Văn bản khác 168/KH-UBND

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Kế hoạch 168/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/KH-UBND

Yên Bái, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Ngày 20/6/2017, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước s10/2017/QH14, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đtriển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được kịp thời, thng nht và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) và các cơ quan có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện với cơ quan Tòa án, Viện Kim sát trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch này. Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và có lộ trình cụ thể.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật phải đảm bảo thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện với Tòa án nhân dân, Viện Kim sát nhân dân các cấp trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Biên soạn tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

1.1. Biên soạn tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước và tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý I, Quý II/2018.

1.2. Trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước do Sở Tư pháp xây dựng, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện trong phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của mình, tổ chức nghiên cứu, tham khảo, biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2018.

2. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật cho Lãnh đạo và công chức làm công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo và công chức làm công tác bồi thường nhà nước thuộc UBND cấp huyện, cấp xã.

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thi hành Luật cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

3.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng hình thức xây dựng chương, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và công dân:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

3.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp với cho cán bộ, công chức làm công tác bi thường tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và nhân dân trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

3.3. Ủy ban Mặt trận tquốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức được giao thực hiện công tác bi thường nhà nước của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ Thm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kim sát viên, Kiểm tra viên và cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

5. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường

- Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh rà soát đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện việc kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- UBND cấp huyện thực hiện việc kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước tại địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương mình chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để trao đổi, giải quyết, đồng thời gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- TAND t
nh, VKSND tỉnh;
- Chánh, Phó chánh VPUBND tỉnh (NC);
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu168/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực26/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 168/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 168/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu168/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành26/09/2017
        Ngày hiệu lực26/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 168/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Yên Bái

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 168/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Yên Bái

             • 26/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực