vực biên giới

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Ngoại vụ, Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

2017-2020 và những năm tiếp theo

10

Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet (Lào) đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng đến các văn bản về biên giới quốc gia cho cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Ngoại vụ, Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

2017-2020 và những năm tiếp theo

11

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng nề nếp chính quy, công tác quản lý, duy trì kỹ luật, pháp luật cho CBCS trong lực lượng BĐBP tỉnh, nhất là CBCS làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới, cửa khẩu; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tránh bị kẻ địch, đối tượng lợi dụng cài cắm, móc nối, mua chuộc vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội.

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

2017-2020 và những năm tiếp theo

12

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng chức năng hai tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet nắm chắc tình hình, đấu tranh với tội phạm xâm phạm ANQG liên quan đến hai bên biên giới, như: hoạt động tình báo gián điệp; xâm nhập của phản động lưu vong người Lào và Việt Nam; khủng bố; chống phá chính quyền hai nước Việt Nam và Lào; hoạt động tuyên truyền thành lập "Vương quốc Mông", kích động lôi kéo người vượt biên, di cư tự do, phát triển đạo trái pháp luật.

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, các sở: Ngoại vụ, Tài chính, KH&ĐT, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

2017-2020 và những năm tiếp theo

13

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Sở An ninh tỉnh Khăm Muồn thực hiện biên bản hợp tác giữa Bộ Tư lệnh BĐBP (Việt Nam) với Tổng cục An ninh (Lào) trong đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm hai bên biên giới Quảng Bình - Khăm Muồn.

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Công an tỉnh, UBND các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

2017-2020 và những năm tiếp theo

14

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Ngoại vụ

Khi Bạn đề nghị

III. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO

Hằng năm, căn cứ nội dung các hoạt động trong Kế hoạch, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

- Là cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện biên giới đất liền tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 825-ĐA/QUTW của Quân ủy Trung ương tại tỉnh Quảng Bình. Hằng năm, căn cứ vào Kế hoạch này, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung hợp tác với lực lượng an ninh và các đơn vị bảo vệ biên giới của hai tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hợp tác với chính quyền tỉnh Khăm Muồn, Savannakhet liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và cửa khẩu.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các hoạt động đối ngoại của tỉnh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới, mở cửa khẩu Chút Mút - Ra Vin phục vụ phát triển kinh tế gắn với đảm bảo ANQP.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất chủ trương với chính quyền tỉnh Khăm Muồn triển khai xây dựng mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

3. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí để thực hiện Đề án 825-ĐA/QUTW tại tỉnh Quảng Bình.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Sở KHĐT và UBND các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình và chỉ đạo của cấp trên để phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến hợp tác quốc phòng với hai tỉnh Khăm Muồn và Savannakhet (Lào).

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong kế hoạch cử 01 đại diện lãnh đạo (chỉ huy) tham gia thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 825-ĐA/QUTW.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chỉ tịch, các phó chủ tịch;
- Bộ Tư lệnh Biên phòng;
-Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: Ngoại vụ, Tài chính, KH&ĐT;
- UBND các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1679/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1679/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1679/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1679/KH-UBND 2017 Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam Lào Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1679/KH-UBND 2017 Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam Lào Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1679/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành14/09/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1679/KH-UBND 2017 Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam Lào Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1679/KH-UBND 2017 Tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam Lào Quảng Bình

              • 14/09/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/09/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực