Văn bản khác 17/KH-UBND

Kế hoạch 17/KH-UBND về giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2018 đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/KH-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NĂM 2018 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về việc giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai;

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2018 đối với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai quản lý như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục tiêu

Đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cnh tranh.

Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Công khai minh bạch hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Đối tượng thực hiện

- Cơ quan thực hiện giám sát: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

- Đối tượng giám sát: Các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ 100% và trên 50% vốn điều lệ.

3. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với việc đánh giá tình hình tài chính năm 2017 và 6 tháng năm 2018 của các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ 100% và trên 50% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT

1. Nội dung giám sát: Theo quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ; Điều 5 Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

2. Căn cứ thực hiện giám sát tài chính

- Văn bản pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Điều lệ hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, kế hoạch dài hạn (05 năm), tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán và được Hội đồng thành viên thông qua; báo cáo tài chính quý, báo cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại doanh nghiệp của các cơ quan chức năng.

- Các thông tin, tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức giám sát

- Giám sát thông qua thanh tra;

- Giám sát thông qua công tác kiểm tra;

- Giám sát thông qua báo cáo tài chính;

(Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm)

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Đối với doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai (UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ 100% vốn điều lệ): Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty lập Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 200/2015/TT-BTC.

- Các doanh nghiệp do UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Người đại diện phần vốn nhà nước lập Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

Các báo cáo nêu trên, các doanh nghiệp gửi cho Sở Tài chính như sau: Thời điểm nộp báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2017 trước ngày 30/4/2018; Báo cáo 6 tháng năm 2018 trước ngày 31/7/2018.

2. Sở Tài chính

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát và tổng hợp kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính. Báo cáo kết quả giám sát phải kèm theo báo cáo giám sát tài chính của từng doanh nghiệp.

- Thời gian gửi báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp cho UBND tỉnh, bảo đảm để UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2018 đối với báo cáo năm 2017 và trước ngày 31/8/2018 đối với báo cáo 6 tháng năm 2018.

- Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng trong các phát hiện, cân nhắc các hình thức xử lý đối với doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh quyết định theo một trong các hình thức sau:

+ Có văn bản nhắc nhở lãnh đạo doanh nghiệp và khuyến nghị các biện pháp xử lý; tiếp tục giám sát tình hình tiếp thu và thực hiện khuyến nghị của doanh nghiệp.

+ Có văn bản nhắc nhở lãnh đạo doanh nghiệp và đề ra các biện pháp xử lý; tiếp tục giám sát tình hình tiếp thu thực hiện chỉ đạo của chủ sở hữu. Đồng thời Sở Tài chính tăng tần suất giám sát gián tiếp thông qua việc yêu cầu doanh nghiệp, Kiểm soát viên báo cáo bổ sung theo các chuyên đề cụ thể, thời gian báo cáo nhanh hơn.

+ Quyết định đưa doanh nghiệp vào diện giám sát đặc biệt, thông báo với các cơ quan có liên quan để xử lý theo quy trình giám sát đặc biệt.

+ Thực hiện xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo doanh nghiệp theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

3. Thanh tra tỉnh

- Thanh tra doanh nghiệp theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5276/QĐ-UBND ngày 27/11/2017.

- Cung cấp cho Sở Tài chính Kết luận thanh tra đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tnh Lào Cai.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát doanh nghiệp (nếu có), đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả.

 


Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thanh
tra tỉnh;
- Các DN (theo phụ biểu đính kèm);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- C
ng TTĐT tnh
- Lưu: VT, TH1, NC1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 17/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên doanh nghiệp

Giám sát tình hình tài chính năm 2017

Giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Ghi chú

Phương thức

Đơn vị thực hiện

Phương thức

Đơn vị thực hiện

I

Các doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết

Kim tra

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

2

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên

Kiểm tra

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

3

Công ty TNHH MTV Chè Phong Hải

 

 

 

 

Kiểm tra giai đoạn chính thức chuyển sang công ty cổ phần (đang tiến hành cổ phần hóa).

4

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bản

Kiểm tra

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

II

Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước

 

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Lào Cai

Thông qua báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vốn nhà nước còn nắm giữ 90,893%

2

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị

Thông qua báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vn nhà nước còn nm giữ 50,999%

III

Doanh nghiệp khác

 

 

 

 

 

1

Quỹ Đầu tư phát triển tnh Lào Cai

Thông qua báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu17/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu17/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Thanh Dương
        Ngày ban hành15/01/2018
        Ngày hiệu lực15/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 17/KH-UBND 2018 giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước Lào Cai

            • 15/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực