Văn bản khác 1690/KH-UBND

Kế hoạch 1690/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Đề án 1-1133 cấp tỉnh) do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1690/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo xã Quảng Ngãi 2013 2016 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 (GỌI TẮT LÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1-1133 CẤP TỈNH)

Thực hiện Đề án 1 “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” được phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 1-1133) và Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ thực hiện Đề án 1-1133, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1-1133 cấp tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn;

Giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;

Giúp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn nhận thức đúng, thực hiện đúng quy định pháp luật về trách nhiệm, bổn phận, nhiệm vụ, quyền hạn khi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo trách nhiệm, thẩm quyền.

- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường mối quan hệ, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn.

- Gắn với tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành kỷ luật, hành chính, văn hóa công sở và nêu cao tinh thn trách nhiệm.

2. Yêu cầu

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã phường, thị trấn từ nay đến năm 2016;

- Việc phbiến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn, đảm bảo các hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm địa phương, tập tục, ngôn ngữ đối với cán bộ, công chức và nhân dân tại xã, phường, thị trấn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp tỉnh, xác định nhiệm vụ triển khai thực hiện theo quy định trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đán 1-1133 cấp tỉnh do Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, thành phần tham gia mời: lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

b) Xác định nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 cấp tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Đán, nhằm tạo sự phối hp chặt chẽ, thống nhất trong phạm vi cả tỉnh; hỗ trợ việc tchức báo cáo viên trong bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo, người làm công tác, người tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo.

- Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cấp huyện, cấp xã, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đán sau mỗi giai đoạn, tiến hành tổng kết việc thực hiện Đán trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh về pháp luật khiếu nại tố cáo và kỹ năng tuyên truyền pháp luật khiếu nại tố cáo.

- Tchức tiếp nhận tài liệu phục vụ công tác phbiến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo do Ban Chỉ đạo Trung ương cung cấp; biên soạn cho phù hp với điều kiện, đặc điểm của địa phương và chỉ đạo thực hiện nhân bản tài liệu.

- Chọn điểm mỗi huyện, thành phố 01 xã để tiến hành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo để rút kinh nghiệm chỉ đạo cấp huyện tuyên truyền cho các xã, phường còn lại của địa phương mình.

- Chỉ đạo các địa phương, ngành liên quan tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo như: tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giải đáp thắc mắc; hoặc lồng ghép vào chương trình văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt khu dân cư; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo; các hình thức tuyên truyền trực quan (xây dựng tác phẩm sân khấu hóa, tiểu phẩm câu chuyện thời sự, hình ảnh, pa nô, áp phich, tờ gấp, tờ rơi ...) hoặc các hình thức khác.

2. Tổ chức tiếp nhận tài liệu do Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 Trung ương cung cấp, biên tập lại cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương; thực hiện nhân bản tài liệu

- Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng tài liệu (tiếp nhận, chỉnh sửa, biên tập, tự soạn mới...), tổ chức tập huấn, tham mưu chỉ đạo việc thực hiện nhân bản tài liệu đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cấp huyện và Hội Nông dân tỉnh và các xã điểm của cấp tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp huyện nhân bản và chuyển tải cấp phát đến các đối tượng còn lại theo mục tiêu Đ án.

- Đăng tải toàn bộ tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các huyện, thành phố để nhân dân thuận tiện tra cứu.

3. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi:

- Tổ chức tiếp sóng các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Thực hiện lồng ghép vào chuyên mục - chuyên trang hỏi đáp pháp luật, pháp luật và đời sống, tìm hiểu pháp luật, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, hộp thư truyền hình, mời chuyên gia trả lời, hướng dẫn pháp luật; đăng tin, bài phát lại nội dung phúc đáp, trả lời đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhận chuyển đơn do Báo, Đài chuyển đến;

- Phát sóng, đăng, đưa tin, bài, phóng sự điều tra về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước; gương điển hình tiên tiến trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ở xã, phường, thị trấn; những địa phương xã, phường, thị trn làm tt công tác phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện phỏng vấn công chức làm công tác chuyên môn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về áp dụng pháp luật trong các tình huống cụ thể; tường thuật tọa đàm pháp luật, việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kinh nghiệm hay trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; v.v...

b) Xây dựng chuyên mục khiếu nại, tố cáo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ngãi và chuyên mục phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh:

Tổ chức hộp thư tiếp công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại trực tuyến; công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp trong toàn tỉnh đến cấp xã; kết luận tiếp dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

Mở diễn đàn trực tuyến giải đáp thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại, và kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

4. Chỉ đạo UBND cấp huyện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại tố cáo cho nhân dân xã, phường, thị trấn

- UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, trong năm 2014 chọn ít nhất mỗi huyện 03 đơn vị (riêng Lý Sơn chọn 01 đơn vị) nơi có khiếu nại, tố cáo phức tạp, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả thấp, nhận thức của người dân còn hạn chế đtiến hành hoạt động tuyên truyền, phbiến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân trên địa bàn trong giai đoạn I (2013-2014). Sang giai đoạn II (2015-2016), việc phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn được mở rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân khi khiếu nại, tố cáo; trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tcáo được thực hiện dưới hình thức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giải đáp thắc mắc hoặc lồng ghép vào chương trình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở địa phương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc các hình thức phong phú khác.

5. Hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án

Ban Chỉ đạo Đề án cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. Tổ chức ít nhất 03 cuộc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đ án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

a) Giai đoạn I, từ nay đến giữa năm 2015:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh tổ chức thực hiện Đán 1-1133 (cấp tỉnh); chỉ đạo, triển khai, quán triệt Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án cấp tỉnh trong tháng 4/2014.

Tỉnh tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ tuyên truyền viên của tỉnh, của huyện, cán bộ làm công tác tiếp dân của huyện, của cấp xã;

- Các địa phương, ngành tổ chức triển khai, quán triệt trong cơ quan, đơn vị trong ngày pháp luật hàng tháng trong quí II/2014; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cơ quan, đơn vị mình phải thực hiện; tchức làm nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện theo trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thủ trưởng sở, ban ngành, đưa vào kế hoạch công tác cụ thể thực hiện theo trách nhiệm chủ trì, hoặc phối hợp thực hiện cho từng năm;

Các huyện, thành phố tiến hành nghiên cứu, khảo sát chọn xã, phường, thị trấn làm điểm (mỗi huyện, thành phố chọn 03 đơn vị cấp xã riêng Lý Sơn chọn 01 đơn vị cấp xã); thực hiện xong trong Quí III/2014. Đơn vị cấp xã được chọn làm điểm phải tập trung vào những địa phương đang có nhiều khiếu nại, tố cáo và một đơn vị cấp xã làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Các huyện, thành phố tổ chức các lp học tập, nghiên cứu pháp luật, kinh nghiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các xã, phường, thị trấn. Đối tượng được học tập, bồi dưỡng gồm: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ xã, thị trấn; cán bộ làm công tác tuyên truyền của UBMTTQ xã, thị trấn; Hội Nông dân xã, thị trấn; Ban Thanh tra nhân dân, các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ địa chính, tư pháp, văn phòng UBND xã, thị trấn. Thời gian học tập, bồi dưỡng kết thúc trong Quí IV/2014.

- Tập trung củng cố, tăng cường đảm bảo có cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, giúp Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

- Giữa năm 2015 tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm toàn tỉnh để chuyển sang giai đoạn 2

b) Giai đoạn II (2015 - 2016):

- Tổ chức thực hiện triển khai mở rộng Đán 1-1133 cấp tỉnh đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Kết thúc trong Quí III/2015.

- Tiếp tục chỉ đạo điểm việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở tại một số huyện có khiếu nại, tố cáo phức tạp. Thời gian thực hiện theo Kế hoạch hàng năm.

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh. Thời gian thực hiện theo Kế hoạch hàng năm.

- Tchức các Đoàn kim tra công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị điểm. Thời gian thực hiện trong Quí IV năm 2015 và Quí II năm 2016.

- Tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Đán theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Thời gian thực hiện Quí IV năm 2016.

2. Phân công trách nhiệm

Việc tổ chức thực hiện Đề án này nằm trong tổng thể thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005-2010; được đặt dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo của tỉnh, thực hiện lồng ghép với 3 đề án khác; để Đán chi tiết này thực hiện tốt Ủy ban nhân dân tỉnh phân công thực hiện nội dung các công việc như sau:

a) Thanh tra tỉnh:

- Thực hiện trách nhiệm làm Trưởng Ban Chỉ đạo và là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Đán 1-1133 cấp tỉnh, xây dựng ban hành Qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo, xây dựng Dự toán kinh phí thực hiện Đề án đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo và kinh phí thực hiện Đề án hàng năm.

- Chịu trách nhiệm liên hệ thường xuyên với Thanh tra Chính phủ để đón nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu ... thuộc phần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Đ án 1-1133 Trung ương.

- Chủ trì thực hiện vai trò điều phối để đảm bảo thực hiện Đề án trên địa bàn, phối hợp công tác với các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

- Phối hp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chọn đơn vị điểm cấp xã.

- Cung cấp thông tin, tình hình, các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tham gia trả lời đối thoại, phỏng vấn để Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi làm cơ sở dữ liệu xây dựng các mục, các chương trình tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo. Tham gia góp ý kiến cho Đài và Báo về các tiết mục, chương trình tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo khi được các cơ quan này yêu cầu.

- Thực hiện việc tổ chức các Tổ kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện Đán thuộc trách nhiệm, kiểm tra thực hiện Đán tại các đơn vị điểm; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn và đề xuất kịp thời những ý kiến cho Ban Chỉ đạo của tỉnh.

b) Sở Tư pháp:

- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, gắn với hoạt động tư vấn giải đáp pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính;

- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách trong việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo;

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật tiếp dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các Phòng tư pháp phối hợp với Thanh tra huyện thực hiện tuyên tuyền pháp luật khiếu nại, tố cáo cho nhân dân.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chịu trách nhiệm liên hệ thường xuyên với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đón nhận đầy đủ sự chỉ đạo, hướng dẫn thuộc trách nhiệm của Bộ cho địa phương theo Đề án;

- Theo trách nhiệm phân công thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Văn hóa - Thông tin và các tổ chức văn hóa ở cơ sở tham gia vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

d) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Dành thời lượng cụ thể cho công tác tuyên truyền pháp luật tiếp dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục nâng cao chất lượng và tăng thêm số lượng các chuyên mục, chương trình liên quan hiện có: Pháp luật và đời sống, tìm hiểu pháp luật, hộp thư truyền hình, tiếp chuyện bạn nghe đài, các chương trình tiếng dân tộc Hre, tiếng Kor trên sóng phát thanh và truyền hình, mở mới một số chương trình, chuyên mục giáo dục, phổ biến pháp luật.

- Công khai việc tiếp nhận đơn và trả lời kết quả cho bạn nghe, xem chương trình của Đài; đảm bảo xử lý chuyển đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo Luật Báo chí; các nội dung bình luận của Đài phải căn cứ vào đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, chú ý mục đích tuyên truyền để công dân nghe, hiểu rõ và hiểu đúng pháp luật từ đó tác động làm cải thiện chất lượng thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan hành chính trong tỉnh thông qua việc.

e) Đề nghị Báo Quảng Ngãi:

- Lồng ghép đưa tin, bài, phóng sự điều tra phục vụ tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, vkhiếu nại, tố cáo vào các chuyên mục - chuyên trang hỏi đáp pháp luật, pháp luật và đời sống.

- Tham gia việc công khai trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận đơn, xem xét, giải quyết và trả lời kết quả cho bạn đọc báo của các cơ quan nhận chuyển đơn; đảm bảo xử lý chuyển đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo Luật Báo chí.

f) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân; vận động nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền; chỉ đạo sự phối hp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên đtuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

g) Đề nghị Hội Nông dân tỉnh:

- Thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương hội theo nội dung Đán đã xác định; phát huy trách nhiệm của tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc giám sát thi hành pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo;

- Chủ động đề xuất với các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ theo Quy chế hoặc Chương trình phối hp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã ký kết với Hội nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Hội viên; nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội ở cấp xã đảm bảo thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

- Tổng hợp tình hình giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Hội viên Hội Nông dân báo cáo, kiến nghị cho Ban Chỉ đạo của tỉnh để phục vụ cho việc chỉ đạo thực hiện Đán thiết thực, hiệu quả.

h) UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Tổ chức tập huấn Luật Tiếp công dân, pháp luật khiếu nại, pháp luật tố cáo cho 100% cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

- Quán triệt cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố đến cơ sở xã, phường, thị trấn nghiên cứu nắm vững mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện đã xác định trong Đ án;

- Tuyên tuyền trực tiếp thông qua việc tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Triển khai thực hiện cơ chế phối hợp giữa Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với chính quyền xã, phường, thị trấn thực hiện theo Quy chế hoặc Chương trình phối hợp đã ký kết.

- Bố trí điều kiện, phương tiện tiếp công dân đáp ứng các yêu cầu trên.

- Lựa chọn cán bộ làm công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực.

- Đảm bảo bố trí ngân sách đủ điều kiện thực hiện Đ án.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của Chủ tịch UBND cấp xã.

3. Kinh phí thực hiện

a) Hàng năm căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Lồng ghép với kinh phí thường xuyên cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan.

b) Thanh tra tỉnh lập dự toán chi ngân sách hàng năm cho nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn thuộc nhiệm vụ của cấp tỉnh theo Kế hoạch này. Riêng, năm 2014 thực hiện theo dự toán 2014 đã giao Thanh tra tỉnh, việc phát sinh ngoài dự toán 2014 đối với các nhiệm vụ thực hiện Đề án 1-1133 cấp tỉnh, tổng hợp đề xuất bổ sung trong quí IV năm 2014.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Báo Quảng Ngãi và yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm quán triệt đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, địa phương có biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức chính
trị - xã hội tnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng N/cứu, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC (dmhai 206)

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1690/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1690/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1690/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1690/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo xã Quảng Ngãi 2013 2016 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1690/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo xã Quảng Ngãi 2013 2016 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1690/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýCao Khoa
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1690/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo xã Quảng Ngãi 2013 2016 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1690/KH-UBND phổ biến giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo xã Quảng Ngãi 2013 2016 2014

           • 29/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực